Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 48 от 27.06.2013 г. Решение № 730

Решение № 730

Препис-извлечение от Протокол № 48

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.06.2013 година

 

ОТНОСНО: Промяна т.21 от Решение № 997/ 06.03.2003 г. на Великотърновски общински съвет

 

РЕШЕНИЕ № 730

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски oбщински съвет, приема изменение на т.21 от Решение № 997/ 06.03.2003 г.както следва:

БИЛО: Създава Център за социални услуги като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити на база съществуващия до момента разпоредител с кредити – Постоянни детски ясли и обособената част от бившата ОССП – гр. Велико Търново в частта на домове за социални услуги, домашен социален патронаж, клубове на пенсионера и инвалида. Предмет на дейност – комплексно счетоводно обслужване на Постоянни детски ясли и обособената част от бившата ОССП – гр. Велико Търново в частта на домове за социални услуги, домашен социален патронаж, клубове на пенсионера и инвалида, както и за извършване на всички социални услуги в съответствие с действащото законодателство.

СТАВА: Създава Център за социални услуги като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, с предмет на дейност – комплексно финансово – счетоводно обслужване на обектите попадащи в обхвата на Център за социални услуги, както следва:

 • Домове за стари хора;
 • Домове за деца лишени от родителска грижа;
 • Домове за възрастни хора с умствена изостаналост;
 • Защитени жилище;
 • Кризисен център;
 • Центрове за настаняване от семеен тип;
 • Преходно жилище;
 • Наблюдавано жилище;
 • Център за обществена подкрепа;
 • Центрове за социална рахабилитация и интеграция;
 • Дневени центрове за деца с увреждания;
 • Дневен център за стари хора;
 • Дневен център за възрастни хора с увреждания;
 • Домашен социален патронаж;
 • Клубове на пенсионера и инвалида;
 • Центрове за работа с деца и младежи;
 • Детски ясли;
 • Детска млечна кухня;
 • Здравен кабинет в детски градини и училища;

Както и финансово – счетоводно обслужване на програми и проекти в сферата на социалните и здравни дейности.

 

В останалата част Решение № 997/ 06.03.2003 г. не се променя.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

           /Р. Стефанова/                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ