Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 44 от 30.05.2013 г. Решение № 699

Решение № 699

Препис-извлечение от Протокол № 44

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.05.2013 година

 

ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот частна общинска собственост.

 

РЕШЕНИЕ № 699

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС, включва в годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013 година недвижим имот общинска собственост, представляващ сграда /бивше училище/ със застроена площ от 196 кв. м., състояща се от:

- І-ви етаж: две помещения и три мази;

- ІІ-ри етаж: две стаи, коридор, салон, сцена, предверие и стая-гримьорна,

попадаща в УПИ ХІІ от кв.7 по РП на с. Вонеща вода, актувана с АОС №4996/15.11.2011 г.

2. На основание чл.39, ал.4 от ЗОС, чл.59 ал.1 и ал.4 от НРПУРОИ, Великотърновски общински съвет дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 /десет/ години върху недвижим имот общинска собственост, представляващ сграда /бивше училище/ със застроена площ от 196 кв. м., състояща се от:

- І-ви етаж: две помещения и три мази;

- ІІ-ри етаж: две стаи, коридор, салон, сцена, предверие и стая-гримьорна,

попадаща в УПИ ХІІ от кв.7 по РП на с. Вонеща вода, актувана с АОС №4996/15.11.2011 г. в полза на „Народно Читалище Просвета - 1926” с. Вонеща вода, представлявано от Председателя на Настоятелството – Кристина Стоянова Иванова.

3. Всички текущи разходи, както и разходите по поддръжка и ремонт на сградата са за сметка на Читалищното настоятелство.

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия съгласно изискванията на ЗОС и НРПУРОИ.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ