Начало Заседания Протоколи Протокол № 46 от 03.06.2013 г.

ПРОТОКОЛ № 46

 

от четиридесет и шестото заседание на Великотърновския общински съвет,

проведено на 03.06.2013 г. от 18.00 часа в залата на общински съвет. Присъстват 29 общински съветника. Отсъстват г-жа Лидия Прокопова, г-жа Анета Маноилова, г-жа Ваня Павлова, г-н Валентин Ламбев, г-н Николай Илчев, г-н Стефан Стефанов, г-н Стефан Михайлов и г-н Камен Алексиев.

 

Заседанието беше открито от председателя на ВТОС – г-н Николай Ашиков. По предложение на г-н Ашиков присъстващите в залата почетоха с едноминутно мълчание паметта на загиналото на 01.06.2013 г. 8-годишно дете.

 

Председателя на ВТОбС обяви проекта за дневен ред

 

1. Отлагане провеждането на Общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД, насрочено за 20.06.2013 г.

 

2. Безвъзмездно прехвърляне на собственост по чл. 54 от ЗДС, Вх. № 1767/31.05.2013 г.

 

3. Безвъзмездно предоставяне на част от недвижим имот, Вх. № 1768/31.05.2013 г.

 

Председателят предложи към проекта за дневен ред да бъде включена нова точка – 4, предложение с вх. № 1771 от 03.06.2013 г. относно „Удължаване срока на Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по проект „Реконструкция и обновяване здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – В. Търново”.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Вие започнахте много правилно сесията с почитане паметта на това дете, което загина. Аз разбирам изключително комплексираната ситуация, но все пак бих искал да предложа една извънредна точка, за да изслушаме г-н Кмета, който да представи пред ВТОС информация за случилото се. Това е знак на съпричастност към родителите и трагедията им на 1 юни.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Предлагам да не го вкарваме като отделна точка. Г-н Панов е тук и можем да му дадем думата веднага, за да отговори на въпроса.

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ – кмет на община В. Търново: В събота, към 12,30 часа на спортната площадка на училище „Вела Благоева” са играли четири деца. Преди време едната врата на тази площадка е била демонтирана и извадена от игрището, тъй като е представлявала заплаха. Впоследствие тази врата е била изместена отново вътре и е била подпряна на стената на спортното съоръжение. Когато децата са играли, вратата пада и детето тръгва да бяга, тогава вратата го удря в главата и то почива на място.

Още в събота и Следствието, и Прокуратурата направиха необходимите разследвания и те трябва да се произнесат. Това съоръжение в двора на Спортното училище е построено през 2006 г. Спортното съоръжение там се е използвало за игра на футбол от много деца. Мрежата на тази площадка някъде е увиснала, явно защото някои деца се катерят по нея.

Шест часа нямаше информация в полицията за това дете. В 16,30 часа извикахме петима директори от училища, които да търсят информация по документите в училищата. Знаеше се, че се казва Красимир. Директорът на училище „Бачо Киро” имаше предположение за момчето и се сети за някакъв проблем със съсед. Този съсед го разпозна по снимката, която беше направена в Следствието. В момента Прокуратурата и Следствието трябва да се произнесат.

Има назначена Комисия от днес с представители от Инспектората, от ОА с председател Заместник-кмета по културата и образованието. Разглеждат се всички спортни съоръжения и площадки, тъй като предстои лятната ваканция, за да няма никакви проблемни и опасни съоръжения. Пет училища са минали днес. Доколкото ми докладваха, в тези пет училища няма проблемни съоръжения или сгради. Когато е имало опасна врата или улук, или други опасни неща, всеки един директор на училище е пускал докладни записки до мен. Съответно се е издавала заповед за отстраняването им. Това е общинско имущество, което е отдадено за стопанисване и управление на директорите на училищата и на базата на Наредбата за сдобиване и разпореждане с общинско имущество, Закона за народната просвета и на Закона за общинската собственост отговорност носят директорите. Вратата е трябвало да се изхвърли, а не да стои там.

Г-н МИРОСЛАВ МАРИНОВ: След като се правят проверки на училищата, е редно да се направят и на детските градини.

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ: През месец септември правихме проверки на детските градини с фирма, която има лицензионен режим, но за спортните съоръжения няма такава методика и лицензирана фирма, която да ги проверява.

В много от училищата вратите са били бетонирани и те са ерозирали през годините. Тази вратата е изрязана и е била извън спортното съоръжение. Директорът е взел мерки, вратата е била махната от игрището, но впоследствие е занесена там.

Днес имахме среща с директорите на всички училища – не само общински, но и държавни. Те са на делегирани бюджети и средствата, които са им преведени за различните дейности, те имат право да използват и за ремонтни дейности. В момента има няколко предписания. Те ще ги получат с моя подпис и трябва да ги отстранят.

 

Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението за включване на нова точка, четвърта, в дневния ред. Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

Целият дневен ред беше подложен на гласуване и приет с 27 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Отлагане провеждането на Общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД, насрочено за 20.06.2013 г.

 

2. Безвъзмездно прехвърляне на собственост по чл. 54 от ЗДС, Вх. № 1767/31.05.2013 г.

 

3. Безвъзмездно предоставяне на част от недвижим имот, Вх. № 1768/31.05.2013 г.

 

4. Удължаване срока на Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по проект „Реконструкция и обновяване здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – В. Търново”.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Отлагане провеждането на Общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД, насрочено за 20.06.2013 г.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: След направения разговор, след проведените комисии аз преразглеждам своята позиция относно предложение с вх. № 1769 от 31.05.2013 г., но не мога да се съглася с проекта за решение, който се предлага, в точка 1.1, в която ние възлагаме на Кмета следното: „да проведе среща и да информира Министъра на здравеопазването в качеството му на основен акционер, с оглед взаимодействие между община В. Търново и МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД в полза на гражданите и развитието на здравеопазването”. Какви са нашите взаимоотношения с МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” освен обстоятелствата, че ние комуникираме с тях чрез съдебните институции? Затова по време на комисията аз изразих своето възмущение от така направения текст.

В тази връзка моето мнение и предложение е, че ако ще предприемем такава стъпка от името на ВТОС, ние трябва да инициираме среща първо с нашите народни представители, където заедно – Кметът, Администрацията и ние, ще се опитаме да направим всичко възможно да защитим нашата обществено позната позиция, какво всъщност искаме да направим в община В. Търново и в област В. Търново. Да направим всичко възможно да ги спечелим на наша страна и заедно с тях да отидем и да защитим позицията си пред съответните държавни институции. Според мен не е редно да бъдат прескачани.

Защо казах, че това предложение е комично? Аз може да съм обикновен човек, т.е. да коментирам правни обстоятелства, без да имам съответната диплома, но това и човек с диплома да го прочете, или без диплома, ще започне да се смее, защото в правото всяко нещо има начало и край. Кога ще възложим да се проведе тази среща, след като тук даже не е упоменато? Преди или след Общото събрание? Или ако ние се обединим около идеята, че трябва да има подобен текст, с който да инициираме последващи мероприятия, съобразени с всички държавни институции, в това число срещи с депутатите, с министрите, на тези срещи ние трябва да запознаем депутатите какво се е случило в инициатива на ВТОС, на Общината, какво е приключило като организация на процедурата; и с отношението на Министерския съвет, с вече бившето Министерство на здравеопазването. По този начин заедно с всички тези обстоятелства, които вече са готови, ние да застанем с една твърда позиция и да защитим здравната си стратегия, която не касае само община В. Търново, но и област В. Търново, а и съседни области. Нашата здравна концепция е да направим всичко възможно, така че Старата болница да бъде наш приоритет, да бъде място за разгръщане на една здравна стратегия, но всичко това трябва да се получи градивно, като поставяме на балансирана основа обстоятелствата, при които са се развили процесите назад, при които трябва да се развият и напред. Когато се опитваме да се покажем, че сме „по-умни”, защото този текст по т. 1.1 гласи само това, нищо повече, в един момент нашите народни представители ще кажат: „Вие като сте толкова силни и умни, оправяйте се сами!”.

С всичко това, което излагам пред вас, аз искам да защитя авторитета на ВТОС и да ви помоля да не тръгваме по този път, а искам да има диалогичност между нас, между народните ни представители и между Министерския съвет. Мисля, че това е правилният подход, ако ние искаме нашата позиция да се увенчае с положителен резултат.

Затова аз само ще анонсирам, без да правя официално предложение: точка 1.1 да бъде изцяло коригирана; ВТОС да проведе среща с всички народни представители в Четвъртия многомандатен избирателен район; на тази среща ние да изложим нашите позиции, да защитим нашите намерения и да предложим последващи срещи със съответните министерства. Аз искрено се надявам, че нашите народни представители ще прегърнат идеята, затова ви предлагам да коригираме текста и да се обединим около една дата, защо не и преди Общото събрание, за да можем да демонстрираме на Общото събрание, че има политическа воля не само от ВТОС, но и от нашите народни представители (която предполагам, че няма да бъде по-различна от нашата) и с това да ги накараме да се замислят върху крайното решение.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Аз като че ли разбрах какво каза Румен Димитров. Това за срещите с народните представители е хубаво. Правени са много срещи, народните представители се менят, но аз съм съгласен с него в едно: действително малко непунктуално звучи да задължим кмета да проведе среща и да информира министъра. Кметът може да се среща и с министри, с посланици, с президенти, когато си иска и е длъжен да ги информира за проблемите на общината, но ако искаме да има някаква реална процедурна последица от тази среща и искаме да направим нещо, което кметът аргументирано да направи, би трябвало да го задължим писмено да информира Министъра на здравеопазването. Мисля, че такъв е бил смисълът и на това предложение, което не знам защо така е написано: „да проведе среща и да информира”. Те могат да си говорят, могат да си обсъждат, но когато има записано черно на бяло, това е друго. Освен това Кметът може да не се срещне с министъра, ако той е зает, може да се срещне със заместник-министъра. Затова предлагам една редакция, която мисля, че не променя същността. Вместо „да проведе среща и да информира…” да стане: „…писмено да информира Министъра на здравеопазването в качеството му на…”, като нататък текстът остава. Това означава, че администрацията ще подготви солидни документи с цялата фактология на проблема, с нашето становище и като нов министър г-н Министърът и неговият екип ще бъдат запознати документално с нашата позиция, какъвто е смисълът на това предложение.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: По повод това, че Милен Михов каза, че сме правили много срещи с депутатите, искам да кажа следното: аз съм общински съветник втори мандат и си спомням само за една официално инициирана среща между депутатите, обществеността и ВТОС. Няма да казвам кога, защо, за какво, защото не е лицеприятно, но беше инициирана само една среща.

Г-н МИХАИЛ ХАРАЛАМПИЕВ: Лично аз, като слушах дискусията между двамата колеги, изразявам моето скромно мнение, че никаква редакция не е нужна и ще се аргументирам.

Всеки, който заема такива постове, когато ходи на срещи с министри, при всички случаи той не отива с ръкописни бележки, а с подготвени, добре аргументирани документи за тези срещи. Така че желанието да се редактира едно изречение и да губим 15-20 минути в спорове е ненужно. Даже професорът или доцентът, когато отиват на лекции, те имат писмената лекция от „а” до „я”, а как те ще я интерпретират по време на лекцията, това е техен въпрос.

Така че аз не скачам в обувките на г-н Кмета и съм сигурен, че ако отиде на такава среща, той ще има подготвени документи. Не съм съгласен с мнението, че предложението трябва да се прередактира.

Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ: От цялото изказване на Румен Димитров както пред комисиите, така и сега има едно-единствено много важно нещо, от което ние наистина трябва да се ръководим – това е срещата с народните представители. Функцията на народните представители би трябвало да е ясна на всички ни, но те имат и една неписана функция – да влияят на определени политики. От тази гледна точка наистина е хубаво да има една среща с народните представители от Четвърти Великотърновски многомандатен избирателен район по отношение на взаимодействията между МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД и общината, които бяха влошени в повечето време и не работеха в полза на гражданите и на здравеопазването в община В. Търново.

Наистина тази точка може да се редактира, може и да не се редактира. Ако ще се редактира, би следвало да придобие някакъв подобен вид: „да проведе среща и да информира народните представители от Четвърти Великотърновски многомандатен избирателен район и Министъра на здравеопазването в качеството му на основен акционер с оглед взаимодействие между община В.Търново и МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД в полза на гражданите и развитието на здравеопазването в общината”. Защото така казано тук, излиза, че ще говорим въобще за здравеопазването. Ние сме отговорни за здравеопазването в общината и искаме да създадем необходимите предпоставки за неговото развитие. Затова предлагам: „да проведе среща и да информира писмено народните представители от Четвърти Великотърновски многомандатен избирателен район, Министъра на здравеопазването” и накрая да се добави: „в община В. Търново”.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз съм напълно съгласен с г-н Радонов и за да може да придобие завършен вид това, което предлага, аз бих искал да се помисли и за някакъв срок. Трябва да упоменем срок, кога да се проведе срещата. Има значение дали ще се проведе преди Общото събрание или след Общото събрание. Да има някаква рамка, защото сроковете са важни. Затова ви моля да упоменете някаква дата!

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ: Искам да взема отношение по това, което се предлага като решение – „да информира Министъра на здравеопазването”. Никога не информирам устно един министър, когато има такова решение на Общинския съвет. Помните решението за плана на Старата болница. Аз винаги се подготвям писмено, входирам го в Министерството на здравеопазването и си уреждам среща, за да говоря с министъра. Трябва да има следа от това, което сте ми вменили като решение на ВТОС. Не мисля че е проблем да информирам. Първо информирам писмено за цялостното състояние на отношенията и взаимодействията ни с МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД и след това правя среща.

Аз не мога обаче да дам срок кога министърът може да ме приеме. Аз ще направя постъпки да си уредя среща с министъра и след като ме приеме, ще ви информирам, но не мога да дам гаранции за някакви срокове. За срещата с народните представители мисля, че не е проблем да се проведе. Те са в общината в понеделник и вторник, така че може да направим срещата в следващата седмица. Не мисля, че има нужда в момента да обвързваме срещата с тях със срокове. Може следващата седмица, когато на тях им е удобно. Ще поемем инициативата и ще направим срещата.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Уважаеми г-н Кмете, аз съм вън от съмнение за това, което казвате, затова подчертах, че това е чисто редакционно мое предложение.

Що се отнася до срещата с народните представители, добре е да се направи. Не съм казал, че е лошо да я направим. Добре е да се срещнат общинските съветници с народните представители по проблемите на здравеопазването, защото е хубаво да си кажем и някои други работи, които касаят въобще здравеопазването. Но в дадения случай мисля, че срещата с тях не е необходимо да я вкарваме в текста. Това е наша инициатива, на ВТОС. Отваряме един дебат, който е излишен. Аз съм склонен към това, което каза Пламен Радонов – „да проведе среща и писмено да информира Министъра на здравеопазването”, и мисля, че текстът е напълно ясен.

Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ: Аз мисля, че на всички ни е ясно от какво е продиктувано това решение, даже и днешната извънредна сесия. Това е продиктувано от промяната в обстоятелствата, касаеща Общото събрание за 20 юни и е желателно тези срещи да станат преди Общото събрание. Как може да станат след Общото събрание?

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Ако искате, аз лично да се ангажирам да разговарям с нашите народни представители и да направим една среща преди 20 юни.

Предлагам да гласуваме точката с тази редакция на Пламен Радонов, която обединява всички предложения.

Г-н НИКОЛЕН СТОЙНОВ: Аз подкрепям предложението на г-н Радонов с една малка забележка: ставаше въпрос „в полза на гражданите и развитието на здравеопазването в община В. Търново”, обаче МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” има областни функции.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Ако запишем „областта”, няма как нашите правомощия на ВТОС да се разпростират върху областта.

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ: Става въпрос за конкретни неща, които касаят общината. Мисля, че е редно да става дума конкретно за община В. Търново. Това е Общинският съвет на община В. Търново.

Г-н НИКОЛЕН СТОЙНОВ: Аз имах предвид това, че се лекуват хора от различни общини от цялата област.

Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ: Сигурно ако стане произшествие или човек да се разболее по пътя, може да се лекува в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов”, дори ако е и от Малко Търново, но МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” се намира на територията на община В. Търново и взаимоотношенията между нас и тях са важни. Ние говорим за тези неща, които касаят ВТОС, Кмета на В. Търново и Съвета на директорите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД, които са влошени в последните години. Да се жалваме и да си доказваме правотата чрез съд, не е от полза нито за общината, нито за МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов”, при положение, че можем да се съберем и да решим в полза на гражданите. Това е ключовото - да можем да се разбираме с държавата, а не тя да бъде срещу нас.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Всички се обединихме около това да съчетаем предложенията на Милен Михов, на Румен Димитров и на Пламен Радонов, като запишем: „да проведе среща и информира писмено Народните представители от 4-ти МИР и Министъра на здравеопазването в качеството му на основен акционер…” и т.н. Накрая да завърши така: „в полза на гражданите и развитието на здравеопазването в община В. Търново”.

 

Г-н Ашиков подложи на гласуване редакцията, предложена от г-н Радонов. Текстът на редакцията беше приет с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Цялото предложение по т. 1, заедно с гласуваната редакция, беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 709

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.221 и чл.223а от ТЗ Великотърновски общински съвет възлага на Кмета на Община Велико Търново:

1.1 да проведе среща и информира писмено Народните представители от 4-ти МИР и Министъра на здравеопазването в качеството му на основен акционер, с оглед взаимодействие между Община Велико Търново и МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД, в полза на гражданите и развитието на здравеопазването в Община Велико Търново;

1.2. да представи на Съвета на директорите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД предложение за отлагане провеждането на Общото събрание на акционерите, насрочено за 20.06.2013г.;

1.3. да обяви в Търговския регистър предложение на основание чл.223а от ТЗ за включване на нова точка /т.14/ в дневния ред на насроченото за 20.06.2013г. Общо събрание на акционерите в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД със следното съдържание:

„т.14 Отлагане провеждането на гласуване на проектите за решения по точки от 1 до 13 /включително/ от дневния ред на Общото събрание на акционерите до влизане в сила на Решение № 67/27.05.2013г. по Гражданско дело № 862/2012г. по описа на Окръжен съд – Велико Търново или до постановяване на окончателен съдебен акт, с който се установява действителният капитал на дружеството.”

2. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.221 от ТЗ, чл.2 и чл.37 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества Великотърновски общински съвет възлага на представителя на Община Велико Търново в редовното Общо събрание на акционерите в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД, в случай, че провеждането на гласуването по точки от 1 до 13 /включително/ не бъде отложено, да гласува съобразно дневния ред, както следва:

 

По т.1 от дневния ред – да се гласува „против”

По т.2 от дневния ред – да се гласува „против”

По т.3 от дневния ред – да се гласува „против”

По т.4 от дневния ред – да се гласува „против”

По т.5 от дневния ред – да се гласува „против”

По т.6 от дневния ред – да се гласува „против”

По т.7 от дневния ред – да се гласува „против”

По т.8 от дневния ред – да се гласува „против”

По т.9 от дневния ред – да се гласува „против”

По т.10 от дневния ред – да се гласува „против”

По т.11 от дневния ред – да се гласува „против”

По т.12 от дневния ред – да се гласува „против”

По т.13 от дневния ред – да се гласува „против”

По т.14 от дневния ред – да се гласува „за”

 

3. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Великотърновски общински съвет отменя свое Решение № 687 по Протокол № 44 от 30.05.2013г.

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Безвъзмездно прехвърляне на собственост по чл. 54 от ЗДС, Вх. № 1767/31.05.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 2 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров – въздържал се, Мариян Кенаров - за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 710

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 21, ал. 6 от ЗОС, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат инициирани и проведени процедури съгласно изискванията на чл. 54 от ЗДС за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост от Държавата чрез Областен управител на Област Велико Търново към Община Велико Търново на следния недвижим имот:

-  поземлен имот с идентификатор № 10447.513.206.6 по КККР на гр. Велико Търново, представляващ част от сграда – южна половина от Корпус 2, Район Старо ВНВУ, в управление на Министерство но отбраната. Имотът е държавна собственост съгласно Указание № С-2352 от 02.12.1980 г. на Зам.-министъра на народната отбрана и АДС №0019/07.04.1997 г.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими действия по провеждане на процедура съгласно изискванията на чл. 54 от ЗДС.

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Безвъзмездно предоставяне на част от недвижим имот, Вх. № 1768/31.05.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 3 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Стоян Витанов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 711

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 17, във вр. с чл. 14, ал. 1, т. 1 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества и чл. 12, ал. 1 от Учредителния акт на „ИНВЕСТСТРОЙ-92” ЕООД, с ЕИК 814191534, Великотърновски общински съвет дава съгласие ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ с фирма „Инвестстрой-92” ЕООД със седалище и адрес на управление град Велико Търново, ул. ”Росица“ № 1, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията с ЕИК 814191534, да предостави безвъзмездно на Централно военно окръжие – Военно окръжие Плевен с адрес гр. Плевен, ул. „Сан Стефано” №43А, представлявано от Началника подп. Стоян Стоянов, за временно ползване за срок от 2 /две/ години собствения на „Инвестстрой-92” ЕООД недвижим имот, намиращ се в град Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 78, представляващ:

- целият шести етаж от административната сграда, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор №10447.502.189.2.8 съгласно КККР на гр. Велико Търново, със ЗП 172,90 кв.м., които да се ползват като офис помещения.

-  част от седми етаж от административната сграда, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор №10447.502.189.2.9 съгласно КККР на гр. Велико Търново, целият със ЗП 172,90 кв.м., които да се ползват като офис помещения.

Двата етажа са със инв.№203072 по счетоводния амортизационен план – материални д.а. за месец май 2013 г. на „Инвестстрой-92” ЕООД.             За изпълнение на настоящото решение управителят на дружеството да подпише Договор за заем за послужване.

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Удължаване срока на Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по проект „Реконструкция и обновяване здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – В. Търново”.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 4 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Милен Михов – въздържал се, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 712

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет:

 

Упълномощава Кмета на Община Велико Търново да подпише Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ в рамките на размера на 35 % аванс по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013, Договор № BG161PO001/1.1-11/2011/019 по проект „Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – Велико Търново“, явяващ се 2 275 000,00 лв. /два милиона двеста седемдесет и пет хиляди и 0 стот./ със срок на валидност до 13 юли 2014 година, съгласно Приложение I, неразделна част от решението.

 

Приложение: 1. Запис на заповед, утвърден от Договарящия орган

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 17,45 часа.

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

ДИЛЯНА МИЛЕВА

ПРОТОКОЛИРАЛ