Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 48 от 27.06.2013 г. Решение № 740

Решение № 740

Препис-извлечение от Протокол № 48

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.06.2013 година

 

ОТНОСНО: Утвърждаване на експертна оценка

 

РЕШЕНИЕ № 740

 

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Великотърновски oбщински съвет утвърждава актуализирана начална тръжна цена, равна на експертната оценка, определена от оценител на имоти, за продажба чрез публичен търг на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ друг вид трайно насаждение /земи по §4 ЗСПЗЗ/, представляваща имот №10447.519.103, с площ 0,966 дка, четвърта категория, местност „Пишмана”, землище гр. Велико Търново, актуван с АОС №5371/05.11.2012 г. – в размер на 6 870 /шест хиляди осемстотин и седемдесет/ лева.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

           /Р. Стефанова/                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ