Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 84 от 30.04.2015 г. Решение № 1535

Решение № 1535

Препис-извлечение от Протокол № 84

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.04.2015 година

 

ОТНОСНО: Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти

 

РЕШЕНИЕ № 1535

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 г. недвижим имот частна общинска собственост:

- изоставена нива с площ от 88,933 дка, от които 8,894 дка трета категория, 35,573 дка пета категория и 44,466 дка седма категория, местност „Русев кладенец”, имот №108004 по плана за земеразделяне на землище с. Пчелище, община Велико Търново, актуван с АОС № 4064/11.06.2007 г.;

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат обявени публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, както следва:

- изоставена нива с площ от 88,933 дка, от които 8,894 дка трета категория, 35,573 дка пета категория и 44,466 дка седма категория, местност „Русев кладенец”, имот №108004 по плана за земеразделяне на землище с. Пчелище, община Велико Търново, актуван с АОС № 4064/11.06.2007 г.;

3. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва:

- за поземлен имот №108004 - в размер на 79 135 /седемдесет и девет хиляди сто тридесет и пет/ лева;

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ