Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 36 от 28.02.2013 г. Решение № 584

Решение № 584

Препис-извлечение от Протокол № 36

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.02.2013 година

 

ОТНОСНО: Откриване процедура за приватизация на общински нежилищни имоти, включени в годишния план за 2013 година , находящи с в гр. Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 584

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл.4, ал.4 от ЗПСК, Великотърновски общински съвет:

 

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищни имоти, както следва: „Незастроен УПИ VІІІ „за обществено и делово обслужване” от кв. 1 по ПУП-ПР на гр. Велико Търново,ЖК „Чолаковци” ; „Незастроен ПИ с идентификатор 10447.501.124 по КККР на гр.В.Търново, за който имот е отреден УПИ V - „за резервен терен”, от кв. 6 по ПУП-ПР на гр. Велико Търново, Западна промишлена зона” ; „Незастроен ПИ с идентификатор 10447.506.273 по КККР на гр.В.Търново,за който имот е отреден УПИ І -„за производствени и складови дейности”, от кв. 640 по ПУП-ПР на гр. В.Търново” ; „Незастроен ПИ с идентификатор 10447.506.275 по КККР на гр.В.Търново,за който имот е отреден УПИ ІІІ -„за производствени и складови дейности”, от кв. 640 по ПУП-ПР на гр.В. Търново” - собственост на Община В. Търново.

 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с дълготрайни активи на имотите, сключването на договори за придобиване дялово участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на менителнични задължения,освен с разрешение на Общинския съвет.

 

3. Възлага на Общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационните сделки за имотите по установения от закона ред и приетите решения от Общинския съвет.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

        /Диляна Милева /                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ