Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 48 от 27.06.2013 г. Решение № 728

Решение № 728

Препис-извлечение от Протокол № 48

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.06.2013 година

 

ОТНОСНО: Относно удължаване на срокът на Договора за управление на Управителя на Общинското еднолично търговско дружество „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД – гр.Велико Търново, ЕИК 104 524 994.

 

РЕШЕНИЕ № 728

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.50, ал.2 във връзка с чл.48 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества удължава Договора за управление на д-р Мария Иванова Рачева, живуща в гр. Велико Търново, ул.„ Димитър Благоев”, № 9, А, ЕГН хххххххх, л.к № хххххх, издадена на хххххх., МВР – гр. Велико Търново за Управител на „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД – гр.Велико Търново, ЕИК524 994 за срок от 3(три) години, считано от 04.07.2013г. до 04.07.2016 г. включително.

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи анекс към Договора за управление с лицето, определено по т.1.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

           /Р. Стефанова/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                               ОБЩИНСКИ СЪВЕТ