Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 48 от 27.06.2013 г. Решение № 725

Решение № 725

Препис-извлечение от Протокол № 48

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.06.2013 година

 

ОТНОСНО: Промените по приходната и разходната част на бюджета към 31.05.2013 година и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2013 година

 

РЕШЕНИЕ № 725

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските бюджети, Великотърновски общински съвет реши:

Утвърждава промените по приходната и разходната част на бюджета към 31.05.2013 година и по Инвестиционната програма на Община В.Търново за 2013 година /Приложение №1/, както следва:

 

І. ПО БЮДЖЕТА

ПРИХОДИ

ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"

І. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

2. Неданъчни приходи

§§

Всичко:

ІІ тр.

Приходи и доходи от собственост

2400

-1 046

-1 046

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:

2405

-1 049

-1 049

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-1 049

-1 049

- прих.от лихви по тек.банкови сметки

2408

3

3

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

3

3

Общински такси

2700

1 075

1 075

За ползване на общежития и други по образованието

2708

1 075

1 075

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

1 075

1 075

Други неданъчни приходи

3600

686

686

- Получ. застр. обезщетения, в т.ч.:

3611

580

580

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

580

580

- Други неданъчни приходи

3619

106

106

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

106

106

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

3700

-185

-185

- Внесен ДДС

3701

-114

-114

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

3701

-114

-114

- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.

3702

-71

-71

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

3702

-71

-71

Помощи за дарения и др.суми

4500

545

545

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

4501

545

545

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

545

545

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

1 075

1 075

ІІ. ТРАСФЕРИ ОТ/ЗА БЮДЖ. И

ИЗВЪНБЮДЖ. С/КИ

Трансфери м/у бюдж.сметки

6100

455

455

получени трансфери /+/

6101

455

455

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

6101

455

455

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:

 

 

 

455

455

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ:

1 530

1 530

ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

2. Неданъчни приходи

§§

Всичко:

ІІ тр.

Приходи и доходи от собственост

2400

8 633

8 633

- прих.от прод.на у-ги, стоки и продукция, в т.ч.:

2404

40

40

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

40

40

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:

2405

25

25

-Дирекция "Култура и туризъм"

25

25

- прих.от лихви по тек.банкови сметки

2408

79

79

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

79

79

- прих.от дивиденти

2407

1 259

1 259

- Община Велико Търново

1 259

1 259

- прих.от лихви по срочни депозити

2409

7 230

7 230

- Община Велико Търново

7 230

7 230

Други неданъчни приходи

3600

1 985

1 985

- реализирани курсови разлики от валутни операции (нето)

3601

-44

-44

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-44

-44

- получени застрахователни обезщетения за ДМА

3611

2 029

2 029

- Община Велико Търново

2 029

2 029

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

3700

-65

-65

- Внесен ДДС

3701

-40

-40

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

3701

-40

-40

- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.

3702

-25

-25

-Дирекция "Култура и туризъм"

3702

-25

-25

Прих.от прод.на държ.и общ.им.

4000

2 905

2 905

Постъпления от продажба на друго оборудване, машини и съоръжения

4023

2 145

2 145

Постъпления от продажба на транспортни средства

4024

760

760

Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от чужбина

4600

14 701

14 701

текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от Европейския съюз

4610

14 701

14 701

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

4610

14 701

14 701

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

28 159

28 159

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

28 159

28 159

ІІІ. ТРАСФЕРИ ОТ/ЗА БЮДЖ. И

ИЗВЪНБЮДЖ. С/КИ

§§

Всичко:

ІІ тр.

Трансфери м/у бюдж.сметки

6100

-26 466

-26 466

предоставени трансфери /-/

6102

-26 466

-26 466

- Община Велико Търново

6102

-26 466

-26 466

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:

 

 

 

-26 466

-26 466

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

1 693

1 693

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ:

 

 

 

3 223

3 223

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

1. Функция 2 Отбрана и сигурност

0 лв

Група 2. Полиция, вътрешен ред и сигурност

-20 000 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

-20 000 лв

Група 5. Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии

20 000 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

20 000 лв

2. Функция 3 Образование

1 530 лв

- в т.ч.:

Дирекция "Образование и наука"

1 530 лв

3. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

0 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

               подпомагане и заетостта

0 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-3 984 лв

Център за социални услуги

3 984 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

1 530 лв

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

1. Функция 1 Общи държавни служби

-186 568 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

-186 902 лв

Кметство Килифарево

250 лв

Група кметства Килифарево

84 лв

2. Функция 3 Образование

15 159 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Образование и наука"

15 159 лв

3. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

-26 317 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

               подпомагане и заетостта

-26 317 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-26 317 лв

4. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

101 433 лв

Група 3 Култура

101 433 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

75 000 лв

Дирекция "Култура и туризъм"

26 433 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:

 

 

-96 293 лв

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

1. Функция 1 Общи държавни служби

-109 242 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

-109 208 лв

Кметство Килифарево

-250 лв

Група кметства Килифарево

216 лв

2. Функция 3 Образование

3 027 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

3 180 лв

Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"

-153 лв

3. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

1 270 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

               подпомагане и заетостта

1 270 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

1 270 лв

4. Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване

   на околната среда

168 041 лв

Група 1 Жилищно строителство и БКС

216 885 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

216 885 лв

Група 2 Опазване на околната среда

-48 844 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-51 081 лв

Кметство Килифарево

156 лв

Група кметства Килифарево

2 081 лв

5. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

34 890 лв

Група 2 Физическа култура и спорт

5 227 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

5 227 лв

Група 3 Култура

29 663 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

29 663 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

           97 986 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

1 693 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

 

 

 

 

3 223 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2013 година, съгласно Приложение 1 към настоящото решение.

3. Променя Приложение 2 от Решение №644/25.04.2013 година, съгласно Приложение 2 към настоящото решение.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

           /Р. Стефанова/                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (725_prilojenie1.pdf)725_prilojenie1.pdf[Приложение № 1]139 Kb
Изтегляне на файла (725_prilojenie2.pdf)725_prilojenie2.pdf[Приложение № 2]66 Kb