Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 48 от 27.06.2013 г. Решение № 739

Решение № 739

Препис-извлечение от Протокол № 48

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.06.2013 година

 

ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот

 

РЕШЕНИЕ № 739

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски oбщински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013 г. недвижим имот частна общинска собственост:

- други територии, заети от селско стопанство /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляващи новообразуван поземлен имот №10879.105.13 по плана на новообразуваните имоти на с. Ветринци, община Велико Търново, с площ 0,980 дка, ІV категория, местност „Чешмата”, землище с. Ветринци, актуван с АОС №5631/19.04.2013 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, както следва:

- други територии, заети от селско стопанство /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляващи новообразуван поземлен имот №10879.105.13 по плана на новообразуваните имоти на с. Ветринци, община Велико Търново, с площ 0,980 дка, ІV категория, местност „Чешмата”, землище с. Ветринци, актуван с АОС №5631/19.04.2013 г.

3. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва:

- за новообразуван поземлен имот №10879.105.13 по ПНИ на землище с. Ветринци – в размер на 1 385 /хиляда триста осемдесет и пет/ лева;

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

5. На основание чл. 8 от ЗОС приходът от продажба на имота да бъде преведен целево в пълен размер за благоустройствени дейности /гробищен парк/ в с. Ветренци.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

           /Р. Стефанова/                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ