Начало Заседания Графици График на заседанията през ІI-рото полугодие на 2013 г.

График на заседанията през ІI-рото полугодие на 2013 г.

 

График на заседанията през ІI-рото полугодие на 2013 г.

 

приет с Решение № 715 от 27.06.2013 г.


Заседание 25.07.2013 г. Основни точки от дневния ред

1. Отчет за дейността на Великотърновски общински съвет и неговите комисии за I –во полугодие на 2013 г. – съгласно чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА;

2. Отчет за изпълнение на решенията на Великотърновски общински съвет за I –во полугодие на 2013 г. и всички неснети от отчет решения;

3. Утвърждаване натуралните показатели на училищната мрежа на Община Велико Търново 2013/2014 г.;

4. Отчет по изпълнението на общинските проекти, финансирани от ЕС, който да включва техническа и финансова част, включително информация за реализираните междинни и окончателни плащания.


Заседание август 2013 г. Основни точки от дневния ред

1. Информация и анализ за касовото изпълнението на бюджета на Община В. Търново за І-во шестмесечие на 2013 г.;

2. Отчет за изпълнение на Инвестиционната програма за І-во шестмесечие на 2013 г.;


Заседание 26.09.2013 г. Основни точки от дневния ред

1. Информация за дейността на общинските търговски дружества за І-во полугодие на 2013 г.;


Заседание 31.10.2013 г. Основни точки от дневния ред

1. Информация за дейността на общинската администрация по зимната подготовка 2013/2014 г.;

2. Информация за дейността на общинските търговски дружества за деветмесечие на 2013 г.;


Заседание 28.11.2013 г. Основни точки от дневния ред

1. Информация и анализ за касовото изпълнението на бюджета на Община В. Търново за деветмесечие на 2013 г.;

2. Доклад на Кмета на Общината /съгласно чл. 127, ал. 9 от ЗУТ/ за изпълнение на Общия устройствен план на Общината;

3. Информация за международните връзки и програми на Община Велико Търново;


Заседание 19.12.2013 г. Основни точки от дневния ред

1. Приемане на график за I –во полугодие на 2014 г.;