Начало Наредби Действащи наредби НАРЕДБА за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Велико Търново

НАРЕДБА

 

за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Велико Търново

 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се уреждат организацията и дейността на институциите за социални услуги и социалните услуги в общността, видовете социални услуги, предоставяни в тях, както и условията и реда за извършването им в Община Велико Търново.

Чл. 2. /1/ Специализираните институции за социални услуги и социалните услуги в общността по начина на финансиране са „държавна отговорност” и „общинска отговорност”.

/2/ „Държавна отговорност” са специализираните институции за социални услуги и социалните услуги в общността, които се финансират от държавния бюджет.

/3/ „Общинска отговорност” са социални услуги, които се финансират от общинския бюджет.

/4/ Кметът на общината може да възложи управлението на специализираните институции и на социалните услуги, предоставяни в общността след провеждане на конкурс при условията на чл. 37 – чл.39 „а” вкл. от ППЗСП на:

1. Български физически лица, регистрирани по Търговския закон и юридически лица, вписани в регистър към Агенцията за социално подпомагане.

2. Физически лица извършващи търговска дейност и юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или друга държава от Европейското икономическо пространство, вписани в регистър към Агенцията за социално подпомагане.

3. Лицата по т.1 и т.2 могат да предоставят социални услуги за деца до 18 години след издаване на лиценз и вписване в регистъра по т.1 и т.2.

 

Глава втора  

ВИДОВЕ ИНСТИТУЦИИ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Чл. 3. /1/ Социалните услуги се предоставят в общността и в специализирани институции.

/2/ Социалните услуги, които се предоставят в общността, в т.ч. и от резидентен тип в Община Велико Търново са:

1.Домашен социален патронаж;

2.Клубове на пенсионера и инвалида;

3.Центрове за работа с деца и младежи;

4.Обществени трапезарии;

5.Личен асистент; Социален асистент; Домашен помощник;

6.Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи до 25 години с увреждания и техните семейства;

7.Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни и лица с увреждания над 18 години;

8.Център за обществена подкрепа;

9.Дневен център за деца с увреждания;

10.Дневен център за стари хора;

11.Дневен център за възрастни хора с увреждания;

12.Социални услуги – резидентен тип:

а/ „Наблюдавано жилище” за младежи в риск;

б/ ”Кризисен център” за деца жертва на трафик или пострадали от насилие;

в/ „Защитено жилище” за лица с умствена изостаналост;

г/ „Защитено жилище” за лица с психични разстройства;

д/ „Преходно жилище” за лица с умствена изостаналост;

г/ ”Център за настаняване от семеен тип” за деца;

13.Социални услуги в общността, извършвани при съвместно участие и въз основа на договор между Община Велико Търново и държавни институции;

14.Социални услуги в общността, извършвани при съвместно участие и въз основа на договор между Община Велико Търново и неправителствени организации;

15.Социални услуги в общността, извършвани от неправителствени организации;

16.Други.

/3/ Специализирани институции за предоставяне на социални услуги са:

1.Дом за стари хора “Венета Ботева” гр. Велико Търново;

2.Дом за стари хора „Св. Иван Рилски” с. Балван;

3.Дом за възрастни с умствена изостаналост с. Пчелище;

4.Дом за възрастни с умствена изостаналост с. Церова кория;

5.Дом за деца, лишени от родителска грижа “Пеню и Мария Велкови” гр. Велико Търново;

6.Дом за деца, лишени от родителска грижа “Христо Смирненски” с. Балван.

/4/ Организацията и дейността на домовете за деца, лишени от родителска грижа се регламентират в Правилник за организацията и дейността на домовете за деца, лишени от родителска грижа на Министерство на труда и социалната политика.

/5/ Настаняването и прекратяване на настаняването на деца в специализираните институции – Домове за деца, лишени от родителски грижи се извършва на основание разпоредбите на Закона за закрила на детето.

/6/ Социалните услуги, предоставяни в специализирана институция – Дом за деца, лишени от родителска грижа се отнасят до удовлетворяване на базисните потребности на децата, формиране на социални умения и подготовка за независим живот:

/7/ Социалните услуги могат да се предоставят краткосрочно и/или дългосрочно

Чл. 4 /1/ Домашният социален патронаж – Велико Търново извършва социални услуги по домовете на: /изменен с реш.№ 1080 от 24.04.2014/

            1. лица над 60 – годишна възраст;

            2. лица, в т.ч. деца с трайни увреждания /притежаващи ЕР на ТЕЛК/НЕЛК с определена 50% и над 50% намалена работоспособност или с определен вид и степен на увреждане/;

 

/2/ Социалните услуги по ал.1 са: /изменен с реш.№ 1080 от 24.04.2014/

            1. комплексни социални услуги, включващи доставяне на храна в дома, съобразно предпочитания от потребителя пакет и възможност за ползване на битови и/или административни услуги;

            2. почасови социални услуги, предоставяни от Звено за услуги в домашна среда”

/3/ Комплексните социални услуги, предоставяни от Домашен социален патронаж – Велико Търново, включват ползване на битови и/или административни услуги /по желание на потребителя/ при избор на един от следните пакети: /добавена с реш.№ 1080 от 24.04.2014/

            1. пълен пакет услуги: обяд – супа, основно ястие, десерт; вечеря;    

            2. частичен пакет услуги: обяд – супа, основно ястие; вечеря;

            3. основе пакет услуги: обяд – супа, основно ястие, десерт;

            4. минимален пакет услуги: обяд – супа, основно ястие;”

/4/ Почасовите социални услуги, предоставяни от Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж – Велико Търново са: /добавена с реш.№ 1080 от 24.04.2014/

            1. дейности за лична помощ, в т. ч. и дейности с медико – социална насоченост - помощ за поддържане на лична хигиена, помощ при събличане и обличане, помощ при хранене, помощ при вземане на лекарства, предписани от личен лекар, помощ при рехабилитационни или други специализирани услуги, придружаване до детско, учебно, болнично заведение и др.;

            2. дейности за социална подкрепа и социално включване - помощ при общуването и поддържането на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него, придружаване при посещения на кино, театър, изложби, концерти и други; помощ при писане на писма, заявления и подаването им в съответната институция и други/;

            3. комунално-битови дейности - пазаруване, поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от потребителя на услугата, извършване и/или съдействие за дребни битови ремонти, помощ при ползване на административни услуги, плащания на данъци, такси и други.”

/5/ Лица, които не са абонати на Домашен социален патронаж гр.Велико Търново, ползват предоставяните социални услуги срещу заплащане на такса в размер, определен в чл.28, ал.3 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново.

 

Чл. 5. Клубовете на пенсионерите и инвалидите се учредяват на териториален принцип по общини и селища като форма на социална интеграция.

Чл. 6. Реда и условията за разкриването и организацията на извършваните социални услуги в клубовете се уреждат с Наредба на Община Велико Търново.

Чл. 7. Центровете за работа с деца и младежи на територията на община Велико Търново се разкриват като форма на социална интеграция в съответствие с Правилника за организацията и дейността на Центровете за работа с деца и младежи в община Велико Търново.

Чл. 8. Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи до 25 години с увреждания и техните семейства, подпомага социалната интеграция и професионалната реализация и предоставя социални услуги на:

1.деца и младежи до 25 години с различни по степен на тежест и вид увреждания от общността с направление от ОЗД, Д „СП”, ДПС, Директори на училища и детски заведения на територията на Община Велико Търново;

2.деца до 18 години с ментални и физически увреждания настанени в Домове за деца на територията на Община Велико Търново и други социални услуги на територията на Община Велико Търново;

3.деца и младежи с ментални и физически увреждания до 25 години и техните семейства, които се нуждаят от съдействие и подкрепа с цел превенция на изоставянето и реинтеграция в семейна среда;

4.професионалисти, предоставящи грижи за деца.

Чл. 9. /1/ Наблюдавано жилище за младежи в риск предоставя социални услуги на младежи от 18 до 25 години които са:

1.напускащи специализирани институции;

2.от общността, и не получават подкрепа от биологичните си семейства по отношение на дом, работа и финансова сигурност;

3.от многодетни семейства;

4.с тежки социални и поведенчески проблеми, лишени от подкрепата на близки хора;

5.с родители, страдащи от тежки хронични неинфекциозни заболявания, освидетелствани от ТЕЛК;

/2/ Младежи на възраст от 16 до 18 години, настанени в ДДЛРГ / в „ Защитено пространство”/ като мярка за закрила.

/3/ Социалните услуги по ал.1 и ал.2 са:

1.осигуряване на подслон и храна;

2.консултиране и информиране;

3.съдействие пред институции и при намиране на работа;

4.обучения в жизнени и социални умения, необходими за водене на самостоятелен живот;

5.организиране на свободното време;

6.консултиране, подкрепа и придружаване на потребителите с оглед успешна социална интеграция и професионална реализация в прехода към самостоятелен живот.

Чл. 10. /1/ “Кризисен център” за деца жертва на трафик или пострадали от насилие предоставя социални услуги на:

1.деца жертва на трафик на възраст над 6 години;

2.деца пострадали от насилие на възраст на 6 години;

/2/ Социални услуги по ал. 1 са:

1.осигуряване на подслон и храна;

2. задоволяване на здравни потребности;

3.осигуряването на емоционална и психологическа подкрепа за преодоляване на травми;

4.осигуряване на детето в образователния процес;

5.консултиране и информиране;

6.обучение в жизнени и социални умения;

7.организиране на свободното време;

8.съдействие за пълноценно включване, социална подкрепа и социална интеграция;

9.други.

Чл. 11. “Защитено жилище” за лица с умствена изостаналост предоставя социални услуги на пълнолетни лица с умствена изостаналост, изведени от специализирани институции за възрастни с умствена изостаналост.

Чл.12. „Защитено жилище” за лица с психични разстройства предоставя социални услуги на пълнолетни жени и мъже с психични разстройства.

Чл.13./1/ Център за обществена подкрепа предоставя социални услуги на:

       1. деца от 0 до 18 години и техните семейства, които се нуждаят от съдействие и подкрепа с цел превенция на изоставянето и реинтеграция в семейна среда;

       2. деца, настанени в Домове за деца на територията на Община Велико Търново;

       3. деца, извършители на противообществени прояви;

       4. кандидати за приемни родители и осиновители, както и одобрени такива;

       5. професионалисти, предоставящи грижи за деца.

/2/ Социалните услуги по ал.1 са:

1.превенция на изоставянето и настаняването в специализирана институция;

2.работа за подкрепа на деца, жертви на насилие и техните семейства;

3.превенция на отклоняващото се поведение при децата и работа с деца с отклоняващо се поведение и техните семейства;

4.превенция на отпадане от училище, работа с деца отпаднали от училище и техните семейства;

5.подготовка за реинтеграция в семейна среда на деца, настанени в специализирани институции;

6.подкрепа след реинтеграция в семейна среда на деца, настанени в специализирани институции;

7.обучение на приемни родители;

8.обучение на осиновители;

9.консултиране и подкрепа на дете и приемните му родители;

10.подкрепа на осиновителите за справяне с проблемите след осиновяване;

11.подкрепа и консултиране на семейства в общността;

12.мобилна социална работа;

Чл.14. Център за настаняване от семеен тип предоставя социални услуги на:

1.деца от 3 до 18 години лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване са изчерпани възможностите за оставане и връщане в биологичното семейство, настаняване в семейството на близки и роднини или в приемно семейство;

2. деца, изведени от специализирани институции за деца на територията на Община Велико Търново.

Чл.15. “Дневен център” за деца с увреждания предоставя социални услуги на деца с увреждания до 18 години и на техните семейства.

Чл. 16. Домовете за стари хора предоставят дългосрочни социални услуги на:

1.Лица на пенсионна възраст – съгласно Кодекса за социално осигуряване;

2.Лица на пенсионна възраст, с намалена работоспособност над 71%, трудно подвижни или лежащо болни, ако здравословното състояние по ЕР на ТЕЛК, отговаря на профила на специализираната институция;

Чл. 17. Домовете за възрастни с умствена изостаналост предоставят дългосрочни социални услуги на:

1. лица над 18 – годишна възраст с различна степен на умствени затруднения.

Чл.18. Домовете за деца предоставят социални услуги на:

1. деца, лишени от родителска грижа от 3 години до XII клас включително или до завършване на средното образование, но не повече от 20 – годишна възраст.

 

Глава трета

УПРАВЛЕНИЕ НА ИНСТИТУЦИИТЕ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Чл. 19. /1/ Социалните услуги в Община Велико Търново се управляват от кмета на общината или от съответните физически или юридически лица, когато управлението на социалната услуга им е възложено по реда на чл.37 – чл.39”а” вкл. от ППЗСП.

/2/ Кметът на общината създава, изменя и прекратява трудовите правоотношения с Управителите на институциите за социални услуги и социалните услуги в общността.

/3/ Управителите на институциите за социални услуги и социалните услуги в общността се назначават след проведен конкурс при условията на Раздел IV от Кодекса на труда.

/4/ Управителите на институциите за социални услуги и социалните услуги в общността създават, изменят и прекратяват трудовите правоотношения с работниците и служителите в институциите.

/5/ Длъжностното разписание се определя и утвърждава от кмета на общината, в съответствие със стандартите, утвърдени с Решение на Министерски съвет за дейностите „държавна отговорност” и Решение на Общински съвет за дейностите „общинска отговорност”.

Чл. 20. /1/ В специализираните институции за социални услуги се създава социален съвет, като съвещателен орган по въпросите на социалната, учебно – възпитателната и корекционна дейност. Председател на съвета е управителя на специализираната институция.

/2/ В съвета участват специалисти, пряко заети със специфичната дейност на специализираната институция.

/3/ За провеждане на ежемесечни заседания се води протоколна книга от социален работник от специализираната институция.

Чл. 21. /1/ За защита на интересите на потребителите на социални услуги и упражняване на обществен контрол в специализираните институции и социалните услуги в общността могат да се създадат съвети на потребителите на социални услуги, на техните настойници или попечители. /чл. 54 „а” от ППЗСП/.

/2/ съветите по ал.1 имат съвещателни функции при осъществяване на дейностите по предоставянето на социални услуги и следят за качеството им.

Чл. 22. Специализираните институции и социалните услуги, предоставяни в общността имат право на:

1.собствен кръгъл печат;

2.движимо и недвижимо имущество, собственост на общината;

3.собствен бюджет в рамките на общинския бюджет;

4.спонсорство, дарения, хуманитарни помощи и др.;

5.терапевтично – трудова и помощно – стопанска дейност.

 

Глава четвърта

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Чл. 23. /1/ В Домовете за стари хора на територията на Община Велико Търново след изчерпване на всички възможности за извършване на услуги в общността се приемат лица, които:

1. не са в състояние сами да организират и задоволят своите жизнени потребности;

2. имат намалена работоспособност над 71%, определена с ЕР на ТЕЛК и активното лечение за тях е приключило;

3. нямат близки, които да се грижат за тях;

4. да не са сключвали договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане;

5. да не са прехвърлили срещу заплащане собствеността върху недвижим имот и/или идеални части от него през последните 5 години и общата стойност на сделката/те да не надвишава шестдесет кратния размер на гарантирания минимален доход за съответния период;

6. да не са прехвърлили чрез договор за дарение собственост върху недвижим имот и/или идеални части от него през последните 5 години.

/2/ В Дом за стари хора могат да се приемат и лица, които имат близки, но те:

1.са с определена над 71% намалена работоспособност;

2.са навършили пенсионна възраст – съгласно Кодекса за социално осигуряване;

3.полагат грижи за тежко болно лице или дете;

/3/ Ветераните от войните ползват предимство при настаняване в специализираните институции за социални услуги, ако отговарят на условията на ал.1 и ал.2;

/4/ Военноинвалидите се настаняват с предимство в специализираните институции за социални услуги, ако отговарят на условията на ал.1 и ал.2, съгл. чл. 19, ал.1 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.

Чл. 24. /1/ В Дом за стари хора могат да се приемат и лица, за които не са налице условията, посочени в чл. 23, ако те или техните близки, задължени да осигуряват издръжка в последователността, посочена в Глава десета на Семейния кодекс, поемат заплащането на такса в размер реалните разходи за издръжка на едно лице в ДСХ, което задължително се отразява в Договора за социални услуги.

/2/ За приема на лица по ал.1 в Дом за стари хора се предоставя не повече от 20 % от капацитета на дома.

Чл. 25. Лицата с умствена изостаналост се настаняват в специализирани институции /ДВУИ в Община Велико Търново/, когато в домашна среда не могат да им бъдат осигурени специфичните за здравословното им състояние грижи и са изчерпани всички възможности за социални услуги в общността.

Чл. 26. /1/ Настаняването в специализираните институции /държавна отговорност/ се извършва със Заповед на Директора на Дирекция „Социално подпомагане”, съгласно чл. 40 „а” от ППЗСП.

/2/ Копие от заповедта за настаняване и копие от доклада – предложение, съгласно чл.40, ал.4 от ППЗСП се предоставят на кмета на Община Велико Търново.

/3/ Настаняването в специализирана институция се допуска само след изчерпване на всички възможности за предоставяне на услуги в общността. Необходимо е да бъде извършена оценка на потребителя на услугата по следните основни индикатори:

Потребности:

1.ежедневни;

2.здравни;

3.образователни;

4.рехабилитационни;

5.потребности в свободното време;

6.потребности от контакти със семейството, приятели, близки, и др. лица.

/4/ Въз основа на подадена молба и приложените документи, социалният работник от Дирекция „Социално подпомагане” извършва социална оценка на потребностите на лицето от социална услуга, формулира основните насоки за бъдещата социална работа в зависимост от потребностите и желанията му и отразява това в доклад предложение, съгласно приложение № 8 от ППЗСП..

Чл. 27. /1/ Необходимите документи за постъпване в специализираните институции в Община Велико Търново са:

1.писмена молба по настоящ адрес до Директора на Дирекция „Социално подпомагане”;

2.копие от документ за самоличност;

3.копие от личен амбулаторен картон, ако има такъв;

4.копие от решение на ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК, ЦЕЛКК, ако има такова;

5.две снимки, актуални към момента на подаване на молбата;

6.за лица с умствени затруднения документ за поставяне под запрещение /ако има такъв/;

7.извлечение от НОИ за последен, актуализиран размер на пенсията;

8.медицинска бележка от Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания;

9.медицинско удостоверение за психично състояние, издадено от Център за психично здраве;

10.медицинска характеристика от личния лекар или Районно здравно заведение по местоживеене на лицето;

11.декларация за финансово и имуществено състояние;

12.декларация за семейно положение, доходно и имуществено състояние;

13.удостоверение за декларирани данни от териториалната дирекция „Приходи и администриране на местни данъци и такси”;

14.удостоверение за извършени сделки от службата по вписванията.

/2/ Необходимите документи за постъпване в специализирана институция в Община Велико Търново по ал.1 се предоставят от Дирекция „Социално подпомагане” – Велико Търново по утвърден образец от Агенция за социално подпомагане гр. София.

Чл. 28. Лицата над 18 годишна възраст с умствени затруднения могат да бъдат поставяни под запрещение и след настаняването им в специализираната институция, като се спазват разпоредбите на Глава единадесета от Семейния кодекс.

Чл. 29. При постъпване в специализираната институция, задължително се представят:

1. документ за самоличност;

2. медицинска бележка от районно здравно заведение, че лицето не е в контакт със заразно болни;

3. медицинска бележка с резултат от изследване за чревно заразоносителство, паразитози;

4. личен амбулаторен картон;

5. здравноосигурителна книжка;

6. рецептурна книжка (ако има такава).

Чл. 30. /1/ Доставчикът на социални услуги е длъжен да предостави на потенциалните потребители проект на договор за предоставяне на социални услуги и писмена информация относно:

1.описание на социалните услуги, които се предоставят;

2.опита на доставчика в предоставянето на социални услуги и квалификацията на персонала;

3.условията и правилата за ползване на услугите;

4.процедура за подаване на жалби.

/2/ Доставчикът на социални услуги сключва договор за предоставяне на социални услуги с потребителя и/или с негов законен представител. В договора се включват задължително:

1.права и задължения на страните по договора;

2.описание на дейностите;

3.размерът на таксата за социални услуги – предмет на договора;

4.срок на договора;

5.условия и начин на прекратяване на договора.

Чл. 31. На всеки новоприет в специализираните институции за социални услуги се извършва задължителен медицински преглед.

Чл. 32. Лицата над 18 годишна възраст с умствени затруднения, които имат и сетивни или физически увреждания, се настаняват в специализирана институция за социални услуги /ДВУИ/, съобразно степента на умствени затруднения.

Чл. 33. /1/ Не се допуска настаняване в ДСХ и ДВУИ на територията на Община Велико Търново на лице, чието психическо и физическо състояние не съответства на профила на ДСХ и ДВУИ.

/2/ Социалните услуги се предоставят съобразно желанието и личния избор на лицата /чл.16, ал.2 от ЗСП/.

/3/ При настаняване в специализирана институция след оценка на нуждите на потребителя на социални услуги, доставчикът на услугата изготвя индивидуален план за работа и формулира целите които трябва да бъдат постигнати в срок от 30 дни от приемането на лицето.

Чл. 34. /1/ При смърт на лице, настанено в ДСХ и ДВУИ в Община Велико Търново, незабавно се уведомяват неговите наследници или законни представители, които се информират и писмено.

/2/ Починали в ДСХ и ДВУИ се погребват по служебен ред /Инструкция на Община Велико Търново за социално погребение/, когато нямат близки или те отказват да приемат тленните останки.

Чл. 35. Лице, настанено в ДСХ и ДВУИ се премества или извежда:

1. по негово или на законния му представител желание, изразено с писмена молба до управителя на специализираната институция;

2. при промяна в психическото и/или физическо състояние, несъответстващи на профила на специализираната институция;

3. когато месечната такса за ползваните социални услуги не е платена повече от един месец;

4. при системно неспазване разпоредбите на правилника за вътрешния ред на специализираната институция;

5. при системна злоупотреба на алкохол и при установена наркомания.

Чл. 36. /1/ Преместването от една в друга специализирана институция се извършва със Заповед на Директора на дирекция „Социално подпомагане” по мотивирано писмено предложение от Управителя на специализираната институция с копия на мотивираното предложение и заповедта до кмета на общината, към които се прилагат:

1.епикриза от личния лекар на лицето;

2.личен амбулаторен картон;

3.оценка на възможностите на лицето за ДВУИ;

4.медицинска бележка, че лицето не е в контакт със заразно болни;

/2/ При преместване на потребителите на социални услуги от една в друга специализирана институция за социални услуги задължително се изпраща личното дело и писмено се уведомяват близките.

Чл. 37. Извеждането от специализирана институция за социални услуги и социални услуги в общността се извършва със Заповед на Кмета на общината по мотивирано писмено предложение на управителя на специализираната институция и приложени документи.

Чл. 38. /1/ Потребителите на социални услуги в специализирана институция за дългосрочно предоставяни социални услуги, имат право на домашен отпуск до 2 месеца в годината.

/2/ За времето през което са ползват отпуска, такса не се заплаща.

Чл. 39. /1/ Потребителите на социални услуги, настанени в специализирана институция за дългосрочно предоставяни социални услуги, ползват лични облекла и вещи, а когато не разполагат с такива, същите им се осигуряват за сметка на специализираната институция в рамките на утвърдения бюджет.

/2/ При извеждане от специализираната институция, ако лицето няма собствено облекло и обувки или няма средства да си закупи такива, му се предоставят безвъзмездно, съобразно сезона.

Чл. 40. /1/ Лицата настанени в Дом за стари хора получават пенсията: лично или чрез упълномощено лице, при условията и по реда на чл.64 /чл.61, ал.1 от НПОС/; в специализираната институция чрез пощенска станция при условията и реда на чл.62 от НПОС и чрез разплащателен или спестовен безсрочен личен влог в посочения от лицето банков клон при условията и реда на чл.67 от НПОС.

/2/ Личните пенсии на лицата, настанени в Домовете за възрастни с умствена изостаналост, поставени под запрещение се изплащат от пощенските станции на законния представител – родител или настойник при условията и реда на чл. 61, ал.2 от НПОС. Когато за настойник е определен управителя или социалния работник на дома, той получава пенсията на настаненото лице.

Чл. 41. /1/ Управителят или социалния работник – настойник на лицето под настойничество удържа съответния процент от получената пенсия за заплащане на такса, съгласно Тарифа за таксите за социални услуги, финансирани от републиканския бюджет. Управителят или социалният работник – настойник може да удържа и суми за закупуване на лично облекло, обувки, тоалетни принадлежности и други вещи от първа необходимост, за задоволяване на нуждите на настаненото лице, в съответствие с изискванията на чл. 40д, ал.3, т.3 от ППЗСП. Остатъкът от дохода не се използва за закупуване на вещи и консумативи, които доставчикът на социални услуги е длъжен да осигури, съгласно чл. 40е, чл.41, ал.1 от ППЗСП.

/2/ Разходите по ал.1 могат да се извършват само след писмено разпореждане на управителя на специализираната институция за социални услуги. Отчитането на извършените разходи се удостоверява с протокол, подписан от комисия, назначена от управителя.

/3/ Неизползваните средства за лични разходи на лицето под настойничество се внасят на негово име от настойника в банка на спестовен безсрочен влог при условията и реда на чл.165, ал.3 от СК.

/4/ В специализираните институции за възрастни с умствена изостаналост се води партидна книга за личните средства на всеки потребител, в която се вписват какво е закупено, номерът и датата на издаване на разходно – оправдателния документ и от кого е издаден /материално- отговорно лице/.

Чл. 42. В специализираните институции и социални услуги в общността /за лица/ се води и съхранява задължителна, определена със Заповед № РД 01-836/ 21.07.2011 год. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане документация относно приемането, обслужването и изписването на лицата и определената в чл. 40д, ал.1 – ал.4 от ППЗСП задължителна документация.

Чл. 43. /1/   Съгласно чл. 17 от Закона за социално подпомагане, социалните услуги се извършват срещу заплащане на такси.

/2/ Таксите за социални услуги, финансирани от републиканския бюджет, се определят с Тарифа, утвърдена от Министерски съвет. Същите се събират от определено от управителя длъжностно лице, което води книга за таксите по образец със съдържание съгласно Указание на МТСП – АСП за заплащане на такси и изчисляване на действителните месечни разходи за издръжка на едно лице, настанено в специализирана институция или социална услуга в общността от резидентен тип. За всяка събрана такса се издава квитанция, която се връчва на лицето или неговите законни представители.

/3/ Размерът на таксите за социални услуги „държавна отговорност”, финансирани от републиканския бюджет чрез бюджетите на общините, е определен процент от дохода на лицата /съгласно Тарифата за таксите за социални услуги, финансирани от републиканския бюджет/. Таксата не може да надвишава действителните месечни разходи за издръжка на едно лице, ако същото отговаря на профила на специализираната институция за социални услуги или социална услуга резидентен тип.

/4/ Действителните месечни разходи за издръжка на едно лице, настанено в специализирана институция или социална услуга резидентен тип се определя съгласно Указание на МТСП – АСП – за заплащане на такси и изчисляване на действителните месечни разходи за издръжка на едно лице, настанено в специализирана институция или в социална услуга резидентен тип.

/5/ Такса в размер на действителните месечни разходи за издръжка на едно лице, настанено в специализирана институция или социална услуга в общността – резидентен тип, заплащат лицата, които:

1. имат вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа, чиято обща стойност надхвърля 500 лв.;

2. имат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане;

3. са прехвърлили срещу заплащане собствеността върху недвижим имот и/или идеални части от него през последните 5 години и общата стойност на сделката надвишава 60 – кратния размер на гарантирания минимален доход за съответния период;

4. са прехвърлили чрез договор за дарение собствеността върху недвижим имот и/или идеални части от него през последните 5 години.

 /6/ Лица ползващи социални услуги които не заплащат такса са:

1.лица които нямат доходи и влогове;

2.лица, дарили недвижима собственост в полза на държавата или общините с цел развитие на социални услуги;

3.деца до 18 – годишна възраст и до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст;

4.лица, настанени в приюти и в кризисни центрове;

5.лица от 18- до 21- годишна възраст, настанени в центрове за временно настаняване след напускането на специализирана институция за предоставяне на социални услуги.

/7/ Издръжката на лицата по ал. 6, т.1 - 5 е изцяло за сметка на републиканския бюджет.

/8/ Потребителите на социални услуги в Дом за стари хора, настанени при условията на чл. 16 от Наредбата и е установена възможност за помощ от страна на задължените лица, заплащат такса в размер на реалните месечни разходи.

/9/ Ветераните от войните, които ползват социални услуги в специализирани институции, заплащат такса в размер, определен съгласно чл. 4, т.6 от Закона за ветераните от войните и чл. 16, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за ветераните от войните. Останалата част е за сметка на бюджета на общината

Чл. 44. /1/ За ползване на услугите на Домашен социален патронаж - Велико Търново, лицата подават следните документи /чл.40, ал.2 от ППЗСП/: /изменен с реш.№ 1080 от 24.04.2014/

            1. молба по настоящ адрес до управителя на Домашен социален патронаж Велико Търново по образец, утвърден от кмета на общината;

            2. декларация за семейно положение, финансово и имуществено състояние – по образец;

            3. документ за самоличност / за справка/;

            4. медицинско удостоверение – по образец;

            5. копие от Решение на ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК, ако има такова;

            6. копие от последно актуализирано извлечение от НОИ за размер на пенсията;

            7. снимка в паспортен формат – 1 брой;

            8. при необходимост доставчика на социални услуги може да изисква и други документи.”

/2/ Документите по ал. 1 се подават лично, чрез законния представител или чрез изрично упълномощено лице в офиса на Звено за услуги в домашна среда в Община Велико Търново, както и в базата на Домашен социален патронаж - гр. Дебелец или във филиалите в с. Балван и в с.Ново село.” /изменен с реш.№ 1080 от 24.04.2014/

Чл. 45 /изменен с реш.№ 1080 от 24.04.2014/ /1/ Въз основа на подадена молба и пълен комплект от изискваните документи, кандидата за потребител на социални услуги се посещава в дома му от специалист, социални дейности от Домашен социален патронаж - Велико Търново за извършване на социална оценка на потребностите и изготвяне на доклад – предложение до Управителя на ДСП за включване в услугата.

/2/ За кандидатите за почасови социални услуги, предоставяни от Звено за услуги в домашна среда се попълва и Приложение І към доклад – предложението.

/3/ В случай, че кандидата е представил изискваните документи и отговаря на условията, на база на доклад-предложението Управителя на ДСП издава Заповед за предоставяне на вида/видовете социална/и услуга/и.

/4/ Отказа на органа по ал.3 за предоставяне на социални услуги от Домашен социален патронаж, се обжалва по реда на Административно процесуалния кодекс.

Чл. 46. /1/ За предоставяните от Домашен социален патронаж гр.Велико Търново социални услуги между потребителя на социални услуги и доставчика /управителя на ДСП, упълномощен от кмета на общината/ се сключва договор за ползване на социални услуги общинска дейност – по образец, утвърден от кмета на общината.

 

/2/ Управителя на Домашен социален патронаж предоставя на потребителя на социални услуги информация, относно:

1.описание на социалните услуги които се предоставят;

2.опита на доставчика в предоставянето на социални услуги и квалификацията на персонала;

3.условията и правилата за ползване на услугите;

4.процедура за подаване на жалби;

/3/ Домашен социален патронаж гр. Велико Търново предоставя социални услуги в съставните населени места на общината, при наличие на не по – малко от петима желаещи, които са подали молба и отговарят на изискванията по чл. 4, ал.1.

Чл. 47. За социалните услуги, предоставяни от Домашен социален патронаж гр. Велико Търново на лица, които не са абонати, между потребителя и доставчика /управителя на ДСП/ се подписва споразумение по образец, утвърден от кмета на общината.

Чл. 48 /1/ След оценка на нуждите на всеки потребител, специалистът социални дейности от Домашен социален патронаж изготвя съвместно с потребителя индивидуален план, в който се формулират целите, които трябва да бъдат постигнати и дейностите за задоволяване на потребностите на потребителя. /изменен с реш.№ 1080 от 24.04.2014/

/2/ Управителят на Домашен социален патронаж оценява изпълнението на плана по ал.1 на всеки 6 месеца и при необходимост го актуализира.

Чл. 49. Лицата, ползващи услугите на Домашен социален патронаж, заплащат месечна такса в размер, определен в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново.

Чл. 50. /1/ Начислената месечна такса се заплаща от личните доходи на лицето.

/2/ Касиерът на Домашен социален патронаж събира начислените такси от обслужваните лица и ги внася в общинския бюджет до 20 – то число на месеца, следващ месеца за който се дължат.

/3/ При заплащане на месечната такса на потребителите на социални услуги се издава квитанция срещу подпис

Чл. 51. /1/Потребителят има право да преустанови временно ползването на услугите по Договора до два календарни месеца в годината.   /изменен с реш.№ 1080 от 24.04.2014/         

/2/ За времето, през което е преустановено предоставянето на услугите по Договора, такса не се заплаща.

Чл. 52. Предоставянето на социални услуги от Домашен социален патронаж се прекратява в следните случаи:

1. с изтичане на срока на договора;

2. с предизвестие от страна на потребителя, отправено писмено в 7 –дневен срок преди датата, от която се иска прекратяването;

3. с 14-дневно предизвестие от страна на доставчика при констатирано системно нарушение на Правилника за вътрешния ред от потребителя;

4. при не плащане от потребителя на уговорената месечна такса повече от един месец;

5. при установяване на промени в здравословното състояние на потребителя, които не позволяват ползването на договорените социални услуги;

6. при настъпила смърт на потребителя;

7. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма..

Чл. 53. /1/ Филиал на Домашен социален патронаж гр.Велико Търново се открива при наличие на не по – малко от 20 кандидати.

/2/ Филиалите се откриват, закриват или преместват по предложение на Кмета на Община Велико Търново и решение на Общински съвет с посочване на капацитета, числеността на персонала, средствата за работна заплата, местата и веществената им издръжка, дата на откриване.

/3/ Помещенията, в които се разкриват филиалите на Домашен социален патронаж, както и подходящото им оборудване и обзавеждане, се осигурява с решение на общинския съвет.

/4/ Разходите по поддръжка на филиалите – отопление, осветление, телефон, вода, и ремонти, се осигуряват с решение на общинския бюджет.

Чл. 54. Социалните услуги в “Център за социална рехабилитация и интеграция” се предоставят след насочване към услугата от:

1. ресорния отдел на Община Велико Търново;

2. отдел „Закрила на детето” към Д „СП”;

3. Дирекция “Социално подпомагане”;

4. директорите на ДДЛРГ;

5. Директори на училища на територията на Община Велико Търново;

6. Директорите на детски заведения на територията на Община Велико Търново;

7. граждани, професионалисти и институции, които имат информация за предоставената социална услуга.

Чл. 55. /1/ “Център за социална рехабилитация и интеграция” гр. Велико Търново /ЦСРИ/ извършва административни функции, свързани с водене на документация и подържане на досиета на клиентите, материална отговорност, координация и връзка с други институции.

/2/ Консултативните функции предлагани от ЦСРИ са:

1. Психологическо консултиране:

а. Работа с родители на деца и младежи с ментални и физически увреждания, насочена към развитие на умения за ефективно родителство, разрешаване на конфликти и преодоляване на трудностите в общуването между деца и родители;

б. Работа с деца и младежи с ментални и физически увреждания, насочена към подкрепа на личностното израстване и преодоляване на дефицити в развитието;

2. Социално консултиране:

а. Работа с деца и младежи с ментални и физически увреждания до 25-годишна възраст и с техните семейства в посока включване в социалната мрежа за подкрепа, изградена на територията на Общината;

б. За всеки клиент се изготвя индивидуален план за определен срок, на база оценка на неговите потребности, анализ на възможностите, набелязване на цели и на конкретни дейности за тяхното постигане;

3.   Логопедично консултиране:

а. Изследване на езиково- говорното развитие на деца и младежи с ментални и физически увреждания;

б. Индивидуална и групова терапевтично - корекционна дейност на езиковата и говорна патология;

в. Профилактика на езиковата и говорна патология на деца и младежи с ментални и физически увреждания;

г. Включва диагностика, превенция, корекция, рехабилитация и консултативна дейност на езиково-говорни нарушения;

4. Двигателна рехабилитация – физикално лечение или кинезитерапията е съвкупност от дейности, подпомагащи двигателната активност при взаимоотношенията на детето с хора и заобикалящата среда.

5. Арт терапия.

/3/ Информационните функции предлагани от ЦСРИ са:

1.Информиране за същността на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция”.

2.Информиране за социалните услуги, предлагани на територията на Общината.

/4/ Обучаващите функции предлагани от ЦСРИ са:

1. Обучение на деца и младежи с ментални и физически увреждания и техните съученици по заявка и с поканата на педагогическите съветници от учебните заведения на територията на Общината:

а. В посока формиране на познания за спецификата в развитието на деца и младежи с ментални и физически увреждания;

б. В посока формиране на умения за адекватно общуване и поведение спрямо деца с ментални и физически увреждания;

2. Създаване на групи от родители и/или роднини на деца с ментални и физически увреждания с цел подкрепа, съдействие и взаимопомощ за адекватно родителстване;

3. Обучения на доброволци за работа с деца и младежи с ментални и физически увреждания;

4. Обучения на професионалисти по заявка.

/5/ Интеграционните функции предлагани в ЦСРИ са изграждане на мрежи за социална подкрепа чрез:

1. установяване на връзки и сътрудничество с местни и държавни институции и неправителствени организации;

2. установяване на връзки и сътрудничество с други професионалисти от помагащите професии-педагогически съветници, логопеди, лични лекари и др.;

3. посредничество между деца и младежи с ментални и физически увреждания и общността;

4. осигуряване на социално пространство за контакти с деца и младежи с ментални и физически увреждания от общността.

Чл. 56. /1/ Ползването на социалната услуга „ЦСРИ” се урежда с договор между Доставчика на социалната услуга и пълнолетен представител на детето /родител, настойник, лице, полагащо грижи – близки, роднини, приемно семейство/ по образец, утвърден от Кмета на Община Велико Търново. В Договора за ползване на „ЦСРИ” се посочват конкретната/те услуга/и, които ще ползва потребителят, срока на договора и условията за прекратяването му.

/2/ В случаите на възлагане управлението на социалната услуга на външен доставчик, образецът на договора по ал.1 се утвърждава от Доставчика.

Чл. 57. За всеки потребител на „ЦСРИ” се изготвя оценка на потребностите и план за предоставяне на социалната услуга, в който се определят целите на работното взаимодействие, конкретни действия и срокове за тяхното постигане, както и отговорните за това лица.

Чл. 58. Договорът за ползване на социалната услуга „ЦСРИ” се прекратява с мотивирано предложение до насочващия орган или Управителя на услугата /в случаите на доброволно ползване на услугата/ при следните условия:

1. с изтичане на срока, за който е сключен;

2. с предизвестие от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, отправено писмено в 7- дневен срок преди датата, от която се иска прекратяването;

3. при констатирано системно неспазване от ПОТРЕБИТЕЛЯ на заложените в плана за действие дейности със 7-дневно предизвестие от страна на ДОСТАВЧИКА;

4. при взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

5. при постигане на заложените в плана за действие цели.

Чл. 59. Социалната услуга „Наблюдавано жилище” за младежи в риск се предоставя след насочване от:

1.Дирекция „Социално подпомагане”;

2.Директорите на ДДЛРГ;

3.От ресорния отдел в Община Велико Търново;

4.Граждани и институции, които имат информация за предоставяната услуга.

Чл. 60. Настаняването в „Наблюдавано жилище” за младежи в риск се извършва със Заповед на Директора на Д „СП” към доставчика на социалната услуга.

Чл. 61. Доставчикът на социалната услуга със заповед определя комисия за приемане и извеждане от социалната услуга, включваща представители на:

1.Община Велико Търново;

2.Дирекция „Социално подпомагане”;

3.Дирекция „Бюро по труда”;

4.ДДЛРГ;

5.НПО;

6.Консултативния екип на НЖ;

7.Други институции работещи с младежи в риск;

Чл. 62. Необходимите документи за кандидатстване в „Наблюдавано жилище” за младежи в риск в гр. В. Търново, са:

1. Писмена молба по образец за ползване на социалните услуги до Директора на Дирекция „Социално подпомагане”;

2. Декларация по образец за семейно състояние и доходи;

3. Копие от документ за самоличност;

4. Удостоверение за декларирани данни от ТД „Местни данъци и такси”;

5. Декларация за съхраняване и обработка на лични данни;

6. Медицинско удостоверение от общопрактикуващ лекар;

7. Медицинска характеристика за психично състояние на лицето;

8. Психолого – педагогическа характеристика на младежа, изготвена от екип на институцията, в която е бил настанен или от екипа на услугата на базата на проведено с кандидата интервю;

9. Информация от Дирекция „Социално подпомагане” /Отдел „Закрила на детето”/ по настоящия адрес на младежа за прояви на отклоняващо се поведение;

10. Две снимки, актуални към момента.

Чл. 63. При постъпване в „Наблюдавано жилище” за младежи в риск задължително се представят:

1. Документ за самоличност;

2. Медицинска бележка с резултат от изследване за чревно заразоносителство и паразитози;

3. Медицинска бележка от общопрактикуващ лекар, че лицето не е в контакт със заразно болни.

Чл. 64. /1/ Ползването на социалните услуги, предоставяни в “Наблюдавано жилище” се урежда с договор между доставчика на социалната услуга и младежа ползвател на услугата /по образец, утвърден от кмета на община Велико Търново/.

/2/ В случаите на възлагане управлението на социалната услуга на външен доставчик, образецът на договора по ал.1 се утвърждава от Доставчика.

/3/ При постъпването в „Наблюдавано жилище” младежите подписват протокол от инвентаризация на наличното имущество и Декларация за съгласие за ползването на лични данни, запознават се с Правилата за живот в НЖ и се инструктират относно безопасното и икономично използване на уредите в НЖ.

Чл. 65./1/ В двуседмичен срок след постъпване в „Наблюдавано жилище” всеки младеж изготвя съвместно с ключовия си социален работник индивидуален план за предоставяне на услугата, който включва оценка на потребностите, определяне цели за работа, конкретни действия и срокове за тяхното постигане, както и отговорните за това лица.

/2/ При смърт на лице, настанено в „Наблюдавано жилище” за младежи в риск, „Защитено жилище” за лица с умствена изостаналост, „Защитено жилище” за лица с психични разстройства”, „Преходно жилище” за лица с умствена изостаналост, „Център за настаняване от семеен тип” за деца и “Кризисен център” за деца, жертва на трафик или пострадали от насилие в Община Велико Търново, незабавно се уведомяват неговите родители, настойници или законни представители, които се уведомяват и писмено.

/3/ При смърт на потребител на „Наблюдавано жилище” за младежи в риск гр. Велико Търново, „Защитено жилище” за лица с умствена изостаналост, „Защитено жилище” за лица с психични разстройства”, „Преходно жилище” за лица с умствена изостаналост, „Център за настаняване от семеен тип” за деца и “Кризисен център” за деца с. Балван се извършва погребение по служебен ред /Инструкция на Община Велико Търново за социално погребение/, когато нямат близки или те отказват да приемат тленните останки.

/4/ При невъзможност за установяване на контакт с лице – потребител на социалната услуга „Наблюдавано жилище” за младежи в риск гр. Велико Търново, и за получаване на информация за негово местопребиваване от близки и/или роднини в рамките на 5 работни дни, същото се обявява за общонационално издирване.

Чл. 66. Младежите, ползващи социалната услуга „Наблюдавано жилище” гр. Велико Търново, получават финансова подкрепа за всеки ден от престоя си в Наблюдаваното жилище. Предоставените средства се отчитат от потребителя пред екипа на “Наблюдавано жилище” гр. Велико Търново с фактури не по-късно от два работни дни преди края на месеца, за който се отпускат.

Чл. 67. /1/ Младежите ползващи социалната услугата „Наблюдавано жилище” за младежи в риск гр. Велико Търново и нямат сключено трудово правоотношение са длъжни:

1. да се регистрират в Д „БТ”;

2. да търсят активно работа;

3. да участват в доброволческа дейност, организирана от екипа на НЖ;

4. да са запознати с програмите за квалификация и преквалификация, предлагани от Д „БТ” гр. Велико Търново.

/2/ Консултативните услуги на екипа на социалната услуга „Наблюдавано жилище” за младежи в риск гр. Велико Търново, могат да ползват младежи на възраст 18 – 25 години, които са настанени в специализираните институции за деца на територията на община Велико Търново, напуснали са такива или ЗЖ, както и от общността, след подаване на Заявление до Администратора, в което е посочена конкретната подкрепа, от която се нуждае младежът:

1. Кариерно консултиране;

2. Психологическа подкрепа;

3. Информиране и съдействие за връзки с институции, организации от държавния и неправителствения сектор, услуги;

4. Съдействие за жилищно устройване;

5. Посредничество и придружаване;

6. Предоставяне на местни периодични издания;

7. Техническо обезпечаване /ползване на интернет, телефон и копирни услуги, изготвяне на документи/.

Чл. 68. /1/ Младежите ползващи социалната услуга „Наблюдавано жилище” гр. Велико Търново и имат сключено трудово правоотношение, имат право да ползват жилището до изтичане на максималния срок - 2 години, но само в случай, че няма по – нуждаещи се кандидати, и при условие, че заплащат месечна такса в размер на не повече от 30 на сто от работната си заплата

/2/ Неиздължените месечни такси за ползване на социални услуги от потребителите на “Наблюдавано жилище” за младежи в риск гр. Велико Търново са събираеми, съгласно установения граждански ред в Република България.

Чл. 69. На лице ползващо услугата „Наблюдавано жилище” за младежи в риск гр. Велико Търново, договора се прекратява:

1. при системно неспазване на споразуменията в договора от страна на младежа;

2. при системно нарушаване на правилата за живот в Наблюдаваното жилище;

3. при отказ на младежа да търси активно работа / да поддържа регистрацията си в Д „БТ”/;

4. при асоциално поведение – кражби, проституиране, системна психическа и физическа агресия към другите настанени в „НЖ”, при употреба или внасяне на психоактивни вещества;

5. при отказ да работи по изпълнение на планираните в индивидуалния план дейности;

6. по собствено желание, със седемдневен срок на предизвестие;

7. след изтичане на определения срок за пребиваване в „Наблюдаваното жилище” и при изпълнение на целите, предвидени в Индивидуалния план.

Чл. 70. /1/ Извеждането от социалната услуга „Наблюдавано жилище” за младежи в риск гр. Велико Търново се извършва със Заповед на Доставчика на услугата по мотивирано писмено предложение от администратора на социалната услуга до Комисията по приемане и извеждане.

/2/ В седемдневен срок от издаване на Заповедта, потребителят е длъжен да напусне Наблюдаваното жилище, а в случай на отказ се извежда принудително на основание разпоредбите на Закона за общинската собственост.

/3/ При напускане на жилището младежът получава спалното бельо, което е ползвал по време на престоя си, което се отразява в Протокол за инвентаризация на наличното имущество.

Чл. 71. Нанесените от младежите щети в “Наблюдавано жилище” за младежи в риск гр. Велико Търново се възстановяват от извършителя, или ако не е възможно да бъде идентифициран такъв, от пребиваващи в съответния период младежи в Наблюдавано жилище.

Чл. 72. В социалната услуга предоставена в общността от резидентен тип „Наблюдавано жилище” за младежи в риск се води и съхранява задължителна документация съгласно Заповед № РД 01-836/ 21.07.2011 г. на Изпълнителния директор на АСП за условията по водене на документация в специализираните институции и социални услуги в общността.

Чл. 73. „Кризисен център” за деца, пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация с. Балван, община Велико Търново е социална услуга в общността от резидентен тип, предоставяща 24 часова грижа на деца на възраст над 6 години, пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация.

Чл. 74. /1/ Предоставяните услуги в „Кризисен център” за деца са краткосрочни и/или дългосрочни, по преценка на органа извършил настаняването.

/2/ Социалните услуги по ал.1 са:

1. осигуряване на подслон и храна;

2. задоволяване на здравните потребности;

3. осигуряване на емоционална и психологическа подкрепа за преодоляване на травмата;

4. осигуряване на детето в образователния процес;

5. консултиране и информиране;

6. обучение в жизнени и социални умения;

7. организиране на свободното време;

8. съдействие за пълноценно включване, социална подкрепа и социална интеграция;

9. други.

Чл. 75. /1/ Настаняването в “Кризисен център” за деца, пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация се извършва с:

1. постановление на прокурор;

2. Заповед за предоставяне на полицейска закрила или друг документ от специализираните органи на МВР;

3. Заповед или направление за ползване на социални услуги от Дирекция „Социално подпомагане”.

/2/ Срокът за настаняване в КЦД е до 6 месеца, като по изключение може да се удължи с оглед постигане на целите, заложени в плана за действие, изготвен от ОЗД/ Д”СП”.

Чл. 76. Необходимите документи за настаняване в “Кризисен център” за деца, пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация са:

1.документ с който е насочено детето;

2.приемно – предавателен протокол;

3.медицинско удостоверение за здравословното състояние на детето;

4.оценка на случая и план за грижа, изготвени от ОЗД/ Д ”СП”;

5.удостоверение за раждане на детето;

6. документи, отразяващи развитието на случая;

7.копие на задължителни предписания по чл.21, ал.1 т.3 съгласно ЗЗД, ако има издадени;

8.друга информация от съществено значение за случая;

9.други.

/2/ Дирекция „Социално подпомагане” и Отдел „Закрила на детето” предприели мярката – настаняване в „Кризисен център” са задължени в десет дневен срок от настаняването да изпратят всички необходими документи на детето.

Чл. 77. /1/ Дежурният социален работник запознава всяко ново настанено дете в КЦ със:

1.социалните услуги които се предоставят;

2.условията и правилата за ползване на услугата;

3.процедура за подаване на жалби.

/2/ При настаняване в „Кризисен център”, социален работник от екипа изготвя оценка на потребностите и индивидуален план за грижи на всяко настанено дете и формулира целите, които трябва да бъдат постигнати за периода на пребиваване в центъра.

/3/ Индивидуалния план се съгласува с другите специалисти от КЦ за деца и представители от ОЗД/ Д”СП”.

/4/ Индивидуалните планове се разглеждат на мултидисциплинарни срещи с представители на институции, на територията на Община Велико Търново, имащи отношение съгласно законодателството в областта на социалното подпомагане и социалните услуги.

Чл. 78. /1/ Извеждането на деца от “Кризисен център” за деца, пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация се извършва по преценка на представители на ОЗД/Д”СП”, настанили детето съгласно заповед или уведомително писмо, в случаи на:

1. изтичане срока за пребиваване в КЦ;

2. при промяна на мярката за закрила съгласно ЗЗД и Правилника за прилагането му;

3. други.

/2/ Извеждането на деца от “Кризисен център” за деца, пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация може да се извърши и по предложение на екипа на КЦ, съгласно социален доклад – предложение до ОЗД/Д”СП”, настанила лицето в случаи при:

1. промяна в психическото и/или здравословно състояние, несъответстващо на профила на КЦ, съгласно Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца;

2. други.

Чл. 79. В „Защитено жилище” за лица с умствена изостаналост се приемат пълнолетни жени и мъже с лека и средна степен на умствена изостаналост, изведени от специализирани институции за възрастни с умствена изостаналост, които отговарят на следните критерии:

1. възраст между 18 и 45 години;

2. минимално ниво на грамотност;

3. самостоятелност при самообслужване;

4. отговорно поведение относно собственото, общото имущество и действията си;

5. мотивация за промяна на местоживеене и желание за придобиване на нови социални и трудови умения;

6. позитивна социална ориентация.

Чл. 80. Настаняването в социалната услуга, предоставяна в общността от резидентен тип „Защитено жилище” за лица с умствена изостаналост се извършва със Заповед на Директора на Дирекция „Социално подпомагане”, съгласно чл. 40 „а” от ППЗСП.

Чл. 81. Необходимите документи за постъпване в „Защитено жилище” за лица с умствена изостаналост са:

1.писмена молба по настоящ адрес до Дирекция „ Социално подпомагане”;

2.декларация за семейно състояние, доходно и имуществено състояние;

3.копие от експертно решение на ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК, ако има такова;

4.копие от личен амбулаторен картон, ако има такъв;

5.копие от документ за самоличност;

6.удостоверение за декларирани данни от териториалната дирекция „Приходи и администриране на местни данъци и такси”;

7.удостоверение за извършени сделки от службата по вписванията;

8.медицинско удостоверение от общопрактикуващ лекар за общо здравословно състояние;

9.медицинска характеристика от лекар – специалист / психиатър/;

10.копие от съдебно решение за поставяне под запрещение / ако има такова/;

11.копие от удостоверение от органа по настойничество и попечителство/ ако лицето е поставено под запрещение.

Чл. 82. /1/ Приемане в „Защитено жилище” за лица с умствена изостаналост се извършва след подаване на молба по образец и документите по чл. 81 за ползване на социална услуга от:

1.лицето когато е дееспособно;

2.от настойник / попечител, когато лицето е поставено под запрещение (пълно/ограничено).

/2/ Изготвяне на предварителна оценка ( чрез тест и интервю) на всяко едно лице, относно възможностите да ползва този вид социална услуга от мултидисциплинарен екип, определен от Управителя на специализираната институция, от която се извежда лицето.

/3/ Провеждане на срещи между потенциалния потребител и екипната комисия по приемане и извеждане в „Защитено жилище” определена със Заповед на доставчика на социалната услуга.

/4/ Провеждане на заседание на Екипната комисия, съставена от:

1.представител на Община Велико Търново;

2.представител на Дирекция „Социално подпомагане” – Велико Търново;

3.представител на Дирекция “Бюро по труда” – Велико Търново;

4.управител на ЗЖЛУИ;

5.психолог от ЗЖЛУИ;

6.общопрактикуващ лекар в населеното място на ЗЖЛУИ;

7.представител на „ОДПЗС” ЕООД – Велико Търново;

8.близки и роднини на потребителя;

/5/ Изготвяне на оценка /становище/ от комисията за възможностите на потребителя да ползва социалната услуга „Защитено жилище” за лица с умствена изостаналост.

/6/  Изготвяне на доклад – предложение от Дирекция „ Социално подпомагане” за ползване на социалната услуга.

Чл. 83. Ползването на социалната услуга „Защитено жилище” за лица с умствена изостаналост се урежда с договор между Управителя на социалната услуга /упълномощен от Кмета на Община Велико Търново/ и потребителя на услугата или негов законен представител / по образец, утвърден от Кмета на общината/.

Чл. 84. При настаняване в „Защитено жилище” за лица с умствена изостаналост потребителя се запознава с:

1.правилата и организацията за живот в ЗЖ;

2.другите потребители и персонала в ЗЖ;

3.региона и общността.

Чл. 85. На всеки новоприет потребител в „Защитено жилище” за лица с умствена изостаналост се извършва оценка на потребностите и здравословното състояние свързани с:

1.нужда от социална рехабилитация;

2.възможност за трудова дейност;

3.информираност;

4.възможности за обучение;

5.необходимост от здравни грижи.

Чл. 86. При настаняване в „Защитено жилище” за лица с умствена изостаналост се изготвя индивидуален план за работа с потребителя. Планът трябва да съдържа дейности за задоволяване на:

1.ежедневни потребности;

2.здравни потребности;

3.образователни потребности;

4.рехабилитационни потребности;

5.потребности в свободното време;

6.потребности от социални контакти със семейството, приятели, близки.

Чл. 87. Лицата ползващи социалната услуга „Защитено жилище” за лица с умствена изостаналост заплащат такса в размер 50 на сто от доходите си, съгласно (Тарифа за таксите за социални услуги, финансирани от републиканския бюджет, чл.2, ал.1, т.10, изм. ДВ бр.58 от 2011 год.)

Чл. 88 /1/ Лицата ползващи социалната услуга „Защитено жилище” за лица с умствена изостаналост, имат право на домашен отпуск до 2 месеца в годината.

/2/ За времето, за което се ползва отпуска, такса не се заплаща.

Чл. 89. В социалната услуга предоставяна в общността от резидентен тип „Защитено жилище” за лица с умствена изостаналост се води и съхранява задължителна документация съгласно Заповед № РД 01-836/ 21.07.2011 г. на Изпълнителния директор на АСП „Условия по водене на документация в специализираните институции и социални услуги в общността” и определената в чл. 40д, ал.1 – ал.4 от ППЗСП, задължителна документация.

Чл. 90. Лице настанено в „Защитено жилище” за лица с умствена изостаналост се премества или извежда:

1.при подаване на молба и изразено собствено желание на потребителя или негов законен представител;

2.при планово напускане и постигната възможност за реинтеграция;

3.при необходимост от връщане в специализираната институция поради невъзможност за реинтеграция;

4.кризисно напускане при възникнал инцидент.

Чл. 91. „Център за обществена подкрепа” предоставя комплекс от социални услуги, насочени към превенция на изоставянето на деца, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на детето в биологичното семейство, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви.

Чл. 92. Социалните услуги в “Център за обществена подкрепа” се предоставят след насочване към услугата от:

1. Дирекция „Социално подпомагане”/ Отдел „Закрила на детето”;

2. МКБППМН;

3. Директори на Домовете за деца;

4. Детска педагогическа стая;

5. Директори на училища на територията на Община Велико Търново;

6. Директорите на детски заведения на територията на Община Велико Търново;

7. граждани, професионалисти и институции, които имат информация за предоставяната социална услуга.

Чл. 93. „Център за обществена подкрепа” предоставя социални услуги на:

1. деца и младежи до 18 години в риск от общността и техните семейства;

2. деца, настанени в Домове за деца на територията на община Велико Търново;

3. деца, извършители на противообществени прояви;

4. кандидати за приемни родители и осиновители, както и одобрени такива;

5. професионалисти, предоставящи грижа за деца.

Чл. 94. В „Център за обществена подкрепа” се предоставят следните социални услуги:

1. Превенция на изоставянето и настаняването в специализирана институция.

2. Превенция на насилието. Работа за подкрепа на деца, жертви на насилие и техните семейства.

3. Превенция на отклоняващото се поведение при децата и работа с деца с отклоняващо се поведение и техните семейства.

4. Превенция на отпадането от училище. Работа с деца, отпаднали от училище и техните семейства.

5. Реинтеграция в семейна среда на деца, настанени в специализираните институции.

6. Набиране, оценяване и обучение на кандидати за приемни семейства.

7. Поддържащо обучение и подкрепа на приемни семейства.

8. Услуги за подкрепа на осиновяването:

а. Информиране, обучение и консултиране на кандидат осиновители;

б. Подкрепа на осиновители за справяне с проблеми след осиновяване;

в. Директна работа с детето след осиновяването.

9. Подкрепа и консултиране на семейства от общността, ползватели на услугата:

а. семейства, при които има риск от изоставяне или настаняване на детето в специализирано заведение;

б.семейства, при които има риск от влошаване/разкъсване на семейните връзки;

в.семейства с един родител;

г.семейства с деца, за които имат специални потребности за възпитание и образование (вродени малформации, различни увреждания, обучителни затруднения, хронични заболявания, проблеми в поведение и др.);

д. семейства, които търсят съвети за отглеждане и възпитание на детето;

10. Мобилна социална работа.

Чл. 95 /1/ Ползването на социални услуги в „Център за обществена подкрепа” се урежда с договор между Доставчика на социалната услуга и пълнолетен представител на детето /родител, настойник, лице, полагащо грижи – близки, роднини, приемно семейство/ по образец, утвърден от Кмета на Община Велико Търново/.

/2/ В случаите на възлагане управлението на социалната услуга на външен доставчик, образецът на договора по ал.1 се утвърждава от Доставчика.

Чл. 96. В Договора за ползване на „ЦОП” се посочват конкретната/те услуги/и, които ще ползва потребителят.

Чл. 97. За всеки потребител на „ЦОП” се изготвя оценка на потребностите и план за представяне на социалната услуга, в който се определят целите на работното взаимодействие, конкретни действия и срокове за тяхното постигане, както и отговорните за това лица.

Чл. 98. Договорът за ползване на социалната услуга „ЦОП” се прекратява с мотивирано предложение до насочващия орган или Управителя на услугата /в случаите на доброволно ползване на услугата/ при следните условия:

1. с изтичане на срока, за който е сключен;

2. с предизвестие от страна на потребителя, отправено писмено в 7- дневен срок преди датата, от която се иска прекратяването;

3. при констатирано системно неспазване от потребителя на заложените в плана за действие дейности със 7-дневно предизвестие от страна на доставчика;

4. при взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

5. при постигане на заложените в плана за действие цели.

Чл. 99 „Дневен център” за деца с увреждания е комплекс от социални услуги за цялостно обслужване на децата през деня, изразяващи се в ежедневно предоставяне на храна, транспорт, услуги за задоволяване на образователните, езиково – говорните и рехабилитационни потребности, както и тези от създаване на лични контакти с връстници, организиране и осмисляне на свободното време и развиване на социалните умения.

Чл. 100. Социалните услуги в „Дневен център” за деца с увреждания се предоставят след насочване към услугата от:

1. Дирекция „Социално подпомагане”/ Отдел „Закрила на детето”;

2. Ресурсен център към РИО – гр. Велико Търново;

3. Граждани, професионалисти и институции, които имат информация за предоставяната социална услуга.

Чл. 101. “Дневен център” за деца с увреждания в гр. Велико Търново предоставя социални услуги на деца от 7 до 18 години и техните родители и близки, с цел подкрепа и консултиране, включително и по въпросите на ранната интервенция.

Чл. 102. В „Дневен център” за деца с увреждания се предоставят следните социални услуги:

1. Целодневна грижа за деца, които не посещават масови училища, включваща комплекс от медицински, педагогически, психологически, логопедични и социално – рехабилитационни грижи.

2. Полудневна грижа за деца, посещаващи учебни заведения, включваща комплекс от медицински, педагогически, психологически, логопедични, социално-рехабилитационни грижи и оказване на подкрепа при усвояването на учебния материал.

3. Почасови консултации на деца съобразно индивидуалните потребности:

   а. Психологическо консултиране;

   б. Социално консултиране;

   в. Езикова и говорна терапия;

   г. Лечебна рехабилитация;

   д. Педагогическа помощ;

4. Семейно консултиране.

5. Подкрепа за включващо обучение.

6. Информиране и консултиране на родители и семейства по проблемите на техните деца.

Чл. 103. Необходимите документи за ползване на социалната услуга „Дневен център” за деца с увреждания са:

1. заявление от родителя (настойника) до отдел „ Закрила на детето” към Дирекция „ Социално подпомагане” по местоживеене;

2. направление за ползване на социални услуги издадено от Дирекция „Социално подпомагане”;

3. експертно решение на ТЕЛК, ЛКК или друг медицински документ удостоверяващ интелектуално, физическо или езиково-говорно затруднение;

4. информация от личен лекар за здравословното състояние на детето;

5. социален доклад и план за действие, изготвен от отдел „ Закрила на детето”.

6. медицинска бележка от регионално здравно заведение, че детето не е в контакт със заразно болни лица;

7. медицинска бележка с резултат от изследване за чревно заразоносителство и паразитози.

Чл. 104 /1/ Ползването на социалните услуги в „Дневен център” за деца с увреждания се осъществява след сключване на договор между Доставчика на социалната услуга и родителя / законния представител / на детето.

/2/ В договора сключен между Доставчика и родителя /законния представител/ на детето се отразява точно вида услуга, която центърът ще предоставя.

Чл. 105. За всяко дете ползващо услуги в „Дневен център” за деца с увреждания, в едномесечен срок от постъпването, екипа на услугата изготвя специализирана оценка на потребностите и приема индивидуален План за грижа..

Чл. 106. Договорът за ползване на социалната услуга „Дневен център” за деца с увреждания се прекратява при следните условия:

1. с изтичане на срока, за който е сключен;

2. с предизвестие от страна на потребителя, отправено писмено до директора на услугата в 7- дневен срок преди датата, от която се иска прекратяването;

3. при констатирано нарушение повече от два пъти от страна на потребителя на Правилника за вътрешния ред на центъра със 7-дневно предизвестие от страна на доставчика;

4. при взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

5. при установяване на промени в здравословното състояние на потребителя, които не позволяват ползването на договорените социални услуги.

Чл.107. Социалната услуга „Дневен център” за възрастни хора с увреждания се предоставя след насочване към услугата от Дирекция „Социално подпомагане” и включва:

1. социално включване;

2. психологическа подкрепа и консултации;

3. медицинска рехабилитация;

4. трудотерапия;

5. организиране на свободното време;

6. образователни програми;

7. храна;

8. домашно посещение /почасово/ в случай на възникнала невъзможност за посещение в Дневния център.

Чл.108. Необходимите документи за ползване на социалната услуга „Дневен център” за възрастни хора с увреждания са:

1.Молба по образец до Дирекция „Социално подпомагане”;

2.Декларация по образец по Приложение 2 за семейно положение, финасово и имуществено състояние на лица, кандидатстващи за ползване на социални услуги;

3. Медицинска бележка по образец;

4.Копие от ЛКК, ТЕЛК или НЕЛК.

Чл.109 /1/ Ползването на социалните услуги в „Дневен център” за възрастни хора с увреждания се осъществява след сключване на договор между Доставчика на социалната услуга и потребителя насочен от Дирекция „Социално подпомагане”.

/2/ В договора сключен между Доставчика и потребителя на социалната услуга се отразява точно вида на услугите, които ще се ползват и срока на действие на договора.

Чл. 110. За всяко лице ползващо услуги в „Дневен център” за възрастни хора с увреждания, се изготвя лично дело, което включва:

1.формуляр за първоначална оценка на нуждите;

2.индивидуален план за предоставяните социални услуги с конкретни цели, дейности и отговорните за това специалисти.

Чл. 111. Договорът за ползване на социалната услуга „Дневен център” за възрастни хора с увреждания се прекратява при следните условия:

1. с изтичане на срока, за който е сключен;

2. с предизвестие от страна на потребителя, отправено писмено до Управителя /директора/ на услугата в 7- дневен срок преди датата, от която се иска прекратяването;

3. при констатирано нарушение повече от два пъти от страна на потребителя на Правилника за вътрешния ред на центъра със 7-дневно предизвестие от страна на доставчика;

4. при взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

5. при установяване на промени в здравословното състояние на потребителя, които не позволяват ползването на договорените социални услуги.

Чл. 112. Лицата ползващи социалната услуга „Дневен център” за възрасти хора с увреждания заплащат такса в размер 30 на сто от доходите си, съгласно (Тарифа за таксите за социални услуги, финансирани от републиканския бюджет, чл.2, ал.1, т.7, изм. ДВ бр.58 от 2011 год.).

Чл. 113. В социалната услуга предоставена в общността „Дневен център” за възрастни хора с увреждания се води и съхранява задължителна документация съгласно Заповед № РД 01-836/ 21.07.2011 г. на Изпълнителния директор на АСП за условията по водене на документация в специализираните институции и социални услуги в общността и определената в чл. 40д, ал.1 – ал.4 от ППЗСП задължителна документация.

Чл. 114 /1/Социалните услуги в „Център за социална рехабилитация и интеграция „ за възрастни и лица с увреждания над 18 години се предоставят при следните условия и ред:

1.Молба по образец до Директора на дирекция „Социално подпомагане” по настоящ адрес на лицето;

2.Декларации за имуществено, финансово състояние, семейно положение;

3.Документ за самоличност / за справка/;

4.Копие на здравно-осигурителна книжка /ЗОК/;

5.Удостоверение от личен лекар за общо здравословно състояние;

6.Медицинска характеристика от психиатър при необходимост;

7.Копие от решение на ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК, ако има такова;

8.Социална оценка по чл. 12 от ЗИХУ, ако има такава;

9.Копие от личен амбулаторен картон, при наличие на такъв;

10.Удостоверение за настоящ адрес, ако е различен от постоянния адрес.

/2/ Въз основа на подадената молба се извършва социална оценка на потребностите на лицето за ползване на социални услуги, която се отразява в доклад предложение изготвен от специалистите на дирекция „Социално подпомагане”.

/3/ Лицата се приемат в ЦСРИ след издаване на заповед от Директора на Дирекция „Социално подпомагане” и сключване на договора за ползване на услугата.

Чл. 115. Услугите предоставени в ЦСРИ са:

1.Психологическо консултиране;

2.Социално консултиране;

3.Социално – правно консултиране;

4.Трудотерапия;

5.Лечебна рехабилитация;

6.Медицинско наблюдение и съдействие при контакти със съответни лечебни заведения;

7.Обучаващи функции;

8.Интеграционни функции;

9.Консултиране на близки на потребителите по проблеми на хората с увреждания;

10.Подпомагане социалната интеграция на лица с увреждания, чрез развитие на мрежа за социална подкрепа;

11.Информиране на лицата за социалните услуги на територията на Община Велико Търново;

12.Информиране на лицата за подходящите работни места на територията на Община Велико Търново чрез съдействие от Дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново;

Чл. 116. Ползването на социалната услуга „ЦСРИ” за възрастни и лица с увреждания над 18 години се урежда с договор между страните, като в него се посочват услугите, които ще ползва потребителя и периода, за който е сключен.

Чл 117. Лицата ползващи социалната услуга „ЦСРИ” за възрасти и лица с увреждания над 18 години заплащат такса в размер 5 на сто от доходите си, съгласно чл.2, ал.1, т.16 от Тарифата за таксите за социални услуги, финансирани от републиканския бюджет.

Чл.118. Договорът за ползване на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция” за възрастни и лица с увреждания над 18 години се прекратява при следните условия:

1. с изтичане на срока, за който е сключен;

2. с предизвестие от страна на потребителя, отправено писмено в 7- дневен срок преди датата, от която се иска прекратяването;

3. при констатирано системно неспазване от страна на потребителя на заложените в плана за действие дейности с 7-дневно предизвестие от страна на доставчика;

4. при взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

5. при постигане на заложените в плана за действие цели.

Чл. 119. В социалната услуга предоставена в общността „Център за социална рехабилитация и интеграция” за възрастни и лица с увреждания над 18 години се води и съхранява задължителна документация съгласно Заповед № РД 01-836/ 21.07.2011 г. на Изпълнителния директор на АСП за условията по водене на документация в специализираните институции и социални услуги в общността и определената в чл. 40д, ал.1 – ал.4 от ППЗСП задължителна документация.

Чл.120. „Център за настаняване от семеен тип” /ЦНСТ/ за деца е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценно израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване са изчерпани възможностите за връщане в биологично семейство, настаняване при близки и роднини или приемно семейство.

Чл.121 /1/ Предоставяните услуги в „ЦНСТ” за деца са краткосрочни и/или дългосрочни, по преценка на органа извършил настаняването.

/2/ Социалните услуги по ал.1 са:

1. осигуряване на сигурна и безопасна среда за живот и задоволяване на базовите потребности на децата;

2. осигуряване на всяко дете на достъп до здравна профилактика, здравни грижи, лечение и рехабилитация;

3. консултиране и информиране – социално, психологическо, педагогическо, здравно, професионално и друго;

4. задоволяване на образователните потребности;

5. осигуряване на равнопоставено участие в живота на общността;

6. осигуряване на условия и подкрепа на всяко дете за придобиване на знания и развиване на умения и готовност за самостоятелен и независим живот;

7. създаване на условия за свободно изразяване на мнения и вземане на самостоятелни решения, свързани с ежедневието, оформяне на личното пространство, приготвянето на храна и др;

8. осигуряване на възможност на децата и младежите да възстановят и поддържат връзка с родителите и семейството си;

Чл.122. Настаняването в “ЦНСТ” за деца, се извършва със Заповед за ползване на социалната услуга от Дирекция „Социално подпомагане”.

Чл.123. /1/ Необходимите документи за настаняване в “ЦНСТ” за деца са:

1. Заповед за ползване на социалната услуга;

2. социален доклад и план за действие, изготвен от ОЗД;

3.приемателен протокол;

4.медицинско удостоверение за здравословното състояние на детето;

5.удостоверение за раждане на детето;

6.удостоверение за завършен клас;

7.лично дело на детето от предишни настанявания извън семейството;

8.други.

/2/ При настаняване на дете в ЦНСТ се определя ключов социален работник, който сформира мултидисциплинарен екип по случая.

Чл.124 /1/ Прекратяване на настаняването в “ЦНСТ” за деца, се извършва на база доклад – предложение от ключовия социален работник до отдел „закрила на детето” в Дирекция „СП”, в случаи на:

1.Навършване на определена за престоя на детето в ЦНСТ възраст;

2.осигурена възможност да живее в защитена и сигурна семейна среда;

3.готовност за самостоятелен живот и създадени условия (жилище, работа, други услуги за подкрепа);

4.при установено наличие на риск за правилното развитие на детето, което налага предприемане от страна на О”ЗД” на друга мярка на закрила.

/2/ Прекратяване на настаняването на детето в ЦНСТ за деца става със Заповед за прекратяване ползването на социалната услуга, издадена от Дирекция „Социално подпомагане”.

Чл.125. В „Защитено жилище” за лица с психични разстройства се приемат пълнолетни жени и мъже с психични разстройства, които отговарят на следните критерии:

1.възраст над 18 години;

2.минимално ниво на грамотност;

3.самостоятелност при самообслужване;

4.отговорно поведение относно собственото, общото имущество и действията си;

5.мотивация за промяна на местоживеене и желание за придобиване на нови социални и трудови умения;

6.позитивна социална ориентация.

Чл. 126. Настаняването в социалната услуга, предоставяна в общността „Защитено жилище” за лица с психични разстройства се извършва със Заповед на Директора на Дирекция „Социално подпомагане”, съгласно чл. 40 „а” от ППЗСП.

Чл. 127. Необходимите документи за постъпване в „Защитено жилище” за лица с психични разстройства са:

1. писмена молба по настоящ адрес до Дирекция „ Социално подпомагане”;

2. декларация за семейно състояние, доходно и имуществено състояние;

3. копие от експертно решение на ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК, ако има такова;

5. копие от личен амбулаторен картон, ако има такъв;

6. копие от документ за самоличност;

Чл.128. /1/ Приемане в „Защитено жилище” за лица с психични разстройства се извършва след подаване на молба по образец и документите по чл. 127 за ползване на социалната услуга от:

1.лицето когато е дееспособно;

2.от настойник/попечител, когато лицето е поставено под запрещение (пълно/ограничено).

/2/ Изготвяне на предварителна оценка ( чрез тест и интервю) на всяко едно лице, относно възможностите да ползва този вид социална услуга чрез:

1.екипна комисия, съставена от представител на Дирекция „Социално подпомагане”, управителя и социален работник на „ЗЖ”;

2.провеждане на срещи между потенциалния потребител и екипната комисия;

3.изготвяне на оценка /становище/ от комисията за възможностите на потребителя да ползва социалната услуга „Защитено жилище” за лица с психични разстройства;

4.изготвяне на доклад – предложение от Дирекция „Социално подпомагане” за ползване на социалната услуга;

5.издаване на настанителна заповед от Дирекция „Социално подпомагане”.

Чл. 129. /1/ Ползването на социалната услуга „Защитено жилище” за лица с психични разстройства се урежда с договор между Управителя на социалната услуга и потребителя на услугата или негов законен представител /по образец, утвърден от Кмета на община Велико Търново/.

/2/ В случаите на възлагане управлението на социалната услуга на външен доставчик, образецът на договора по ал.1 се утвърждава от Доставчика.

Чл. 130. При настаняване в „Защитено жилище” за лица с психични разстройства потребителя се запознава с:

1.правилата и организацията за живот в ЗЖ;

2.другите потребители и персонала в ЗЖ;

3.региона и общността.

Чл. 131. На всеки новоприет потребител в „Защитено жилище” за лица с психични разстройства се извършва оценка на потребностите и здравословното състояние свързани с:

1.нужда от социална рехабилитация;

2.възможност за трудова дейност;

3.информираност;

4.възможности за обучение;

5.необходимост от здравни грижи.

Чл. 132. При настаняване в „Защитено жилище” за лица с психични разстройства се изготвя индивидуален план за работа с потребителя. Планът трябва да съдържа дейности за задоволяване на:

1.ежедневни потребности;

2.здравни потребности;

3.образователни потребности;

4.рехабилитационни потребности;

5.потребности в свободното време;

6.потребности от социални контакти със семейството, приятели, близки.

Чл. 133. Лицата ползващи социалната услуга „Защитено жилище” за лица с психични разстройства заплащат такса в размер 50 на сто от доходите си, съгласно чл.2, ал.1, т.10 от Тарифата за таксите за социални услуги, финансирани от републиканския бюджет

Чл. 134 /1/ Лицата ползващи социалната услуга „Защитено жилище” за лица с психични разстройства, имат право на домашен отпуск до 2 месеца в годината.

/2/ За времето, за което се ползва отпуска, такса не се заплаща.

Чл. 135. В социалната услуга предоставяна в общността от резидентен тип „Защитено жилище” за лица с психични разстройства се води и съхранява задължителна документация съгласно Заповед № РД 01-836/ 21.07.2011 г. на Изпълнителния директор на АСП „Условия по водене на документация в специализираните институции и социални услуги в общността” и определената в чл. 40д, ал.1 – ал.4 от ППЗСП, задължителна документация.

Чл. 136. Лице настанено в „Защитено жилище” за лица с психични разстройства се премества или извежда:

1.при подаване на молба и изразено собствено желание на потребителя или негов законен представител;

2.при планово напускане и постигната възможност за реинтеграция;

3.кризисно напускане при възникнал инцидент.

Чл.137. В „Преходно жилище” за лица с умствена изостаналост се приемат пълнолетни жени и мъже с лека и средна степен на умствена изостаналост, изведени от специализирани институции за възрастни с умствена изостаналост, които отговарят на следните критерии:

1.възраст между 18 и 45 години;

2.минимално ниво на грамотност;

3.самостоятелност при самообслужване;

4.отговорно поведение относно собственото, общото имущество и действията си;

5.мотивация за промяна на местоживеене и желание за придобиване на нови социални и трудови умения;

6.позитивна социална ориентация.

Чл. 138. Настаняването в социалната услуга, предоставяна в общността от резидентен тип „Преходно жилище” за лица с умствена изостаналост се извършва със Заповед на Директора на Дирекция „Социално подпомагане”, съгласно чл. 40 „а” от ППЗСП.

Чл. 139. Необходимите документи за постъпване в „Преходно жилище” за лица с умствена изостаналост са:

1.писмена молба по настоящ адрес до Дирекция „ Социално подпомагане”;

2.декларация за семейно състояние, доходно и имуществено състояние;

3.копие от експертно решение на ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК, ако има такова;

4.копие от личен амбулаторен картон, ако има такъв;

5.копие от документ за самоличност;

6.удостоверение за декларирани данни от териториалната дирекция „Приходи и администриране на местни данъци и такси”;

7.удостоверение за извършени сделки от службата по вписванията;

8.медицинско удостоверение от общопрактикуващ лекар за общо здравословно състояние;

9.медицинска характеристика от лекар – специалист / психиатър/;

10.копие от съдебно решение за поставяне под запрещение / ако има такова/;

11.копие от удостоверение от органа по настойничество и попечителство/ ако лицето е поставено под запрещение.

Чл. 140. /1/ Приемане в „Преходно жилище” за лица с умствена изостаналост се извършва след подаване на молба по образец и документите по чл. 139 за ползване на социална услуга от:

1.лицето когато е дееспособно;

2.от настойник/попечител, когато лицето е поставено под запрещение (пълно/ограничено).

/2/ Приемът в „Преходно жилище” се предхожда от:

1. изготвяне на предварителна оценка (чрез тест и интервю) на всяко едно лице, относно възможностите да ползва този вид социална услуга от мултидисциплинарен екип, определен от Управителя на специализираната институция, от която се извежда лицето.

2. Провеждане на срещи между потенциалния потребител и екипната комисия по приемане и извеждане в „Преходно жилище” определена със Заповед на доставчика на социалната услуга.

3. Провеждане на заседание на Екипната комисия, съставена от:

а) представител на Община Велико Търново;

б) представител на Дирекция „Социално подпомагане” – Велико Търново;

в) представител на Дирекция “Бюро по труда” – Велико Търново;

г) управител на ПЖЛУИ;

д) психолог от ПЖЛУИ;

е) общопрактикуващ лекар в населеното място на ПЖЛУИ;

ж) представител на „ОДПЗС” ЕООД – Велико Търново;

з) близки и роднини на потребителя;

4. Изготвяне на оценка /становище/ от комисията за възможностите на потребителя да ползва социалната услуга „Преходно жилище” за лица с умствена изостаналост.

5. Изготвяне на доклад – предложение от Дирекция „ Социално подпомагане” за ползване на социалната услуга.

Чл. 141. Ползването на социалната услуга „Преходно жилище” за лица с умствена изостаналост се урежда с договор между Управителя на социалната услуга /упълномощен от Кмета на Община Велико Търново/ и потребителя на услугата или негов законен представител /по образец, утвърден от Кмета на общината/.

Чл. 142. При настаняване в „Преходно жилище” за лица с умствена изостаналост потребителя се запознава с:

1.правилата и организацията за живот в ПЖ;

2.другите потребители и персонала в ПЖ;

3.региона и общността.

Чл. 143. На всеки новоприет потребител в „Преходно жилище” за лица с умствена изостаналост се извършва оценка на потребностите и здравословното състояние свързани с:

1.нужда от социална рехабилитация;

2.възможност за трудова дейност;

3.информираност;

4.възможности за обучение;

5.необходимост от здравни грижи.

Чл. 144. При настаняване в „Преходно жилище” за лица с умствена изостаналост се изготвя индивидуален план за работа с потребителя. Планът трябва да съдържа дейности за задоволяване на:

1.ежедневни потребности;

2.здравни потребности;

3.образователни потребности;

4.рехабилитационни потребности;

5.потребности в свободното време;

6.потребности от социални контакти със семейството, приятели, близки.

Чл. 145. Лицата ползващи социалната услуга „Преходно жилище” за лица с умствена изостаналост заплащат такса в размер 50 на сто от доходите си, съгласно чл.2, ал.1, т.11 от Тарифата за таксите за социални услуги, финансирани от републиканския бюджет.

Чл. 146 /1/ Лицата ползващи социалната услуга „Преходно жилище” за лица с умствена изостаналост, имат право на домашен отпуск до 2 месеца в годината.

/2/ За времето, за което се ползва отпуска, такса не се заплаща.

Чл. 147. В социалната услуга предоставяна в общността от резидентен тип „Преходно жилище” за лица с умствена изостаналост се води и съхранява задължителна документация съгласно Заповед № РД 01-836/ 21.07.2011 г. на Изпълнителния директор на АСП за условията по водене на документация в специализираните институции и социални услуги в общността и определената в чл. 40д, ал.1 – ал.4 от ППЗСП задължителна документация.

Чл. 148. Лице настанено в „Преходно жилище” за лица с умствена изостаналост се премества или извежда:

1.при подаване на молба и изразено собствено желание на потребителя или негов законен представител;

2.при планово напускане и постигната възможност за реинтеграция;

3.при необходимост от връщане в специализираната институция поради невъзможност за реинтеграция;

4.кризисно напускане при възникнал инцидент.

Чл. 149. Социалната услуга „Дневен център” за стари хора се предоставя след насочване към услугата от Дирекция „Социално подпомагане” и включва:

1. социално включване;

2. психологическа подкрепа и консултации;

3. медицинска рехабилитация;

4. трудотерапия;

5. организиране на свободното време;

6. образователни програми;

7. храна;

8. домашно посещение /почасово/ в случай на възникнала невъзможност за посещение в Дневния център.

Чл.150. Необходимите документи за ползване на социалната услуга „Дневен център” за стари хора са:

1.Молба по образец до Дирекция „Социално подпомагане”;

2.Декларация по образец по Приложение 2 за семейно положение, финасово и имуществено състояние на лица, кандидатстващи за ползване на социални услуги;

3. Медицинска бележка по образец;

4.Копие от ЛКК, ТЕЛК или НЕЛК /ако има такова/.

Чл.151 /1/ Ползването на социалните услуги в „Дневен център” за стари хора се осъществява след сключване на договор между Доставчика на социалната услуга и потребителя насочен от Дирекция „Социално подпомагане”.

/2/ В договора сключен между Доставчика и потребителя на социалната услуга се отразява точно вида на услугите, които ще се ползват и срока на действие на договора.

Чл. 152. За всяко лице ползващо услуги в „Дневен център” за стари хора, се изготвя лично дело, което включва:

1.формуляр за първоначална оценка на нуждите;

2.индивидуален план за предоставяните социални услуги с конкретни цели, дейности и отговорните за това специалисти.

Чл. 153. Договорът за ползване на социалната услуга „Дневен център” за стари хора се прекратява при следните условия:

1. с изтичане на срока, за който е сключен;

2. с предизвестие от страна на потребителя, отправено писмено до Управителя /директора/ на услугата в 7- дневен срок преди датата, от която се иска прекратяването;

3. при констатирано нарушение повече от два пъти от страна на потребителя на Правилника за вътрешния ред на центъра със 7-дневно предизвестие от страна на доставчика;

4. при взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

5. при установяване на промени в здравословното състояние на потребителя, които не позволяват ползването на договорените социални услуги.

Чл. 154. Лицата ползващи социалната услуга „Дневен център” за стари хора заплащат такса в размер 30 на сто от доходите си, съгласно (Тарифа за таксите за социални услуги, финансирани от републиканския бюджет, чл.2, ал.1, т.7, изм. ДВ бр.58 от 2011 год.)

Чл. 155. В социалната услуга предоставяна в общността „Дневен център” за стари хора се води и съхранява задължителна документация съгласно Заповед № РД 01-836/ 21.07.2011 г. на Изпълнителния директор на АСП за условията по водене на документация в специализираните институции и социални услуги в общността и определената в чл. 40д, ал.1 – ал.4 от ППЗСП задължителна документация.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. „ Лица над 18 години с умствени затруднения” са тези, които имат определена от здравните органи различна степен на умствена изостаналост.

§ 2. „Потребители на социални услуги” са лица и семейства, които ползват социални услуги в общността, в т.ч. и от резидентен тип и в специализираните институции.

§ 3. „Краткосрочни услуги” са услугите, предоставяни за срок до 3 месеца.

§ 4. „Дългосрочни услуги” са услугите, предоставяни за срок над 3 месеца.

§ 5. „Специализирани институции” са домове пансионен тип, в които хората са отделени от своята домашна среда.

§ 6. „Социални услуги предоставяни в общността” са услуги, предоставяни в семейна среда или в близка до семейната среда.

§ 7. „Доставчици на социални услуги” са държавата и общините, както и вписаните в регистъра на Агенция за социално подпомагане физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица.

§ 8. „Домашен социален патронаж” е комплекс от социални услуги, предоставяни по домовете, свързани с доставката на храна; поддържане на личната хигиена и хигиената в жилищните помещения, обитавани от ползвателя; съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни средства при ползватели с увреждане; битови услуги и др.

§ 9. „Социални услуги” са дейности, които подпомагат и разширяват възможностите на лицата да водят самостоятелен начин на живот и се извършват в специализирани институции и в общността.

§ 10. „Близки” са родители, съпруг, съпруга, пълнолетни деца, настойници, попечители.

§ 11. „Кризисен център” е комплекс от социални услуги за лица, пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, които се предоставят за срок от 6 месеца и са насочени към оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности и правно консултиране на потребителите или социално – психологическа помощ, когато се налага незабавна намеса, включително чрез мобилни екипи за кризисна интервенция”.

§ 12. „Защитени жилища” са форми на социални услуги, в които хората водят независим начин на живот, подпомагани от професионалисти.

§ 13. "Център за социална рехабилитация и интеграция" е комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване.

§ 14. "Център за настаняване от семеен тип" е комплекс от социални услуги, които се предоставят в среда, близка до семейната, за ограничен брой лица - не повече от 15.

§ 15. "Център за обществена подкрепа" е комплекс от социални услуги, свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви.

§ 16. "Дом за деца, лишени от родителска грижа" е специализирана институция, която предоставя социални услуги по отглеждане и възпитание на деца от 3 до 18 години или до завършване на средно образование, но не повече от 20 години.

§ 17. "Дом за възрастни хора с умствена изостаналост" е специализирана институция, предоставяща комплекс от социални услуги на лица с умерена, тежка или дълбока умствена изостаналост (олигофрении и др.), установена с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

§ 18. "Дом за стари хора" е специализирана институция, предоставяща комплекс от социални услуги на лица, навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст съгласно Кодекса за социално осигуряване, включително на онези от тях, които имат процент намалена работоспособност, установен с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

§ 19. “Социални услуги – резидентен тип” са форми на социални услуги за задоволяване на ежедневните потребности за ограничен брой лица – не повече от 15, които предоставят възможност за живеене в среда, близка до семейната.

§ 20. “Дневен център” е комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на потребителите през деня или седмично, свързани с предоставяне на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, образователните и рехабилитационните потребности, както и на потребностите от организация на свободното време и личните контакти. В случаите, когато предоставянето на услугите е седмично, обслужването на потребителите е от понеделник до петък.

§ 21 "Преходни жилища" са форми на социални услуги, в които лицата водят независим начин на живот, подпомогнати от професионалисти, с цел подготовка за извеждането им от специализирана институция.

§ 22 "Наблюдавани жилища" са форми на социални услуги за оказване на подкрепа и консултиране на лица, навършили 18 години, които напускат специализирана институция, преходно жилище или защитено жилище и им предстои да водят независим начин на живот, както и с цел превенция на настаняването им в специализирана институция.

           

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Тази наредба се приема на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8 от Закона за нормативните актове във връзка с § 37 от ПЗР на Закона за социално подпомагане и отменя Наредбата за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Велико Търново, приета с Решение № 606/18.06.2009 г. на Великотърновски общински съвет.

§ 2. Изпълнението и контролът по изпълнението на тази Наредба се осъществява от Кмета на Общината и определени от него лица.

§ 3. Лица, настанени в специализирани институции за предоставяне на социални услуги към деня на приемане на тази наредба, за които не са налице установените в нея изисквания за приемане, не се извеждат от специализираната институция.

§ 4. Настоящата Наредба е приета с Решение № 233/17.05.2012 г. и влиза в сила 7 дена след публикуването й в местния печат.  

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ