Начало Заседания Дневни редове Дневен ред на 51-то заседание - 01.08.2013 г. (проект)

Дневен ред на 51-то заседание - 01.08.2013 г. (проект)

 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

На основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 49, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Председателят на Великотърновски общински съвет свиква общинските съветници на петдесето и първо заседание, което да се проведе на 01.08.2013 г. /четвъртък/ от 17.00 часа в Голяма зала на Община Велико Търново, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Приемане на информация относно текущо изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет, Вх. № 1938/24.07.2013 г.

2. Придобиване в собственост на недвижим имот, Вх. № 1946/30.07.2013 г.

3. Актуализация на план-сметката за приходите и разходите по приватизационните фондове на Община Велико Търново през 2013 г., Вх. № 1906/17.07.2013 г.

4. Откриване процедура за приватизация на общински нежилищен имот, Западна промишлена зона, гр. В. Търново, Вх. № 1907/17.07.2013 г.

5. Намаляване на началните цени за продажба на имоти в Западна промищлена зона, гр. В. Търново, Вх. № 1908/17.07.2013 г.

6. Намаляване на началните цени за продажба на имоти в Промишлена зона „Дълга лъка”, гр. В. Търново, Вх. № 1909/17.07.2013 г.

7. Сключване на договор за осъществяване на рекламна дейност за предстоящи културни прояви в Община Велико Търново, Вх. № 1944/30.07.2013 г.

8. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, Вх. № 1847/04.07.2013 г.

9. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Ветринци, Вх. № 1855/04.07.2013 г.

10. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, гр. Килифарево, Вх. № 1853/05.07.2013 г.

11. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Велчево, Вх. № 1852/05.07.2013 г.

12. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Габровци, Вх. № 1854/05.07.2013 г.

13. Отдаване под наем на апартамент собственост на „СБАЛПФЗ Д-р Трейман” ЕООД, Вх. № 1863/08.07.2013 г.

14. Отдаване под наем на част от имот, с. Пчелище, Вх. № 1848/05.07.2013 г.

15. Отдаване под наем на част от имот, с. Миндя, Вх. № 1849/05.07.2013 г.

16. Отдаване под наем на част от имот, с. Къпиново, Вх. № 1850/05.07.2013 г.

17. Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост, Вх. № 1945/30.07.2013 г.

18. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделски земи от ОПФ, с. Никюп, Вх. № 1893/15.07.2013 г.

19. Разсрочване на парично задължение за част от имот общинска собственост, намиращ се в сградата на ПМГ „Васил Друмев”, Вх. № 1856/05.07.2013 г.

20. Отписване от активите на „Инвестстрой -92” ЕООД, гр. В. Търново, Вх. № 1876/11.07.2013 г.

21. Одобряване проект за ПУП, местност „Козлуджа”, гр. В. Търново, Вх. № 1890/15.07.2013 г.

22. Даване разрешение за изработване на проект на ПУП, местност „До село”, с. Присово, Вх. № 1817/18.06.2013 г.

23. Потвърждаване на Решение № 974/17.06.2010 г. за участие на общината в „Асоциация на общини със селища и територии на културно – историческото наследство”, Вх. № 1864/08.07.2013 г.

24. Присъединяване на Община Велико Търново към декларация за достъп на младите хора до културата, Вх. № 1937/24.07.2013 г.

25. Извършени разходи за командировки в страната и чужбина от инж. Даниел Панов, Вх. № 1865/09.07.2013 г.

26. Утвърждаване на решението на комисията за определяне на кандидат, спечелил конкурса за избор на управител и за възлагане на управлението „ЦКВЗ- В. Търново” ЕООД, Вх. № 1935/24.07.2013 г.

27. Удължаване на срока за подаване на документи за конкурс за възлагане на управлението на „Д-р Трейман” ЕООД, Вх. № 1936/24.07.2013 г.

28. Информация за дейността на РСО „Янтра” за 2012 г. и за участието на Община Велико Търново в него, Вх. № 1894/15.07.2013 г.

29. Доклад за проведено Общо събрание на акционерите на „Общинска банка” АД, гр. София, Вх. № 1822/19.06.2013 г.

30. Доклад от проведено Общо събрание на съдружниците в „Пазари – Велико Търново” ООД, Вх. № 1941/29.07.2013 г.

 

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ