Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 59 от 19.12.2013 г. Решение № 973

Решение № 973

Препис-извлечение от Протокол № 59

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.12.2013 година

 

ОТНОСНО: Разсрочване на парично задължение за наем от временно и възмездно ползване на място общинска собственост за поставяне на временно съоръжение /павилион/ , намиращо се в гр.Велико Търново на микропазар „Бузлуджа”, използване за търговски обект.

 

РЕШЕНИЕ № 973

 

1. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 131 ал. 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и заявление вх. № 5300-5662/30.07.2013 год. от „ДИСИ” - ЕООД, Великотърновски общински съвет дава съгласие за разсрочване на задълженията на фирмата по посочения погасителен план за място общинска собственост №42/25, намиращо се в гр. Велико Търново на микропазар   „Бузлуджа“, съгласно схема за разполагане на временни съоръжения за 2013г.одобрена от Главен архитект на Община Велико Търново.

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да изготви и подпише с наемателя допълнително споразумение с погасителен план, съгласно приложения в подаденото заявление по т. 1.

3. При невнасяне или забава на три месечни вноски да се предприемат действия за завеждане на съдебен иск.

 

ВЯРНО:                                                                 НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Д. Милева/                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ