Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 48 от 27.06.2013 г. Решение № 748

Решение № 748

Препис-извлечение от Протокол № 48

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.06.2013 година

 

ОТНОСНО: Даване разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ № 084004 , в землището на с.гр.Дебелец, местност „Дръндарски мочур”

 

РЕШЕНИЕ № 748

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.124-а, ал.1 във връзка с ал.5 ЗУТ, чл.124-б, ал.1 ЗУТ , чл.125, ал.1 ЗУТ и заявление с вх. регистрационен индекс и дата 5300-3259 от 23.04.2013г. от Реалити-К” ЕООД, представлявано от Колю Великов Николов, действуващ в качеството си на управител и едноличен собственик на капитала на „Реалити-К” ЕООД, със седалище и адрес на управление – с.Поликрайще, община Горна Оряховица, ул.”Димитър Генков” № 4 , Великотърновският общински съвет дава разрешение за изработване на :

- Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № 084004, кадастрален район 510, в землището на гр.Дебелец, местност „Дръндарски мочур”, начин на трайно ползване на имота - нива и определяне ново конкретно предназначение на имота за „жилищни нужди”;

- Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно ел захранване на обект в ПИ № 084004, местност „Дръндарски мочур”, землище на гр.Дебелец;

- Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – трасе за външен водопровод захранващ обект в ПИ № 084004, местност „Дръндарски мочур”, землище на гр.Дебелец;

- План - схема за водоснабдяване и канализация на ПИ № 084004, в землището на гр.Дебелец, местност „Дръндарски мочур” ;

- План – схема за електроснабдяване на ПИ № 084004, в землището на гр.Дебелец, местност „Дръндарски мочур”.                                        

Одобрява задание за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване ПИ № 084004, в землището на гр.Дебелец, местност „Дръндарски мочур” и определяне ново конкретно предназначение на имота за „жилищни нужди”.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

           /Р. Стефанова/                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ