Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 48 от 27.06.2013 г. Решение № 749

Решение № 749

Препис-извлечение от Протокол № 48

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.06.2013 година

 

ОТНОСНО: Одобряване на проект за ПУП – план за застрояване за промяна предназначението на ПИ № 078094 / образуван от ПИ № 078003/, местност „Криволците”, землище на с.Самоводене за „техническа инфраструктура” - изграждане на обект:”Мачтов трафопост” за нуждите на „Космо България Мобайл” ЕАД.

 

РЕШЕНИЕ № 749

              

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ и Решение № КЗЗ-02 от 29 януари 2013г., т.11, на Комисията за земеделските земи при Министерство на земеделието и храните, във връзка § 124, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията /ЗИДЗУТ/ и предвид това, че е започнало административно производство по изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/, което не е приключило до влизането в сила на цитирания ЗИДЗУТ / 26.11.2012г./ с издаване на акт за одобряването му, Великотърновски общински съвет одобрява подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ № 078094, местност „Криволците”, землище на с.Самоводене относно промяна предназначението на имота за «техническа инфраструктура» – предвижда се свободно застрояване на мачтов трафопост за нуждите на «Космо България Мобайл» ЕАД, при следните устройствени показатели: височина – до 10м, максимална плътност на застрояване –60%, коефициент на застрояване - Кинт –1,2; минимална плътност на озеленяване -40%, линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

           /Р. Стефанова/                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ