Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 65 от 24.04.2014 г. Решение № 1101

Решение № 1101

Препис-извлечение от Протокол № 65

от заседание на Общински съвет,

проведено на 24.04.2014 година

 

ОТНОСНО: Принципно съгласие за учредяване право на строеж върху общинска земя

 

РЕШЕНИЕ № 1101

 

1. На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.37 ал. 6 т.1 от Закона за общинската собственост и чл.54 ал.6 т.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава принципно съгласие за учредяване от страна на Община Велико Търново на безвъзмездно право на строеж върху недвижим имот частна общинска собственост - урегулиран поземлен имот ІІ /две римско/, отреден „за офиси”, с площ от 3 390 кв.м., попадащ в строителен квартал 548 /петстотин четиридесет и осем/ по ПУП на гр. Велико Търново, актуван с акт за частна общинска собственост №1704/20.12.2002 г., в полза на Държавата, представлявана от Областен управител на област Велико Търново.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Р. Стефанова/                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ