Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 53 от 26.09.2013 г.

Решения по протокол № 53 от 26.09.2013 г.

Решение № 879

Препис-извлечение от Протокол № 53

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Даване разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № 029057 , в землището на с. Големаните, местност „Иванчово”, Община Велико Търново

продължава>

Решение № 881

Препис-извлечение от Протокол № 53

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Информация за приемане на дарение – недвижим имот в полза на Община Велико Търново

продължава>

Решение № 880

Препис-извлечение от Протокол № 53

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Съгласуване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за съобщителна връзка-кабелно захранване за пренос на цифрови данни на Площадка №5 – съседни терени на съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр.Велико Търново в землището на с.Шереметя, общ.Велико Търново и с.Драгижево, общ.Лясковец, за изграждане на Регионално депо за неопасни отпадъци и съоръжения за предварително третиране преди окончателно обезвреждане чрез депониране, в своята съвкупност съставляващи регионална система за управление на отпадъците.

продължава>

Решение № 882

Препис-извлечение от Протокол № 53

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Финансова подкрепа на СКХ „Етър – 64” гр. Велико Търново

продължава>