Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 48 от 27.06.2013 г. Решение № 743

Решение № 743

Препис-извлечение от Протокол № 48

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.06.2013 година

 

ОТНОСНО: Предварително съгласие по реда на чл. 29 ал.1 от ЗОЗЗ

 

РЕШЕНИЕ № 743

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие на „Еднократна употреба” ООД с адрес гр. Велико Търново, ул. „Магистрална” №8, ет.7, ап.25, за промяна предназначението на част от имот публична общинска собственост, както следва:

- имот №43253.22.6, с НТП: местен път, местност „Баира”, землище с. Леденик, община Велико Търново, за трасе на водопровод, с дължина на трасето за водопровод в дадения имот 39 л.м., площ на сервитут – 233,30 кв.м.;

във връзка с процедиран проект за подробен устройствен план –план за застрояване относно промяна предназначението на ПИ №022004, местност „Баира” в землището на с. Леденик – земеделска земя за неземеделски нужди – в предимно производствена устройствена зона – предвижда се свободно застрояване на производствена сграда за полиетиленови торбички при височина до 12 м.; парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – трасета за външно ел. захранване и водоснабдяване, новопредвиден трафопост БКТП 20/0,4 kV и план-схеми за водоснабдяване и ЕЛ към ПУП. Проектът е разгледан и приет с решение №46 по протокол №6 от 15.05.2013 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново.

Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на решението на Комисията за земеделските земи.

2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.29 ал.3 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права на „Еднократна употреба” ООД с адрес гр. Велико Търново, ул. „Магистрална” №8, ет.7, ап.25, върху имота по т.1, след влизане в сила на ПУП.

3. „Еднократна употреба” ООД с адрес гр. Велико Търново, ул. „Магистрална” №8, ет.7, ап.25, да извърши за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка /трасе/ на обекта по т.1, а след влизането в сила на ПУП и учредяването на правата по т.2 – и по промяната на предназначението на земята.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

           /Р. Стефанова/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ