Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 79 от 26.02.2015 г.

Решения по протокол № 79 от 26.02.2015 г.

Решение № 1439

Препис-извлечение от Протокол № 79

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.02.2015 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Отчет за 2014 г. на План за действие на Община Велико Търново за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация  /2014 г. - 2020 г./

продължава>

Решение № 1441

Препис-извлечение от Протокол № 79

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.02.2015 година

 

ОТНОСНО: Предоставяне на пасища и мера от ОПФ за индивидуално ползване

продължава>

Решение № 1443

Препис-извлечение от Протокол № 79

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.02.2015 година

 

ОТНОСНО: Намаляване на началните цени за продажба на общински нежилищeн имот, находящ се в с.Арбанаси , община В. Търново

продължава>

Решение № 1440

Препис-извлечение от Протокол № 79

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.02.2015 година

 

ОТНОСНО: Предварително съгласие по реда на чл. 29 ал.1 от ЗОЗЗ

продължава>

Решение № 1442

Препис-извлечение от Протокол № 79

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.02.2015 година

 

ОТНОСНО: Приемане на анализ на правното състояние, начална цена и определяне метод на приватизация за продажба на общински нежилищен имот, със стопанско предназначение, находящ се в местност „Кошарите”, в землището на с.Дичин и представляващ новообразуван имот от обект „Стопански двор” № 2, заедно с построени в него сгради (бивш обор и пристройка) - собственост на Община Велико Търново

продължава>

Решение № 1444

Препис-извлечение от Протокол № 79

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.02.2015 година

 

ОТНОСНО: Намаляване на началната цена за продажба на общински нежилищен имот, със стопанско предназначение, представляващ: „Незастроен ПИ с идентификатор 10447.501.164 по КККР на гр.В.Търново, за който имот е отреден УПИ ХVІІ -„за производствени и складови дейности” от стр.кв. 6 по ПУП-ПР на гр.В.Търново, Западна промишлена зона” - собственост на Община Велико Търново

продължава>