Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 48 от 27.06.2013 г. Решение № 722

Решение № 722

Препис-извлечение от Протокол № 48

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.06.2013 година

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба за организация на дейността на детска млечна кухня в Община Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 722

 

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА и чл. 76 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет приема на второ четене следните изменения и допълнения в Наредба за организация на дейността на детска млечна кухня в Община Велико Търново:

1. В чл. 2 се правят следните допълнения:

БИЛО:

Чл. 2. ДМК осъществява своята дейност съгласно чл. 118 от Закона за здравето, обн., ДВ, бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., Наредба № 5 от 25.05.2006 година за хигиената на храните, издадена от министъра на здравеопазването и министъра на земеделието и горите, обн., ДВ, бр. 55 от 7.07.2006 г., в сила от 1.09.2006 г.

СТАВА:

Чл. 2. ДМК осъществява дейността си съгласно чл. 118 , ал. 1 и 3 от Закона за здравето, обн., ДВ, бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 01.01.2005 г., Закона за храните и подзаконовите нормативни актове за прилагането му, Наредба № 26 от 18 ноември 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 103 от 2.12.2008 г., изм., бр. 24 от 31.03.2009 г., бр. 36 от 10.05.2011 г., в сила от 10.05.2011 г., Наредба № 23 от 19.07.2005 г. за физиологичните норми за хранене на населението, издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 63 от 2.08.2005 г., Наредба № 5 от 25.05.2006 година за хигиената на храните, издадена от министъра на здравеопазването и министъра на земеделието и горите, обн., ДВ, бр. 55 от 7.07.2006 г., в сила от 01.09.2006 г., Наредба № 2 от 7 март 2013 г. за здравословното хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни, обн., ДВ, бр. 28 от 19.03.2013 г., в сила от 01.09.2013 г.

2. В чл. 3 думите „звено към Постоянни детски ясли Велико Търново” отпадат, а цифрата „4 (четири)” се заменя с „6 (шест)”.

3. В чл. 5 цифрата „6 (шест)” се заменя с цифрата „7 (седем)”. Създава се т. 7 със следния текст: „7. пункт на ул. „Петър Мазнев” № 4, гр. Дебелец”.

4. Чл. 6 се изменя така:

БИЛО:

Чл. 6. /1/ Кметът на общината създава, изменя и прекратява трудовите правоотношения с Ръководителя на ДМК.

/2/ Ръководителят на ДМК се назначава след проведен конкурс при условията на Раздел IV от Кодекса на труда.

/3/ Ръководителят на ДМК създава, изменя и прекратява трудовите правоотношения с работниците и служителите.

/4/ Ръководителят на ДМК е административен ръководител, който се грижи за цялостната работа на заведението и не е разпоредител на бюджета.

СТАВА:

Чл. 6. (1) Кметът на общината сключва, изменя и прекратява трудовите правоотношения с Директора на Детска млечна кухня.

(2) Директорът на Детска млечна кухня се назначава след проведен конкурс при условията на Глава пета, Раздел IV от Кодекса на труда.

(3) Директорът на Детска млечна кухня сключва, изменя и прекратява трудовите договори на лицата, които работят в детската кухня.

(4) Директорът ръководи, контролира и отговаря за цялостната дейност на детската кухня, включително и спазването на нормите за здравословно хранене при приготвянето на храната.

5. Чл. 7 се изменя така:

БИЛО:

Чл. 7 Персоналът в Детската млечна кухня се определя на основание утвърдената численост на персонала и средната брутна работна заплата, Решение на Общински съвет.

СТАВА:

Чл. 7. С решение на Великотърновски общински съвет за съответната година се утвърждава числеността на персонала и разходите за работни заплати на Детска млечна кухня

6. Чл. 8 се изменя така:

БИЛО:

Чл. 8. За длъжностните степени и размерът на началните основни заплати на работещите в Детска млечна кухня на територията на Община Велико Търново се прилагат длъжностните степени и размерът на началните основни заплати, ежегодно определени с ПМС и договорени в КТД.

СТАВА:

Чл. 8. За размерите на началните основни месечни заплати на работещите в Детска млечна кухня се прилагат размерите, съобразно Решение на Министерски съвет за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности за съответната година, Колективен трудов договор, сключен между Община Велико Търново и Изпълнителния съвет на Териториалния координационен съвет на Федерация на синдикатите в здравеопазването към Конфедерация на независимите синдикати в България - Велико Търново, и в съответствие с утвърдения от Великотърновски общински съвет бюджет за календарната година, и в съответствие с Вътрешните правила за заплатите.

7. Чл. 10 се изменя така:

БИЛО:

Чл. 10. На персонала в ДМК се забранява:

  1. 1.Да събира пари или предмети от родителите на децата.
  2. 2.Да получава пари или предмети от родителите на децата.
  3. 3.Да пуши или употребява алкохол в заведението.

СТАВА:

Чл. 10. (1) Работещите в детска млечна кухня носят по време на работа специално работно облекло, обувки и средства за прибиране на косата, като не се допуска носенето на накити върху работното облекло.

(2) Работното облекло не се носи извън територията на детска млечна кухня.

(3) В работните помещения се допускат външни лица само след разрешение на директора на детска млечна кухня и използването на специално облекло.

8. Чл. 11 се изменя така:

БИЛО:

Чл. 11. Даренията и спонсорствата се получават от Комисия, назначена със заповед на Ръководителя на заведението, съобразно действащата нормативна уредба.

СТАВА:

Чл. 11. Дарения се получават от Комисия, назначена със заповед на Директора на ДМК, съгласно утвърдените със Заповед № РД 22-1894/ 09.12.2009 г. на Кмета на Община Велико Търново Правила за приемане, регистриране и отчитане на получените дарения в структурите към Център за социални услуги.

9. В чл. 12 цифрата „4” се заменя с цифрата „6”.

10. В чл. 13 абревиатурата „РИОКОЗ” се заменя с „Българска агенция по безопасност на храните”.

11. В чл. 16 думите ”технологът по хранене в ДМК” се заменя с „Комисия в състав - директор на ДМК, касиер-домакин и готвач”, а думата „месечно” се заменя с думата „седмично”.

12. В чл. 17 се създава нова т. 1.3. със следния текст: „1.3. Декларация за ползване на преференция, съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени за услуги на територията на Община Велико Търново (по образец).”

13. В чл. 18, ал. 2 думата ”и заверяват” отпада.

14. В чл. 21 се създава нова т. 7 със следния текст: „7. В пункт на ул. „Петър Мазнев” № 4, гр. Дебелец – от 12.00 часа до 12.30 часа.”.

15. § 2 се изменя така: „Материално-отговорните лица носят пълна имуществена отговорност, съгласно раздел II, глава десета от Кодекса на труда.”

16. § 3 се изменя така: „Тази Наредба се издава на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.”

17. § 4 се изменя така: „Настоящата Наредба е приета с Решение № 252/19.06.2008 г. на Великотърновски общински съвет, изм. и доп. с Решение № 501/19.03.2009 г. и Решение 721 и 722/27.06.2013 г. на Великотърновски общински съвет.”

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

           /Р. Стефанова/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (722_Naredba_DMK_2013.pdf)722_Naredba_DMK_2013.pdf[ ]109 Kb