Начало Наредби Действащи наредби ПРАВИЛНИК за организацията и контролната дейност на служителите осъществяващи вътрешен контрол, съгласно системите за финансово управление и контрол в Община Велико Търново

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

ПРАВИЛНИК

 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА  И КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ, СЪГЛАСНО СИСТЕМИТЕ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

Раздел І.

Общи положения

 

Чл.1. С този правилник се уреждат целите, задачите, принципите, функциониране на Системите за финансово управление и контрол /СФУК/ и обхвата на дейността на служителите от отдел “Финансов контрол” /”ФК”/ към Дирекция “Бюджет и финанси“ /”ФК”/ при Община Велико Търново, съобразно разпоредбите на чл. 2, ал.2, т. 1 и т.7 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор /ЗФУКПС/ и във връзка з Закона за публичните финанси./Реш. № 1529/30.04.2015 г./

/1/ В този правилник се определят правомощията на служителите за осъществяване на контролна дейност на функциите на Кмета на Общината при осъществяване на дейността в Общинската администрация съобразно утвърдената структура и всички разпоредители с бюджетни кредити към Община Велико Търново;

/2/ В този правилник се определят и правомощията на служителите за осъществяване на контролна дейност в Търговските дружества с Общинско участие.

 

Чл.2. Основната цел на служителите извършващи контролна дейност е защита на публичните финансови интереси на Община Велико Търново, която включва проверки:

 1. за законосъобразността на събирането, съхраняването, стопанисването, разходването и отчитането на общинското имущество в структурите на Общината;
 2. проверки по решение на Общински съвет;
 3. проверки по програма утвърдена от Общински съвет, след представяне на годишните отчети от Търговските дружества;
 4. анализ на договорите и договорната дисциплина, по които Общината или Дружествата са страна;
 5. за законосъобразността на събирането, съхраняването, стопанисването, разходването и отчитането на имущество в Търговските дружества със 100 % Общинско участие;
 6. проверка по искане от Общото събрание на дружеството на 10% от акционерите /чл.251 от ТЗ/ съгласувана с Общинския съвет;
 7. проверки по жалби и сигнали на граждани, прокуратура и други, засягащи интересите на Община Велико Търново;
 8. проверки по предложение на ръководството на Община Велико Търново, мотивирани по конкретни установени нарушения на финансовата дисциплина и на Системите за финансово управление и контрол /СФУК/.

Чл.3. При осъществяване на дейността си в дружества с ограничена отговорност, в които Общината участва с дялово участие, служителите могат да проверяват от момента на възникване на членственото правоотношение на Общината като съдружник в съответствие в Търговския закон /ТЗ/ и Дружествения договор.

 

Чл.4. При осъществяване на дейността си в акционерни дружества, в които Общината участва с акции, служителите /контролни органи/ следва да проверяват от момента на възникване на членственото правоотношение на Общината като акционер в съответствие с ТЗ и Устава на Акционерното дружество.

 

Чл.5. Основните задачи на служителите във връзка с изпълнение на целта по чл. 2 са:

1. извършване последващи проверки за спазване на нормативните актове, които   уреждат бюджетната, финансово - стопанската и отчетната дейност на  организациите и лицата по чл. 6;

2. установяване на нарушения на нормативни актове, уреждащи бюджетната,   финансово стопанската или отчетната дейност;

3. разкриване на причинени вреди в т. ч. и на имуществото на Търговските дружества с Общинско участие;

4. установяване и предлагане за привличане към, имуществена или дисциплинарна отговорност на виновните лица при наличие на съответните законови основания /КТ, ЗДСл./.

 

Чл.6. Контролната дейност се осъществява във:

 1. бюджетните организации към Общинската администрация;
 1. търговски дружества по чл. 61 от Търговския закон, със 100% Общинско участие;
 1. търговски дружества с блокираща квота общинско участие в капитала по искане на ръководителите на дружествата, принципал или по сигнали;
 1. юридически лица, които имат задължения гарантирани с общинско имущество;
 1. юридически лица по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и неперсонифицираните дружества по Закона за задълженията и договорите, в които Общината участва пряко или косвено в имуществото им;

 

Раздел ІІ

Структура и управление на отдел “ФК”

 

Чл.7. /1/ Служителите – експерти, от отдел “Финансов контрол” са подчинени на Директора на Дирекция “Бюджет и финанси”- структурно звено на Община Велико Търново, който:

1. предлага за одобрение от Великотърновски общински съвет, чрез Кмета на Общината проекто-програма за работата на служителите за осъществяване на контролните функции в Общинската администрация и Търговските дружества с общинско участие;

2. контролира изпълнението на одобрената програма;

3. приема, резолира и разпределя постъпили до него жалби, сигнали от граждани и организации за нарушения, дава становища и контролира извършването на проверките по тях;

4. предлага на Кмета на Общината проекто - заповеди за извършване на проверки на обекти по чл.6 от настоящия правилник;

5. за извършването на проверките дава указания преди и по време на извършването им, за които се изготвя доклад за резултатите;

6. при необходимост по предложение на служителя извършващ контролна дейност в даден обект или структура, изисква от Директора на Дирекция “СУТ” компетентно длъжностно лице, за съдействие, което се определя с заповед на Кмета;

7. при необходимост от специалист, с който Общината не разполага, прави предложение пред Кмета на Общината за изискване на такъв от специализирана институция, възлага на вещо лице, или лицензиран оценител за независима експертиза;

8. приема доклада и съгласува посочените препоръки във връзка с направените констатации в доклада и всички документи до окончателното приключване;

9. възлага и други функции на служителите разпоредени от Кмета на Общината и Великотърновски общински съвет във връзка с контролната дейност;

10. възлага на служителите във връзка с извършваната контролна дейност, по изпълнението на програмата и проверките по сигнали и жалби на граждани и други от подобен характер да водят регистър, който да отразява движението на преписките и резултатите по тях;

11. прави предложение до Кмета за уведомяване на органите на Прокуратурата, РДВР, АДФИ, Сметна палата и други;

12. прави предложение до Кмета на Общината при необходимост за съдействие от органите на РДВР и Прокуратура за получаване на необходимото от други организации или фирми.

/2/ Началникът на отдел “ФК” пряко ръководи:

1.служителите в отдела и определя задачите им за изпълнение, след съгласуване с Директора на дирекцията;

2.отговаря за дейността на служителите при изпълнение на поставените им задачи;

/3/ Началникът на отдел “ФК” следи за изпълнението на:

1. програмата и проверките по сигнали и жалби на граждани;

2. други от подобен характер;

3. заповедите и указанията във връзка с извършваните проверки, както и за спазване на законоустановените срокове;

 

Раздел ІІІ.

Част. І. Права и задължения на служителите извършващи контролна дейност.

 

Чл.8. /1/ Органите извършващи контролна дейност имат право да осъществяват дейността си при спазване на принципите на: законност, лоялност, честност, безпристрастност, политическа неутралност, отговорност, всеобхватност, обективност, икономичност, ефективност и ефикасност на действие;

/2/ При извършване на контролна дейност в организациите по чл.6, т. т.1, 2 и 6 органите имат право:

1. на свободен /неограничен/ достъп до служебните помещения, до всички   служители и до цялата информация, документи и електронни носители, включително и класифицирана информация на проверяваната организация или структура. При ползване на класифицирана информация, след издаване на допуск, на контролните органи и спазват законоустановения ред;

2. да проверяват за пълното, вярно, точно и своевременно осчетоводяване на всички документи, съобразно действащото законодателство;

3. да проверяват материалните, нематериални и финансови активи и пасиви, счетоводните записвания, финансово - стопанската и отчетна дейност в обекта;

4. да изискват и проверяват спазването и прилагането на Наредбата за документооборота, архивирането и съхраняването на информацията /създадените одитни пътеки/, включително на хартиен или магнитен носител и прилагането й в проверявания обект;

5. да изискват от отговорните длъжностни лица в определени разумни срокове: отчети, баланси, справки извлечения, сведения и други документи, свързани с конкретна задача;

6. да установяват наличности в каси, складове, магазини и др. като съставят актове за наличност при спазване изискванията предвидени в Закона за счетоводството и Националните и Международни счетоводни стандарти;

7. при установяване наличностите в каси, складове, магазини и други подобни в присъствие на проверяващия, материално отговорното лице и представител от контролния обект. При невъзможност материално отговорното лице да присъства поради болест или други причини, наличността се установява в присъствието на посочен от него представител. При липса на такъв представител, при проверката следва да има представител на държавна институция, която има държавна представителна власт; При незавършила проверка в обекта, той се запечатва в присъствието на тримата представители и се отпечатва и отваря на следващия работен ден в присъствието също на тримата представители на комисията; Състоянието на определен обект, помещение или на налични активи се установява със съставяне на констативен протокол;

8. да изготвят проект - писмо за изискване от други организации и фирми или граждани сведения, доказателства, заверени копия от документи, извлечения от сметки и други подобни,   когато са необходими за проверката;

9. при необходимост от страна на служителите, извършващи контролна дейност, се прави предложение чрез Директора на Дирекция “БФ”, до Директора на Дирекция “СУТ” за съдействие от компетентно длъжностно лице, което се   определя с заповед на Кмета. При липса на специалист със специални знания и   умения, за изясняване на факти и обстоятелства от съществено значение за проверката, да се изиска такъв от друга институция; Вещото лице се назначава и задачите, сроковете и възнагражденията се определят с възлагателно писмо. Заключението на вещото лице се дава в писмена форма и се прилага към доклада;

10. при насрещна проверка или информация извън проверявания обект, ако това е необходимо за изясняване на установени пропуски и нарушения в контролирания обект, контролният орган изисква съответното съдействие. Уведомява за това Директора на Дирекция “БФ”, чрез Началника на отдел “ФК”.

 

Чл.9. /1/ Началникът на отдел на “ФК” и служителите извършващи контролна дейност са длъжни:

1. да удостоверяват качеството си на контролен орган със заповед издадена и подписана от Кмета на Общината или от друго лице на което са делегирани такива функции по съответния законов ред. В заповедта се вписва конкретната задача на контролната дейност, имената на служителите, които ще я извършват и името на Началника на отдел “ФК” упражняващ контрол по изпълнение на заповедта;

2. да съставят доклад в два еднообразни екземпляра, единия за връчване на ръководителя на проверявания обект или лице, а другия за разпореждане и съхранение в отдел “ФК” към Дирекция “БФ”;

3. да приемат възражения или обяснения, да правят заключение и изготвят проекто-препоръки, приключват преписката до окончателното реализиране на материалите;

4. да спазват Етичния кодекс за поведение на служителите в Община Велико Търново. Да изпълняват задълженията си съгласно подписаните от тях длъжностни характеристики;

5. въз основа на проверените от тях факти и обстоятелства да отразяват обективно и точно установените резултати от проверката, установените несъответствия, нарушения и вреди, причините за настъпването им и виновните лица;

/2/ Служителите извършващи контролната дейност и специалистите от Дирекция ”СУТ” или друга специализирана институция, определени със заповед на Кмета на Общината или от упълномощено от него длъжностно лице, при възлагане на конкретна задача по чл. 8, ал. 2, т. 10 са длъжни да си направят отвод, когато през последните три години:

 1. са работили в проверявания обект;
 1. са участвали в ръководните или контролните органи на обекта;
 1. имат личен интерес от проверяваната дейност;
 1. техен съпруг, роднина по права линия без ограничение, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватство до четвърта степен включително са работили като отчетници или са били в ръководните или в контролните органи на проверявания обект;

 /3/ При възникване и констатиране на обстоятелства по ал. 2 контролиращия орган или вещото лице уведомява писмено Кмета на Общината или упълномощеното лице, които правят преценка за основателността на отвода.

 /4/ Служителите нямат право да разгласяват информация, факти или обстоятелства станали им известни при или по повод изпълнение на служебните си задължения.

 /5/ Информация относно резултатите от проверката имат право да дават Кмета на Общината или определено от него длъжностно лице или Председателя на Великотърновски общинския съвет.

 

Чл.10. На служителите по време на проверките- извън Общината, да бъдат осигурени здравословни и безопасни условия на труд в работните помещения съгласно разпоредбите на чл. 14, ал.1 и ал. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

 

Чл.11. /1/ Всички длъжностни лица от проверяваните организации или лица по чл. 6, т.т.1, 2 и 6 са длъжни да:

1. оказват съдействие и да не възпрепятства служителите извършващи контролна дейност;

2. осигуряват свободен достъп на контролиращите служители до служебните помещения и до цялата документация;

3. представят в определени срокове документи, заверени копия от документи, сведения, справки, писмени обяснения и становища, както и информация от извършени проверки от други контролни институции /НАП, НОИ, Здравно осигурителна каса и други/;

4. длъжностните лица по чл. 8, т. 6 и т. 9 представят в определени от контролните орган точни сведения, справки, декларации, становища, документи и заверени копия от документи в разумни срокове, когато им бъдат поискани.

/2/ Лицата по ал.1 нямат право да отказват достъп до информация, като се позовават пред контролния орган на своя или чужда търговска или банкова тайна, както и на информация, класифицирана като държавна или служебна тайна, при спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.

        

Част. ІІ. Права и задължения на служителите извършващи контролна дейност във връзка с функциониране на СФУК /Системите за финансово управление и контрол/

1. служителите от отдел “ФК” предлагат за разписване правила и процедури, свързани с протичане на дейността и управленските процеси в Община Велико Търново съобразно действащото законодателство в национален мащаб и нормативни документи регламентиращи дейността на Общината;

2. извършват превантивни действия за недопускане на несъответствия с предписанията предвидени в Наръчника на системата, Основните процедури, Работните инструменти, Документи, Формуляри и Записи;

3. предлагат актуализация и разписване при необходимост на правилата процедурите и вида на документите;

 

Раздел ІV. Извършване на контролна дейност

 

Чл.12. Контролната дейност се извършва от контролни органи на Община Велико Търново въз основа на заповед подписана от Кмета или от упълномощено за целта лице, екземпляр от, която се представя на Председателя на Великотърновски общински съвет за информация, когато са по чл. 2, т. 2 - 6 и чл. 6, т. 2 - 6.

 

Чл.13. /1/ За резултатите от контролната дейност служителите изготвят доклад, който съдържа направените констатации, подкрепени с доказателства и се връчва с протокол на ръководителя или лицето от проверявания обект.

/2/ След връчване на доклада ръководителят на проверявания обект или лице може да даде писмено обяснение в 7 - дневен срок /работни дни/ от връчване на доклада;

/3/ По реда и в срок по ал. 2 копия от съответните констатации от доклада и доказателствата към тях се представят за писмени обяснения на лицата, чиято дейност е била обект на проверка;

/4/ Контролиращият служител извършвал проверката, се произнася с мотивирано писмено заключение в 7 - дневен срок от постъпване на обясненията по ал.2 и 3. Мотивираното писмено заключение се представя на ръководителя на проверявания обект или лице, както и на лицата по ал. 3, в 7 – дневен срок;

/5/ Докладът по ал. 1, мотивираното писмено заключение по ал. 4 и писмените обяснения по ал. 2 и 3 се представят в седемдневен срок на органа, издал заповедта по чл.12 чрез Директора на Дирекция “БФ” за разпореждане и реализация на материалите от проверката;

/6/ При извършване на контролната дейност служителите от отдел “Правно - нормативно обслужване” при Община Велико Търново, дават консултации и указват правна помощ при необходимост.

 

Раздел V. Мерки за реализация и отстраняване на нарушенията и пропуските

Чл.14. /1/ За отстраняване на констатираните пропуски, нарушения и причинени вреди при проверката, Кмета на Общината утвърждава план за действие или дава препоръки, които са задължителни за изпълнение, за разпоредителите по чл. 6, т. 1, и след решение на Великотърновски общински съвет на организациите по чл. 6 от т. 2 – 6;

/2/ Кметът на Общината информира Великотърновски общински съвет за резултати от проверките в обекти по чл. 6, от т. 2 - 6 от настоящия правилник и предлага:

1. на Великотърновски общински съвет да вземе решение за спиране на действия, които водят до извършване на нарушения или до причиняване на вреди на проверявания обект и лице;

2. на Великотърновски общински съвет да вземе решение за отмяна на незаконни актове на ръководители на проверяваните обекти и лица;

3. на Великотърновски общински съвет да вземе решение, при установени и доказани нарушения на служители на търговски дружества с 100 % участие, за привличане на отговорности по съответния законов ред за търсене на :

 • имуществена отговорност /КТ, ЗДСл./;
 • дисциплинарна отговорност /КТ, ЗДСл./;

/3/ Ръководителите на проверяваните организации или лица в случаите по ал. 1 и ал. 2, т. 1 в срок до два месеца от получаване на указанията са длъжни писмено да уведомят Кмета на Общината за предприетите действия, като за тези по ал. 2, т. 1, той от своя страна да информира Великотърновски общински съвет.

/4/ По Заповед на Кмета или на упълномощено длъжностно лице контролните органи извършват проверка за изпълнение на дадените указания и отстраняване на пропуските, нарушенията и причинените вреди по ал.1 и ал. 2, т. 1 За информация по ал. 2, т. 1 екземпляр от заповедта се представя на Председателя на Великотърновски общински съвет.

 

Чл.14а. В случай, че при проверката на организации по чл. 6 от т. 2 – 6, не са установени пропуски и нарушения, не се формират препоръки. Доклада от проверката се представя на кмета със съпроводително писмо, а информацията по доклада от проверка със съпроводително писмо, кмета представя на Председателя на Великотърновски общински съвет за сведение.

 

Чл. 15. Имуществената отговорност се осъществява по глава десета от Кодекса на труда и глава пета, раздел ІІІ от Закона за държавния служител.

 

Чл. 16. (1) Когато са налице условията за търсене на пълна имуществена отговорност по този правилник, служителите извършващи контролната дейност съставят констатации за причинените имуществени вреди към доклада.

(2) Фактическите констатации в доклада трябва да бъдат подкрепени с доказателства.

(3) По съставените констатации за причинените вреди в доклада, отговорните лица правят писмени възражения /обяснения/ в срок, определен от служителите извършващи контролната дейност, който не може да бъде по-кратък от 14 дни след връчване на констатацията на лицето.

(4) По основателността на констатациите от доклада се произнасят служителите извършващи контролната дейност с мотивирано писмено заключение в 14-дневен срок след получаване на възраженията /обяснението/ по ал. 3.

(5) Когато след допълнителна проверка се установи, че направените възражения са основателни и по същество променят констатациите в доклада, съставената констатация се отменя или променя с мотивирано заключение.

 

Чл.17. Към имуществена отговорност по този правилник във връзка с КТ и ЗДСл. могат да бъдат привличани лицата, които:

1. получават, събират, съхраняват, разходват или отчитат имущество;

2. упражняват контрол върху лицата по т. 1;

4. управляват или се разпореждат с имущество;

 

Чл.18. Размерът на вредите установени и доказани от служителите извършващи контролна дейност по този правилник се определя към деня на причиняването й, а когато този ден не може да се установи - към деня на откриването на вредата. Размерът на вредата се определя по по-високата от пазарната цена или отчетната стойност.

 

Чл.19. Вреда, причинена във валута, се възстановява в същата валута или в левове по най-високия курс на Българската народна банка към деня на причиняването, откриването или възстановяването.  

 

Чл. 20. Отговорните за причиняването на вредата лица дължат законна лихва от деня на причиняването й, а ако този ден не може да се установи - от деня на откриването й до деня на възстановяването на вредата.

 

Чл. 21. (1) Имуществената отговорност се погасяват с изтичане на 5 - годишна давност от деня на причиняването на вредата, а ако този ден не може да се установи - от деня на откриването й.

(2) Давността по ал. 1, освен при условията на Закона за задълженията и договорите, се прекъсва и с исковото производство предявено от страна на ръководителя на организацията.

(3) За констатираните имуществени вреди отразени в доклада на служителите извършили контролна дейност се прави предложения пред Кмета на Общината и/или Великотърновски общински съвет за търсене на отговорност от виновните лица по съдебен ред, предвиден в чл. 203 - 211 от КТ.

(4) Организациите и лицата по чл. 6, т. т. 1, 2 и 6 не могат да правят отказ от констатираните имуществени вреди, а следва да предприемат действия по дадените им задължителни предписания по решение на Великотърновски общински съвет за търсене на причинените, установени и доказани имуществени вреди включително и лихвите върху тях по предвидения съдебен ред

 

Чл.22. Длъжностните лица не носят имуществена отговорност при изпълнение на незаконно или неправилно разпореждане на ръководителя, в случаите когато са възразили писмено срещу това разпореждане, освен ако изпълнението на разпореждането не съставлява престъпление.

 

Чл.23. Имуществената отговорност се изключва, когато причинените вреди са настъпили поради: естествени фири, непреодолима сила или случайно събитие, нормален производствено - стопански риск, неизбежна отбрана в рамките на необходимите предели или констатирани по надлежния ред вредоносни действия на трети лица.

 

Чл.24. Материалноотговорните лица се освобождават от имуществена отговорност, когато установените липси могат да бъдат компенсирани с констатирани при контролната дейност излишъци, ако са налице следните условия:

1. излишъците и липсите да са установени при количествена проверка на стоките и материалите, които подлежат на отчитане;

2. да съществува причинно - следствена зависимост между липсите и излишъците, тоест вредоносният факт едновременно да е причинил и полза, която трябва да се приспадне от вредата.

 

Чл. 25. Дисциплинарните наказания се налагат от работодателя или от определено от него лице или от друг орган определен с закон:

1. за служители по трудови правоотношения по глава девета, Раздел ІІІ от КТ;

2. за служители по служебни правоотношения по глава пета, Раздел ІІ от ЗДСл.

 

Чл.26. При наличие на данни за извършено престъпление копие от доклада по чл. 13 заедно с доказателствата, обясненията, становища, мотивираното заключение се изпраща на прокуратурата в тридневен срок, за което се предоставя информация на Великотърновски общински съвет.

 

Чл.27. Служителите от отдел “ФК” водят регистър за отчетността за извършените проверки и направените предложения за предприетите действия за отстраняване на пропуските, нарушенията и причинените имуществени вреди .

 

Чл.28. Началникът на отдел ”ФК” изготвя и представя годишен отчет за дейността  

1. Кмета на Общината чрез Директора на Дирекция “БФ”;

2. Великотърновски общински съвет, чрез Кмета на Община Велико Търново.

 

Заключителни разпоредби

§.1. Настоящият правилник е изготвен и се приема на основание Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор / ДВ., бр. 21 от 10.03.2006 г./, Закон за държавна финансова инспекция; Търговският закон, Закон за общинската собственост, Закон за местно самоуправление и местната администрация, Закон за общинските бюджети; Закон за държавния бюджет на Република България за съответната година, Закон за счетоводството, Национални счетоводни стандарти, ЗОП, ППЗОП, Закон за държавния архивен фонд, Правилник за прилагане Закона за концесиите, Правилник за прилагане Закона за общинската собственост, Вътрешни наредби на Общината приети от Общинския съвет, както и други нормативни актове по действащото законодателство през проверявания период.

§.2. За неуредени въпроси се прилагат действащите в Общината нормативни документи.

§.3. Настоящият правилник е приет на основание чл. 21, ал. 2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.3, ал.1 и чл.4, ал.1 и ал.2 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор.

§4. Правилникът е приет с Решение № 1507 по Протокол № 80/13.09.2007 г.

§5. С Решение № 1417/ 21.07.2011 г. по Протокол № 93 от 21.07.2011 година на Общински съвет Велико Търново правилникът е приет и допълнен.

§6. Правилникът е изменен и допълнен с решение № 267/21.06.2012 г. на Великотърновски общински съвет.

 

§7. Промените в Правилника са приет с Решение № 1529/30.04.2015 Г. по Протокол №84/30.04.2015 г. на Великотърновски общински съвет.