Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 48 от 27.06.2013 г. Решение № 735

Решение № 735

Препис-извлечение от Протокол № 48

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.06.2013 година

 

ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на дървесина.

 

РЕШЕНИЕ № 735

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 35 ал. 1 от ЗОС и на основание с чл. 30, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 1 от НРПУРОИ, дава съгласие да се извърши продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване на дървесината по прогнозна стойност – 250 куб.м., съгласно заповеди: Заповед № РД22-1290/06.07.2012 г.; Заповед № РД22-717/07.05.2013 г. и Заповед № РД22-1851/09.10.2012 г.

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на дървесина по прогнозна стойност – 250 куб.м съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Началната тръжна цена, следва да бъде определена въз основа на Тарифа за таксите на корен на облите дървени материали, дървата за горене, вършината и странични ползвания добити в Община Велико Търново от територии общинска собственост.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

           /Р. Стефанова/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ