Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 47 от 10.06.2013 г. Решение № 714

Решение № 714

Препис-извлечение от Протокол № 47

от заседание на Общински съвет,

проведено на 10.06.2013 година

 

ОТНОСНО: Подписване на Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по проект „Бяло, пурпурно, синьо, зелено – следите на вечността. Утвърждаване образа на региона като уникална туристическа дестинация на националния и международен пазар”

 

РЕШЕНИЕ № 714

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет:

Упълномощава Кмета на Община Велико Търново да подпише Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ в рамките на размера на 35% аванс по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013, Договор № BG161PO001/3.2-02/2011/007 по проект „Бяло, пурпурно, синьо, зелено – следите на вечността. Утвърждаване образа на региона като уникална туристическа дестинация на националния и международен пазар”, явяващ се 144 987.55 лв. /сто четиридесет и четири хиляди деветстотин осемдесет и седем лева и петдесет и пет стотинки/ със срок на валидност до 13 октомври 2014 год., съгласно Приложение І, неразделна част от решението.

 

Приложение: І: Запис на заповед, утвърден от Договарящия орган.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ