Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 48 от 27.06.2013 г. Решение № 720

Решение № 720

Препис-извлечение от Протокол № 48

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.06.2013 година

 

ОТНОСНО: Изменения и допълнения в Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

РЕШЕНИЕ № 720

 

На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА и чл. 76 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет приема на второ четене следните изменения и допълнения в Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, а именно:

 

§1. В чл.1 ал.2 се добавя нова т.5 За осъществяване на публично-частно партньорство.

 

§2. В чл. 2 ал.6 се изменя така:

Било: /ал. 6/ Докладът по /ал. 4/ се представя на Кмета в 10-дневен срок от установяване на промяната на предназначението на имота или от внасянето на предложението по /ал. 3/.

Става: /ал. 6/ Докладът по /ал. 5/ се представя на Кмета в 10-дневен срок от установяване на промяната на предназначението на имота или от внасянето на предложението по /ал. 4/.

 

§3. В чл. 2а ал. 5 се правят следните изменения и допълнения:

1. Било: /ал.5/ В изпълнение на стратегията по ал.4 общинският съвет приема годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост, по предложение на кмета на общината. Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета на общината за съответната година и може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет. Програмата съдържа:/променен с реш. 1365/23.06.2011 г./

 1. прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти-общинска собственост;
 2. описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговски дружества, за учредяване на вещни права или за предоставяне на концесия;
 3. описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица, с подробно описание на нуждите и вида на имотите, които общината желае да получи в замяна;
 4. обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни имоти;
 5. обектите по т.5 от първостепенно значение;
 6. други данни, определени от общинския съвет

Става:

/ал.5/ В изпълнение на стратегията по ал.4 общинският съвет приема годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост, по предложение на кмета на общината. Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета на общината за съответната година и може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет. Програмата е в съответствие с раздела за общински публично-частни партньорства от програмата за реализация на общинския план за развитие и съдържа:/променен с реш. 1365/23.06.2011 г./

 1. прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти-общинска собственост;
 2. описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права, за публично-частно партньорство или за предоставяне на концесия;
 3. описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица, с подробно описание на нуждите и вида на имотите, които общината желае да получи в замяна;
 4. описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост и способите за тяхното придобиване;
 5. обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни имоти;
 6. обектите по т.5 от първостепенно значение;
 7. други данни, определени от общинския съвет.

§4. В чл.8 ал.4 т.6 добива следния вид:

Било: 6. Чрез възлагане на поръчки на търговски дружества.

Става: 6. Чрез възлагане на поръчки по реда на ЗОП.

§5. В чл.8 ал.5 т.3 добива следния вид:

Било: 3. Чрез възлагане на търговски дружества.

Става: 3. Чрез възлагане на поръчки по реда на ЗОП.

 

§6. В чл.8 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова /ал.6/ със следния текст: „Имоти и вещи – общинска собственост, се използват съобразно предназначението им и за нуждите, за които са предоставени. Предоставените имоти и вещи не могат да се преотстъпват за ползване, да се ползват съвместно по договор с трети лица, да се отдават под наем или да се пренаемат, освен в случаите, предвидени в закон.”

 

§7. В чл.9 ал.4 се отменя.

§8. В чл. 10 ал. 5 се правят следните изменения и допълнения:

Било: /ал. 5/ Директорите на училища общинска собственост с въведена система на делегирани бюджети осъществяват управлението на публичната общинска собственост от свое име, за своя сметка и на своя отговорност в пределите на действащата нормативна уредба. Директорите на училища имат право да отдават под наем и за ползване недвижими имоти публична общинска собственост или части от тях само за образователни, възпитателни, хуманитарни, социални, културни и здравни нужди на учащите се. На територията на учебните заведения не могат да бъдат продавани или разпространявани вещи, материали и медикаменти, увреждащи физическото и духовно здраве на учащите се, както и техния морал. Училищната база не може да бъде използвана за продажба на алкохол и тютюневи изделия, огнестрелно и хладно оръжие, порнографски материали, както и за осъществяване на политическа агитация. Директорите на училища могат да организират и провеждат тръжни и конкурсни процедури при спазване разпоредбите на настоящата Наредба, да сключват и подписват договори за наем. Копия от сключените договори се представят в едноседмичен срок в Община Велико Търново./добавена с реш. 158/ 24.04.2008 г.//променен с реш. 1365/23.06.2011 г./

Става: /ал. 5/ Директорите на училища общинска собственост с въведена система на делегирани бюджети осъществяват управлението на публичната общинска собственост от свое име, за своя сметка и на своя отговорност в пределите на действащата нормативна уредба.

т.1. Директорите на училища имат право да предлагат за отдаване под наем и за ползване недвижими имоти публична общинска собственост или части от тях само за образователни, възпитателни, хуманитарни, социални, културни и здравни нужди на учащите се. На територията на учебните заведения могат да действат търговски обекти, чиято дейност следва да бъде свързана със задоволяване на хранителните нужди на учащите се при спазване на изискванията и разпоредбите за здравословно хранене. На територията на учебните заведения не могат да бъдат продавани или разпространявани вещи, материали и медикаменти, увреждащи физическото и духовно здраве на учащите се, както и техния морал. Училищната база не може да бъде използвана за продажба на алкохол и тютюневи изделия, огнестрелно и хладно оръжие, порнографски материали, както и за осъществяване на политическа агитация.

 

§9. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:

Било: Чл.14 /ал.1/ Отдаването под наем на общински терени за поставяне на павилиони за търговска дейност, по схема, одобрена от Главния архитект на Община Велико Търново, се извършва след търг или конкурс, който се провежда по реда на глава VІІ от Наредбата.

/ал.2/ Въз основа на резултатите от търга или конкурса, Кметът на Общината сключва договор, чийто срок не може да бъде по-дълъг от 10 години.

Става: Отдаването под наем на павилиони за търговска дейност и/или общински терени – частна или публична общинска собственост за поставяне на павилиони, се извършва след търг или конкурс, който се провежда по реда на Глава VІІ, за срок не по-дълъг от 10 години.

/ал.2/ Терените по ал.1 се определят съгласно схема, одобрена от Главния архитект на Община Велико Търново.

/ал.3/ Павилионите за търговска дейност следва да отговарят на визия, определена от Главния архитект на Община Велико Търново.

/ал.4/ Била ал.2 Въз основа на резултатите от търга или конкурса, Кметът на Общината сключва договор, чийто срок не може да бъде по-дълъг от 10 години.

Става: Въз основа на резултатите от търга или конкурса, Кметът на Общината издава заповед и сключва договор.

 

§10. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:

 1. Ал.2 и ал.3 се отменят
 2. Ал.4 се изменя така:

Било: /ал.4/ Наемната цена на отдаваните по този ред имоти не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена на отдаваните под наем, по общия ред, имоти в съответната зона на общината;

Става: /ал.4/ Наемната цена на отдаваните по този ред имоти не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена на отдаваните под наем, по общия ред, имоти в съответната зона на общината, освен в случаите, предвидени в закон;

3. В ал.5, т.3 думите „съгласно ал.2” отпадат;

 

§11. В чл. 43 ал.6 се изменя така:

Било: /ал.6/ Окончателният договор се сключва в срок от един месец след влизане в сила на изменението на подробния устройствен план. След изтичане на този срок, общината може да иска сключване на окончателен договор по съдебен ред, както и обезщетение в размер на законната лихва върху дължимите суми за периода на забавяне.

Става: В срок от 30 дни след връчване на констативния акт за приключване на преписката за ЧИ на ПУП в отдел „Управление на собствеността”, Кметът на общината издава заповед и след извършване на плащанията сключва окончателен договор. При отказ от втората страна, общината може да иска сключване на окончателен договор по съдебен ред, както и обезщетение в размер на законната лихва върху дължимите суми за периода на забавяне.

 

§12. В чл. 46 ал.8 се правят следните изменения и допълнения:

Било: /ал.8/ В 14-дневен срок от получаване на решението на Общинския съвет, Кметът на Общината издава заповед за замяна, в съответствие с решението.

Става: В 30-дневен срок от получаване на решението на Общинския съвет, Кметът на Общината издава заповед за замяна, в съответствие с решението.

 

§13. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:

 1. /ал.5/ се изменя така:

Било: Безвъзмездно право на строеж може да се учредява след решение на Общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците;

Става: Безвъзмездно право на строеж се учредява без търг или конкурс след решение на общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците.

 1. ал.6 се изменя така:

Било: /ал.6/ При направено искане за изграждане на обекти с религиозна, културна или образователна цел от юридически лица със съответния предмет на дейност, когато в подробния градоустройствен план е предвидена съответна застройка, правото на строеж може да бъде учредявано и със заповед на Кмета на Общината.

Става: /ал.6/ Безвъзмездно право на строеж се учредява без търг или конкурс след решение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците, на:

 1. юридически лица на бюджетна издръжка;
 2. религиозни институции, регистрирани съгласно Закона за вероизповеданията, или на техни местни поделения за обредни, молитвени или богослужебни домове за публични религиозни обреди и служби, за храмове и манастири;
 3. други лица, когато това е предвидено в закон;

§13. чл. 55 се отменя.

§14. В чл. 59 се правят следните изменения и допълнения:

 1. В Ал.7 думите „възмездно или безвъзмездно” отпадат.
 2. Създават се нови:

/ал.8/ Безвъзмездно право на ползване се учредява без търг или конкурс след решение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от две трети от общия брой на съветниците;

/ал.9/ Когато лицата, на които може да се учреди безвъзмездно право на ползване, са определени в закон, то се учредява без търг или конкурс след решение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.

§15. В чл. 63 ал.4 се изменя така:

/ал.4/ Било: Началните тръжни цени се определят с протокол, подписан без забележки от комисия, назначена от Кмета на Общината в състав:

Председател: Главен Секретар на Общината

Членове:

1. Кметът на населеното място респ. кметския наместник или упълномощени от тях лица, ако имуществото се води на тях.

2. Ръководителят на Дирекция “Административно обслужване”

3. Ръководителят на Дирекция “Бюджет и финанси”

4. Главният счетоводител на Общината

5. Счетоводител от отдел “Бюджет”

6. Експерт от отдел ,,Управление на собствеността”

7. Домакинът на Общината или материално-отговорното лице на имуществото

8. Юрисконсулт от отдел “ПО”

Комисията извършва оценка по метода на ликвидационната стойност, по аналог или по други методи, прилагани в практиката. В работата на комисията могат да бъдат привличани и лицензирани оценители. Когато за вещите няма определена балансова стойност, същата се определя съгласно чл. 18 от Закона за счетоводството.

Става: /ал.4/ Началните тръжни цени се определят от оценител, регистриран по ЗНО.

 

§16. В чл.69 ал.3 се изменя така::

Било: /ал.3/ Търговете или конкурсите се провеждат по реда на Глава VІІ, а началните тръжни цени се определят от "Инвестстрой-92" ЕООД или друг лицензиран оценител, определен от Общинския съвет.

Става: /ал.3/ Търговете или конкурсите се провеждат по реда на Глава VІІ, а началните тръжни цени се определят от лицензиран оценител.

 

§17. В чл. 76 ал.5 се правят следните изменения и допълнения:

Било:

/ал.5/ Въз основа на заявлението, отдел ,,Общинска собственост” подготвя преписка, съдържаща / изм. с Решение № 1225/25.01.2007 г./:

- Подробно описание на имота;

- Оценка на земята и на притежаваното право на строеж, определена от оценител на имоти. Цената се определя, като данъчната оценка се увеличава с 20 на сто. В случай, че молителят не отговаря на някое от нормативно определените условия, оценката се извършва по пазарни цени;

Става: /ал.5/ Въз основа на заявлението, отдел ,,Общинска собственост” подготвя преписка, съдържаща / изм. с Решение № 1225/25.01.2007 г./:

- Подробно описание на имота;

- Оценка на земята, определена от оценител на имоти по пазарни цени;

 

§18. В чл.86 ал.1 т.5 се изменя така:

Било: Изрично пълномощно за участие с нотариална заверка на подписа, ако се участва чрез пълномощник;

Става: Изрично пълномощно за участие с нотариална заверка на съдържанието и подписа, ако се участва чрез пълномощник;

§19. В чл.131 се правят следните изменения и допълнения:

 1. ал.3 се отменя;
 2. Ал. 4 се изменя така: Кметът на общината прави мотивирано предложение по ал.2.

§20. В преходните и заключителни разпоредби се създава нов §9. със следния текст: „§9. Недовършените преписки към датата на влизането в сила на Промените в Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество от 27.06.2013 г. се довършват по стария ред.”

 

§21. Навсякъде в текстовете на Наредбата да се чете:

- вместо отдел „Общинска собственост” – отдел „Управление на собствеността”

- вместо отдел „Правно-нормативно обслужване” – отдел „Правно осигуряване”

- вместо Дирекция „БИИ” – Дирекция „БФ”

- вместо Дирекция „ТСУ” – Дирекция „СУТ”

- вместо Главен секретар на общината – Секретар на общината.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

           /Р. Стефанова/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ