Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 48 от 27.06.2013 г. Решение № 747

Решение № 747

Препис-извлечение от Протокол № 48

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.06.2013 година

 

ОТНОСНО: Даване разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и изменение на ПУП – план за застрояване за ПИ № 10447.161.3 в землището на гр.Велико Търново, местност „Козлуджа”

 

РЕШЕНИЕ № 747

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.124-а, ал.1 във връзка с ал.5 ЗУТ, чл.124-б, ал.1 ЗУТ , чл.125, ал.1 ЗУТ и заявление с вх. регистрационен индекс и дата 5300-3385 от 26.04.2013г. от „Авточойс” ЕООД, гр.Велико Търново, ул.”Симеон Велики” № 4, вх.”Б”, Великотърновският общински съвет дава разрешение за изработване на :

- Подробен устройствен план – план за регулация за промяна граница между ПИ № 10447.161.3 и ПИ № 10447.16.101, местност „Козлуджа” в землището на гр.Велико Търново;

- Изменение на подробен устройствен план – план за застрояване за имот № 10447.161.3 , с начин на трайно ползване на имота– за „паркинг”, трайно предназначение на територията – урбанизцирана, в местност „Козлуджа” по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Велико Търново и определяне ново конкретно предназначение на имота за „ обществено обслужване”.

Одобрява задание за изработване на подробен устройствен план – план за регулация и изменение на ПУП- план за застрояване за промяна устройствения режим на ПИ № 10447.161.3, местност „Козлуджа” в землището на гр.Велико Търново – за „ обществено обслужване”.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

           /Р. Стефанова/                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ