Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 82 от 26.03.2015 г. Решение № 1486

Решение № 1486

Препис-извлечение от Протокол № 82

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.03.2015 година

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба

 

РЕШЕНИЕ № 1486

 

1. На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.49 ал.1 т.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за прекратяване на съществуваща съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот:

- общинско място с площ от 281 /двеста осемдесет и един/ кв.м., актувано с акт за частна общинска собственост №5987/05.12.2014 г., представляващо 281/881 идеални части от недвижим имот, землище гр. Велико Търново, местност „Козлуджа”, представляващ друг вид трайно насаждение - поземлен имот с идентификатор №10447.520.620 /едно нула четири четири седем точка пет две нула точка шест две нула/ по КККР на землище гр. Велико Търново, шеста категория, целият с площ от 881 /осемстотин осемдесет и един/ кв.м., останалата част от който е собственост на Йордан Кирилов Иларионов с адрес гр. Велико Търново, ул. „Сергей Румянцев” №2А.

2. Определя стойност въз основа експертната оценка, изготвена от оценител на недвижими имоти, на общинско място с площ от 281 /двеста осемдесет и един/ кв.м., актувано с акт за частна общинска собственост №5987/05.12.2014 г., представляващо 281/881 идеални части от недвижим имот, землище гр. Велико Търново, местност „Козлуджа”, представляващ друг вид трайно насаждение - поземлен имот с идентификатор №10447.520.620 /едно нула четири четири седем точка пет две нула точка шест две нула/ по КККР на землище гр. Велико Търново, шеста категория, целият с площ от 881 /осемстотин осемдесет и един/ кв.м., в размер на 1 260 /хиляда двеста и шестдесет/ лева без начислен ДДС, които следва да бъдат заплатени по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново. Всички необходимо присъщи разходи по сделката – данък добавена стойност, режийни разноски, местен данък, стойност на експертната оценка, такса вписване, са за сметка на Йордан Кирилов Иларионов с адрес гр. Велико Търново, ул. „Сергей Румянцев” №2А.

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ