Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 48 от 27.06.2013 г. Решение № 742

Решение № 742

Препис-извлечение от Протокол № 48

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.06.2013 година

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба

 

РЕШЕНИЕ № 742

 

1. На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.49 ал.1 т.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за прекратяване на съществуваща съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот:

- общинско място с площ от 360 кв.м., актувано с акт за частна общинска собственост №5608/06.03.2013 г., представляващо 360/1300 ид. части от урегулиран поземлен имот ІІІ-630, целият с площ от 1300 кв.м. от кв.39 по плана на с. Беляковец, останалата част от който е собственост на Станка Иванова Мардаланова с адрес с. Беляковец, в населеното място №417.

2. Определя стойност въз основа експертната оценка на общинската част от УПИ ІІІ-630 от кв.39 по плана на с. Беляковец, с площ от 360 кв. м., изготвена от оценител на недвижими имоти, в размер на 3 600 лева без начислен ДДС, които следва да бъдат заплатени по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново. Всички необходимо присъщи разходи по сделката – данък добавена стойност, режийни разноски, местен данък, стойност на експертната оценка, такса вписване, са за сметка на Станка Иванова Мардаланова с адрес с. Беляковец, в населеното място №417.

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

           /Р. Стефанова/                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ