Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 48 от 27.06.2013 г. Решение № 741

Решение № 741

Препис-извлечение от Протокол № 48

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.06.2013 година

 

ОТНОСНО: Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закон за устройство на територията и чл. 43 от НРПУРОИ

 

РЕШЕНИЕ № 741

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.6 ал.1и ал.3 от ЗОС и чл.2 ал.3 от НРПУРОИ, Великотърновски общински съвет дава съгласие частите от полски пътища, попадащи в проектни УПИ в стопански двор на с. Самоводене /съгласно Решение №19 по протокол №4 от 20.03.2013 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново/, останалата част от които е собственост на Земеделска кооперация „Сила-95” със седалище и адрес на управление с. Самоводене, ул. „Опълченска” №67, представлявана от председателя инж. Валентин Кирилов Мицканов, да бъдат обявени за частна общинска собственост.

2. На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, чл. 42 и чл. 43, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост върху част от имот в обхвата на разработка, приета с Решение №19 по протокол №4 от 20.03.2013 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново, като:

2.1. Община Велико Търново прехвърля на Земеделска кооперация „Сила-95” със седалище и адрес на управление с. Самоводене, ул. „Опълченска” №67, представлявана от председателя инж. Валентин Кирилов Мицканов, правото на собственост върху части от общински имоти, както следва:

- Общинска земя с площ от 1 142 кв.м., представляващи част от ПИ №230039 и част от ПИ №230040, и двата имота полски пътища, които части от имоти попадат в проектен УПИ І-230.41, отреден „за зърнобаза”, стопански двор с. Самоводене; срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 7 423 лева без начислен ДДС;

- Общинска земя с площ от 266 кв.м., представляващи част от ПИ №230039 - полски път, която част от имот попада в проектен УПИ ІІ-230.42, отреден „за складови дейности”, стопански двор с. Самоводене; срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 1 729 лева без начислен ДДС;

- Общинска земя с площ от 856 кв.м., представляващи част от ПИ №230039 - полски път, която част от имот попада в проектен УПИ ІІІ-230.43, отреден „за производствени и складови дейности”, стопански двор с. Самоводене; срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 5 564 лева без начислен ДДС;

- Общинска земя с площ от 1 292 кв.м., представляващи част от ПИ №230039 - полски път, която част от имот попада в проектен УПИ V-230.45, отреден „за зърнобаза”, стопански двор с. Самоводене; срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 8 398 лева без начислен ДДС;

- Общинска земя с площ от 760 кв.м., представляващи част от ПИ №230039 - полски път, която част от имот попада в проектен УПИ VІ-230.44, отреден „за складови дейности”, стопански двор с. Самоводене; срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 4 940 лева без начислен ДДС.

2.2. Всички разноски по сключване на сделката – доплащане с цел уравняване стойността на имотите, предмет на прехвърлителната сделка, ДДС, местен данък, такса по чл.56а от НОАМТЦУ, такса вписване, стойност на изготвените експертни оценки и др., са за сметка на Земеделска кооперация „Сила-95” със седалище и адрес на управление с. Самоводене, ул. „Опълченска” №67, представлявана от председателя инж. Валентин Кирилов Мицканов.

3. Възлага на Кмета на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО да сключи предварителен договор на основание чл.15 ал.3 и ал.5 от ЗУТ, а след влизане в сила на проекта за ЧИ на ПУП-ПРЗ – да сключи окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху части от имоти.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

           /Р. Стефанова/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ