Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 27 от 27.09.2012 г. Решение № 359

Решение № 359

Препис-извлечение от Протокол № 27

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.09.2012 година

 

ОТНОСНО: Промяна в Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

РЕШЕНИЕ № 359

 

I. На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет дава съгласие за следните промени в Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:

 

Създава се нова алинея към чл.10 с текст:

Чл.10 /ал.6/ „Имотите публична общинска собственост, предоставени за стопанисване на ДКС „Васил Левски” и ОП „Спортни имоти и прояви”, се управляват съответно от техните директор и управител.”

 

Създава се нов чл.11а

Чл.11а /ал.1/ Имотите публична общинска собственост, които са част от спортните комплекси, стопанисвани от ДКС „Васил Левски” и ОП „Спортни имоти и прояви”, могат да бъдат отдавани за краткосрочно /до един месец/ и възмездно ползване без решение на Общинския съвет и без провеждане на търг или конкурс.

/ал.2/ При провеждане на мероприятия с обществено значим характер Кмета на Общината може да позволи безвъзмездно ползване.

/ал.3/ Цените за ползването на площите по ал.1 се определят съобразно тарифа, утвърдена с решение на Общинския съвет.

 

ІІ. На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Великотърновски общински съвет утвърждава Тарифа за цените при ползване на ДКС „Васил Левски”.

 

ІІІ. На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Великотърновски общински съвет утвърждава Тарифа за цените при ползване на СК „Ивайло”.

Тарифата не касае мероприятия организирани от федерация на съответния великотърновски клуб, съобразно спортния календар.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (359_tarifa_DKS.pdf)359_tarifa_DKS.pdf[Тарифа за цените при ползване на ДКС „Васил Левски”]61 Kb
Изтегляне на файла (359_tarifa_stadion.pdf)359_tarifa_stadion.pdf[Тарифа за цените при ползване на СК „Ивайло”]59 Kb