Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 48 от 27.06.2013 г. Решение № 729

Решение № 729

Препис-извлечение от Протокол № 48

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.06.2013 година

 

ОТНОСНО: Удължаване на срока на договора за управление на управителя на “Център за психично здраве – Велико Търново” ЕООД и провеждане на конкурс за възлагане на управлението на общинско лечебно заведение за болнична помощ - еднолично търговско дружество

 

РЕШЕНИЕ № 729

 

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 48 от НУУПСОЧКТД, Великотърновски общински съвет удължава срока на договора за управление на д-р Георги Иванов Парчев, живущ в гр. Велико Търново, ул. “Полтава” № 9, ЕГН хххххххх, за Управител на “Център за психично здраве – Велико Търново” ЕООД за срок до провеждане на конкурс.

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 3, ал. 1 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения на Министерство на здравеопазването, Великотърновски общински съвет

Обявява конкурс за Управител на “Център за психично здраве – Велико Търново” ЕООД – гр. Велико Търново.

1. Изисквания към кандидатите:

1.1. Степен на завършено образование: висше – магистър;

1.2. Професионално направление: медицина или икономика;

1.3. Специалност:

- “Медицина” за кандидатите, притежаващи образователно - квалификационна степен „магистър” от професионално направление медицина и квалификация по здравен мениджмънт по смисъла на §3 от Заключителните разпоредби на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения на МЗ;

- свързана с управлението на здравеопазването по смисъла на §3 от Заключителните разпоредби на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения на МЗ, за кандидатите, притежаващи образователно - квалификационна степен „магистър” от професионално направление икономика;

1.4. Професионален опит: 5 (пет) години трудов стаж като лекар или икономист;

1.5. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

2. Необходими документи:

2.1. Заявление за участие в конкурса – по образец;

2.2. Декларация от лицето, че е не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства;

2.3. Копие от диплом за завършено образование – „магистър” по медицина или по икономика;

2.4. Копие от документ за специалност „Медицина”;

2.5. Копие от документ за специалност от професионално направление икономика, свързана с управлението на здравеопазването по смисъла на §3 от Заключителните разпоредби на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения на МЗ;

2.6. Копие от документ за квалификация по здравен мениджмънт по смисъла на §3 от Заключителните разпоредби на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения на МЗ;

2.7. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

2.8. Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.

3. Място и срок на подаване на документите:

3.1. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник (с нотариално заверено пълномощно) в 35 дневен срок от публикуването на обявата за конкурсната процедура в Община Велико Търново, адрес: гр. Велико Търново, пл. “Майка България” № 2, Център за информация и услуги на гражданите от 08.30 часа до 17.00 часа.

Ако срокът изтича в неработен ден, крайната дата за подаване на документите, да се счита първият работен ден след упоменатия.

3.2. В два запечатани плика, един за документите и един за програмата за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.

4. Място и срок, в който може да се получи информация относно темите, предмет на събеседването:

В сградата на Община Велико Търново – дирекция „Общинско развитие”, стая 200, телефон: 062/ 619 508 до изтичане срока за подаване на документите.

5. Дата, час и място на провеждане на конкурса:

1 (един) ден след изтичане срока за подаване на документите от 11:00 часа в зала 302 на Община Велико Търново.

ІІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Великотърновски общински съвет одобрява Процедура за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на общински лечебни заведения за болнична помощ и диагностични – консултативни центрове - еднолични търговски дружества, съобразена с условията на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения на Министерство на здравеопазването.

ІV. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 2 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения на Министерство на здравеопазването, Великотърновски общински съвет възлага на Кмета на Община Велико Търново да публикува в един централен и един местен ежедневник точка ІІ от настоящото решение.

Решението и Процедурата за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на общински лечебни заведения за болнична помощ и диагностични – консултативни центрове - еднолични търговски дружества, да се публикуват и в сайта на Великотърновски общински съвет на адрес: www.veliko-tarnovo.bg/obs2011/ и сайта на Община Велико Търново на адрес: www.veliko-tarnovo.bg.

V. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 3 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения на Министерство на здравеопазването, Великотърновски общински съвет утвърждава проект на договор за възлагане на управлението, неразделна част от настоящото решение.

VІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 5, ал. 1 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения на Министерство на здравеопазването, Великотърновски общински съвет назначава комисия за организиране и провеждане на конкурса от 7 члена, в състав:

Председател – Ганчо Петков Карабаджаков – заместник – кмет „Култура, образование и социални дейности”;

Секретар – Росица Тодорова Димитрова – Директор на дирекция “Социални дейности и здравеопазване”;

и членове:

1. Калина Димова Лупова - Ангелова – Директор на дирекция “Правна”;

2. Представител на Регионалната здравна инспекция;

3. Д-р Анета Кирилова Маноилова – общински съветник;

4. Д-р Николен Веселинов Стойнов – общински съветник;

5. Диана Антонова Козвоска – Началник на отдел ЧР.

Резервни членове:

- Мариян Стефанов Маринов – директор на дирекция БФ - за председател на комисията;

- д-р Диляна Христова Вачкова – Петрова – Главен експерт в дирекция “Социални дейности и здравеопазване” – за секретар на комисията;

- Олга Петрова Петърчева – Началник на отдел ПО - за член на комисията.

 

Приложения:

1. Процедура за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на общински лечебни заведения за болнична помощ и диагностични – консултативни центрове - еднолични търговски дружества (по т. ІІІ от Решението);

2. Проект на договор за възлагане на управлението (по т. V от Решението).

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

           /Р. Стефанова/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (729_prilojenia.zip)729_prilojenia.zip[Приложения]86 Kb