Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 36 от 28.02.2013 г. Решение № 591

Решение № 591

Препис-извлечение от Протокол № 36

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.02.2013 година

 

ОТНОСНО: Сключване на договор за наем

 

РЕШЕНИЕ № 591

 

1. На основание чл.17 ал.1 т.1 и чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема направеното от Централ Мол Велико Търново предложение за предоставяне под наем на част от недвижим имот, намиращ се в гр. Велико Търново, ул. „Оборище” №18, на първо ниво в сградата на ЦЕНТРАЛ МОЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО, а именно: само помещение №1.15 с площ в размер на 34,18 кв.м. /тридесет и четири цяло и осемнадесет стотни квадратни метра/, с предназначение: „Център за услуги и информация на граждани към Община Велико Търново” срещу наемна цена в размер на 300 лева месечно за срок от осемнадесет месеца, като наемът се дължи след изтичане на шест месеца от началото на срока.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи договор за наем за обекта по т.1 при спазване разпоредбите на действащото законодателство и настоящото решение.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ