Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 48 от 27.06.2013 г. Решение № 751

Решение № 751

Препис-извлечение от Протокол № 48

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.06.2013 година

 

ОТНОСНО: Одобряване проект за ПУП –- план за застрояване за ПИ № 012029, местност «Локвата», землище на с.Малки Чифлик – промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – за «жилищно застрояване».

 

РЕШЕНИЕ № 751

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА , чл.129, ал.1 ЗУТ и Решение № КЗЗ-06 от 15.04.2013г.,т.16, на Комисията за земеделските земи при Министерство на земеделието и храните, и във връзка § 124, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията /ЗИДЗУТ/ и предвид това, че е започнало административно производство по изработване на проект за подробен устройствен план / ПУП/, което не е приключило до влизането в сила на цитирания ЗИДЗУТ / 26.11.2013г./, Великотърновският общински съвет одобрява подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ № 012029, местност „Локвата” в землището на с.Малки Чифлик относно промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди- за „жилищно застрояване”, предвижда се застрояване на жилищна сграда при следните устройствени показатели: височина на сградата – 10м; плътност на застрояване – 60%; коефициент на интензивност/Кинт/- 1,2; минимално озеленена площ-40%; начин на застрояване-свободно/е/; линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

           /Р. Стефанова/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ