Начало Заседания Протоколи Протокол № 44 от 30.05.2013 г.

ПРОТОКОЛ № 44

 

от четиридесет и четвъртото заседание на Великотърновския общински съвет, проведено на 30.05.2013 г. от 09.20 часа в залата на Община Велико Търново. Присъстват 33 общински съветника. Отсъства г-жа Петя Илиева, г-н Александър Нанков, г-н Александър Чокойски и г-н Любен Велчев

 

Заседанието беше открито от председателя на ВТОС – г-н Николай Ашиков, който обяви, че в състава на ВТОС ще бъде включен нов общински съветник – г-жа Лидия Прокопова от групата на БСП. Председателят на ВТОС даде думата на г-жа Десислава Йончева – председател на Общинската избирателна комисия.

Г-жа ДЕСИСЛАВА ЙОНЧЕВА: Уважаеми г-н Председател на Общинския съвет, уважаеми общински съветници, уважаеми г-н Кмет, уважаема г-жо Заместник-кмет, от името на Общинската избирателна комисия – В. Търново съм упълномощена да ви запозная със съдържанието на Решение 566 от 20.05.2013 г. Решението на ОИК е инициирано вследствие на подадено заявление от г-жа Мариана Радева Бояджиева, с което същата заяви и уведоми комисията, че е избрана за народен представител в 42-то Народно събрание, като в тази връзка помоли пълномощията й като общински съветник във ВТОС да бъдат прекратени предсрочно.

С оглед изричното волеизявление на г-жа Бояджиева, обективирано в цитираното заявление, и на основание чл. 30, ал. 4, т. 4 и ал. 7 от ЗМСМА, във връзка с чл. 276 и 277, ал. 1 от Изборния кодекс ОИК – В. Търново единодушно реши: прекратява предсрочно пълномощията на общински съветник Мариана Бояджиева, анулира издадено на г-жа Бояджиева удостоверение № 16 от 27.10.2011 г. и обявява за избрана за общински съветник г-жа Лидия Прокопова – следващия кандидат, посочен в листата на партия БСП.

В тази връзка имам удоволствието да връча удостоверението за избран общински съветник на г-жа Прокопова.

 

Г-жа Прокопова получи удостоверението си и положи клетва като общински съветник.

 

Г-н Ашиков даде думата на общинските съветници за предложения и изказвания по дневния ред.

 

1. Информация за касово изпълнение на бюджета на Община Велико Търново, Вх. № 1714/17.05.2013 г.

2. Промени по приходната и разходната част на бюджета към 30.04.2013 г. и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2013 г., Вх. № 1713/17.05.2013 г.

3. Издаване на Запис на заповед от Община Велико Търново в полза на ДФ „Земеделие” за проект „Първоначално залесяване на неземеделски земи”, Вх. № 1695/07.05.2013 г.

4. Отпускане на средства за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица с репродуктивни проблеми, Вх. № 1703/14.05.2013 г.

5. Приемане на информация за дейността на търговските дружества през 2012 г., в които Община Велико Търново е съдружник, Вх. № 1690/30.04.2013 г.

6. Приемане на информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за тримесечието на 2013 г., Вх. № 1671/26.04.2013 г.

7. Информация от дейността на търговското дружество „Пазари – Велико Търново” ООД в което Община Велико Търново и съдружник през 2012 г., Вх. № 1712/17.05.2013 г.

8. Провеждане на конкурс за възлагане на управлението на общински лечебни заведения за болнична помощ и диагностични –консултативни центрове – еднолични търговски дружества, Вх. № 1702/13.05.2013 г.

9. Свикано редовно годишно Общо събрание на „Общинска банка” АД на 14.06.2013 г., Вх. № 1707/15.05.2013 г.

10. Свикване на редовно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД гр. В. Търново на 20.06.2013 г., Вх. № 1733/21.05.2013 г.

11. Приемане на отчет за констатираните резултати при изпълнение на контролната дейност на служителите в отдел „Финансов контрол”, дирекция „Бюджет и финанси” за отчетната 2012 г., Вх. № 1718/18.05.2013 г.

12. Одобряване на Програма за дейността на служителите – експерти осъществяващи контролна дейност към отдел „Финансов контрол”, дирекция „Бюджет и финанси” за отчетната 2012 г., Вх. № 1719/18.05.2013 г.

13. Питане от инж. Николай Николов и Стефан Михайлов, Вх. № 1709/16.05.2013 г.

14. Питане от Пламен Радонов, Вх. № 1729/20.05.2013 г.

15. Приемане на анализ на правното състояние, цена и начин на приватизация на имот, находящ се в с. Русаля, Вх. № 1742/22.05.2013 г.

16. Приемане на анализ на правното състояние, цена и начин на приватизация на една HDPE тръба, Вх. № 1743/22.05.2013 г.

17. Изменение на т. 10 от Решения № № 365, 409,410,411,464, 465, 466/2012 г. и 521, 522, 523, 616, 617/2013 г. на Великотърновски общински съвет, Вх. № 1744/22.05.2013 г.

18. Намаляване на началните цени за продажба на имоти находящи се в Западна промишлена зона и Гаров район на гр. В. Търново, Вх. № 1745/22.05.2013 г.

19. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Големаните, Вх. № 1724/20.05.2013 г.

20. Сключване на договор за наем между Община Велико Търново и СБАЛПФЗ „Д-р Трейман Велико Търново” ЕООД, Вх. № 1728/20.05.2013 г.

21. Предоставяне за безвъзмездно ползване на част от имот частна общинска собственост, Вх. № 1659/22.04.2013 г.

22. Безвъзмездно прехвърляне на собственост по чл. 54 от ЗДС, Вх. № 1725/20.05.2013 г.

23. Безвъзмездно прехвърляне на собственост по чл. 54 от ЗДС, Вх. № 1726/20.05.2013 г.

24. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот частна общинска собственост с. Вонеща вода, Вх. № 1720/20.05.2013 г.

25. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот частна общинска собственост с. Плаково, Вх. № 1721/20.05.2013 г.

26. Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 43 от НРПУРОИ, Вх. № 1646/15.04.2013 г.

27. Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 43 от НРПУРОИ, с. Ресен, Вх. № 1723/20.05.2013 г.

28. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, Вх. № 1727/20.05.2013 г.

29. Провеждане на процедура по принудително отчуждаване, Вх. № 1722/20.05.2013 г.

30. Оправомощаване на Кмета на Община Велико Търново във връзка с чл. 211, ал.(2), т. 2 от Закона за горите, Вх. № 1668/25.04.2013 г.

31. Одобряване проекти за ПУП, Вх. № 1704/14.05.2013 г.

32. Избор на Председател на ПК по НПУОР.

33. Определяне на състава и ръководството на постоянните комисии.

 

Изказвания не бяха направени.

Дневният ред на заседанието беше подложен на гласуване и приет с 26 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Информация за касово изпълнение на бюджета на Община Велико Търново, Вх. № 1714/17.05.2013 г.

2. Промени по приходната и разходната част на бюджета към 30.04.2013 г. и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2013 г., Вх. № 1713/17.05.2013 г.

3. Издаване на Запис на заповед от Община Велико Търново в полза на ДФ „Земеделие” за проект „Първоначално залесяване на неземеделски земи”, Вх. № 1695/07.05.2013 г.

4. Отпускане на средства за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица с репродуктивни проблеми, Вх. № 1703/14.05.2013 г.

5. Приемане на информация за дейността на търговските дружества през 2012 г., в които Община Велико Търново е съдружник, Вх. № 1690/30.04.2013 г.

6. Приемане на информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за тримесечието на 2013 г., Вх. № 1671/26.04.2013 г.

7. Информация от дейността на търговското дружество „Пазари – Велико Търново” ООД в което Община Велико Търново и съдружник през 2012 г., Вх. № 1712/17.05.2013 г.

8. Провеждане на конкурс за възлагане на управлението на общински лечебни заведения за болнична помощ и диагностични –консултативни центрове – еднолични търговски дружества, Вх. № 1702/13.05.2013 г.

9. Свикано редовно годишно Общо събрание на „Общинска банка” АД на 14.06.2013 г., Вх. № 1707/15.05.2013 г.

10. Свикване на редовно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД гр. В. Търново на 20.06.2013 г., Вх. № 1733/21.05.2013 г.

11. Приемане на отчет за констатираните резултати при изпълнение на контролната дейност на служителите в отдел „Финансов контрол”, дирекция „Бюджет и финанси” за отчетната 2012 г., Вх. № 1718/18.05.2013 г.

12. Одобряване на Програма за дейността на служителите – експерти осъществяващи контролна дейност към отдел „Финансов контрол”, дирекция „Бюджет и финанси” за отчетната 2012 г., Вх. № 1719/18.05.2013 г.

13. Питане от инж. Николай Николов и Стефан Михайлов, Вх. № 1709/16.05.2013 г.

14. Питане от Пламен Радонов, Вх. № 1729/20.05.2013 г.

15.Приемане на анализ на правното състояние, цена и начин на приватизация на имот, находящ се в с. Русаля, Вх. № 1742/22.05.2013 г.

16. Приемане на анализ на правното състояние, цена и начин на приватизация на една HDPE тръба, Вх. № 1743/22.05.2013 г.

17. Изменение на т. 10 от Решения № № 365, 409,410,411,464, 465, 466/2012 г. и 521, 522, 523, 616, 617/2013 г. на Великотърновски общински съвет, Вх. № 1744/22.05.2013 г.

18. Намаляване на началните цени за продажба на имоти находящи се в Западна промишлена зона и Гаров район на гр. В. Търново, Вх. № 1745/22.05.2013 г.

19. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Големаните, Вх. № 1724/20.05.2013 г.

20. Сключване на договор за наем между Община Велико Търново и СБАЛПФЗ „Д-р Трейман Велико Търново” ЕООД, Вх. № 1728/20.05.2013 г.

21.Предоставяне за безвъзмездно ползване на част от имот частна общинска собственост, Вх. № 1659/22.04.2013 г.

22. Безвъзмездно прехвърляне на собственост по чл. 54 от ЗДС, Вх. № 1725/20.05.2013 г.

23. Безвъзмездно прехвърляне на собственост по чл. 54 от ЗДС, Вх. № 1726/20.05.2013 г.

24. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот частна общинска собственост с. Вонеща вода, Вх. № 1720/20.05.2013 г.

25. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот частна общинска собственост с. Плаково, Вх. № 1721/20.05.2013 г.

26. Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 43 от НРПУРОИ, Вх. № 1646/15.04.2013 г.

27. Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 43 от НРПУРОИ, с. Ресен, Вх. № 1723/20.05.2013 г.

28. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, Вх. № 1727/20.05.2013 г.

29. Провеждане на процедура по принудително отчуждаване, Вх. № 1722/20.05.2013 г.

30. Оправомощаване на Кмета на Община Велико Търново във връзка с чл. 211, ал.(2), т. 2 от Закона за горите, Вх. № 1668/25.04.2013 г.

31. Одобряване проекти за ПУП, Вх. № 1704/14.05.2013 г.

32. Избор на Председател на ПК по НПУОР.

33. Определяне на състава и ръководството на постоянните комисии.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация за касово изпълнение на бюджета на Община Велико Търново, Вх. № 1714/17.05.2013 г.

 

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Аз очаквах представител на Общинска администрация да излезе и да сподели състоянието на бюджета за първото тримесечие. Нормално е, защото касае всички дейности на колегите, ангажирани в съответните комисии.

С г-н Маринов, с когото си имаме добра закачка, в началото на заседанието споделих и той ми казва: „Пилците се броят наесен”. Аз му отговорих: „Те се броят наесен, но денят се познава от сутринта”. Не знам кой ще е прав, но аз бих искал да споделя конкретни факти. Първо искам да поздравя Общинската администрация и Кмета, защото аз сравних този материал с материала за първото тримесечие от миналата година. Има една заглавна страница и оттам нататък – таблици и много цифри. Вероятно си спомняте, че ние, от група БСП, настояхме освен една информация, да има един анализ. Напоследък това се случва. Аз бих искал да поздравя г-жа Гавраилова, която се е постарала и е дала един анализ и една прогноза, която според мен е оптимистична.

Аз бих искал да споделя само няколко от цифрите, които дават надежда и кореспондират с поговорката, че денят се познава от сутринта, но дано да се окаже прав и г-н Маринов – наесен или назима да преброим добре пилците. Мога да говоря само за собствените приходи, от които би трябвало да си направим изводи, които ми се щеше да присъстват в анализа, който ни е предоставен в началото на материала. Примерно имуществените данъци миналата година са 1 600 000 лв. Тази година са 2 180 000 лв. , т.е. с 500 000 лв. повече. Данъкът върху придобито по възмезден начин имущество – покупко-продажба поради раздвижване на имотния пазар или от узаконяване на сгради в резултат на действията на администрацията и съответно – осигуряване на приход в хазната. Битовите отпадъци – 884 000 лв. за първото тримесечие на миналата година, а тази година са 1 237 000 лв., т.е. с 50 % повече. Накрая всичко – данъчни и неданъчни приходи: миналата година са били 3 696 000 лв., а тази година – 4 700 000 лв. Това е с над 1 милион повече.

Това трябва да ни даде от една страна самочувствие за бъдещата ни дейност, от друга страна – да съхраним тези темпове. Тази година параметрите, които сме заложили, са по-ниски. Вярно, вързани са с разходите по бюджета, но нека да ги преизпълним и след това да видим как бихме ги разпределили. Нека наистина да съхраним този темп и при евентуално преразпределението да влезе в Общинския съвет. С пожелание за такъв темп на изпълнение на приходите ще завърша изказването си!

Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: Аз няма да си позволя да правя анализ на цифрите, които са в този отчет, но при прочитане на обяснителната записка, забелязах един текст, който породи в мен няколко въпроса, които съм длъжен да споделя. На страница 3 на Обяснителната записка аз разбирам, че „поради невъзможност да бъде контролирано декларирането на броя реално реализирани нощувки, очакваният приход от туристическия данък следва да бъдат определен максимум в рамките на 150 000 лв.”. Правната регламентация на този налог е в Закона за туризма и в Закона за местните данъци и такси. Съгласно текстовете на закона, които касаят точно тази материя, а именно туристическия данък – неговото правно битие и начините на събирането му, като един от способите да се пълни общинската хазна, категорично се регламентират ангажиментите на общината и на ОА по събирането и събираемостта на този налог. Съгласно чл. 49 от Закона за туризма всички лица, извършващи хотелиерство, са длъжни да водят регистър на настанените туристи, който се заверява от съответната община. Администрирането на тези процеси: поток туристи, тяхното настаняване, отчитане, плащане, авансово заявяване на процента заявени туристи, които ще посетят съответния туристически обект, хотел за нощувка, е ангажимент на хотелиерите и собствениците на такива места за подслон, но ангажиментът по контрола и събираемостта на този данък е на ОА. Установяването, обезпечаването и събирането на туристическия данък се извършва от служителите на ОА по реда на Данъчно-осигурителния процесуалния кодекс.

За мен след запознаването с тази обяснителна записка възникват два въпроса, на които считам, че ОА следва да даде отговор по най-бързия начин. Поне до следващото заседание на ОС този отговор трябва да бъде даден. Първият въпрос е: Абдикира ли Общинска администрация от събирането на този данък? Със заявената в Обяснителната записка практическа невъзможност да бъде контролирано декларирано контролирането на броя реално реализирани нощувки за мен е налице този извод – ОА не може да се справи с този процес.

Вторият въпрос, който за мен е още по-важен и с по-големи последици за нас като граждани и община, като град с претенции за водещ туристически център в България: не може да отправяме такива послания към многото – хиляди или над милион туристи, които, както прочетох, са посетили общинските и частни туристически обекти в общината. Как така ние не можем да контролираме този процес? Това е изрично законово регламентирано.

Аз апелирам към г-н Панов, който е вещ в туристическия бранш, да даде информация в най-скоро време как община В. Търново ще си стъпи в законовите задължения, за да не отправяме такова послание към хората, които желаят да посетят нашия град – че именно туристическия бизнес в града остава някак встрани от контрола на ОА. Дано това да не е случайно!

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ – кмет на община В. Търново: Г-н Илчев, броят на туристите се отчита най-достоверно от Регионалния исторически музей, а броят на нощувките се отчита на базата на това, което подават като декларации самите хотелиери. Общинската администрация упражнява контрол с туристическата такса и данък, който се събира от туристите. Този данък е приет на заседание на ВТОС. След начисляването на всяка една фактура се начислява и туристическият данък. Не един път съм поставял въпроса за изграждане на единна система, която да отчита броя на туристите. Миналата година туристическият данък се отчиташе на базата на 30 % заетост, която някъде в хотелите не се беше осъществила в пълен обем. В момента по Закона за туризма се връща старият вариант, където на базата на декларацията и дневниците, които се водят от хотелите, на това, че регистърът се заверява в отдел „Общинска икономика”, се контролира броят на нощувките.

Има 1 000 000 туристи, но това не значи, че всички те спят във В. Търново. Това, което Общината прави, за да увеличи броя на нощувките в нашия град, това е с увеличаването на туристическия продукт и обектите за посещение. Както знаете, тази година беше отворен Мултимедийният център. Следващата година предвиждаме отварянето на крепостта Трапезица, така че всички тези обекти увеличават и броя на нощувките в община В. Търново. Този резултат е на база това, което са декларирали хотелиерите. Нееднократно сме имали срещи с тях. Те са добре разположени да си плащат данъка, тъй като знаят, че този данък се използва целево за обновяване на туристически обекти, за инфраструктурата, културни програми и т.н.

Ще ви представим подробна информация как и по какъв начин се събира туристическият данък.

Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: Аз нямам съмнения по отношение на Вашите компетенции, свързани с областта на туризма. Въпросът касае ангажиментите на община В. Търново като администрация – дали спазва законово регламентираните си задължения да осъществява контрол. За да не отправям писмено питане, моята молба е на следващото заседание да ни предоставите информация не за сумите, които са събрани, защото разбирам, че те са проектни и много трудно могат да бъдат анализирани, а за това как общината осъществява този контрол; има ли санкционирани лица, осъществяващи хотелиерска дейност, защото има няколко разпоредби на Закона, които регламентират ангажиментите на общината в този смисъл. Ако има такива, Ви моля да ни дадете информация на следващото заседание!

 

Предложението по т. 1 беше подложено на поименно гласуване: Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Лидия Прокопова - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 679

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема:

 

1. Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 31.03.2013 година и Приложение №1 и Приложение №2, неразделна част от нея.

2. Инвестиционна програма 2013 година - Отчет към 31.03.2013 година - Приложение №3.

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Промени по приходната и разходната част на бюджета към 30.04.2013 г. и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2013 г., Вх. № 1713/17.05.2013 г.

 

Г-н Ашиков даде думата на председателя на ПК по бюджет и финанси – г-жа Широкова.

Г-жа КАЛИНА ШИРОКОВА: РНБ „П. Р.Славейков” кандидатства по проект, свързан с приспособяване и оборудване на работни места за лица с трайни увреждания и в тази връзка в Инвестиционната програма на община В. Търново следва да се включат два броя компютърни конфигурации на обща стойност 3400 лв. и един брой копирна техника в размер на 3800 лв. или общо 7200 лв.

С писмо с изходящ № 0023-1915 от 16.05.2013 г. Министерството на труда и социалната политика, респективно Агенция за хора с увреждания, ни уведомява, че проектът е одобрен по Методиката за кандидатстване, отпускане на средства и отчетност на проекти на работодатели/органи по назначаване, за осигуряване, приспособяване и оборудване на работно място за лица с трайни увреждания, но финансирането за капиталовите разходи се намалява с 2246 лв.

Съгласно гореизложеното, осигуреното финансиране по проекта е в размер на 4954 лв., а останалите средства в размер на 2246 лв. представляват собствен принос на община В. Търново и би следвало да се осигурят от собствени приходи.

Във връзка с належащата промяна по Инвестиционната програма на община В. Търново за 2013 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 18 от Закона за общинските бюджети и гореизложеното, предлагам Великотърновският общински съвет да вземе следното решение: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 18 от Закона за общинските бюджети възлага на Кмета на община В. Търново след получаване на финансирането от Агенцията за хора с увреждания във връзка с проекта за приспособяване във връзка с проекта за приспособяване и оборудване на работни места за лица с трайни увреждания, да отрази служебно промените по бюджета и Инвестиционната програма на община В. Търново за 2013 г., като 4954 лв. са осигурени от бюджета на Министерството на труда и социалната политика под формата на получен трансфер, а 2246 лв. да бъдат от собствени бюджетни средства на РНБ „П. Р. Славейков”.

 

Предложението на г-жа Калина Широкова беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Росен Иванов - за, Атанас Атанасов - за, Лидия Прокопова - за, Николай Илчев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Предложението по т. 2 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Росен Иванов - за, Атанас Атанасов - за, Лидия Прокопова - за, Николай Илчев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 680

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските бюджети, Великотърновски общински съвет реши:

 

1. Утвърждава промените по приходната и разходната част на бюджета към 30.04.2013 година и по Инвестиционната програма на Община В.Търново за 2013 година /Приложение №1/, както следва:

 

І. ПО БЮДЖЕТА

ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"

І. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

2. Неданъчни приходи

§§

 

ІІ тр.

Приходи и доходи от собственост

2400

 

-5 055

- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция, в т.ч.:

2404

300

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

300

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:

2405

-5 358

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-5 358

- прих.от лихви по тек.банкови сметки

2408

3

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

3

Общински такси

2700

 

1 790

За ползване на общежития и други по образованието

2708

1 790

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

1 790

Други неданъчни приходи

3600

 

2 339

- Получ. застр. обезщетения, в т.ч.:

3611

2 183

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

2 183

- Други неданъчни приходи

3619

156

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

156

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

3700

 

-611

- Внесен ДДС

3701

-515

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

3701

-515

- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.

3702

-96

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

3702

-96

Помощи за дарения и др.суми

4500

 

3 327

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

4501

3 327

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

3 327

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

 

1 790

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

 

1 790

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ:

 

1 790

ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

2. Неданъчни приходи

§§

 

ІІ тр.

Приходи и доходи от собственост

2400

 

173

- прих.от прод.на у-ги, стоки и продукция, в т.ч.:

2404

70

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

70

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:

2405

24

-Дирекция "Култура и туризъм"

24

- прих.от лихви по тек.банкови сметки

2408

79

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

79

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

3700

 

-94

- Внесен ДДС

3701

-70

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

3701

-70

- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.

3702

-24

-Дирекция "Култура и туризъм"

3702

-24

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

 

79

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

 

79

ІІІ. ТРАСФЕРИ ОТ/ЗА БЮДЖ. И

ИЗВЪНБЮДЖ. С/КИ

§§

 

ІІ тр.

- вътр. трансф.в системата на първост.р-л

6109

 

0

- Община Велико Търново

6109

-691

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

6109

1 372

-ОП "Общинско кабелно радио - ВТ"

6109

6 000

-ОП "Пазари"

6109

-7 881

- Група кметства Килифарево

6109

1 200

Трансфери от/за държавни предприятия, включени в консолидираната фискална програма

6400

 

2 500

получени трансфери /+/

6401

 

2 500

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

6401

2 500

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:

 

 

 

 

2 500

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

2 579

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ:

 

 

 

 

4 369

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

1. Функция 3 Образование

1 790 лв

- в т.ч.:

Дирекция "Образование и наука"

1 790 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

1 790 лв

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

1. Функция 1 Общи държавни служби

476 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

476 лв

2. Функция 3 Образование

3 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Образование и наука"

3 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:

 

 

479 лв

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

1. Функция 1 Общи държавни служби

-78 352 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

-79 552 лв

Група кметства Килифарево

1 200 лв

2. Функция 3 Образование

9 569 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

5 621 лв

Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"

3 948 лв

3. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

1 512 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

             подпомагане и заетостта

1 512 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

1 512 лв

4. Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване

   на околната среда

78 040 лв

Група 1 Жилищно строителство и БКС

60 040 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

60 040 лв

Група 2 Опазване на околната среда

18 000 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

18 000 лв

5. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

43 867 лв

Група 2 Физическа култура и спорт

31 376 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

31 376 лв

Група 3 Култура

12 491 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

6 491 лв

ОП "Общинско кабелно радио ВТ"

6 000 лв

6. Функция 8 Икономически дейности и услуги

-52 536 лв

Група 3 Транспорт и съобщения

-44 655 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-44 655 лв

Група 6 Други дейности по икономиката

-7 881 лв

- в т. ч.:

ОП"Пазари"

-7 881 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

2 100 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

2 579 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

 

 

 

 

4 369 лв

 

2. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2013 година, съгласно Приложение 1 към настоящото решение.

 

3. На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за общинските бюджети, Великотърновски общински съвет възлага на Кмета на Община Велико Търново след получаване на финансирането от Агенцията за хода с увреждания във връзка с проекта за приспособяване и оборудване на работни места за лица с трайни увреждания, да отрази служебно промените по бюджета и Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2013 година, като 4 954 лева са осигурени от бюджета на Министерство на труда и социалната политика под формата на получен трансфер, а 2 246 лева да бъдат от собствени бюджетни средства на РНБ „П. Р. Славейков”.

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Издаване на Запис на заповед от Община Велико Търново в полза на ДФ „Земеделие” за проект „Първоначално залесяване на неземеделски земи”, Вх. № 1695/07.05.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 3 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова - за, Николай Илчев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 681

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет:

 

1. Упълномощава Кмета на Община Велико Търново да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция в размер на668, 47 лв. /сто петдесет и седем хиляди шестстотин шестдесет и осем лева и четиридесет и седем стотинки/ за обезпечаване на 110 % от заявения размер на авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 04/223/000246 от 11.04.2013 г. по мярка 223 – „Първоначално залесяване на неземеделски земи“ за Проект „Първоначално залесяване на неземеделски земи“, сключен между Община Велико Търново и ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да подготви необходимите документи за получаване на авансово плащане по договор № 04/223/000246 и да ги представи пред ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция.

 

Приложение: I: Запис на заповед, утвърден от Договарящия орган

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отпускане на средства за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица с репродуктивни проблеми, Вх. № 1703/14.05.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 4 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 682

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 4, ал. 6 и чл. 18 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Велико Търново и Протокол № 8/16.04.2013 г. от заседание на Комисията:

1. Одобрява Списъка с кандидатите и размера на отпусната сума за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.

2. Средствата да се разчетат от Целеви разходи по бюджета за 2013 г., съгласно Приложение 3 Б, т. 25   „Общинска програма за асистирана репродукция”, приети с Решение № 561от 07.02.2013 г. на Великотърновски общински съвет.

3. Неусвоената част от одобрената на заявител сума, се прехвърля в следващите до две бюджетни години на съответното лице.

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на информация за дейността на търговските дружества през 2012 г., в които Община Велико Търново е съдружник, Вх. № 1690/30.04.2013 г.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз тактически изчаках да видя дали някой от колегите ще вземе отношение по въпроса, който за мен е от изключителна важност и знаете, че в повечето случаи аз съм реагирал адекватно и своевременно, когато става въпрос особено за две търговски дружества, в които общината е съдружник – „Пазари – Велико Търново” ООД и ФК „Етър-1924”. Едва ли има хора от тук присъстващите колеги, които да са максимално навътре в нещата и да могат да коментират с точките и запетайките в близките пет години какво се е случвало именно в тези две търговски дружества. Във връзка с това аз ще направя предложение в последваща точка за иницииране на проверки - тогава, когато бъде предложено гласуването на Програмата на един от нашите отдели.

И понеже трябва да си разделя времето, затова вземам отношение в момента само за да ви запозная с някои факти и обстоятелства. Започвам първо с нещо, което е от максимална значимост и важност. Не само от обществена значимост, но и от административна, законодателна, юридическа и икономическа значимост. Аз благодаря първо на вас, след това на г-н Кмета, че когато говорихме за ФК „Етър-1924” решихме да бъдем категорични и да отстояваме обществената си позиция, не подкрепяйки това ръководство; благодаря на вас за това, че вие наистина взехте правилното решение, последователно надграждайки нашите позиции не само в юридически, не само в икономически аспект, но и в обществен. По този начин ние доказахме не само на привържениците на спорта и на футбола, но и на цялата великотърновска общественост, че ние се отнасяме достатъчно сериозно към този проблем. Това наистина е проблем и аз впоследствие ще ви предложа ние да инициираме разнищване на същия. Поне дотолкова, доколкото законът ни позволява. Разбира се, предложенията ми ще бъдат на база на действащата нормативна уредба.

Другият въпрос, който аз вече близо пет години коментирам пред цялата великотърновска общественост и за пореден път засягам и в този Общински съвет, е „Пазари - В. Търново”. Знаете, че там се случват неща, които лично аз категорично не приемам и не споделям, затова от висотата на тази трибуна отправям един апел както към г-н Кмета, така и към неговата администрация: да си изискате и да си направите една проверка – както юридическа, така и икономическа - какво всъщност се е случвало там; какви са ангажиментите, какво се изпълнява и какво е заложено. Защото ви уверявам, че има драстични разминавания. В ръцете си държа това, с което е започнало всичко. Записани са много интересни неща, които в своята юридическа последователност не съответстват на фактите към днешна дата. В миналия Общински съвет най-много коментирах, обсъждах и критикувах това, че нямаше предварителен, настоящ и последващ контрол. Точно заради това аз акцентирам върху документи, не върху празни приказки, защото това е бързо оборимо, но когато говорим с факти и документи, всяко нещо си идва на мястото.

Друг е въпросът защо се е случило именно така. В тази връзка аз винаги съм коментирал какво се е случвало в дружеството, как се е случвало и причините, поради които се е случило. Аз не приемам това, което се е развивало като инициатива в Общото събрание на дружеството в неговата правна, юридическа и законодателна форма. Има разминаване с позицията както на Общинския съвет, така и с приоритетите, които са били заложени отначало при структурирането на дружеството. Най-малкото: в своите инвестиционни намерения на базата, на които конкретното търговско дружество е спечелило един конкурс, като т. 2 е записано: „Други дейности” (с които те кандидатстват и са приети впоследствие): „Предвижда се от дейността на съвместното предприятие да се инвестира и в други дейности”. Няма да чета това, което е било взето като решение за подпомагане на спорта и културата в община В. Търново, за което има решение на Общинския съвет - № 743. Там е дефинирана именно тази първа част. Въпросът е: Защо никой не коментира по-нататък, това, което е написано тук? В момента ние се чудим как да си възстановим Летния театър, при положение, че е имало ангажимент и аз ще го зачета: „Магро Маркет М” след втората година ще започне реконструкция на Летния театър. Необходимите средства за това ще бъдат предоставени от чистата печалба на фирмата от участието й в съвместното предприятие. Целта е за период от една година да бъдат инвестирани 300 000 лв.”.

Наистина, г-н Кмете, тук нещата трябва основно да се проверят и община В. Търново да излезе с една категорична позиция: какво е по-нататъшното ни отношение спрямо това дружество. Вече знаем какво е отношението ни като ФК „Етър-1924”, но към „Пазари - В. Търново” ООД трябва да имаме ясна идея какво ще се случва по-нататък, защото малкият проблем е това, че към днешна дата все още нямаме нито една стотинка, разпределена от печалбите, затова че ние сме в съдружие с тях. Вижте колко листа са написани като мотивационни писма, анализи и пр. за ползата, която ние ще имаме от създаването на това дружество. Това, което виждам аз, виждате и всички вие, виждат го и всички хора от улицата - че освен една разгъната застроена площ, с която да се комерсиализира самата идея и да се преотдава под наем, няма промени в масите на търговците, които продават плодове и зеленчуци, така както са отделени не малко листи тук като обосновка защо трябва да се промени пазарът? Аз не виждам. Там има маси, които стоят от десетилетия. Нищо не се е направило в тази посока. Да, имаме подземен паркинг, но имаме и магазини, които не обслужват търговците - производители на плодове и зеленчуци, т.е. нещата не са такива, както е записано в началото, не са така, както искаме и ние и каквото е предназначението на кооперативния пазар в центъра на В. Търново.

Точно заради това апелирам за юридическа и икономическа проверка първо от администрацията, респективно от кмета, и след това от нас. Знаете, че това, което правят кметът и администрацията, е едно, но това, което правим ние, е различно. Малкият проблем е това, което се случва. Огромният проблем е, че всичко се случва пред нашите очи години наред и ние нищо не правим. Въпросът ми е: Докога?

Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ: По тази точка аз предлагам да не приемаме тази информация или ако е възможно за следващата сесия да получим информация, съдържаща анализ на всички взаимоотношения с всички дружества, в които ние имаме участие и ангажиментите, които са поети от нашите партньори или съдружници и резултатите от тяхното изпълнение или неизпълнение, т.е. да се направи задълбочена инвентаризация и това да представлява информацията. Защото в момента времената са много сложни и винаги ще се намери някой, който да търси някаква отговорност и много често за по-малки неща са се случвали по-големи работи. Затова наистина е добре да се направи една сериозна инвентаризация, да се види и да можем да си уредим честно, почтено, прозрачно отношенията с нашите партньори и да няма никакви съмнения в смисъла на тези начинания преди те да бъдат стартирани и задействани. Това е моето предложение.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Тази информация, откакто аз се занимавам с местно самоуправление – от 10 години, се внася по един и същи начин. Всичко това, за което загубихме половин час, всеки един от нас го знае много добре – и за „Пазари”, и за „Етър”. Тук е Стоян Витанов, който е бил при учредяването на „Пазари – Велико Търново”. Протоколите са живи и не мисля, че в момента трябва да бъдем подлагани на един терор. Не че не са важни тези неща, важни са, но нека спазваме Правилника, г-н Председател – по пет минути, а не да обръщаме ОС на театър.

Подкрепям това, което каза Пламен Радонов и си мисля, че когато станем, за да говорим от тази трибуна, трябва да кажем конкретно проект за решение, който да гласуваме, а не само да намиламе като воденичен камък. Тези точки се внасят винаги по един и същи начин. Какво от това като си приказваме от микрофоните, за да загубим два часа на администрацията. Нека когато говорим, да правим конкретни предложения, както направи г-н Радонов, за да има смисъл от нашата работа като Общински съвет.

 

Предложението на г-н Пламен Радонов да не се приема информацията по т. 5 беше подложено на гласуване и прието с 23 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

Г-н Ашиков направи поименна проверка на присъстващите общински съветници. Присъстваха 23 общински съветници: Николай Ашиков, Деян Хаджийски, Красимир Калчев, Божидар Ангелов, Николен Стойнов, Росен Иванов, Михаил Харалампиев, Атанас Атанасов, Ваня Павлова, Лидия Прокопова, Николай Илчев, Петко Тюфекчиев, Валентин Ламбев, Стоян Витанов, Стефан Тодоров Стефанов, Анета Маноилова, Йордан Грозданов, Радка Крумова, Иван Александров, Калина Широкова, Румен Димитров, Мариян Кенаров, Камен Алексиев.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за тримесечието на 2013 г., Вх. № 1671/26.04.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 6 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 19 „за”, „против” няма, 7 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 683

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 17 от НУУПСВОЧКТД приема информация за резултатите от дейността на Търговските дружества за тримесечието на 2013г. с едноличен собственик на капитала Община Велико Търново.

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация от дейността на търговското дружество „Пазари – Велико Търново” ООД в което Община Велико Търново е съдружник през 2012 г., Вх. № 1712/17.05.2013 г.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Едва ли е необходимо да казвам, че не трябва да се съобразявам с казаното от преждеговоривш колега, защото категорично не приемам мотивите му и винаги съм демонстрирал лична и принципна позиция. Заявявам, че аз не съм тук, за да отегчавам или за да радвам администрацията – така както беше казано: че те се отегчават и трябвало да не им губим тяхното време. Който не иска да слуша, никого не сме вързали насила, включително и колегата, който не иска да слуша за злоупотребите, които се вършат години наред. Това е лично решение, не е необходимо да се вменява или да се втълпява. Въпросът е да излезеш тук и да заявиш подготвена, категорична позиция, какво трябва да правим. Проект за решение ще има тогава, когато трябва, а не по начина, по който е формулирана точката – „за приемане на информация”. По приемане на информация не може да има конкретно предложение.

 

Г-н Петко Тюфекчиев възрази от място, че Председателският съвет системно нарушава Правилника, тъй като г-н Димитров е говорил 15 минути по предната точка.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: За пореден път обръщам внимание както на цялата общественост, така и на Общинския съвет: член на определена политическа формация нарочно излиза извън контекста на конкретната точка единствено за да отнема време, за да не може да се говори в конкретика с факти. Има колеги, които са имали отношение, но има и колеги, които също са имали отношение върху нелицеприятните процедури, които са се развили тук. Аз се надявам, когато бъде направена проверка, да се види кои колеги са участвали в тази процедура и защо сме стигнали дотук. Това, че се е случило тогава, не значи, че трябва да се случва и днес. Съгласен съм, че на някои хора им убива, защото това, което днес се случва, едва ли е тайна. Напротив, това е публична информация - защо се е случило и то точно по такъв начин, че Общината едва ли не да бъде с вързани ръце и едва ли не ние да правим реверанси на някого. Защо? Защото с нашите пари да трупат пари. Къде остава общественият ангажимент, нашето отношение, нашите задължения? Или трябва да говорим небивалици, за да изместваме темата. Да, това беше практика в предишния Общински съвет и именно тези часовници са доказателството, че когато някой излезе тук и говори с факти и с документи, които не могат да бъдат оспорени, както аз го правя, търсим други причини да изместваме темата, за да може да не коментираме това и за да може хората да не знаят какво се случва с техните пари.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Нещо, което не мога да приема като обвинение. Не съм адвокат на никого, нито прокурор на някого, но да се говори тук за престъпления, извършвани години наред в едно дружество, някак не ми се връзва. Ако има такива, има органи, които го доказват, а не от трибуната да се говори по този начин. Нека бъдем по-премерени в изказа, когато се отнася за дружества, в които вероятно има проблеми, но да се говори за престъпления…

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: За пореден път колегата деформира това, което аз говоря, от висотата на този микрофон – по никакъв начин аз не съм казал, дори не съм произнесъл думата „престъпление”. Аз не коментирам за престъпление, защото на мен ми е ясно, че за наличието на такова, единственият, който има право да каже дали е престъпление, или не, това е съдът. Това, че някои деформират изказа ми, е техен проблем. Как те приемат информацията, която по една или друга причина не им изнася, си е лично техен проблем - казах това миналия път и винаги ще го казвам. Колкото пъти станат съответните колеги и говорят против мен и фактите, които аз цитирам, това значи, че аз съм прав и те няма как да се защитят. Точно заради това се опитват да ви вменят, че аз не съм правият. Пак казвам: има документи, има закони, които трябва да се спазват, но и има ангажименти, върху които Общинският съвет, както и администрацията, трябва да имат предварителен, настоящ и последващ контрол. Когато ние не искаме, няма как да се случи.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Аз пуша една цигара за пет минути. Сега изпуших две цигари. Пак нарушавате Правилника – Председателският съвет има привилегия пред останалите съветници. Румен Димитров вече един час говори едно и също.

Г-н МИХАИЛ ХАРАЛАМПИЕВ: И днес се получава твърде интересно в нашите дебати заради това защото нещо се е случило в исторически план. Прокрадват се обвинения на по-опитни хора, които са представяли съответните формации в миналите местни парламенти, но като човек с дългогодишен стаж в българската войска, искам да ви кажа, че понякога някои наши колеги се държат от позицията на т.нар. „стара служба”. „Старата служба” във войската понякога има постулати, които по някакъв начин тя се стреми чрез сила да наложи, а тук със силата на словото се прави опит да се вмени в нашите съзнания и да ни се втълпява, че ние тук трябва с нашите действия да слагаме ръкавички и по някакъв начин да решаваме неща, които е трябвало да решават други хора.

Ето защо аз ви призовавам да не изпадаме в ситуацията, както в хубавите филми на един хуморист – Доньо Донев, ако някой в исторически план ни кара сега да се чувстваме като глупаците, които играят и се вайкат и строят басейн на брега на морето. Някой ще ме обвини в отвлеченост, но онези, които имат интелигентен подход към политическите и финансовите въпроси; не само да парадират със знанието на параграфи, наредби, точки; ще ме разберат. Защото населението на Великотърновската община изисква от нас в този парламент да вземаме действително прозрачни решения и ако гледаме назад, какво се е случило, то нека днес да се помъчим, както казва понякога моят приятел Камен Алексиев, да търсим някакво сечение, в което да застанем и да обещаем пред себе си, че когато му дойде времето, хората в бъдещето, които ще застанат на това място, да не казват: „Имаше едни такива, които правеха еди-какво си и сега ние трябва да им сърбаме попарата”. Извинявам се за този израз за попарата - не прозвуча интелигентно, но аз се чувствам понякога унижен от действията на хора, които са имали дребни душици. Пази, Боже, от това явление!

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Възползвам се от правото на реплика. Предполагам, че професор Харалампиев не говори за мен, тъй като аз никога не съм имал претенции, че съм дребна душица. Напротив, аз съм широкоскроена личност.

Не мога да се съглася с преждеговорившите преди проф. Харалампиев, че проблемите, които маркираме, са незначителен въпрос, тъй като тук говорим за близо 2 000 000 лв., неразпределени между нас, от една страна като съдружници в това дружество. Ако това не е значителен проблем, какво друго мога да кажа за тези, които търсят да се хванат за часовника, за времето, за цигарата, за деформирането на информацията, за вменяването на информация. Това са административни прийоми, за да се измести контекстът на съдържанието, по което трябва всички да водим дебат и да търсим решение на проблема.

 

Предложението по т.7 беше подложено на гласуване и прието с 13 „за”, 2 „против”, 7 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 684

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема информация за резултатите от дейността на търговското дружество„Пазари – Велико Търново" ООД в което Община Велико Търново е съдружник през 2012 г.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ (отрицателен вот): На мен ми е понятно, че дори и да мине тази точка с тези гласове, малко или много, тук присъстващите вероятно са разбрали за какво става дума и аз моля т.нар., и уважаващи себе си, големи политически формати да се вземат в ръце и да разнищят казуса из основи, защото това е една от черните точки в авторитета на ВТОС, респективно на община В. Търново. Не е коректно да създаваме условия някой да печели на наш гръб, като дискриминира всички останали. Мога да дам много факти и да изложа много доказателства и затова ви моля, тук присъстващите, включително тези, които демонстрират, че са представителна извадка от определени граждански формирования, нека се заинтересуват, да влязат в дълбочината на проблема и ще видят за какво всъщност говоря аз - че проблемът е много голям и той продължава да генерира негативи.

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Провеждане на конкурс за възлагане на управлението на общински лечебни заведения за болнична помощ и диагностични –консултативни центрове – еднолични търговски дружества, Вх. № 1702/13.05.2013 г.

 

Г-жа РАДКА КРУМОВА: Искам да ви помоля да подкрепите предложението на ПК по ЗСД - да отпадне това изискване за тясна специалност на кандидатите за тези постове, защото така ще се даде по-голяма възможност на лекари, които не притежават тази специалност, а притежават много добри мениджърски умения, да кандидатстват.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз ще подкрепя предложението на ПК по ЗСД, въпреки че частично споделям тяхната позиция. Разбирам какво имат като намерение в предложението си, защото са неоспорими фактите, че има хора с дипломи, които даже се срамуват да се снимат с тях, камо ли да работят по предназначение. Също мога да дам доказателства за това как хора с различни специалности заемат законодателни позиции, наистина аргументирани, с което оборват т.нар. „тесни експерти”. Затова по този начин искам да изкажа своето одобрение и подкрепата си за точката.

Г-жа АНЕТА МАНОИЛОВА: Предложението беше направено от ПК по ЗСД, защото ние не можем да ограничим закона. Законът изисква или магистърска степен „Медицина”, или магистърска степен „Икономика”. Имайки магистърска степен „Медицина”, лицето задължително трябва да притежава „Здравен мениджмънт”. Премахваме тясната профилирана медицинска специалност, защото на практика, където и да погледнете, що се касае за лечебно заведение от болничен тип, то е многопрофилно. Така че управителят в „Д-р Трейман” би могъл да бъде рентгенолог, би могъл да бъде лабораторен лекар - той задължително трябва да бъде медик.

В съвременното образование медицината е редовна специалност, така че кандидатът може, докато следва медицина, да е завършил задочно и икономика и да има две магистратури – „Медицина” и „Икономика”, и би могъл да заеме длъжността без тясна специалност.

Освободихме възможността за тясна специалност, за да има по-голяма възможност да се кандидатства във времето, когато лекарите наистина започнаха да липсват на пазара на труда.

Г-н Ашиков предложи предложението по т. 8 да бъде гласувано заедно с предложението на ПК по ЗСД.

Предложението по т. 8, заедно с предложението на ПК по ЗСД, беше подложено на гласуване и прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 685

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 1 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения на Министерство на здравеопазването във връзка с т.5 от Решение № 261 от 22.05.2012 г. на Великотърновски общински съвет и във връзка с т.5 от Решение № 459 от 29.11.2012 г. на Великотърновски общински съвет

           

І. Обявява конкурс за Управител на “Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД – гр. Велико Търново.

1. Изисквания към кандидатите:

1.1. Степен на завършено образование: висше – магистър;

1.2. Професионално направление: медицина или икономика;

1.3. Специалност:

- “Медицина” за кандидатите, притежаващи образователно - квалификационна степен „магистър” от професионално направление медицина и квалификация по здравен мениджмънт по смисъла на §3 от Заключителните разпоредби на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения на МЗ;

- свързана с управлението на здравеопазването по смисъла на §3 от Заключителните разпоредби на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения на МЗ, за кандидатите, притежаващи образователно - квалификационна степен „магистър” от професионално направление икономика;

1.4. Професионален опит: 5 (пет) години трудов стаж като лекар или икономист;

1.5. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

2. Необходими документи:

2.1. Заявление за участие в конкурса – по образец;

2.2. Декларация от лицето, че е не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства;

2.3. Копие от диплом за завършено образование – „магистър” по медицина или по икономика;

2.4. Копие от документ за специалност „Медицина”;

2.5. Копие от документ за специалност от професионално направление икономика, свързана с управлението на здравеопазването по смисъла на §3 от Заключителните разпоредби на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения на МЗ;

2.6. Копие от документ за квалификация по здравен мениджмънт по смисъла на §3 от Заключителните разпоредби на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения на МЗ;

2.7. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

2.8. Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.

3. Място и срок на подаване на документите:

3.1. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник (с нотариално заверено пълномощно) в 35 дневен срок от публикуването на обявата за конкурсната процедура в Община Велико Търново, адрес: гр. Велико Търново, пл. “Майка България” № 2, Център за информация и услуги на гражданите от 08.30 часа до 17.00 часа.

Ако срокът изтича в неработен ден, крайната дата за подаване на документите, да се счита първият работен ден след упоменатия.

3.2. В два запечатани плика, един за документите и един за програмата за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.

4. Място и срок, в който може да се получи информация относно темите, предмет на събеседването:

В сградата на Община Велико Търново – дирекция „Общинско развитие”, стая 200, телефон: 062/ 619 508 до изтичане срока за подаване на документите.

5. Дата, час и място на провеждане на конкурса:

1 (един) ден след изтичане срока за подаване на документите от 11:00 часа в зала 302 на Община Велико Търново.

 

ІІ. Обявява конкурс за Управител на “Специализирана болница за активно лечение по пневмо - фтизиатрични заболявания със стационар “Д-р Трейман” ЕООД – гр. Велико Търново.

1. Изисквания към кандидатите:

1.1. Степен на завършено образование: висше – магистър;

1.2. Професионално направление: медицина или икономика;

1.3. Специалност:

- “Медицина” за кандидатите, притежаващи образователно - квалификационна степен „магистър” от професионално направление медицина и квалификация по здравен мениджмънт по смисъла на §3 от Заключителните разпоредби на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения на МЗ;

- свързана с управлението на здравеопазването по смисъла на §3 от Заключителните разпоредби на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения на МЗ, за кандидатите, притежаващи образователно - квалификационна степен „магистър” от професионално направление икономика;

1.4. Професионален опит: 5 (пет) години трудов стаж като лекар или икономист;

1.5. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

2. Необходими документи:

2.1. Заявление за участие в конкурса – по образец;

2.2. Декларация от лицето, че е не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства;

2.3. Копие от диплом за завършено образование – „магистър” по медицина или по икономика;

2.4. Копие от документ за специалност „Медицина”;

2.5. Копие от документ за специалност от професионално направление икономика, свързана с управлението на здравеопазването по смисъла на §3 от Заключителните разпоредби на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения на МЗ;

2.6. Копие от документ за квалификация по здравен мениджмънт по смисъла на §3 от Заключителните разпоредби на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения на МЗ;

2.7. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

2.8. Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.

3. Място и срок на подаване на документите:

3.1. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник (с нотариално заверено пълномощно) в 35 дневен срок от публикуването на обявата за конкурсната процедура в Община Велико Търново, адрес: гр. Велико Търново, пл. “Майка България” № 2, Център за информация и услуги на гражданите от 08.30 часа до 17.00 часа.

Ако срокът изтича в неработен ден, крайната дата за подаване на документите, да се счита първият работен ден след упоменатия.

3.2. В два запечатани плика, един за документите и един за програмата за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.

4. Място и срок, в който може да се получи информация относно темите, предмет на събеседването:

В сградата на Община Велико Търново – дирекция „Общинско развитие”, стая 200, телефон: 062/ 619 508 до изтичане срока за подаване на документите.

5. Дата, час и място на провеждане на конкурса:

1 (един) ден след изтичане срока за подаване на документите от 11:00 часа в зала 302 на Община Велико Търново.

ІІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Великотърновски общински съвет одобрява Процедура за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на общински лечебни заведения за болнична помощ и диагностични – консултативни центрове - еднолични търговски дружества, съобразена с условията на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения на Министерство на здравеопазването.

ІV. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 2 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения на Министерство на здравеопазването, Великотърновски общински съвет възлага на Кмета на Община Велико Търново да публикува в един централен и един местен ежедневник точка І и точка ІІ от настоящото решение.

Решенията и Процедура за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на общински лечебни заведения за болнична помощ и диагностични – консултативни центрове - еднолични търговски дружества, да се публикуват и в сайта на Великотърновски общински съвет на адрес: www.veliko-tarnovo.bg/obs2011/ и сайта на Община Велико Търново на адрес: www.veliko-tarnovo.bg.

V. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 3 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения на Министерство на здравеопазването, Великотърновски общински съвет утвърждава проект на договор за възлагане на управлението, неразделна част от настоящото решение.

VІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 5, ал. 1 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения на Министерство на здравеопазването, Великотърновски общински съвет назначава комисия за организиране и провеждане на конкурса от 7 члена, в състав:

Председател – Снежана Атанасова Данева – Иванова – заместник – кмет „Общинско развитие”;

Секретар – Росица Тодорова Димитрова – Директор на дирекция “Социални дейности и здравеопазване”;

и членове:

1. Калина Димова Лупова - Ангелова – Директор на дирекция “Правна”;

2. Представител на Регионалната здравна инспекция;

3. д-р Николен Веселинов Стойнов – общински съветник;

4. д-р Анета Кирилова Маноилова – общински съветник;

5. Диана Антонова Козвоска – Началник на отдел ЧР.

Резервни членове:

- Мариян Стефанов Маринов – директор на дирекция БФ - за председател на комисията;

- д-р Диляна Христова Вачкова – Петрова – Главен експерт в дирекция “Социални дейности и здравеопазване” – за секретар на комисията;

- Олга Петрова Петърчева – Началник на отдел ПО - за член на комисията.

 

Приложения:

1. Процедура за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на общински лечебни заведения за болнична помощ и диагностични – консултативни центрове - еднолични търговски дружества (по т. ІІІ от Решението);

2. Проект на договор за възлагане на управлението (по т. V от Решението).

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Свикано редовно годишно Общо събрание на „Общинска банка” АД на 14.06.2013 г., Вх. № 1707/15.05.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 9 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Калина Широкова - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 686

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка чл.221 т.6, т.7 и т.10 от Търговския закон, чл. 2 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет възлага на представителя на Община Велико Търново в редовното годишно Общото събрание на акционерите на „Общинска банка” АД, гр.София на 14.06.2013г. и го упълномощава да гласува съобразно дневния ред, както следва:

 

По т.1 от дневния ред - да се гласува „за”;

По т.2 от дневния ред - да се гласува „за”;

По т.3 от дневния ред - да се гласува „за”;

По т.4 от дневния ред - да се гласува „за”;

По т.5 от дневния ред - да се гласува „за”;

По т.6 от дневния ред - да се гласува „за”;

По т.7 от дневния ред - да се гласува „за”;

По т.8 от дневния ред - да се гласува „за”;

По т.9 от дневния ред - да се гласува „за”;

По т.10 от дневния ред - да се гласува „за”.

 

Възлага на представителя на Община Велико Търново да подготви доклад и внесе информация за взетите решения по всички точки от дневния ред на 15.06.2013г. /следващия ден/ след проведеното редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка” АД, гр.София на 14.06.2013г.  

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Свикване на редовно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД гр. В. Търново на 20.06.2013 г., Вх. № 1733/21.05.2013 г.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Едва ли има общински съветник, който присъства тук и е избран от великотърновци да ги представлява, да споделя намерението на управата на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” - да искат да вдигнат капитала и по този начин да намалят нашето участие. Много пъти сме коментирали, много години сме дебатирали. Любопитното за мен е защо, когато искаме да демонстрираме воля на несъгласие с всичко това, което се случва пред очите ни, ние изразяваме пасивна позиция - както политическите партии, както гражданските сдружения, както НПО. Вижте какво правят другите градове, когато говорят за отнемане не в тяхна полза. Защо всички не се обединят? Защо всички не заявят публично какво мислят по въпроса, защото ако това не се случва, всички тези, които ни предлагат подобни абсурдни предложения, си мислят, че по една или друга причина косвено има някой от нас, който е съгласен. Защото неучастието, ненамесата, значи, че ние стимулираме подобни инициативи.

Аз приветствам решението на нашия кмет да не се съобрази, да не подкрепи и да предложи на ВТОС да го подкрепи. Надявам се и вярвам, че новосъздаденото правителство, както беше широко популяризирано, ще бъде направено от експерти, наистина ще вникне в нашите потребности и ще доразвие нашата идея за глобална стратегия, идеята ни да предложим една здравна услуга и по този начин да ни помогнат – на ВТОС и на г-н Кмета, да доведем нашето предложение докрай, а именно - да си вземем Старата болница и да си я обособим изцяло като общинско звено, предлагащо медицински услуги и по този начин всеки да има свободата да управлява и наистина да доказва себе си на принципа на конкурентноспособността.

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Имам едно допълнение към предложението за решение по точка 6 от дневния ред на Общото събрание. Предлагам ВТОС да не освобождава от отговорност Съвета на директорите на болницата, тъй като очевидно там има неща, които се развиват и мисля, че е целесъобразно и по точка 6 да гласуваме „против”.

Предложението на г-н Ламбев беше подложено на гласуване и прието с 29 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

Предложението по т. 10, заедно с гласуваното вече предложение на г-н Ламбев, беше подложено на поименно гласуване:

 

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Лидия Прокопова - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 687

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка чл.221 от ТЗ, чл. 2 и чл. 37 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет възлага на представителя на Община Велико Търново в редовното Общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” - АД, гр.Велико Търново на 20.06.2013г. да гласува съобразно дневния ред, както следва:

 

По т.1 от дневния ред – да се гласува „за”.

По т.2 от дневния ред – да се гласува „за”.

По т.3 от дневния ред – да се гласува „за”.

По т.4 от дневния ред – да се гласува „за”.

По т.5 от дневния ред – да се гласува „за”.

По т.6 от дневния ред – да се гласува „против”.

По т.7 от дневния ред – да се гласува „за”.

По т.8 от дневния ред – да се гласува „за”.

По т.9 от дневния ред – да се гласува „за”.

По т.10 от дневния ред – да се гласува „за”.

По т.11 от дневния ред – да се гласува „против”.

По т.12 от дневния ред – да се гласува „против”.

По т.13 от дневния ред – да се гласува „против”.

 

Възлага на представителя на Община Велико Търново да подготви доклад и внесе информация за взетите решения по всички точки от дневния ред на 21.06.2013г. /следващия ден/ след проведеното редовно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” - АД, гр.Велико Търново 20.06.2013г.  

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на отчет за констатираните резултати при изпълнение на контролната дейност на служителите в отдел „Финансов контрол”, дирекция „Бюджет и финанси” за отчетната 2012 г., Вх. № 1718/18.05.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 11 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 688

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3, ал. 1 и чл. 4, ал. 1 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор, Великотърновски общински съвет:

 

Приема Отчет за констатираните резултати при изпълнението на контролната дейност на отдел „Финансов контрол“, дирекция „Бюджет и финанси“ за отчетната 2012 година

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на Програма за дейността на служителите – експерти осъществяващи контролна дейност към отдел „Финансов контрол”, дирекция „Бюджет и финанси” за отчетната 2012 г., Вх. № 1719/18.05.2013 г.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз се изненадах защо никой от колегите не взе отношение по отчета, който ни беше представен. Там имаше много интересни и любопитни факти. Аз многократно съм казвал, че информацията, която ОА ни предоставя относно дейността на търговските дружества с наше и ненаше участие, както и отчета, вследствие на извършените проверки, е информация, която всички ние трябва много да осмислим, защото това е много полезна за нас информация.

В този смисъл аз правя предложение към Програмата, която ни се предлага да бъде одобрена от ВТОС, във ІІ, т. 5, където е упоменато, че се вземат решения от Общинския съвет, да се направи точка 5.1., като се изиска проверка от нашия представител в Съвета на директорите – Мариан Маринов, която да ни даде яснота относно годишния счетоводен баланс на дружеството ПФК „Етър-1924”, като се изиска Годишния счетоводен баланс на 2012 г., Отчета за приходите и разходите, което е изключително важно, защото тук имаме преливане на информацията както от ОП „Пазари”, така и от ПФК „Етър”; Годишен доклад от експерт-счетоводител за 2012 г., Годишен доклад за дейността на дружеството от изпълнителния директор. Всичко това трябва да се извърши съгласно чл. 221, т. 1, т. 7, чл. 245, чл. 251 от Търговския закон, както и трябва да се съобразим с чл. 29, т.1, и т. 3 от Устава на дружеството, което ни дава правомощия да изискаме подобни неща. Няма как да пренебрегнем Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капиталите от търговското дружество, залегнати в чл. 26, т. 1, чл. 37, чл. 38.

Второто ми предложение – 5.2, е по същия начин да бъде направена проверка на „Пазари – В. Търново” ООД. Мотивите ми са същите. Мисля, че когато предлагаме подобни инициативи, ние даваме знак, че няма как да останем безучастни към всичко това, което се случва. Повярвайте ми - особено в дружеството „Етър-1924” нещата са катастрофални и е хубаво, че към този момент община В. Търново се е дистанцирала от този негативизъм и се надявам, че решението както за спорта, така и с визията за дружеството – какво ще се случва в бъдеще, ще лъсне след всички тези проверки, които аз предлагам да се осъществят.

Г-н МАРИАН МАРИНОВ: Няколко пъти сме изисквали тази информация от дружество „Етър-1924”; още в периода, в който бях член на Борда на директорите. Тази информация не беше представена на общината като акционер. Беше отказано да бъде представена и на самия Борд на директорите, в който съм присъствал. Вие знаете, че на последното Общо събрание, което се проведе, бях изваден от Борда на директорите. За съжаление, собственикът е някъде далеч в Анадола и няма кой да регистрира промените в Търговския регистър. Така че на практика няма към кого да се обърнем в България относно дейността на това дружество, колкото и да е трагично това нещо. Защото това наистина е трагедия за едно дружество като „Етър”, което е емблема на град В. Търново.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз обаче ще репликирам г-н Маринов и ще докажа, че към настоящия момент той все още е в Съвета на директорите. Справката, която съм направил, е от 28.05.2013 г., т.е. в Агенцията по вписванията Вие все още се водите, че сте равноправен член. Какви решения са се тиражирали в медийното пространство, мен не ме интересува. Аз неслучайно инициирам тези предложения пред вас с ясното съзнание, че ние няма да спрем дотук – ако те ни откажат, ние да кажем, че те нищо не искат да направят, и да приключим дотук. Законите ни дават право да стигнем докрай, включително и да влезем в съда. Затова Ви моля наистина да стигнем докрай от гледна точка на този казус.

Предложението на г-н Димитров за включване на нова точки - т. 5.1, относно проверка в ПФК„Етър-1924” беше подложено на гласуване и прието с 19 „за”, „против” няма, 11 „въздържали се”.

Предложението на г-н Димитров за нова точка 5.2. – относно проверка в „Пазари – В. Търново” ООД беше подложено на гласуване и прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Цялото предложение по т. 12 от дневния ред, заедно с гласуваните вече нови точки – 5.1 и 5.2, беше подложено на гласуване и прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 689

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3, ал. 1 и чл. 4, ал. 1 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор, Великотърновски общински съвет:

 

Одобрява Програма за дейността на главните експерти осъществяващи контролна дейност към отдел „Финансов контрол“ на Дирекция „Бюджет и финанси“ за отчетната 2013 година със следните допълнения в ІІ, т. 5:

 

Точка 5.1 да се извърши проверка на дружеството ПФК „Етър-1924”, като се изиска Годишния счетоводен баланс за 2012 г., Отчета за приходите и разходите, Годишен доклад от експерт-счетоводител за 2012 г., Годишен доклад за дейността на дружеството от изпълнителния директор, доказващи движението на финансовите средства.

 

Точка 5.2 да се извърши проверка на търговското дружество „Пазари-Велико Търново“ ООД от основаването му, като се изискат Счетоводни баланси., Отчети за приходите и разходите, Доклади от експерт-счетоводител., Доклади за дейността на дружеството от изпълнителния директор, доказващи движението на финансовите средства от 2002 година до 2012 г.

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от инж. Николай Николов и Стефан Михайлов, Вх. № 1709/16.05.2013 г.

 

Г-н НИКОЛАЙ НИКОЛОВ прочете питането си относно подкрепа на предложението Патриаршията на хълма Царевец да се преустрои в храм за богослужение „Свето Възнесение Господне”.

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ прочете отговор на питането.

Г-н НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Празникът Възнесение Господне се празнува на четиридесетия ден от празника Възкресение Христово. Според християнското учение с възнесението си Исус Христос е завършил делото на спасението. За нашия народ той има дълбок религиозен и богословски смисъл и затова се нарича Спасов ден – денят на Спасителя. Според Евангелието на четиридесетия ден от възнесението си Исус Христос се е явил за последен път и е извел апостолите и Света Дева Мария на Елеонската планина. Там ги е благословил и отделяйки се от земята, се издигнал постепенно, като станал невидим.

Славата на нашия град идва от Второто българско царство, а славата на Второто българско царство е свързана с майката на църквите „Свето Възнесение Господне” – патриаршеския храм на хълма Царевец, който е разрушен от нашественика иноверец през 1393 г. Последната Света литургия е отслужена в храма преди 620 години от Свети Евтимий Патриарх Търновски и Всебългарски. Храмът „Свето Възнесение Господне” е построен на най-високото място на Царевец, като вероятно е търсена от нашите предци и символична прилика с Елеонската планина.

Това, което се случи през последните две години -Великотърновският митрополит Григорий да поздрави оттам вярващия народ с „Христос възкресе”, е само начало, което дава възможност на гражданите да обърнат внимание на това място, наричано „Патриаршията” - че в действителност това е музейна сграда, която няма нищо общо с храм. Това е причината, поради която настояваме да се отслужи Света литургия, на която Бог невидимо присъства, а участниците да приемат неговата благодат. Това ще бъде нашият знак, че не сме формално кръстени и останали езичници, а сме духовни наследници и твърди във вярата на нашите предци.

Господа съветници, очаквам да подкрепите искането църквата „Свето Възнесение Господне” да стане храм за богослужение, такъв, какъвто е бил, и в който са служили търновските светци: Йоаким Първи Патриарх Български, Теодосий Търновски, Евтимий Търновски, Киприян Киевски, Молдовски и Литовски, Сава Сръбски, Григорий Цамблак и още много други, знайни и незнайни светци.

Искаме вашата подкрепа и в другия храм – „Свети Димитър”, който е музей, по определен ред да се отслужва литургия. В деня на неговото освещаване е обявен за столица В. Търново. Храмовете на В. Търново са духовната основа, върху която гради България и нейната стара престолнина В. Търново – кандидат за световна столица на културата.

Г-н Кмете, искаме Вашата подкрепа да се отслужи света литургия на Царевец и благодарим за това, че Вие ни подкрепяте в това начинание, за което имаме писмена благословия от Великотърновския Митрополит Григорий. Подкрепата на това начинание ще бъде добър пример за Вашата съпричастност към духовните нужди на нашите съграждани.

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от Пламен Радонов, Вх. № 1729/20.05.2013 г.

 

Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ: Моето питане касае спазването на крайния срок – 15.12.2013 г., за изпълнение на строително-монтажните работи, разплащането им и успешното приключване на задълженията по договор 58111-С 058-24У-07 за обект „Строителство и реконструкция на водни и канализационни мрежи на територията на гр. В. Търново” по проект „Подобряване и развитие инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на територията на община В. Търново” по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ прочете отговор на питането и добави: Линейният график не е пристигнал. Когато пристигне на следващата сесия ще ви запозная. В момента всички строителни работи се извършват в срок, имаме и финансовата възможност за следващите актове.

Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ: В по-голямата си част съм удовлетворен от отговора, но искам допълнителна информация Това удължаване с от 3 до 4 месеца ще се отрази ли на взаимоотношенията или на отговорностите на Европейската програма по отношение на изплащането?

Второ, моля Ви да публикувате този линеен график, за да може гражданите да виждат коя улица, откога, докога и в кой сектор ще бъде затворена и да могат да си направят сметката по отношение на тяхното ежедневие.

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ: Отговорът на първия въпрос е: няма да се отрази.

По втория въпрос: в момента ремонтът приключи до хотел „Янтра” и може би следващата или по-следващата седмица ще започне и преасфалтирането на ул. „Христо Ботев”. Предстои „Васил Левски” до Банката и след това надолу – ул. „Мармалийска”

 

В 11.20 часа беше обявена почивка.

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на анализ на правното състояние, цена и начин на приватизация на имот, находящ се в с. Русаля, Вх. № 1742/22.05.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 15 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Лидия Прокопова - за, Николай Илчев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров – въздържал се, Мариян Кенаров - за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 690

 

На основание чл.3 ,ал.3,т. 2, чл.4 , ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал.3,т.1 от ЗПСК, чл. 21, ал.1,т. 8 от ЗМСМА, чл. 45,ал. 5,т.1 от ЗДДС, чл. 5 и чл.6 от Наредбата за търговете и конкурсите и решение № 652 / 25.04.2013 година на Общински съвет – В. Търново, Великотърновски общински съвет:

1.Приема анализ на правното състояние и начална цена в размер на 25  210 лева, в която не е включена стойността на дължимия ДДС,за продажба на общински нежилищен имот, представляващ : „Незастроен УПИ ІІ – „за обществено обслужване”,кв. 67 по плана на с.Русаля, целият с площ от 8 400 кв.м.”. Сделката се облага с ДДС.

2. Определя начин за продажба на посочения в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване, при стъпка на наддаване в размер на 2 500 лева .

3. Търгът да се проведе при следните условия : дата на търга – на 17-я ден след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник" , като в случай че 17-я ден съвпада с неработен ден търгът ще се проведе в първия следващ работен ден ; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - стая 419 в сградата на Община Велико Търново .

4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба за обекта. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация в размер на 300 лева (с ДДС). Цената на тръжната документация да се заплаща по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF.

Тръжната документация да се получава след представяне в Общинска агенция за приватизация на документ за извършено плащане - стая 419 в сградата на Община В. Търново, всеки работен ден и до 10,00 ч. на деня, предхождащ датата на търга.

5. За допускане до участие в търга кандидатите да внесат депозит в размер на 7 563 лева.Депозитът да бъде внесен по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново,   BIC код SOMB BGSF - всеки работен ден и до 16,00 ч. на деня , предхождащ датата на търга.

6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

За обекта се допуска и разсрочено плащане при условията посочени в чл.3,т. 6 на Методиката за подготовка на приватизационни сделки, провеждане на публични търгове и конкурси, сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол в община Велико Търново.

7. Срок за оглед на обекта - всеки работен ден и до 12,00 часа на деня, предхождащ датата на търга. Срок за подаване на документи за участие в търга - всеки работен ден и до 17,00 ч. на деня, предхождащ датата на търга, в ст. 419 в сградата на Община В.Търново .

8. Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за обекта по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

9. При неявяване на купувачи, повторен търг да се проведе 14 дни след датата на търга, при същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден.

10. В случай на неявяване на купувачи и за обявения повторен търг, да се проведат последващи поредни търгове на 28-я ден след обявената датата за съответния повторен търг, при условията на настоящото решение, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда в първия следващ работен ден.

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на анализ на правното състояние, цена и начин на приватизация на една HDPE тръба, Вх. № 1743/22.05.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 16 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова – за, Лидия Прокопова - за, Николай Илчев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров – въздържал се, Мариян Кенаров - за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 691

 

На основание чл.3 ,ал.3,т. 2, чл.4 , ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал.3,т.1 от ЗПСК, чл. 21, ал.1,т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал. 7 от ЗДДС, чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите и решение № 619/28.03.2013 година на Общински съвет – В. Търново, Великотърновски общински съвет

1.Приема начална цена в размер на 190 650 лева за продажба на: ”Една HDPE тръба с диаметър 40 мм и с дължина 21 908 линейни метра, черна на цвят с бяло-сребриста лента , представляваща част от обща подземна тръбна електронно съобщителна мрежа за оптична свързаност и свързаната с нея инфраструктура, изпълнена въз основа на разрешения за строеж №№: 338/29.05.2007 г.,330/23.05.2008 г.,482/21.07.2008 г.,206/29.04. 2009 г., 488/29.09. 2009 г. и 184/16.06.2010 г. на гл. архитект на Община В. Търново, заедно с правото на съвместно ползване на защитните PVC тръби и на кабелните шахти и на сервитутна ивица в обхвата на трасето” – собственост на община В. Търново.Сделката се облага с ДДС.

2. Определя начин за продажба чрез публичен търг с явно наддаване, при стъпка на наддаване в размер на 10 000 лева .

3. Търгът да се проведе при следните условия : дата на търга – на 21-я ден след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник" , като в случай че 21-я ден съвпада с неработен ден търгът ще се проведе в първия следващ работен ден ; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - стая 419 в сградата на Община Велико Търново .

4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация в размер на 300 лева (с ДДС). Цената на тръжната документация да се заплаща по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава след представяне в Общинска агенция за приватизация на документ за извършено плащане - стая 419 в сградата на Община В. Търново, всеки работен ден и до 10,00 ч. на деня, предхождащ датата на търга.

5. За допускане до участие в търга кандидатите да внесат депозит в размер на             57 190 лева Депозитът да бъде внесен по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново,   BIC код SOMB BGSF - всеки работен ден и до 16,00 ч. на деня , предхождащ датата на търга.

6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

За обекта се допуска и разсрочено плащане при условията посочени в чл.3,т. 6 на Методиката за подготовка на приватизационни сделки, провеждане на публични търгове и конкурси, сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол в община Велико Търново.

7. Срок за оглед на обекта - всеки работен ден и до 12,00 часа на деня, предхождащ датата на търга. Срок за подаване на документи за участие в търга - всеки работен ден и до 17,00 ч. на деня, предхождащ датата на търга, в ст. 419 в сградата на Община В.Търново .

8. Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

9. При неявяване на купувачи, повторен търг да се проведе 14 дни след датата на търга, при същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден.

10. В случай на неявяване на купувачи и за обявения повторен търг, да се проведат последващи поредни търгове на 28-я ден след обявената датата за съответния повторен търг, при условията на настоящото решение, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда в първия следващ работен ден.

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Изменение на т. 10 от Решения № № 365, 409,410,411,464, 465, 466/2012 г. и 521, 522, 523, 616, 617/2013 г. на Великотърновски общински съвет, Вх. № 1744/22.05.2013 г.

 

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Това касае една празнота в Закона за приватизация относно датите за провеждане на търгове и повторното провеждане на търгове, когато се падат в почивен ден. Тези решения ги допълваме: първия работен ден след почивния ден на датата, на която следва да се проведе търгът. Това е едно допълнение, за да могат да бъдат легитимни търговете, които се провеждат.

Предложението по т. 17 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов – за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 692

 

На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, във вр. с чл.4, ал.4 от ЗПСК и чл.10,т.6 от Правилника за дейността на ОбАП ,Великотърновски общински съвет:

 

1 Отменя т.10 на решения №№ 365,409,410,411,464,465,466/2012 г. и 521,522, 523, 616,617/2013 г. на Великотърновски общински съвет и създава нова т.10 към същите със следното съдържание :

 

10. В случай на неявяване на купувачи и за обявения повторен търг, да се проведат последващи поредни търгове на 28-я ден след обявената датата за съответния повторен търг, при условията на настоящото решение, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда в първия следващ работен ден.

 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Намаляване на началните цени за продажба на имоти находящи се в Западна промишлена зона и Гаров район на гр. В. Търново, Вх. № 1745/22.05.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 18 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов – за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - против, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 28 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 693

 

На основание чл.4 ,ал. 4 ,чл. 31,ал.1 и чл. 32,ал.3,т.1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал.5,т.1 от ЗДДС, чл. 5 ,6 и 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите и във връзка с решения №№ 196/ 19.04.2012 г. ,197/ 19.04. 2012 г. и 351 /13.09.2012 г. на Общински съвет-В. Търново , Великотърновски общински съвет:

1.Намалява с 40 (четиридесет) на сто приетите с решения № 197/19.04. 2012 г. и № 351/ 13.09.2012 на ВТОбС начални цени и определя нови начални цени за продажба на общински нежилищни имоти,представляващи :

а) за „ Незастроен поземлен имот с идентификатор №10447.501. 169 по КККР на гр. В. Търново, целият с площ от 7213 кв.м., за който имот е отреден УПИ ІІ - ” за складова база на „Електроснабдяване” от кв.2 по ПУП-ПР на гр. В. Търново, Западна промишлена зона - 115 296 лева, в която не е включена стойността на дължимия ДДС;

б) за „Незастроен поземлен имот с идентификатор 10447.512.109 по КККР на гр.В. Търново, целият с площ от 1 370 кв.м., за който имот е отреден УПИ ХІІ - ”за производствени и складови дейности” от кв.170 по ПУП - ПР на гр.В. Търново, Гаров район” – 34 464 лева , в която не е включена стойността на дължимия ДДС.

Сделките се облагат с ДДС .

2.Намалява с 35 (тридесет и пет) на сто приетата с решение № 196/19.04.2012 година на ВТОбС начална цена и определя нова начална цена в размер на 104 540 лева (без ДДС) за продажба на общински нежилищен имот, представляващ : „Незастроен поземлен имот с идентификатор №10447.501.4 по КККР на гр.В. Търново, целият с площ от 6 158 кв.м., за който имот е отреден УПИ І - ”за производствени и складови дейности” от кв.2 по ПУП-ПР на гр.В.Търново, Западна промишлена зона”.

Сделката се облага с ДДС .

3. Определя начин за продажба на посочените в т. 1 и т.2 обекти чрез публичен търг с явно наддаване, при стъпка на наддаване, както следва : за имота по т.1,буква „а” – 5 800 лева ; за имота по т.1 ,буква „б” –1 800 лева ; за имота по т.2 – 10 400 лева .

4. Търговете да се проведат при следните условия : дата на търга – на 21-я ден след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник" , като в случай че 21-я ден съвпада с неработен ден търгът ще се проведе в първия следващ работен ден ; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - стая 419 в сградата на Община Велико Търново .

5. Утвърждава тръжна документация и договори за продажба за горепосочените обекти. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация за отделен обект в размер на 300 лева (с ДДС). Цената на тръжната документация да се заплаща по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава след представяне в Общинска агенция за приватизация на документ за извършено плащане - стая 419 в сградата на Община В. Търново, всеки работен ден и до 10,00 ч. на деня, предхождащ датата на търга.

6. За допускане до участие в търговете кандидатите да внесат депозит както следва: за имота по т.1,буква „а” – 34 600лева; за имота по т.1,буква „б” – 10 350 лева; за имота по т. 2 – 31 360 лева

Депозитът да бъде внесен по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново,   BIC код SOMB BGSF - всеки работен ден и до 16,00 ч. на деня , предхождащ датата на търга.

7. Заплащането на договорените цени и сключването на договори за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

За обектите се допуска и разсрочено плащане при условията посочени в чл.3,т. 6 на Методиката за подготовка на приватизационни сделки, провеждане на публични търгове и конкурси, сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол в община Велико Търново.

8. Срок за оглед на обектите - всеки работен ден и до 12,00 часа на деня, предхождащ датата на търга. Срок за подаване на документи за участие в търговете - всеки работен ден и до 17,00 ч. на деня, предхождащ датата на търга, в ст. 419 от сградата на Община В.Търново .

9. Възлага на ОбАП да организира приватизационните сделки за обектите по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

10. При неявяване на купувачи, повторни търгове да се проведат 14 дни след датата на съответния търг, при същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден.

11. В случай на неявяване на купувачи и за обявените повторни търгове, да се проведат последващи поредни търгове на 28-я ден след обявената датата за съответния повторен търг, при условията на настоящото решение, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда в първия следващ работен ден.

 

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Големаните, Вх. № 1724/20.05.2013 г.

 

Г-жа ВЕСЕЛИНА СТОЙЧЕВА - кметски наместник на с. Големаните: Подкрепям становището си.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 19 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов – за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 694

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013 г. недвижим имот частна общинска собственост:

- нива, /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, представляваща поземлен имот №027065 по плана за земеразделяне на с. Големаните, кметство Килифарево, община Велико Търново, с площ 4,100 дка, ІV категория, местност „Под усоито”, землище с. Големаните, актуван с АОС №5586/31.01.2013 г.

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, както следва:

- нива, /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, представляваща поземлен имот №027065 по плана за земеразделяне на с. Големаните, кметство Килифарево, община Велико Търново, с площ 4,100 дка, ІV категория, местност „Под усоито”, землище с. Големаните, актуван с АОС №5586/31.01.2013 г.

 

3. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва:

- за поземлен имот №027065 по плана за земеразделяне на землище с. Големаните – в размер на 2 130 /две хиляди сто и тридесет/ лева;

 

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Сключване на договор за наем между Община Велико Търново и СБАЛПФЗ „Д-р Трейман Велико Търново” ЕООД, Вх. № 1728/20.05.2013 г.

 

Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: При коментирането на това предложение за сключване на договор за наем между Общината и Диспансера ние считаме, че това е едно временно решение, по което трябва да се работи, тъй като Данъчната служба на община В. Търново ще бъде изместена в район на града с изключително затруднен достъп за гражданите. Този район на града е свързан с трудности при паркирането и придвижването, тъй като това е старата част на града.

Приемаме това решение и сключването на този договор само като временно решение на проблема. Ние считаме, че не са изчерпани всички възможности за търсене на най-оптимален вариант за решаване на проблема с преместването на Общинската данъчна служба. В града има много по-подходящи места, където гражданите могат спокойно да паркират, да ползват обществен транспорт и да си платят местните данъци и такси, но тъй като не ни беше предложено и поради кратките срокове, в които трябва да вземем това решение, ние нямаме алтернатива. Ще гласуваме „за” и ще подкрепим това решение, но с ясното съзнание, че община В. Търново трябва да намери оптимално решение в най-кратък срок.

 

Предложението по т. 20 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов – за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 695

 

1. На основание чл.17 ал.1 т.1 и чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет дава съгласие за сключване на договор между Община Велико Търново и СБАЛПФЗ „Д-р Трейман Велико Търново” ЕООД за предоставяне под наем на част от недвижим имот, намиращ се в гр. Велико Търново, ул. „Христо Караминков” №19, а именно:

- част от сутерена на сградата с обща застроена площ в размер на 59,79 кв.м., с предназначение – архив;

- част от първи етаж на сградата с обща застроена площ в размер на 39,65 кв.м., с предназначение – център за работа с граждани;

- част от трети етаж на сградата с обща застроена площ в размер на 238,48 кв.м., с предназначение – административни офиси;

за нуждите на отдел „Местни данъци и такси”, Дирекция „Бюджет и финанси” при Община Велико Търново, срещу наемна цена в размер на 1 200 лева месечно за срок от десет години.

 

2. В случай на предсрочно прекратяване на договора от страна на наемодателя, стойността на извършените разходи за ремонти и подобрения следва да бъде възстановена на Община Велико Търново пропорционално на периода на ползване.

 

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи договор за наем за обекта по т.1 при спазване разпоредбите на действащото законодателство и настоящото решение.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно ползване на част от имот частна общинска собственост, Вх. № 1659/22.04.2013 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 21 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов – за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - против, Мариян Кенаров - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 29 „за”, 1 „против”, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 696

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013 г. част от недвижим имот частна общинска собственост с административен адрес гр. Велико Търново, ул. „Георги Мамарчев” №13.

 

2. На основание чл. 39 ал. 4 от Закона за общинска собственост и чл. 59 ал. 4 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 10 (десет) години върху част от недвижим имот частна общинска собственост с административен адрес гр. Велико Търново, ул. “Георги Мамарчев” №13, представляващ: самостоятелен обект в сграда с идентификатор №10447.508.502.1.2 по КККР на гр. Велико Търново, който самостоятелен обект е разположен в сграда №1, построена в поземлен имот с идентификатор №10447.508.502, със самостоятелен вход от ул. „Георги Мамарчев”, с предназначение на самостоятелния обект: за делова и административна дейност, масивна конструкция, построен 1985 г., на две нива, както следва:

- ниво 1 със ЗП 46 кв.м., състоящо се от сутерен – склад, баня и тоалетна, стая, помещение с умивални и стълбище; І етаж – изложбена зала и стълбище;

- ниво 2 със ЗП 81 кв.м., състоящо се от втори етаж – три броя канцеларии, коридор, тоалетна и стълбище;

в полза на Международен съвет на самодейните средища с адрес София, ул. „Нишава”, №61, представляван от Председателя Надежда Савова.

 

3. Възлага на Кмета на Общината да осъществи необходимите действия за предоставяне на горепосочения имот, при условия и ред, съгласно нормативните изисквания и да сключи договор за безвъзмездно ползване на имота.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Безвъзмездно прехвърляне на собственост по чл. 54 от ЗДС, Вх. № 1725/20.05.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 22 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов – за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 32 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 697

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 34 ал.1 предложение трето от ЗОС, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат инициирани и проведени процедури съгласно изискванията на чл. 54 от ЗДС за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост от Държавата чрез Областен управител на Област Велико Търново към Община Велико Търново на следните недвижими имоти:

- поземлен имот №10447.21.372 по КККР на гр. Велико Търново, с площ от 23,701 дка, земеделска земя, предоставен в управление на Министерство на отбраната. За имота е съставен акт за частна държавна собственост №3725/28.07.2011 г.

- поземлен имот №10447.506.320 по КККР на гр. Велико Търново, с площ от 24,817 дка, складов район, предоставен в управление на Министерство на отбраната. За имота е съставен акт за публична държавна собственост №1536/01.03.2013 г.

- поземлен имот №10447.506.321 по КККР на гр. Велико Търново, с площ от 7,146 дка, казармен район, предоставен в управление на Министерство на отбраната. За имота е съставен акт за частна държавна собственост №3808/07.03.2012 г.

- поземлен имот №10447.506.322 по КККР на гр. Велико Търново, с площ от 12,709 дка, казармен район, предоставен в управление на Министерство на отбраната. За имота е съставен акт за частна държавна собственост №3809/09.03.2012 г.

- поземлен имот №10447.506.323 по КККР на гр. Велико Търново, с площ от 2,67 дка, складов район, предоставен в управление на Министерство на отбраната. За имота е съставен акт за публична държавна собственост №1537/01.03.2013 г.

- поземлен имот №10447.34.36 по КККР на гр. Велико Търново, с площ от 4,992 дка, складов район, предоставен в управление на Министерство на отбраната. За имота е съставен акт за публична държавна собственост №1538/01.03.2013 г.

- поземлен имот №10447.505.85 по КККР на гр. Велико Търново, с площ от 8,848 дка, складов район, предоставен в управление на Министерство на отбраната. За имота е съставен акт за публична държавна собственост №1402/27.03.2013 г.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими действия по провеждане на процедура съгласно изискванията на чл.54 от ЗДС.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Безвъзмездно прехвърляне на собственост по чл. 54 от ЗДС, Вх. № 1726/20.05.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 23 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов – за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 32 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 698

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 34 ал.1 предложение трето от ЗОС, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат инициирани и проведени процедури съгласно изискванията на чл. 54 от ЗДС за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост от Държавата чрез Областен управител на Област Велико Търново към Община Велико Търново и съответното преотреждане на следния недвижим имот:

- незастроен урегулиран поземлен имот ІІІ /три римско/ от строителен квартал 213 /двеста и тринадесет/ по ПУП на гр. Велико Търново, с площ от 1 518 /хиляда петстотин и осемнадесет/ кв.м., отреден „за арх. разкопки”, предоставен в управление на Министерство на културата. За имота е съставен акт за публична държавна собственост №2956/26.10.2006 г.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими действия по провеждане на процедура съгласно изискванията на чл.54 от ЗДС.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот частна общинска собственост с. Вонеща вода, Вх. № 1720/20.05.2013 г.

 

Г-н ЯНКО ПЪРВАНОВ - кмет на с. Вонеща вода: Подкрепям становището си.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 24 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов – за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 32 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 699

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС, включва в годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013 година недвижим имот общинска собственост, представляващ сграда /бивше училище/ със застроена площ от 196 кв. м., състояща се от:

- І-ви етаж: две помещения и три мази;

- ІІ-ри етаж: две стаи, коридор, салон, сцена, предверие и стая-гримьорна,

попадаща в УПИ ХІІ от кв.7 по РП на с. Вонеща вода, актувана с АОС №4996/15.11.2011 г.

 

2. На основание чл.39, ал.4 от ЗОС, чл.59 ал.1 и ал.4 от НРПУРОИ, Великотърновски общински съвет дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 /десет/ години върху недвижим имот общинска собственост, представляващ сграда /бивше училище/ със застроена площ от 196 кв. м., състояща се от:

- І-ви етаж: две помещения и три мази;

- ІІ-ри етаж: две стаи, коридор, салон, сцена, предверие и стая-гримьорна,

попадаща в УПИ ХІІ от кв.7 по РП на с. Вонеща вода, актувана с АОС №4996/15.11.2011 г. в полза на „Народно Читалище Просвета - 1926” с. Вонеща вода, представлявано от Председателя на Настоятелството – Кристина Стоянова Иванова.

 

3. Всички текущи разходи, както и разходите по поддръжка и ремонт на сградата са за сметка на Читалищното настоятелство.

 

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия съгласно изискванията на ЗОС и НРПУРОИ.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот частна общинска собственост с. Плаково, Вх. № 1721/20.05.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 25 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов – за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 32 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 700

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС, включва в годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013 година недвижим имот общинска собственост, представляващ Корпус 1 от сграда с вход от североизток със застроена площ от 815 кв. м., състоящ се от:

- сутерен: мазе със ЗП 109 кв.м.;

- І-ви етаж: фоайе, стая, стълбищна клетка, салон със сцена, гримьорна, помещение за декори, съблекалня, стая и малък салон, с обща ЗП от 815 кв.м.;

- ІІ-ри етаж: читалня, коридор, склад за книги, стая, фоайе, кинокабина, стая, стълбищна клетка за първи етаж и таван, с обща ЗП от 232,50 кв.м.

попадащ в УПИ ІІІ от кв.67 по РП на с. Плаково, актуван с АОС №5616/14.03.2013 г.

2. На основание чл.39, ал.4 от ЗОС, чл.59 ал.1 и ал.4 от НРПУРОИ, Великотърновски общински съвет дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 /десет/ години върху недвижим имот общинска собственост, представляващ Корпус 1 от сграда с вход от североизток със застроена площ от 815 кв. м., състоящ се от:

- сутерен: мазе със ЗП 109 кв.м.;

- І-ви етаж: фоайе, стая, стълбищна клетка, салон със сцена, гримьорна, помещение за декори, съблекалня, стая и малък салон, с обща ЗП от 815 кв.м.;

- ІІ-ри етаж: читалня, коридор, склад за книги, стая, фоайе, кинокабина, стая, стълбищна клетка за първи етаж и таван, с обща ЗП от 232,50 кв.м.

попадащ в УПИ ІІІ от кв.67 по РП на с. Плаково, актуван с АОС №5616/14.03.2013 г.

в полза на „Народно читалище Просвета – Плаково 1873” с. Плаково, представлявано от Председателя на Настоятелството – Петя Георгиева Кънчева.

3. Всички текущи разходи, както и разходите по поддръжка и ремонт на сградата са за сметка на Читалищното настоятелство.

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия съгласно изискванията на ЗОС и НРПУРОИ.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА: Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 43 от НРПУРОИ, Вх. № 1646/15.04.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 26 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова – въздържал се, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов – за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 701

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.6 ал.1и ал.3 от ЗОС и чл.2 ал.3 от НРПУРОИ, Общински съвет Велико Търново дава съгласие частите от улична регулация, попадащи в УПИ ІІІ-1176 от стр. кв. 70 по ПУП на гр. Велико Търново, останалата част от който е собственост на „Емералд-Надежда” ЕООД с адрес гр. Велико Търново, ул. „Константин Кисимов” №13, представлявано от Надежда Шахънска, да бъдат обявени за частна общинска собственост.

 

2. На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, чл. 42 и чл. 43, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост върху част от имот в обхвата на разработка, приета с Решение №22 по протокол №4 от 20.03.2013 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново, като:

2.1. Община Велико Търново прехвърля на „Емералд-Надежда” ЕООД с адрес гр. Велико Търново, ул. „Константин Кисимов” №13, представлявано от Надежда Шахънска, правото на собственост върху част от общински имот, представляваща 2 кв.м. част от улична регулация, която част, съгласно ЧИ на ПУП-ПР попада в УПИ ІІІ-1176 от кв.70 по регулационния план на гр. Велико Търново, а съгласно КККР на града представляващ поземлен имот с идентификатор №10447.507.68, срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 572 лева без начислен ДДС.

2.2. Всички разноски по сключване на сделката – стойност на имота, предмет на прехвърлителната сделка, ДДС, местен данък, такса по чл.56а от НОАМТЦУ, такса вписване, стойност на изготвените експертни оценки и др., са за сметка на „Емералд-Надежда” ЕООД с адрес гр. Велико Търново, ул. „Константин Кисимов” №13, представлявано от Надежда Шахънска.

 

3. Възлага на Кмета на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО да сключи предварителен договор на основание чл.15 ал.3 и ал.5 от ЗУТ, а след влизане в сила на проекта за ЧИ на ПУП-ПРЗ – да сключи окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху части от имоти.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 43 от НРПУРОИ, с. Ресен, Вх. № 1723/20.05.2013 г.

 

Г-жа ЙОРДАНКА КОЛЕВА: - кмет на с. Ресен: Подкрепям становището си.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 27 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов – за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 702

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.6 ал.1и ал.3 от ЗОС и чл.2 ал.3 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет дава съгласие частите от улична регулация, попадащи в проектен УПИ ІІІ и в УПИ VІ от стр. кв. 112 по ПУП на с. Ресен, община Велико Търново, останалата част от които е собственост на ЕТ „Деница-90-Ст. Липов” с. Ресен, представлявано от Стефан Петков Липов, да бъдат обявени за частна общинска собственост.

 

2. На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, чл. 42 и чл. 43, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост върху част от имот в обхвата на разработка, приета с Решение №22 по протокол №4 от 20.03.2013 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново, като:

2.1. Община Велико Търново прехвърля на ЕТ „Деница-90-Ст. Липов” с. Ресен, представлявано от Стефан Петков Липов, правото на собственост върху части от общински имоти, както следва: общинска земя с площ от 599 кв.м., представляваща част от неизградена улица с ОК-ОК №№332а-332, която съгласно ЧИ на ПУП - ПРЗ попада в проектен УПИ VІІ от кв. 112 – частна собственост, срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 2 516 лева без начислен ДДС; и общинска земя с площ от 632 кв.м., представляваща част от неизградена улица с ОК-ОК №№332-332в, която съгласно ЧИ на ПУП – ПРЗ попада в УПИ VІ от кв.112 – частна собственост, срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 2 654 лева без начислен ДДС.

2.2. От своя страна ЕТ „Деница-90-Ст. Липов” с. Ресен, представлявано от Стефан Петков Липов, прехвърля на Община Велико Търново правото на собственост върху част от собствения си имот - земя частна собственост с площ от 600 кв.м., представляваща част от стар УПИ ІІІ кв. 112 по плана на с. Ресен, която съгласно ЧИ на ПУП – ПРЗ, се отнема за изграждане на нова улица с ОК-ОК №№333б-333в и придобива статут на публична общинска собственост, срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 2 520 лева без начислен ДДС.

2.3. Всички разноски по сключване на сделката – доплащане с цел уравняване стойността на имотите, предмет на прехвърлителната сделка, ДДС, местен данък, такса по чл.56а от НОАМТЦУ, такса вписване, стойност на изготвените експертни оценки и др., са за сметка на ЕТ „Деница-90-Ст. Липов” с. Ресен, представлявано от Стефан Петков Липов.

 

3. Възлага на Кмета на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО да сключи предварителен договор на основание чл.15 ал.3 и ал.5 от ЗУТ, а след влизане в сила на проекта за ЧИ на ПУП-ПРЗ – да сключи окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху части от имоти.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, Вх. № 1727/20.05.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 28 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 703

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие на Николай Стефанов Колев с адрес гр. Велико Търново, ул. „Моско Москов” №13, за промяна предназначението на части от имоти публична общинска собственост, както следва:

- имот №10447.16.101, с НТП: полски път, местност „Козлуджа”, землище гр. Велико Търново, за трасета на кабел за външно елзахранване, водопровод и канал, с дължина на трасето за външно ел. захранване в дадения имот 83 л.м., площ на сервитут – 207 кв.м.;

- имот №10447.520.1344, с НТП: полски път, местност „Козлуджа”, землище гр. Велико Търново, за трасета на кабел за външно елзахранване, водопровод и канал, с дължина на трасето за външно ел. захранване в дадения имот 503 л.м., площ на сервитут – 1 258 кв.м.; дължина на трасето за водопровод в дадения имот 381 л.м., площ на сервитут – 1 524 кв.м.; и дължина на трасето за канал в дадения имот 378 л.м., площ на сервитут – 1 512 кв.м.

във връзка с процедиран проект за подробен устройствен план –план за застрояване за ПИ №10447.520.3921, местност „Козлуджа” в землището на гр. Велико Търново – относно промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – „жилищни нужди”, план-схеми за ЕЛ и ВиК към ПУП, парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура – трасета за външно ел. захранване, водоснабдяване и канализация за ПИ №10447.520.3921. Проектът е разгледан и приет с решение №28 по протокол №5 от 17.04.2013 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново.

Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на решението на Комисията за земеделските земи.

 2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.29 ал.3 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права на Николай Стефанов Колев с адрес гр. Велико Търново, ул. „Моско Москов” №13, върху имота по т.1, след влизане в сила на ПУП.

 3. Николай Стефанов Колев с адрес гр. Велико Търново, ул. „Моско Москов” №13, да извърши за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка /трасе/ на обекта по т.1, а след влизането в сила на ПУП и учредяването на правата по т.2 – и по промяната на предназначението на земята.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Провеждане на процедура по принудително отчуждаване, Вх. № 1722/20.05.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 29 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов – за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 704

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013 г., провеждане на процедура по принудително отчуждаване на част от частен имот - ПИ №1262 от строителен квартал 296 по ПУП на гр. Велико Търново, с цел разширяване на съществуваща улица и осигуряване на нормален транспортен достъп до съседни имоти.

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 21 ал.1 от ЗОС, Великотърновски общински съвет дава съгласие за провеждане на процедура по принудително отчуждаване на част от частен имот - ПИ №1262 от строителен квартал 296 по ПУП на гр. Велико Търново, с цел разширяване на съществуваща улица и осигуряване на нормален транспортен достъп до съседни имоти.

 

3. Определя стойност на справедливото парично обезщетение за провежданото принудително отчуждаване, както следва:

- за 17,34 кв.м. от ПИ №1262 от стр. кв. 296 по ПУП на гр. Велико Търново – в размер на 3 295 /три хиляди двеста деветдесет и пет/ лева;

- за СМР в ПИ №1262 от стр. кв. 296 по ПУП на гр. Велико Търново – в размер на 2 265,16 лв. /две хиляди двеста шестдесет и пет лева и шестнадесет стотинки/;

- за СМР в ПИ №1267 от стр. кв. 296 по ПУП на гр. Велико Търново – в размер на 2 105,03 лв. /две хиляди сто и пет лева и три стотинки/;

 

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по провеждане на процедура по принудително отчуждаване, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост.

 

Г-н МИХАИЛ ХАРАЛАМПИЕВ: Имам процедурно предложение. Вероятно вие си спомняте, че преди около шест месеца с пълно единодушие, само с един „въздържал се”, ВТОС гласува Клубът „Българско войнство”, който се намира на ул. „Никола Габровски” 57, Б, да бъде предоставен на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва. След като този казус беше решен, оказа се, че този имот не е имал кадастрално заснемане. Тази процедура продължи почти шест месеца и днес бях уведомен, че въпросът е решен, но трябва да се прегласува отново.

Моето предложение е след закриване тази сесия вие да се съгласите да бъде открита нова и да бъде гласуван този въпрос. Този Съюз се бори от 1990 година да бъде възстановена тази собственост за сметка на продаден имот през 1978 г., който е продаден неправомерно. Средствата са били събрани от офицери и сержанти от този хубав гарнизон.

Ето защо аз ви умолявам да сторите това днес и този гарнизонен град ще ви бъде благодарен за това благородно деяние!

 

ПО ТРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Оправомощаване на Кмета на Община Велико Търново във връзка с чл. 211, ал.(2), т. 2 от Закона за горите, Вх. № 1668/25.04.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Г-н Тюфекчиев напомни, че има искане от Постоянната комисия за допълнителна информация.

Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението по т. 30. Предложението беше прието с 28 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 705

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 211, ал. 2, т. 2 от Закона за горите и Заповед № 307/29.03.2013 г. на ИАГ, Великотърновски общински съвет:

 

Оправомощава Кмета на Община Велико Търново да упълномощава лицензирани лесовъди да издават електронни превозни билети при експедиция от горите – собственост на Община Велико Търново.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ (отрицателен вот): Забележката на колегата беше правилна и основателна и в реда на нейната последователност аз мисля, че ОА трябваше да излезе и да даде исканата от Комисията информация: какво, защо и как се случва. Гласувах „против”, защото не съм съгласен по този начин да бъде приета тази точка, след като липсва конкретна информация, заложена като искане от Постоянната комисия.

Второ – гласувах „против” и по едно предложение назад в дневния ред за безвъзмездно ползване. Аз не приемам идеята, който и да било да си направи едно НПО и община В. Търново безвъзмездно да разхвърля своята собственост. Категорично съм против подобна практика и точно заради това гласувах „против”.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване проекти за ПУП, Вх. № 1704/14.05.2013 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 31 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 706

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА и чл.129, ал.1 ЗУТ и решение № КЗЗ-05 от 15.04.2013г., точка 4, на Комисията за земеделските земи при Министерство на земеделието и храните, Великотърновският общински съвет одобрява: подробен устройствен план - Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура- външни канализационни връзки – Участък № 1 – Колектор „Западна промишлена зона” на гр.Велико Търново.Трасето на колектора преминава през следните имоти извън регулацията на гр.Велико Търново: ПИ №10447.25.22 – водно течение – р.Янтра, собственост на държавата, ПИ №10447.25.23 - с нов НТП - гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Велико Търново;обща дължина на трасето извън регулация – 84.71 м; подробен устройствен план - Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура- външни канализационни връзки – Участък № 2 – Колектор „Бояджийски чешми” на гр.Велико Търново . Трасето на колектора преминава през следните имоти извън регулацията на гр.Велико Търново: ПИ №10447.25.19 – път ІV клас , общинска публична собственост, ПИ №10447.26.16- с нов НТП - гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Велико Търново , ПИ №10447.26.17 – водно течение – р.Янтра, собственост на държавата, ПИ №10447.25.23 - с нов НТП - гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Велико Търново;обща дължина на трасето извън регулация в този участък – 314.57 м;   подробен устройствен план - Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - външни канализационни връзки – Участък № 3 – Колектор „Дълга лъка” на гр.Велико Търново. Трасето на колектора преминава през следните имоти извън регулацията на гр.Велико Търново: ПИ №10447.25.23 - с нов НТП - гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Велико Търново, ПИ №10447.26.17 – водно течение – р.Янтра, собственост на държавата, ПИ №10447.26.16- с нов НТП - гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Велико Търново, ПИ №10447.27.23 – полски път, общинска публична собственост, ПИ №10447.28.4 – гл.път І-ІV, Русе-Стара Загора, ПИ №10447.162.2 - „изоставени орни земи“ , собственост на Община Велико Търново , ПИ №10447.162.9 – „територии на водостопански хидромелиор. Съоръжения“ – общинска частна собственост , ПИ №10447.512.95 – „улични кръстовища“ – държавна публична собственост, ПИ №10447.512.99 – „водни течения“ – р.Янтра, собственост на държавата; обща дължина на трасето извън регулация – 1 199.53 м; подробен устройствен план - Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура- външни канализационни връзки – Участък № 4 – Колектор „Опълченска” на гр.Велико Търново. Трасето на колектора преминава през следните имоти: ПИ №10447.9.20 – път ІV клас, общинска публична собственост, ПИ №10447.32.95 – с нов НТП - гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Велико Търново, ПИ №10447.32.91 – „водни течения“ – р.Янтра, собственост на държавата, ПИ №10447.32.99 –– с нов НТП- гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Велико Търново; обща дължина на трасето извън регулация – 346.70 м, към обект „Интергриран проект за водния цикъл на гр.Велико Търново – реконструкция на ПОСВ, реконструкция на канализационна и водопроводна мрежа”.

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Избор на Председател на ПК по НПУОР

 

Г-н ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ: Искам да направя едно процедурно предложение във връзка с точка 32 от дневния ред. За член на ПК по ОНК да бъде избрана Петя Илиева на мястото на проф. Михаил Харалампиев, а проф. Михаил Харалампиев да бъде избран за член и председател на ПК по НПУОР.

Г-н СТЕФАН МИХАЙЛОВ: Говорихме ВМРО да се откажат писмено. Г-н Михов си прави отвод, но ВМРО не се отказват от квотата си. Те трябва да го направят писмено.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Г-н Михов се отказа и това е протоколирано.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Само да видим това предложение, което е подписано от председателя на тази ПК: би трябвало да изберем за председател общинския съветник: „точки, точки, точки”. Така е написано - „точки, точки, точки”. Не можем да изберем анонимен общински съветник.

Казусът, в който се намираме, е следствие на един проблем, който не виждаме да върви към решаване. Проблемът е, че не се внасят нормативно-правно издържани, процедурно издържани проекти за наредби. Не виждам нещо да се е променило в последните месеци.

Да, аз си подадох оставката. Онзи ден на комисията в последната минута, когато ще трябва да ставаме, разбирам,че ще се гледа този въпрос. Аз не мога еднолично да взема решение дали ние се отказваме от квота. ВМРО не е организация, която е лична организация. Освен че имаме двама общински съветници, имаме и общинско ръководство. Тези неща не могат да се решават така. Очаквах да се проведат консултации, да се разберем. Това не е маловажен въпрос. Затова не мога да декларирам, че се отказваме от квотата, защото ще трябва да поема лична отговорност пред цялата организация.

Г-н ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ: Имаме дневен ред, който е приет. Всички го гласувахме. Точка 32 от дневния ред е „Избор”. Дайте номинациите и да ги гласуваме! Спазвайте дневния ред! Аз направих номинация. Ако има други хора, които искат да направят номинации, да заповядат, да направят номинации и да ги гласуваме. При приемането на дневния ред никой не каза, че няма определени номинации на квотен принцип по тази точка. Никой не постави въпроса. Точката е отворена, аз ставам и правя предложение. Колеги, или го приемете, или го отхвърлете.

Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ: Минаха почти две години от стартирането на този Общински съвет. Още в началото аз се възразих по този начин на формиране на комисиите - предварително предпоставяне на избирането на председатели. Председателят на комисия трябва да бъде компетентен човек. Това е ПК по НПУОР. Изключително уважавам проф. Харалампиев, уважавам и куража му да стане председател на такава комисия, но мисля, че е далеч от истината по отношение на нормативно-правна уредба и обществен ред.

Аз застъпвам отново своята позиция против квотния принцип, а да се избират председатели, които са компетентни хора, които са в час с материята и не ме интересува той от коя партия е, а Общинският съвет да си върши качествено работата, защото ние сме колективен орган по закон.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Явно е, че днес няма да свършим тази работа. Според мен: да отложим точката. Когато са комисиите, на разширен Председателски съвет да се видят настроенията, да си изясним предварително нещата, да ги договорим и да влезе и името за гласуване и да го одобрим. Преди две години, когато формирахме тези комисии, наистина имаше квотен принцип. ВМРО взеха най-голям брой, след това „Царевград”, ние, от Синята коалиция, ДПС също взе председателско място.

Сега се получава ситуация, при която Милен Михов се оттегля и всеки може да претендира за председателското място на тази комисия. На какви критерии ще стъпим, за да определим председателя на тази комисия? ГЕРБ иска председателството, БСП искат, всеки може да поиска това председателство. Нямаме ясни критерии и база, на която да стъпим, за да определим човека.

Предлагам да отложим точката, да се направят преговори и за да не се стига до разместване от една комисия в друга, трябва първо вътре в тази комисия да потърсим този човек, да загърбим квотния принцип и наистина да се спрем на човек, който може да свърши тази работа.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: По Правилник е записано, че когато има процедурно предложение и има съветник, който не е съгласен, се дава възможност на един да се изкаже.

Искам да опровергая колегата Радонов. Това, че аз нямам диплома за юридическо образование, не значи, че не мога да се справя с материята. Категорично не съм съгласен, защото нееднократно съм доказвал обратното.

Това на кого ще дадем шанс, е воля на целия Общински съвет. Но не мога да си затворя очите и да не изнеса фактология, която е от преди старта на кампанията за парламент. Колегите от ВМРО направиха пресконференция. Казахте, че се отказвате от председателството и не искате ВМРО да председателства тази комисия. Записано е във вестниците, а ако те лъжат, тогава аз изнасям некоректна информация. След това г-н Михов заяви, че си прави отвод като председател и по време на провеждането на заседанието на нарочната комисия ние, няколко човека съветници, помолихме всичко това, което се говори и се тиражира в публичното пространство, да има документална диря. Г-н Стефан Михайлов е прав – след като някой има заявени мотиви, нека наистина да си входира предложението, така както го правим всички и да не попадаме под ударите на Правилника и Законите.

Искам да кажа, че в същата тази комисия по изпълнение на Правилника (тъй като следващите, които трябваше да получат председателско място, са „Нашият град”) ни беше предложено, но ние си направихме самоотвод. Не е коректно, г-н Алексиев, да казвате, че „Царевград” имат председателско място. На тях също сега им беше предложено съобразно квотния принцип да получат председателско място, те също се отказаха и след като няма на кого друг да предложим, затова комисията взе такова решение: в заседанието на ВТОС мястото да бъде отворено и да се съобразим с волята на съветниците. Всеки има правото да направи своето предложение, ако иска да председателства тази комисия, която е от изключителна важност.

Това че някой от колегите няма нужното образование, не значи, че няма да бъде следен под лупа и ако самата комисия не вземе правилни, законосъобразни решения, не значи, че няма да бъде атакувана. Затова въпросът не можа да се реши в комисия. Казвам защо не съм съгласен и казвам по същество каква е фактологията.

Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ: Неистина е, че аз съм говорил за образование. Аз казах „компетентност”. Защо председателството на комисията да се пада на „Нашия град”, а не на Стоян Витанов, който четири години е бил в Народното събрание на Република България, а преди това е бил заместник-кмет.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Ще Ви отговоря: г-н Витанов се опитва от няколко сесии да вложи неговите думи в моите уста.

Г-н МИРОСЛАВ МАРИНОВ: Влизаме в срамни спорове и е щастие, че няма граждани, които да ни слушат, и че няма медии в момента, които да ни излъчват. Дано по-малко хора да прочетат протоколите.

Съгласен съм с Пламен Радонов, че трябва да спрем с това да определяме председателите на комисии по квотния принцип. Не е най-правилното. При нас има хора с различни професии, с различни компетенции и ако искаме ВТОС да е уважавана институция, трябва да се обръща внимание на компетенциите.

Не съм съгласен и с Румен Димитров, че образованието не означава компетентност. То означава компетентност и когато няма човек с подходящото образование за мястото, за което става въпрос, тогава вече може да се търси място по компетентност.

Нека да отложим тази точка, да мине през разширен Председателски съвет и на следващо заседание на ВТОС да се вземе решение с консенсус. Не вземем ли решение с консенсус, ще берем ядове.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Има процедурно предложение и по принцип то трябва да се гласува веднага.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Г-н Алексиев каза да се отложи точката. Аз подкрепям това. Но имаше предложение на колегите от ГЕРБ за разместване в комисиите. Това, което предложи Тихомир Георгиев, беше проф. Харалампиев от ПК по ОНК да отиде в ПК по НПУОР. Това защо да го отлагаме? От ГЕРБ Оттегляте ли предложението си?

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Точка 33 от дневния ред е „Определяне на състава и ръководството на постоянните комисии”.

Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението за отлагане на точката. Предложението беше прието с 30 „за”, 2 „против”, „въздържали се” няма.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Определяне на състава и ръководството на постоянните комисии.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 33 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова - за, Николай Илчев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов – за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 707

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 38, ал. 1, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинска администрация, Великотърновски общински съвет определя:

 

1. За Председател на Постоянната комисия по Образование, наука и култура – Лидия Илиева Прокопова.

 

2. За Член на Постоянната комисия по Проблеми на гражданското общество и борба с корупцията – Лидия Илиева Прокопова.

 

3. За Член на Постоянната комисия по чл. 25, ал. 2, т. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси – Лидия Илиева Прокопова.

 

Заседанието беше закрито в 12.45 часа.

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

ТОДОР ТОДОРОВ          

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  

 

РУМЕН ДИМИТРОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

МИРОСЛАВ МАРИНОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

СТЕФАН СТЕФАНОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

ДИЛЯНА МИЛЕВА

ПРОТОКОЛИРАЛ