Начало Заседания Протоколи Протокол № 48 от 27.06.2013 г.

ПРОТОКОЛ № 48

 

от четиридесет и осмото заседание на Великотърновския общински съвет,

проведено на 27.06.2013 г. от 9.15 часа в залата на община В. Търново. Присъстват 34 общински съветника. Отсъстват г-н Николай Ашиков, г-жа Петя Илиева и г-н Мариян Кенаров.

 

Заседанието беше открито от заместник-председателя на ВТОС – Тодор Тодоров при следния проект за дневен ред:

1. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 1804/13.06.2013 г.

  2. Изменения и допълнения в Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска имущество, Вх. № 1802/13.06.2013 г.

  3. Изменение и допълнение на Наредба за организация на дейността на детска млечна кухня в Община Велико Търново, Вх. № 1794/12.06.2013 г.

  4. Промяна на Наредба за търговската дейност на територията на Община Велико Търново, Вх. № 1775/05.06.2013 г.

  5. Промените по приходната и разходната част на бюджета към 31.05.2013 г. и по Инвестиционната програма за 2013 г., Вх. № 1806/14.06.2013 г.

  6. Приемане на Методика за образуване на началните цени за продажба на дървесина, Вх. № 1792/12.06.2013 г.

  7. Приемане на Тарифа за таксите на корен на облите дървени материали, дървата за горене, вършината и странични ползвания добити в Община Велико Търново, Вх. № 1790/12.06.2013 г.

  8. Удължаване на срока на Договора за управление на Управителя на „КОЦ- В. Търново” ЕООД, Вх. № 1777/05.06.2013 г.

  9. Удължаване на срока на Договора за управление на Управителя на „ЦПЗ – В. Търново” ЕООД и провеждане на конкурс за възлагане на управлението на лечебното заведение, Вх. № 1808/14.06.2013 г-

  10. Промяна в т. 21 от Решение № 997/06.03.2003 г. на Великотърновски общински съвет, Вх. № 1740/22.05.2013 г.

  11. Питане от д-р Анета Маноилова – общински съветник, Вх. № 1773/04.06.2013 г.

  12. Питане от доц. Милен Михов – общински съветник, Вх. № 1784/10.06.2013 г.

  13. Питане от Валентин Ламбев – общински съветник, Вх. № 1788/11.06.2013 г.

  14. Питане от Николай Илчев Илиев – общински съветник, Вх. № 1812/17.06.2013 г.

  15. Приемане на анализ на правното състояние, цена и начин на приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр. В. Търново, кв. „Чолаковци”, Вх. № 1823/19.06.2013 г.

  16. Предоставяне на заем от фонд „покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол”, Вх. № 1824/19.06.2013 г.

  17. Приемане на дарение, Вх. № 1807/14.06.2013 г.

  18. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на дървесина, Вх. № 1813/17.06.2013 г.

  19. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Малки чифлик, Вх. № 1736/21.05.2013 г.

  20. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Шемшево, Вх. № 1800/13.06.2013 г.

  21. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Габровци, Вх. № 1801/13.06.2013 г.

  22. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Ветренци, Вх. № 1798/13.06.2013 г.

  23. Утвърждаване на експертна оценка, Вх. № 1737/21.05.2013 г.

  24. Предварителен договор по чл. 15, ал.3 и ал. 5 от ЗУТ, с. Самоводене, Вх. № 1739/21.05.2013 г.

  25. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Беляковец, Вх. № 1735/21.05.2013 г.

  26. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, с. Леденик, Вх. № 1797/13.06.2013 г.

  27. Отдаване под наем на част от имат, с. Вонеща вода, Вх. № 1796/13.06.2013 г.

  28. Извършване на ремонтни работи в отдаден под наем имот, Вх. № 1799/13.06.2013 г.

  29. Сключване на договор за осъществяване на съвместна рекламна дейност, Вх. № 1811/17.06.2013 г.

  30. Определяне правилата за ползване на мерите и пасищата от ОПФ на територията на землище с. Никюп, Вх. № 1819/18.06.2013 г.

  31. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП в местност „Козлуджа”, гр. В. Търново, Вх. № 1815/17.06.2013 г.

  32. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП в местност „Дръндарски мочур”, гр. Дебелец, Вх. № 1809/14.06.2013 г.

  33. Одобряване на проект за ПУП, местност „Криволците”, с. Самоводене, Вх. № 1816/18.06.2013 г.

  34. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП в местност „До село”, с. Присово, Вх. № 1817/18.06.2013 г.

  35. Одобряване проект за ПУП, местност „Келеви круши”, с. Самоводене, Вх. № 1818/18.06.2013 г.

  36. Одобряване проект за ПУП, местност „Локвата”, с. Малки Чифлик, Вх. № 1821/18.06.2013 г.

  37. Приемане график на заседанията на ВТОбС за второ полугодие на 2013 г., Вх. № 1810/14.06.2013 г.

   

  Пълния текст на протокола вижте в прикачения файл !

  Прикачени файлове:
  Изтегляне на файла (protokol48.pdf)protokol48.pdf[Протокол № 48 от 27.06.2013 г.]857 Kb