Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 48 от 27.06.2013 г. Решение № 750

Решение № 750

Препис-извлечение от Протокол № 48

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.06.2013 година

 

ОТНОСНО: Одобряване проект за ПУП – план за регулация и застрояване за ПИ № 116155, местност «Келеви круши» в землището на с.Самоводене - образуване на УПИ І-116155 за «жилищно строителство и обществено обслужване» и промяна предназначението на имота за «жилищно строителство и обществено обслужване» - изграждане на обект: «Жилищна сграда и офис»

 

РЕШЕНИЕ № 750

 

   На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА , чл.129, ал.1 ЗУТ и Решение № КЗЗ-06 от 15.04.2013г.,т.19, на Комисията за земеделските земи при Министерство на земеделието и храните, и във връзка § 124, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията /ЗИДЗУТ/ и предвид това, че е започнало административно производство по изработване на проект за подробен устройствен план / ПУП/, което не е приключило до влизането в сила на цитирания ЗИДЗУТ / 26.11.2013г./, Великотърновският общински съвет одобрява подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за ПИ № 116155, местност „Келеви круши” в землището на с.Самоводене относно промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди- образуване на УПИ І-116155 за „жилищно строителство и обществено обслужване”, като регулационните линии са по съществуващите граници на имота, в имота се предвижда застрояване на сграда с жилищно и обществено предназначение, при следните устройствени показатели: височина на сградата – 10м; плътност на застрояване – 80%; коефициент на интензивност/Кинт/- 2; минимално озеленена площ-20%; начин на застрояване-свободно/е/; линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

  На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

           /Р. Стефанова/                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ