Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 48 от 27.06.2013 г. Решение № 736

Решение № 736

Препис-извлечение от Протокол № 48

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.06.2013 година

 

ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот

 

РЕШЕНИЕ № 736

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013 г. недвижим имот частна общинска собственост:

- трайни насаждения /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляваща новообразуван поземлен имот №46532.66.33 по плана на новообразуваните имоти на с. Малки чифлик, община Велико Търново, с площ 0,581 дка, VІ категория, местност „Геновото”, землище с. Малки чифлик, актуван с АОС №5605/25.02.2013 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, както следва:

- трайни насаждения /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляваща новообразуван поземлен имот №46532.66.33 по плана на новообразуваните имоти на с. Малки чифлик, община Велико Търново, с площ 0,581 дка, VІ категория, местност „Геновото”, землище с. Малки чифлик, актуван с АОС №5605/25.02.2013 г.

3. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва:

- за новообразуван поземлен имот №46532.66.33 по ПНИ на землище с. Малки чифлик – в размер на 1 180 /хиляда сто и осемдесет/ лева;

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

           /Р. Стефанова/                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ