Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 39 от 28.03.2013 г. Решение № 626

Решение № 626

Препис-извлечение от Протокол № 39

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.03.2013 година

 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на земеделска земя за разполагане на елементи на техническата инфраструктура.

 

РЕШЕНИЕ № 626

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 6 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с чл. 12, ал. 1 от Наредбата за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от общинския поземлен фонд, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде сключен договор с ”БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” АД, гр. София, Бизнес парк София, сграда 12А за отдаване под наем без търг и конкурс на обособена част от имот с идентификатор 10447.136.4 по кадастралната карта на гр. В. Търново, с площ 0,354 дка, гори в земеделски земи, VІІІ категория, местност Света гора, публична общинска собственост, за разполагане на базова станция от национална мрежа за безжична комуникация по стандарт GSM, върху съществуваща кула, собственост на ”БТК” АД, строена през 1980 г., за срок от 5 (пет) години, при годишна наемна цена 1 800 (хиляда и осемстотин) лева.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ