Начало Заседания Дневни редове Дневен ред на 48-то заседание - 27.06.2013 г. (проект)

Дневен ред на 48-то заседание - 27.06.2013 г. (проект)

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

На основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 49, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Председателят на Великотърновски общински съвет свиква общинските съветници на четиридесет и осмо заседание, което да се проведе на 27.06.2013 г. /четвъртък/ от 09.00 часа в Голяма зала на Община Велико Търново, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 1804/13.06.2013 г.

2. Изменения и допълнения в Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска имущество, Вх. № 1802/13.06.2013 г.

3. Изменение и допълнение на Наредба за организация на дейността на детска млечна кухня в Община Велико Търново, Вх. № 1794/12.06.2013 г.

4. Промяна на Наредба за търговската дейност на територията на Община Велико Търново, Вх. № 1775/05.06.2013 г.

5. Промените по приходната и разходната част на бюджета към 31.05.2013 г. и по Инвестиционната програма за 2013 г., Вх. № 1806/14.06.2013 г.

6. Приемане на Методика за образуване на началните цени за продажба на дървесина, Вх. № 1792/12.06.2013 г.

7. Приемане на Тарифа за таксите на корен на облите дървени материали, дървата за горене, вършината и странични ползвания добити в Община Велико Търново, Вх. № 1790/12.06.2013 г.

8. Удължаване на срока на Договора за управление на Управителя на „КОЦ- В. Търново” ЕООД, Вх. № 1777/05.06.2013 г.

9. Удължаване на срока на Договора за управление на Управителя на „ЦПЗ – В. Търново” ЕООД и провеждане на конкурс за възлагане на управлението на лечебното заведение, Вх. № 1808/14.06.2013 г-

10. Промяна в т. 21 от Решение № 997/06.03.2003 г. на Великотърновски общински съвет, Вх. № 1740/22.05.2013 г.

11. Питане от д-р Анета Маноилова – общински съветник, Вх. № 1773/04.06.2013 г.

12. Питане от доц. Милен Михов – общински съветник, Вх. № 1784/10.06.2013 г.

13. Питане от Валентин Ламбев – общински съветник, Вх. № 1788/11.06.2013 г.

14. Питане от Николай Илчев Илиев – общински съветник, Вх. № 1812/17.06.2013 г.

15. Приемане на анализ на правното състояние, цена и начин на приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр. В. Търново, кв. „Чолаковци”, Вх. № 1823/19.06.2013 г.

16. Предоставяне на заем от фонд „покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол”, Вх. № 1824/19.06.2013 г.

17. Приемане на дарение, Вх. № 1807/14.06.2013 г.

18. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на дървесина, Вх. № 1813/17.06.2013 г.

19. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Малки чифлик, Вх. № 1736/21.05.2013 г.

20. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Шемшево, Вх. № 1800/13.06.2013 г.

21. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Габровци, Вх. № 1801/13.06.2013 г.

22. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Ветренци, Вх. № 1798/13.06.2013 г.

23. Утвърждаване на експертна оценка, Вх. № 1737/21.05.2013 г.

24. Предварителен договор по чл. 15, ал.3 и ал. 5 от ЗУТ, с. Самоводене, Вх. № 1739/21.05.2013 г.

25. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Беляковец, Вх. № 1735/21.05.2013 г.

26. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, с. Леденик, Вх. № 1797/13.06.2013 г.

27. Отдаване под наем на част от имат, с. Вонеща вода, Вх. № 1796/13.06.2013 г.

28. Извършване на ремонтни работи в отдаден под наем имот, Вх. № 1799/13.06.2013 г.

29. Сключване на договор за осъществяване на съвместна рекламна дейност, Вх. № 1811/17.06.2013 г.

30. Определяне правилата за ползване на мерите и пасищата от ОПФ на територията на землище с. Никюп, Вх. № 1819/18.06.2013 г.

31. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП в местност „Козлуджа”, гр. В. Търново, Вх. № 1815/17.06.2013 г.

32. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП в местност „Дръндарски мочур”, гр. Дебелец, Вх. № 1809/14.06.2013 г.

33. Одобряване на проект за ПУП, местност „Криволците”, с. Самоводене, Вх. № 1816/18.06.2013 г.

34. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП в местност „До село”, с. Присово, Вх. № 1817/18.06.2013 г.

35. Одобряване проект за ПУП, местност „Келеви круши”, с. Самоводене, Вх. № 1818/18.06.2013 г.

36. Одобряване проект за ПУП, местност „Локвата”, с. Малки Чифлик, Вх. № 1821/18.06.2013 г.

37. Приемане график на заседанията на ВТОбС за второ полугодие на 2013 г., Вх. № 1810/14.06.2013 г.

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ