Начало Заседания Дневни редове Дневен ред на 50-то заседание - 25.07.2013 г. (проект)

Дневен ред на 50-то заседание - 25.07.2013 г. (проект)

 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

На основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 49, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Председателят на Великотърновски общински съвет свиква общинските съветници на петдесето заседание, което да се проведе на 25.07.2013 г. /четвъртък/ от 09.00 часа в Голяма зала на Община Велико Търново, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Отчет за изпълнение на решенията на ВТОбС за I-то полугодие на 2013 г. и отчет на всички неснети от отчет решения на ВТОбС, Вх. № 1868/09.07.2013 г.

2. Утвърждаване натуралните показатели по училищната мрежа на Община Велико Търново за учебната 2013/2014 г., Вх. № 1892/15.07.2013 г.

3. Питане от Радка Маринова Крумова – общински съветник, Вх. № 1866/09.07.2013 г.

4. Питане от Петко Тюфекчиев и Стоян Витанов – общински съветници, Вх. № 1874/11.07.2013 г.

5. Питане от Петко Тюфекчиев и Стоян Витанов – общински съветници, Вх. № 1875/11.07.2013 г.

6. Питане от Александър Бенев Нанков – общински съветник, Вх. № 1889/15.07.2013 г.

7. Одобряване на Проект на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Велико Търново, Вх. № 1888/15.07.2013 г.

8. Промени по приходната и разходната част на бюджета към 30.06.2013 г. и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2013 г., Вх. № 1901/16.07.2013 г.

9. Свикване на редовно Общо събрание на съдружниците на „Пазари – Велико Търново” ООД на 26.07.2013 г., Вх. № 1879/12.07.2013 г.

10. Възлагане на управлението на „ОДПГ” ЕООД – гр. Велико Търново, след проведен конкурс за избор на управител, Вх. № 1881/12.07.2013 г.

11. Предоставяне собствеността върху недвижими имоти, частна общинска собственост, по искане на Общинска служба по земеделие гр. Велико Търново, Вх. № 721/07.05.2012 г.

12. Ново обсъждане на Решение № 733/27.06.2013 г. на ВТОбС

13. Ново обсъждане на Решение № 734/27.06.2013 г. на ВТОбС

14. Допълване на Инструкция за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Велико Търново, Вх. № 1857/08.07.2013 г.

15. Включване на училища от Община Велико Търново в Списъка на средищните училища през новата 2013/2014 учебна година, Вх. № 1891/15.07.2013 г.

16. Предложение от директора на Спортно училище Велико Търново за освобождаване на учениците от такса за ползване на общежитие за учебната 2013/2014 г., Вх. № 1915/17.06.2013 г.

17. Промени в мрежата на учебно-възпитателните заведение на територията на Община Велико Търново за учебната 2013/14 г. – закриване на ХГ „Св. Св. Кирил и Методии”, Вх. № 1917/18.07.2013 г.

18. Промяна в обхвата на зоните за платено паркиране на територията на гр. Велико Търново, Вх. № 1878/11.07.2013 г.

19. Сключване на договор за осъществяване на рекламна дейност за предстоящи културни прояви в Община Велико Търново, Вх. № 1884/12.07.2013 г.

20. Актуализация на план-сметката за приходите и разходите по приватизационните фондове на Община Велико Търново през 2013 г., Вх. № 1906/17.07.2013 г.

21. Откриване процедура за приватизация на общински нежилищен имот, Западна промишлена зона, гр. В. Търново, Вх. № 1907/17.07.2013 г.

22. Намаляване на началните цени за продажба на имоти в Западна промищлена зона, гр. В. Търново, Вх. № 1908/17.07.2013 г.

23. Намаляване на началните цени за продажба на имоти в Промишлена зона „Дълга лъка”, гр. В. Търново, Вх. № 1909/17.07.2013 г.

24. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, Вх. № 1847/04.07.2013 г.

25. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Ветренци, Вх. № 1855/04.07.2013 г.

26. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, гр. Килифарево, Вх. № 1853/05.07.2013 г.

27. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Велчево, Вх. № 1852/05.07.2013 г.

28. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Габровци, Вх. № 1854/05.07.2013 г.

29. Отдаване под наем на апартамент собственост на „СБАЛПФЗ Д-р Трейман” ЕООД, Вх. № 1863/08.07.2013 г.

30. Отдаване под наем на част от имот, с. Пчелище, Вх. № 1848/05.07.2013 г.

31. Отдаване под наем на част от имот, с. Миндя, Вх. № 1849/05.07.2013 г.

32. Отдаване под наем на част от имот, с. Къпиново, Вх. № 1850/05.07.2013 г.

33. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделски земи от ОПФ, с. Никюп, Вх. № 1893/15.07.2013 г.

34. Разсрочване на парично задължение за част от имот общинска собственост, намиращ се в сградата на ПМГ „Васил Друмев”, Вх. № 1856/05.07.2013 г.

35. Отписване от активите на „Инвестстрой -92” ЕООД, гр. В. Търново, Вх. № 1876/11.07.2013 г.

36. Одобряване проект за ПУП, местност „Козлуджа”, гр. В. Търново, Вх. № 1890/15.07.2013 г.

37. Потвърждаване на Решение № 974/17.06.2010 г. за участие на общината в „Асоциация на общини със селища и територии на културно – историческото наследство”, Вх. № 1864/08.07.2013 г.

38. Извършени разходи за командировки в страната и чужбина от инж. Даниел Панов, Вх. № 1865/09.07.2013 г.

39. Информация за дейността на РСО „Янтра” за 2012 г. и за участието на Община Велико Търново в него, Вх. № 1894/15.07.2013 г.

40. Доклад за проведено Общо събрание на акционерите на „Общинска банка” АД, гр. София, Вх. № 1822/19.06.2013 г.

 

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ