Начало Заседания Протоколи Протокол № 47 от 10.06.2013 г.

ПРОТОКОЛ № 47

 

от четиридесет и седмото заседание на Великотърновския общински съвет,

проведено на 10.06.2013 г. от 18.00 часа в залата на Община Велико Търново. Присъстват 35 общински съветника. Отсъстват г-жа Ваня Павлова и г-н Любен Велчев.

 

Заседанието беше открито от Председателя на ВТОбС – г-н Николай Ашиков, който даде думата за предложения и изказвания по проекта дневния ред.

 

1. Подписване на Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по проект „Модернизация на образователната инфраструктура чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност на територията на Община Велико Търново”, Вх. № 1781/06.06.2013г.

 

2. Подписване на Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по проект „Бяло, пурпурно, синьо, зелено – следите на вечността. Утвърждаване образа на региона като уникална туристическа дестинация на националния и международен пазар”, Вх. № 1782/06.06.2013 г.

 

Изказвания и предложения по дневния ред не бяха направени.

Дневният ред на заседанието беше подложен на гласуване и приет с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Подписване на Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по проект „Модернизация на образователната инфраструктура чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност на територията на Община Велико Търново”, Вх. № 1781/06.06.2013г.

 

2. Подписване на Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по проект „Бяло, пурпурно, синьо, зелено – следите на вечността. Утвърждаване образа на региона като уникална туристическа дестинация на националния и международен пазар”, Вх. № 1782/06.06.2013 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Подписване на Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по проект „Модернизация на образователната инфраструктура чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност на територията на Община Велико Търново”, Вх. № 1781/06.06.2013г.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 1 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 33 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 713

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет:

 

Упълномощава Кмета на Община Велико Търново да подпише Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ в рамките на размера на 35% аванс по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013, Договор № BG161PO001/1.1-09/2010/033 по проект „Модернизация на образователната инфраструктура чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност на територията на община Велико Търново”, явяващ се 1 022 840.72 лв. / един милион двадесет и две хиляди осемстотин и четиридесет лева и седемдесет и две стотинки/ със срок на валидност до 28 януари 2014 год., съгласно Приложение І, неразделна част от решението.

 

Приложение: І:Запис на заповед, утвърден от Договарящия орган.

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Подписване на Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по проект „Бяло, пурпурно, синьо, зелено – следите на вечността. Утвърждаване образа на региона като уникална туристическа дестинация на националния и международен пазар”, Вх. № 1782/06.06.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 2 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Лидия Прокопова - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 34 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 714

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет:

 

Упълномощава Кмета на Община Велико Търново да подпише Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ в рамките на размера на 35% аванс по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013, Договор № BG161PO001/3.2-02/2011/007 по проект „Бяло, пурпурно, синьо, зелено – следите на вечността. Утвърждаване образа на региона като уникална туристическа дестинация на националния и международен пазар”, явяващ се 144 987.55 лв. /сто четиридесет и четири хиляди деветстотин осемдесет и седем лева и петдесет и пет стотинки/ със срок на валидност до 13 октомври 2014 год., съгласно Приложение І, неразделна част от решението.

 

Приложение: І: Запис на заповед, утвърден от Договарящия орган.

 

Г-н МИРОСЛАВ МАРИНОВ: Изчерпахме гласувания дневен ред до момента. Ще ви помоля за следното: днес научих от пресата, че за пореден път, този път със съдия-изпълнител, гонят от помещенията им Кардиологичната клиника. Тъй като действията се развиват бързо, ние, като ВТОС, трябва да вземем някакво отношение по този въпрос, защото не е редно по този начин да си отива от В. Търново едно лечебно заведение.

Предлагам да гласуваме това като допълнителна точка в тази сесия и да вземем решение за една декларация на ВТОС, с която да изразим какво е мнението ни по този въпрос.

 

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Доколкото имам информация, има решение на съда и не знам как ние ще тръгнем срещу съда? Струва ми се, че от морална гледна точка е по-добре да извикаме д-р Гецов и да говорим с него. Единствено той може би може да задържи нещата.

 

Г-н МИРОСЛАВ МАРИНОВ: Далеч съм от мисълта да отменяме съдебно решение, ние нямаме такива правомощия като общински съветници, но като представители на гражданството на Велико Търново, ние имаме право на позиция и ако си премълчим позицията, няма да сме честни и към себе си. Това имах предвид с това предложение.

 

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Ако изработим една декларация, може примерно да бъдете уведомени и всеки да мине след това и да се подпише.

 

Г-н МИРОСЛАВ МАРИНОВ: По-скоро идеята ми беше да помислим за тази декларация сега, защото какво означава да се изработи една декларация и всеки да мине да се подпише? Това ще касае съгласие или несъгласие с този акт, т.е. какво е мнението ни. Да го подложим на гласуване!

 

Г-н ДРАГОШ МЕТОДИЕВ: Аз казах няколко пъти моето предложение на работната среща. Всички вие забравяте едно нещо - забравяте правния анализ. Ако този правен анализ беше в действие и бяха актувани земите, това решение на съда нямаше да влезе. Съдът трябва да разбере, че тази земя е наша, на община В. Търново, на базата на този правен анализ. Ако има някой виновен да става това нещо, това е нашето бездействие.

 

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Г-н Методиев, за първи път тук прозвучава обвинение към нас. Аз смятам, че ние направихме достатъчно с нашите действия, за да защитим Кардиологията. Въпросът е, че към момента имаме влязъл в сила съдебен акт, който няма как да бъде спрян.

 

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Мисля, че сега няма проблем да решим това. Да направим една работна група от юристи от състава на ВТОС, да включим и представители от Общинска администрация, за да не сътворим нещо, за което утре ще ни атакуват, за да бъде правно обосновано.

 

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Имам едно процедурно предложение: да вземем решение ВТОС да се занимава ли в момента с декларацията. Да гласуваме това, защото иначе само си говорим. В крайна сметка ние, като орган на местното самоуправление, ние можем да изразим всякаква позиция. Затова ако сега вземем решение да изготвим декларация, да я направим!

 

Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ: Наистина ние трябва да излезем със сериозен документ, но с този документ ние няма да влезем в съда. В случая смятам, че тази декларация трябва да има не повече от 3-5 изречения; да изразим нашето съгласие или несъгласие с това, което се случва по отношение на изпълнителното дело, без да се изчака решението на Върховния съд по този казус. Да възразим.

Другото важно нещо е да сезираме отново Министъра с тази декларация, за да може да ускорим процеса на разрешаване на този задълбочаващ се конфликт между Общината и между Министерството на здравеопазването, защото Драгош Методиев, е прав за това, което казва. Общината има и други възможности да си потърси правата. Единственото нещо, което ме е възпирало да приема позицията на д-р Методиев, е защото винаги съм смятал, че институциите в България трябва да намерят пътя, да имат волята да решат заедно това нещо и да има тук добра МОБАЛ, добър Онкологичен център, добър Кардиологичен център и т.н.

 

Г-н ДРАГОШ МЕТОДИЕВ: Мисля, че няма проблем между Общината и Министерството на здравеопазването. Проблемът е между Общината и една личност, един колега. Основният проблем за момента е колекторът. Нека да решим тези неща и всичко ще си дойде на мястото!

 

Г-н МИРОСЛАВ МАРИНОВ: Колегата Тюфекчиев направи процедурно предложение и аз ще ви помоля да го вземем предвид! Нека се постави на гласуване, за да имаме възможност, ако има воля ВТОС, тази декларация да бъде изготвена. Това ще отнеме не повече от 5-10 минути.

 

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Ще подложим на гласуване това, че принципно приемаме да се направи декларация.

 

Г-н ДРАГОШ МЕТОДИЕВ: Искам оставката на д-р Гецов! Някой съгласен ли е с мен?

Г-жа ЙОРДАНКА СТЕФАНОВА: Трябва да включим точката в дневния ред, да я гласуваме.

 

Г-н НИКОЛЕН СТОЙНОВ: Не може ли Общината като акционер да изиска този изпълнителен лист и на базата на него да се излезе с някакво становище, защото в момента ние само гадаем за нещо, с което не сме запознати.

 

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Единственото, което можем да направим сега, е принципно да вземем решение за такава декларация, но като текст може би ще трябват допълнителни консултации, така че да се подготви с наша помощ, с помощта на юристите. Трябва да се прочете изпълнителното дело, да се види за какво става въпрос.

Г-н НИКОЛЕН СТОЙНОВ: Да си изискаме изпълнителния лист и да се вземе становище на базата на него.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Да подложим на гласуване процедурното предложение на Петко Тюфекчиев – да включим нова точка, трета, в дневния ред. След това да подложим на гласуване решението за декларацията. Аз ще помоля Петко Тюфекчиев да формулира още веднъж предложението си!

 

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Аз предложих да гласуваме да се занимаваме ли днес с тази точка или да насрочим извънредна сесия. Да видим какво ще реши мнозинството – ще подготвяме ли декларация; днес ли ще пишем тази декларация, утре ли; как да направим това?

 

Г-жа ЛИДИЯ ПРОКОПОВА: Каквото и да направите, има съдебно решение. Вървите след събитията. Ако сте имали такова намерение, уважаваните от мен колеги, които са с по-голям стаж и опит, е трябвало в началото да предложат още една точка в дневния ред за декларация или позиция. Сега каквото и да направите, уязвими сте вие.

 

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ – кмет на община В. Търново: Първо, някой виждал ли е този изпълнителен лист, или само сте чели в медиите? Нека първо да видим първо изпълнителния лист; ако трябва да се направи работна група и тогава да се реши какво може да се направи.

Днес имахме среща с депутатите. Запознахме тези, които присъстваха на срещата, с проблема. Те знаят за какво става въпрос. Нека да видим изпълнителния лист. Имаме достатъчно юристи и в Общината, и в Общинския съвет, можем да направим една работна група и да го обмислим!

 

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Дневният ред е изчерпан, така че трябва да прекратим дебатите. Имаме работна група, която година и половина се занимаваше с този казус и е навътре в тази проблематика. В нея влизат, доколкото си спомням, Румен Димитров, Петко Тюфекчиев, Пламен Радонов, Николай Георгиев и още някои колеги. Нека те да се запознаят с документа, в понеделник да направят една проектодекларация и да я гласуваме на извънредна сесия в понеделник.

 

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Можем да направим примерно разширен Председателски съвет.

 

Г-н АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ: Няма никакъв проблем за тази работна група, но щом има изпълнителен лист, значи има решение, взето на втора инстанция, минимум. Документите трябва да бъдат при нас, да ги огледаме. Очевидно е невлязло в сила решение. Има чисто правен спор и се иска от Върховния съд спиране, внасят се пари като гаранция и се спира изпълнението.

 

Г-н МИРОСЛАВ МАРИНОВ: Моето предложение беше, ако ние като общински съветници имаме мнение по този въпрос, да го изкажем в една декларация, не да влизаме в юридически спорове с когото и да било. Далеч съм от мисълта да оспорваме съдебно решение. Хората в града очакват от нас да имаме мнение по този казус. Както вече казах, ако си замълчим, няма да сме честни пред себе си.

Чисто процедурно: да, това не е в дневния ред. Ако вземем решение по това, което предложи Петко Тюфекчиев, можем да отворим веднага нова сесия и тогава да вземем решение и във връзка с декларацията.

 

Г-н СТЕФАН МИХАЙЛОВ: Преди малко говорих с Кардиологичната болница. Наистина имат изпълнителен лист и са внесли някакъв депозит, но това не отменяло решението на Окръжния съд.

 

Г-н АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ: Върховният съд спира изпълнението и се чака да се произнесе по същество. Няма срок. Като се внесе депозит, веднага се произнася по спирането.

 

Г-н ДРАГОШ МЕТОДИЕВ: Това решение на Окръжния съд ще влезе в действие до утре, ако не предприемем действия и заедно не поискаме оставката на д-р Гецов. Аз не съм юрист, но знам, че така ще стане.

 

Г-н БОЖИДАР АНГЕЛОВ: Ако правилно съм се ориентирал в настроенията в залата, ние сме единодушни, че трябва да покажем реакция, както и около нейната същност - че не сме съгласни с решението на съда. Моето предложение е да натоварим Председателския съвет с това. Ние искаме обществеността да бъде запозната с нашето становище. Това би могло да стане чрез една пресконференция, на която медиите да бъдат запознати с нашето негативно становище по казуса.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Но тук вече има предложение да се иска оставката на д-р Гецов.

 

Г-н СТЕФАН МИХАЙЛОВ: Предлагам да прекратим дебатите. Първо, защото това, което правим е извън дневния ред на една сесия, която приключи. А как ще го решим, е въпрос на организация.

 

Г-н НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: От името на Движение „Царевград за В. Търново” искам да ви поканя на 13 юни, на Възнесение Господне, на Царевец пред храма, където ще бъде отслужена Света литургия след 620 години за пръв път в нашия град.

Благодаря на г-н Кмета, че се отзова и направи това, което е необходимо да направи Общината, за да може да се осъществи това, което е забравено от много отдавна.

Празникът там ще започне от 8,30 часа сутринта, а от 10 часа ще бъде Светата литургия.

 

Сесията беше закрита в 18.35 часа.

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

ТОДОР ТОДОРОВ          

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  

 

РУМЕН ДИМИТРОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

МИРОСЛАВ МАРИНОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

СТЕФАН СТЕФАНОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

ДИЛЯНА МИЛЕВА

ПРОТОКОЛИРАЛ