Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 84 от 30.04.2015 г. Решение № 1520

Решение № 1520

Препис-извлечение от Протокол № 84

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.04.2015 година

 

ОТНОСНО: Промени по приходната и разходната част на бюджета към 31.03.2015 година и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2015 година

 

РЕШЕНИЕ № 1520

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси, Великотърновски общински съвет:

 

1. Утвърждава промените по приходната и разходната част на бюджета към 31.03.2015 година и по Инвестиционната програма на       Община Велико Търново за 2015 година /Приложение №1/, както следва:

 

І. ПО БЮДЖЕТА

ПРИХОДИ

ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

§§

Всичко:

І тр.

Приходи и доходи от собственост

2400

432

432

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:

2405

432

432

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

432

432

Други неданъчни приходи

3600

189

189

- други неданъчни приходи

3619

189

189

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

189

189

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

3700

-821

-821

- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.

3702

-821

-821

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-821

-821

Помощи и дарения от страната

4500

200

200

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

4501

200

200

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

200

200

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

0

0

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ:

 

0

0

МЕСТНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

§§

Всичко:

І тр.

Приходи и доходи от собственост

2400

7 203

7 203

- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция, в т.ч.:

2404

7 045

7 045

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

7 045

7 045

- прих.от лихви по тек.банкови сметки, в т.ч.:

2408

158

158

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

158

158

Други неданъчни приходи

3600

3 981

3 981

- получени застрахователни обезщетения за ДМА

3611

3 981

3 981

-Община Велико Търново

3 981

3 981

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

3700

-7 045

-7 045

- Внесен ДДС (-)

3701

-7 045

-7 045

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-7 045

-7 045

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

4 139

4 139

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

4 139

4 139

Трансфери м/у бюджети (нето)

6100

0

0

- вътр. трансф.в системата на първост.р-л

6109

0

0

- Община Велико Търново

6109

-12 398

-12 398

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

6109

1 130

1130

-Дирекция "Култура и туризъм"

6109

11 268

11 268

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

4 139

4 139

ВСИЧКО ПРИХОДИ:

 

 

 

4 139

4 139

РАЗХОДИ

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

1. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

15 049 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

               подпомагане и заетостта

15 049 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

15 049 лв

2. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

11 268 лв

Група 3 Култура

11 268 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Култура и туризъм"

11 268 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:

 

 

26 317 лв

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

2. Функция 3 Образование

44 174 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

42 886 лв

Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"

1 288 лв

4. Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване

   на околната среда

-76 352 лв

Група 2 Опазване на околната среда

-76 352 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-76 352 лв

5. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

10 000 лв

Група 3 Култура

10 000 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

10 000 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

-22 178 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

4 139 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

 

 

 

 

4 139 лв

 

2. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2015 година, съгласно Приложение 1 към настоящото решение.

 

3. Променя Приложение 2 от Решение №1464/26.03.2015 г., съгласно Приложение 2 към настоящото решение.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (1520_prilojenie.pdf)1520_prilojenie.pdf[Приложение № 1]61 Kb