Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 42 от 25.04.2013 г. Решение № 662

Решение № 662

Препис-извлечение от Протокол № 42

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.04.2013 година

 

ОТНОСНО: Даване разрешение за изработване на проект за частично изменение на ПУП – план за регулация и план за застрояване, и проект за изменение на схемата за В и К проводи за територията на кв.593 и кв.594 по плана на гр.Велико Търново и частично закриване на проектна улица с ОК ОК 8030 – 8031 – 8032 – 8033 – 8034 – 8035 по плана на гр.Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 662

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.124-а, ал.1 ЗУТ, чл.124-б, ал.1 ЗУТ и чл.125, ал.1 ЗУТ, Великотърновският общински съвет дава разрешение за изработване на :

 

1. Проект за частично изменение на ПУП – план за регулация за кв.593 и кв.594 по плана на гр.Велико Търново, М 1:500 / М 1:1000/.

2. Проект за частично изменение на ПУП – план за застрояване за кв.593 и кв.594 по плана на гр.Велико Търново, М 1:500 / М 1:1000/.

3. Опорен план за кв.593 и кв.594 по плана на гр.Велико Търново, по чл.125, ал.3 ЗУТ.

4. План- схема с изменение на трасетата на В и К проводите за територията на кв.593 и кв.594 по плана на гр.Велико Търново.

5. Одобрява задание за изработване на проект за частично изменение на ПУП – план за регулация и план за застрояване, и проект за изменение на схемата за В и К проводи за територията на кв.593 и кв.594 по плана на гр.Велико Търново и частично закриване на проектна улица с ОК ОК 8030 – 8031 – 8032 – 8033 – 8034 – 8035 по плана на гр.Велико Търново.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ