Начало Заседания Протоколи Протокол № 45 от 30.05.2013 г.

 ПРОТОКОЛ № 45


от четиридесет и петото заседание на Великотърновския общински съвет,

проведено на 30.05.2013 г. от 12.45 часа в залата на Община Велико Търново. Присъстват 33 общински съветника. Отсъства г-жа Петя Илиева, г-н Александър Нанков, г-н Александър Чокойски и г-н Любен Велчев.

 

Г-н Ашиков обяви откриването на четиридесет и петото заседание и прочете дневния ред на заседанието, състоящ се от една точка:

Предложение за актуализиране на Решение № 367 по Протокол № 27 от 27.09.2012 г.

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка със свое Решение № 367 от 27.09.2012 г. по Протокол № 27 от 27.09.2012 г. ВТОС изразява своето предварително съгласие за предоставяне на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот, обект с идентификатор № 104.47.503.78.6.1 на гр. В. Търново с административен адрес: гр. В. Търново, ул. „Никола Габровски” № 58, „Клуб Българско войнство”, представляващ закусвалня, състояща се от търговска част, кухня, коридор, складове, сервизни помещения в размер на 237,83 кв.м. и складове, разположени в сутерена на сградата с площ от 43,33 кв.м., заедно с 10,667 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж в полза на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва - Областен съвет В. Търново.

2. Процедурите по учредяване на безвъзмездно право на ползване да бъдат осъществени след приключване на процедурата по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост, придобиване на недвижими имоти, собственост на община В. Търново и съставяне на необходимата документация.

 

Дневният ред на заседанието беше подложен на гласуване и приет с 27 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Актуализация на решение ., Вх. № 1738/21.05.2013 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Актуализация на решение ., Вх. № 1738/21.05.2013 г.

 

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Ще подкрепя предложението.

Второ, въпрос към Румен Димитров: Може ли по този начин да се свиква извънредно заседание?

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Всички сме обединени около добрата идея, че този имот трябва да се ползва от Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва.

Аз имам два въпроса: Какво е състоянието в момента и кой се разпорежда в момента?

Второ: Защо го предоставяме на Областния комитет, при условие че имаме общинска организация и общински структури? Как ще взаимодействат общинските структури с областното ръководство и какво ще прави там, в този имот, областното ръководство? Въпросът ми е мотивиран, защото при мен достигна информация от представители на този Съюз, че в момента те не могат да осъществяват своята дейност в този имот, което е малко притеснително. Затова питам какво е състоянието на имота, сега кой се разпорежда с него и каква е бъдещата визия за това развитие.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Автоматично връщам отговора на моя приятел Камен Алексиев. Г-н Алексиев, вероятно въпросът Ви е риторичен, защото само аз гласувах „против”, защото не съм съгласен с начина на формирането на тази извънредна сесия. Има процедурно предложение и по Правилник то трябваше да бъде гласувано, за да се види дали ВТОС приема или не приема предложението. Ако, разбира се, беше отхвърлено, тогава Председателят си е в правото, лично той да насрочи извънредна сесия. И ако беше формулирано в изказа на Председателя, че той обявява извънредна сесия, защото има право, аз щях да подкрепя сесията и да подкрепя предложението. Надявам се, че отговорът ми е изключително изчерпателен.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Аз не съм съгласен с това. Ще прочетем Правилника, като свършим, за да видите, че Председателят има това право.

Предложението по т. 1 от дневния ред беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов – въздържал се, Йордан Грозданов - въздържал се, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – въздържал се, Румен Димитров - въздържал се, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, 4 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 708

 

1. На основание чл. 21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, във връзка със свое решение №367 по протокол №27 от 27.09.2012 г., Великотърновски Общински съвет изразява своето предварително съгласие за предоставяне на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – обект с идентификатор №10447.503.78.6.1 по КККР на гр. Велико Търново, с административен адрес гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №58 – Клуб „Българско войнство”, представляващ: закусвалня, състояща се от търговска част, кухня, коридор, складове и сервизни помещения, със ЗП в размер на 237,83 кв.м. и складове, разположени в сутерена на сградата с площ от 43,33 кв.м., заедно с 10,667% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, в полза на Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва – Областен съвет Велико Търново.

 

2. Процедурите по учредяване на безвъзмездно право на ползване да бъдат осъществени след приключване на процедурата по реда на чл.54 от ЗДС, придобиване на недвижимия имот в собственост на Община Велико Търново и съставяне на необходимата документация.

 

Заседанието беше закрито в 12.55 часа.

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

ТОДОР ТОДОРОВ          

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  

 

РУМЕН ДИМИТРОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

МИРОСЛАВ МАРИНОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

СТЕФАН СТЕФАНОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

ДИЛЯНА МИЛЕВА

ПРОТОКОЛИРАЛ