Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 86 от 28.05.2015 г. Решение № 1574

Решение № 1574

Препис-извлечение от Протокол № 86

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.05.2015 година

 

ОТНОСНО: Откриване процедура за приватизация на общински нежилищeн имот, със стопанско предназначение, представляващ:„ Застроен УПИ ІІ от кв.45 по ПУП-ПР на с. Пчелище, заедно с построена в него сграда (бивша детска градина)” – собственост на Община Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 1574

 

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.6, ал. 1 и чл. 60, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, във връзка с Решение № 1391/29.01.2015 г. на Общински съвет Велико Търново, Великотърновски общински съвет реши:

1. Обявява за частна общинска собственост общински нежилищен имот, представляващ: „Застроен УПИ ІІ – „за обществено обслужване” от стр.кв.45 по ПУП-ПР на с. Пчелище, заедно с построена в него сграда (бивша детска градина)” – собственост на Община В. Търново, за който имот да бъде съставен нов акт за общинска собственост.

 

ІІ. На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и чл.4, ал.4 от ЗПСК, Великотърновски общински съвет реши:

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, със стопанско предназначение, представляващ: „Застроен УПИ ІІ – „за обществено обслужване” от стр.кв.45 по ПУП-ПР на с. Пчелище, заедно с построена в него сграда (бивша детска градина)” - собственост на Община Велико Търново.

2.Забранява извършването на разпоредителни сделки с имота, сключването на договори с предмет имота по т. 1: за придобиване дялово участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на менителнични задължения, освен с разрешение на Общинския съвет.

3.Възлага на Общинска агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационната сделка за имота по установения от закона ред и приетите решения от Общинския съвет.

 

ІІІ. Възлага на общинската администрация при актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново към обектите с източник на финансиране от „Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи” да бъдат включени обекти на територията на с. Пчелище на стойност до 30 % от постъпленията от продажбата на описания в раздел ІІ, т.1 имот .

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ