Решение № 689

Препис-извлечение от Протокол № 44

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.05.2013 година

 

ОТНОСНО: Одобряване на Програма за дейността на служителите – експерти осъществяващи контролна дейност към отдел „Финансов контрол“ на Дирекция „Бюджет и финанси“ за отчетната 2013 година.

 

РЕШЕНИЕ № 689

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3, ал. 1 и чл. 4, ал. 1 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор, Великотърновски общински съвет:

 

Одобрява Програма за дейността на главните експерти осъществяващи контролна дейност към отдел „Финансов контрол“ на Дирекция „Бюджет и финанси“ за отчетната 2013 година със следните допълнения в ІІ, т. 5:

 

Точка 5.1 да се извърши проверка на дружеството ПФК „Етър-1924”, като се изиска Годишния счетоводен баланс за 2012 г., Отчета за приходите и разходите, Годишен доклад от експерт-счетоводител за 2012 г., Годишен доклад за дейността на дружеството от изпълнителния директор, доказващи движението на финансовите средства.

 

Точка 5.2 да се извърши проверка на търговското дружество „Пазари-Велико Търново“ ООД от основаването му, като се изискат Счетоводни баланси., Отчети за приходите и разходите, Доклади от експерт-счетоводител., Доклади за дейността на дружеството от изпълнителния директор, доказващи движението на финансовите средства от 2002 година до 2012 г.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ