Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по протокол № 28 от 02.10.2012 г. Решение № 372

Решение № 372

Препис-извлечение от Протокол № 28

от заседание на Общински съвет,

проведено на 02.10.2012 година

 

ОТНОСНО: Удължаване срока на Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по проект „Изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища на територията на Община Велико Търново – Укрепване на свлачище в квартал „Асенова махала” –Етап І” поради удължаване срока на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

 

РЕШЕНИЕ № 372

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет:

 

Упълномощава Кмета на Община Велико Търново да подпише Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ в рамките на размера на 30% аванс по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013, Договор № BG161PO001/1.4-04/2009/002 „Изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища на територията на Община Велико Търново – Укрепване на свлачище в квартал „Асенова махала”-Етап-І”, явяващ се 145 546,59 лв. /сто четиридесет и пет хиляди петстотин четиридесет и шест лева и петдесет и девет стотинки/ със срок на валидност – 26 януари 2013 год., съгласно Приложение І, неразделна част от решението.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ