Решение № 1429

Препис-извлечение от Протокол № 79

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.02.2015 година

 

ОТНОСНО: Приемане Доклад за изпълнение на Общия устройствен план на община Велико Търново за 2014 г.

 

РЕШЕНИЕ № 1429

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл.127, ал.9 от Закона за устройство на територията, Великотърновски общински съвет приема Доклад за изпълнение за Общия устройствен план на община Велико Търново за 2014 г.

Приложение: Доклад за изпълнение на Общия устройствен план на община Велико Търново.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ