Начало Заседания Протоколи Протокол № 49 от 09.07.2013 г.

 ПРОТОКОЛ № 49

 

от четиридесет и деветото заседание на Великотърновския общински съвет,

проведено на 09.07.2013 г. от 17.30 часа в залата на Община Велико Търново. Присъстват общински съветника. Отсъстват г-н Михаил Харалампиев, г-н Николай Георгиев и г-н Пламен Радонов.

 

Заседанието беше открито от председателя на ВТОС – г-н Николай Ашиков, който даде думата за изказвания по проекта за дневен ред.

 

 

1. Одобряване на Проект на интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Велико Търново, Вх. № 1859/08.07.2013 г.

 

2. Свикване на извънредно заседание на Общото събрание на „Пазари – Велико Търново” ООД, Вх. № 1842/02.07.2013 г.

 

3. Формиране и създаване на Общински футболен клуб към Община Велико Търново, Вх. № 1843/02.07.2013 г.

 

Изказвания и предложения по проекта за дневен ред не бяха направени. Предложеният дневен ред беше подложен на гласуване и приет с 30 „за”, „против” няма, 2 „въздържал се”.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Одобряване на Проект на интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Велико Търново, Вх. № 1859/08.07.2013 г.

 

2. Свикване на извънредно заседание на Общото събрание на „Пазари – Велико Търново” ООД, Вх. № 1842/02.07.2013 г.

 

3. Формиране и създаване на Общински футболен клуб към Община Велико Търново, Вх. № 1843/02.07.2013 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на Проект на интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Велико Търново, Вх. № 1859/08.07.2013 г.

 

Г-н Ашиков даде думата за изказвания, като съобщи, че специалистите, разработили Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. В. Търново, присъстват в залата и могат да отговарят на поставени въпроси.

Г-н СТЕФАН МИХАЙЛОВ: Започвам това изказване с ясното съзнание, че Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. В. Търново трябва да има. Четейки материала обаче, се натъкнах на няколко неща, които лично на мен не ми направиха добро впечатление. Първо, в зададеното техническо задание на възложителя и изработения материал, според мен, има съществено разминаване.

Основната цел на услугата е изработването на ИПГВР, но това не е самоцел. Не е задължително да имаме само един такъв документ като документ; нещо, което според мен в предложения материал не е ясно изразено. По отношение на специфичните цели. Не са определени достатъчно точно конкретните нужди, проблеми и приоритети за градско развитие. Не е направен достатъчно добър и подробен анализ между стратегическите планови документи и документите за регионално и местно ниво. Някои от дейностите, които са заложени в техническото задание, не са развити до такава степен, че да се правят изводи и заключения, като например: проекти и идеи, проекти и възможности за публично и частно партньорство. Не са достатъчно развити заинтересованите страни, потенциални инвеститори и партньори и други. Изработване на бизнес планове не бих могъл да кажа, че има, тъй като няма анализ и поне частично не се вниква в бизнес средата на гр. В. Търново. По отношение на индикаторите за наблюдение и оценка мисля, че също са непълни и недостатъчни.

Не можах да видя протокол за приемане на материалите и протокол от оценителна комисия, която в началото трябва да е оценила. Възможно е да го има, но аз не го видях такъв документ.

На страница 9 от представения материал са записани: Национална стратегия, Регионален план, Областна стратегия, Общински план, Общ устройствен план. Анализ, който трябва да обхване тези документи и въз основа на тях да се градят изводи за град В. Търново; не както е направено - да се говори за града, без да се вземат под внимание тези данни. Те са дадени по-скоро като статистика. Не може В. Търново да се разглежда като оазис в Северна България, а да не се отчитат всякакви други възможности.

Направи ми впечатление, че ползваните данни са към 2011 година, което според мен е твърде старо като информация, даже на места има и от 2008 г. в сравнение с 2011 г.

Няколко неправилни извода ми правят впечатление, като пак казвам, че нямах достатъчно време да вляза в детайли. Говори се за увеличение на населението с 3,66 %, което е в резултат на благоприятно развитие на демографските процеси. С висше образование са 32 % от населението, със завършено средно образование са 52 %, а населението без образование е два пъти по-малко от средното за страната и в същото време се казва: „едва една трета от населението има висше образование”. То е 31 %, колко хора трябва да имат висше образование? „Една четвърт от населението живее в широк център”. „Гъстотата на населението е два пъти по-висока от средната за страната”. Вярно е, това все пак е Търново - с тесни улици.

Не съм съгласен и с оценките за икономическото развитие на гр. В. Търново, като например: цените на жилищата са под тези за столицата и средните за страната. Себестойността на тези цени, която сте изнесли, е наполовина – 600 лв. на кв. м.

„Чуждите инвестиции са недостатъчни и не водят до ново технологично развитие”. Не само чуждите инвестиции водят до технологично развитие. Има и български инвеститори, които също водят до развитие.

„Липсват високотехнологични производства”. Все пак е В. Търново, няма как да започнем да строим самолети.

„Незадоволително е развита бизнес и пазарна инфраструктура”. Извод, който според мен е направен без нито един ред анализ.

Стандартите на живот са сравнени 2011 г. към 2008 г. Стандартът на живота през 2013 г. е толкова различен от 2011 г.

В Сектор „Държавно управление” никъде не видях Регионална дирекция и ТД на Данъчна администрация. Изобщо като структура я няма в таблицата, а тя държи шест области. Не е направен анализ на приходите, на данъчната политика в региона, а това влияе върху бизнес средата. За каква бизнес среда говорим и правим анализи за икономика?

В тази връзка не приемам и суот анализа. Считам, че слабите страни не са точно посочени. Изведеният извод е: „една трета от населението има висше образование; неравномерно разпределение на населението в града; ниска пазарна цена на жилищата; замърсяване на жилищни територии и зелени площи със строителни отпадъци”; а в началото на материала пише, че няма такива, а е изведено като извод. „Лошо състоянието на детските площадки”. Не съм съгласен, че е лошо състоянието на детските площадки.

Изброените възможности и заплахи в суот анализа са твърде малко на брой и не изчерпват всички варианти. Не мога да допусна и твърдението: „Лошо състояние на зелените площи”. Напротив, аз смятам, че зелените площи от години се поддържат много добре.

Не съм влизал достатъчно в детайли, за да мога да бъда по-полезен, но според мен е използвана една матрица, която е обща за другите градове и се вземат изводи от един град, прехвърлят се на друг, без да се отчитат особеностите на град В. Търново. Неслучайно на страница 91 пише, че в 38 % от проектите община Велинград е партньор. Не знам какво прави община Велинград в този план. Най-вероятно е техническа грешка. На това аз му казвам „копи-пейст”, а град В. Търново не заслужава „копи-пейст”.

     Г-н АЛЕКСАНДЪР СИМЕОНОВ: Казвам се Александър Симеонов, управител на консорциум „Урбанико” и съм магистър по регионално развитие. Искам да взема отношение по кратката ретроспекция, която направи г-н Михайлов върху нашия план. Първо искам да обърна внимание, че той направи ретроспекция на анализа, който е приет от ВТОС преди около шест месеца с решение на ВТОС. Не знам дали тогава той се е изказвал по този въпрос или не; явно сега е забелязал тези грешки, но анализът както тогава, така и сега, е един и същ. Така че аз смятам, че няма какво да го коментираме, при положение, че ВТОС вече го е приел и най-важното, което е - одобряващият орган на Оперативна програма „ Регионално развитие” го е одобрил.

Ще отговоря накратко на критиките му. Г-н Михайлов, стратегическите документи не са разгледани, защото Вие в момента нямате изработени нови стратегически документи за периода, който ние разглеждаме - 2014-2020 г. Според Вас, трябва ли да правим хоризонтална и вертикална интеграция със стратегическите документи 2007 – 2013 г.? Не.

Второ, всички статистически данни се вземат от НСИ. Тъй като последното преброяване е от 2011 г., нормално е данните да са оттогава. Нали не си мислите, че той преброява населението на В. Търново всяка година?

Трето: по отношение на Велинград вероятно става въпрос за техническа грешка, която е допусната сега, а не при одобряване на анализа в МРРБ, защото те щяха да го върнат заради това нещо.

Четвърто, суот анализът е направен абсолютно изчерпателно. Ако трябва да говорим за матрица, тази матрица е зададена от методическите указания на МРРБ, в които са определени точно съдържанието на анализите, които трябва да бъдат направени.

Не знам дали 34 % е една трета. Мисля, че е толкова.

Г-н СТЕФАН МИХАЙЛОВ: Г-н Симеонов, приемам това, което казвате, само че аз започнах по друг начин. Казах, че има разминаване между техническото задание, което Ви е дал възложителят и въз основа на което сте спечелили на обществената поръчка и това, което сте представили. Казах, че не съм влизал в детайли и съвсем повърхностно щрихирах някои неща. Въпреки всичко, смятам, че има много слаби моменти. Надявам се управляващият орган да вземе съответните мерки.

Нищо не отговорихте за това, че цялата служба „Данъчна администрация” е изтървана. За каква бизнес среда можем да говорим? Освен това, аз не се изказах конкретно по стратегическите цели, а по няколко неправилни извода, които сте наложили, според мен без да са мотивирани и доказани.

Изказвам се добронамерено, съзнавайки, че трябва да има ИПГВР, но то не може да бъде на всяка цена, само и само да го имаме като документ, то трябва да отговаря на нуждите на град В. Търново, защото ако сте забелязали 2014 - 2020 г. е голям период. От това зависят много неща.

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: Аз искам да попитам следното: толкова ли е необходимо това да се приеме днес? След две седмици имаме редовна сесия, а извънредната сесия беше организирана заради двете следващи точки от дневния ред. Аз лично не съм запознат достатъчно добре с това, което трябва да се гласува днес. То се появи днес в дневния ред. Входящият номер е от вчера.

Искам да попитам какви загуби ще понесе община В. Търново, ако отложим гласуването на това решение за редовната сесия, и ако няма такива загуби, предлагам тази точка да се отложи за редовната сесия. Убеден съм, че не само аз, а и голяма част от колегите не са напълно запознати и нямам желание да гласуваме на тъмно.

Г-н МАРИЯН МАРИНОВ: За съжаление, има график за предаване на тези планове в МРРБ, което е и управляващ орган. Този план се разработва въз основа на указания на този управляващ орган; той е крайният одобряващ на този план. В момента, в който ние го внесем, МРРБ също има процедура за одобряване на този план и ако има забележки, то ще ги върне към нас, и съответно към разработчика, за да може да се отразят всички неточности, които се разминават с вижданията на управляващия орган. Практиката показва, че до момента на всички общини, които са вкарали такива интегрирани планове, плановете са им върнати с някакви забележки. При повторното гласуване на забележките бихме могли да нанесем корекциите, за които се говори в момента.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Това не е окончателното гласуване. Ще има още едно.

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: Аз попитах ще има ли последици, тъй като това не беше постъпило като предложение за извънредната сесия. То постъпи късно снощи. Ако няма последствия за общината, да го отложим за редовната сесия.

Колко от вас, колеги, са запознати с този въпрос?

Г-жа МАРИЕЛА ЦОНЕВА: Отговарям на г-н Трифонов какви ще са загубите. Обикновено не харесвам да започвам с лошите неща, но сроковете, в които ние трябва да реагираме, са много кратки, в които трябва да реагирам. Договорът на консорциум „Урбанико” приключи на 30 юни. На 24 юни имаше публично обсъждане на финалния вариант на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие. Разбира се, в установените по процедура срокове бяхме информирали обществеността и на сайта на общината, и в общинския център, вас, като съветници.

Договорът приключи на 30 юни с този материал, който виждате в момента. Вчера го получихме по куриер и вчера е подписан от г-н Кмета и предложението за влизане на този материал на извънредната сесия. Дори да нямаше другите две точки, Общинска администрация също щеше да поиска извънредна сесия специално за тази точка.

Мотивите са следните: всяка община, която е получател на безвъзмездна помощ, трябва да внесе своите интегрирани планове по график. Колегите от „Урбанико” също са работили по график. По график бяха проведени и фокус групите с всички целеви групи. Говоря за Камара на строителите, Камара на архитектите, представителите на държавните администрации, които да дадат своите предложения, представителите на общинските администрации и структури, които да дадат своите предложения. Така че този процес в рамките на осем месеца - от септември миналата година и от ноември, когато вие окончателно одобрихте трите зони, защото процедурата за одобряване, ако си спомняте, траеше два месеца и половина. На 20 септември след вашето решение от вашата извънредна сесия ние изпратихме трите зони и на 27 ноември беше окончателно приет от управляващия орган с последващите забележки, които ние трябваше да изчистим съвместно с изпълнителя на услугата.

На 10 юли ние трябва да представим Интегрирания план за градско възстановяване и развитие и това не е драма, защото този документ влиза на оценителна комисия от управляващия орган, който е одобрил 500 000 лв. безвъзмездна помощ за общината, по схемата, по която е спечелила тази услуга.

Какво можем да загубим? Освен че няма да се справим в срок, на 23 август ние трябва да представим окончателно плащане с одобрен от ВТОС план, след като е одобрен вече и от управляващия орган. Губим 500 000 лв. Второ, ще загубим още 300 000 лв., които отново чрез обществена поръчка общината трябва да възложи на изпълнител на тази услуга да направи Интегриран план, защото ако нямаме одобрен Интегриран план, няма да имаме допуск до тези безвизмездни средства оперативните програми за следващия планов период. Т.е. освен че ще загубим 500 000 лв. и всичко, които сме разплатили до момента, ние трябва отново да възложим на процедура нова изработка на интегриран план, който пак трябва да бъде одобрен от МРРБ, но вече за наша сметка. Затова ако си спомняте преди три месеца МРРБ осигури допълнителен ресурс да подпомогне общини като Горна Оряховица, Свищов от нашия регион да ползват безвъзмездна помощ за изработване на този план.

Добър или лош, ангажиментът на консорциум „Урбанико” остава до окончателното одобряване и приемане на плана от МРРБ и от Общинския съвет. Така че всичко, което не е направено и което е порок или някакъв дефект, или леки забележки, те са длъжни на база на сключения договор с общината да ги отстранят до момента на одобряването на този план.

В заключение искам да кажа, че планът е отворен документ; казах го и на извънредните комисии. След като бъде представен пред управляващия орган финалният отчет на проекта и бъдат верифицирани сумите, които сме изхарчили, този план оттук нататък с ваша санкция може да бъде променян и допълван в рамките и обема на тези зони и в рамките и обема на този бюджет, който е разписан в него.

Надявам се като извънредно обстоятелство да имате предвид бързината, с която трябва да реагираме и ние, и вие. Съжалявам за неудобството, но това е в момента условието, на което трябва да отговорим.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Материалите са 487 страници. Ще ги гласуваме още един път и който има желание, може да започне да ги разглежда.

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: Вземам думата, за да се убедя дали правилно съм разбрал. Вчера ви го изпращат от МРРБ, а до утре трябва да има взето решение. Така или иначе, ние днес трябва да вземем някакво решение. Затова са виновни хората от министерството, доколкото разбирам. Няма да търся вина в момента. Искам само да разбера правилно ли разбрах или греша: че ако ние го отложим или не го гласуваме, общината губи около 500 000 лв. или 800 000 лв.

В такъв случай нищо друго не ми остава освен да си оттегля предложението, въпреки че никак не ми е приятно да гласувам нещо, което не знам. Вярно, че на общественото обсъждане интересът е бил слаб. Аз самият не присъствах на това обсъждане, но не е задължително общински съветник да е присъствал, за да вземе решение, защото ние, като общински съветник, искаме да сме запознати с крайния резултат, а на общественото обсъждане краен резултат все още няма.

Оттеглям си предложението и лично аз ще подкрепя това, колкото и да не ми е приятно да го подкрепя по този начин.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Добре, че стана разговор, защото стана ясно, че Общинският съвет за пореден път трябва да оправя бакиите на някой друг. Доколкото разбрах, Вашият договор е изтекъл на 30 юни, а Вие вчера сте си представили доклада в цифров вид. Оригиналът е дошъл вчера на хартиен носител. Защо вчера е внесен? Вчера на обед на моята поща пристигна този материал и аз си направих труда да го разгледам, нищо че са 400 страници.

Сто на сто подкрепям това, което каза Стефан Михайлов. Не може в такъв доклад, в който се говори, че точка трета от приоритета на стратегическото развитие на В. Търново е да стане образователен център (а той е) за ВТУ и за НВУ да има написано по един абзац и то със сгрешени данни. ВТУ е акредитиран миналата година от месец октомври с период до 2018 г. И не е необходимо да търсите НСИ, а да отворите сайта на ВТУ, където е бланката на тази акредитация. Любопитно ми беше да видя къде, в коя зона се намира Ректоратът на ВТУ. Можете ли да ми кажете Вие къде се намира? В коя от трите зони? Ако ми отговорите, аз ще бъда готов да гласувам, защото не съм видял тези 400 страници. Къде се намира Света гора, Ректоратът със студентските общежития, студентски столове, спортната зала и т.н.? Няма го на картата, така както е нарисувано, и Вие искате да гласувате сега, без да четем и без да сме видели. Ето защо аз няма да гласувам „за”.

Г-н СТЕФАН МИХАЙЛОВ: Аз се извинявам, че започнах този разговор и се надявам да ме извините, но го започнах с условието, че съзнавам, че трябва да има такъв документ, въпреки слабостите, които той има. Не можах да разбера, г-жо Цонева, трябва ли да има одобрение от ВТОС, за да се внесе или може да се внесе без одобрението на ВТОС? Договорът приключва на 30 юни. Ако нямаше сесия, как ще го внесем до 10 юли? Знае се, че договорът приключва на 30 юни още в началото на годината. Освен това, материалът приет ли е с протокол? Аз никъде не виждам становище на Общинска администрация - дали тя е съгласна с това. Както и за следващите точки, никъде не видях становището на ОА. Видях становища, но те не са конкретни. Ние трябва да вземем решение, без да знаем какво мисли г-н Кметът. „Трябва да го приемете защото срокът е утре” Добре, а вашето становище какво е? Става ли този материал да го приемем, или не? Аз казах нещата, които ме притесняват и най-вероятно ще ги отстранят, но ако може да влезе без санкция на ВТОС в МРРБ, ще бъде най-добре. Какъв е смисълът после, като го върне министерството, ние пак да правим нещо? Аз мисля, че МРРБ и управляващият орган ги интересува окончателното одобрение на ВТОС.

Напълно разбирам всички колеги. 487 страници, или повече, как да ги разгледаме за един ден? Вярно, грешка е било, че не сме били на общественото обсъждане, трябвало е да бъдем, но поради различни ангажименти не сме били. Но сега излиза, че за един ден всички ние трябва да гласуваме 400 страници, които ако ги погледнете, са в три класьора, а има такива детайли вътре... Колегите в някои области наистина са влезли в детайли. Дали сме съгласни, или не, ние трябва да видим това. То касае визията за града за следващите години.

 

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Нормално е колегите да приемат нещата много сериозно и ако сега го гласуваме, да знаете, че правим много голям компромис. Ако трябва да направим една среща. Като се запознаем, да нахвърляме нашите забележки и Вие да поемете инициатива да го оправите. Съгласни ли сте, г-н Симеонов?

Г-н АЛЕКСАНДЪР СИМЕОНОВ: Да.

 

Предложението по т. 1 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Атанас Атанасов – въздържал се, Ваня Павлова - въздържал се, Лидия Прокопова - въздържал се, Николай Илчев - въздържал се, Драгош Методиев – въздържал се, Валентин Ламбев - въздържал се, Стоян Витанов - въздържал се, Анета Маноилова - въздържал се, Милен Михов - против, Йордан Грозданов - въздържал се, Радка Крумова – въздържал се, Иван Александров - въздържал се, Любен Велчев - въздържал се, Калина Широкова - въздържал се, Стефан Михайлов – против, Николай Николов - въздържал се, Румен Димитров - против, Мариян Кенаров - въздържал се, Мирослав Трифонов – въздържал се.

С 11 „за”, 3 „против” и 16 „въздържал се” предложението беше отхвърлено.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Свикване на извънредно заседание на Общото събрание на „Пазари – Велико Търново” ООД, Вх. № 1842/02.07.2013 г.

 

Г-н Николай Ашиков прочете писмо от „Пазари – Велико Търново” ООД, пристигнало на 08.07.2013 г., изпратено в отговор на писмо с № 716 от 05.07.2013 г., както и протокол от проведено Общо събрание на „Пазари – Велико Търново” ООД.

Г-н Ашков прочете предложението на група общински съветници от ПП ГЕРБ относно промяна в предложение с входящ номер 1842 от 02.07.2013 г.: „Във връзка с постъпило предложение с входящ номер 1842 от 02.07.2013 г. от г-н Румен Димитров – общински съветник, групата общински съветници от ПП ГЕРБ предлага на ВТОС проектът за решение да стане както следва:

„На основание чл. 21 ал. 1, точка 23 от ЗМСМА ВТОС възлага на Председателския съвет да сформира работна група от представители на ВТОС и на Общинска администрация, която съвместно със съдружниците на „Пазари Велико Търново” ООД да определи дата и дневен ред за извънредното Общо събрание на дружеството.

Председател на групата общински съветници: Тихомир Георгиев.”

Председателят на ВТОС уточни, че ПК по БФ подкрепя предложението на групата на ПП ГЕРБ със 7 „за”, 1 „против” и 1 „въздържал се”, като допълва: „с участието на г-н Кмета”.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Хубавото е, че преди заседанието на ВТОС има комисии, на които може да се чуят различни позиции и да се направят различни предложения към основното предложение. Няма да навлизам в детайли. В една от комисиите това основно предложение беше подменено с друго предложение, което според мен е изключително нарушение.

Искам да се върна на това, което чух преди малко. То е съотносимо към информацията, която аз частично поднесох в ПК от гледна точка на това, че имаше създадени в стария Общински съвет, с бившия кмет д-р Рашев, комисии, на които присъстваха и нашите съдружници и форматът беше изключително широк. Бяха подложени на коментари най-различни предложения и от страна на нашите съдружници, и от страна на ВТОС, и на ОА. Това е факт, и то безспорен, но към всичко това, което продължавам да чувам, че се опитват да вменяват: „Виждате ли, и преди общински съветници са присъствали на заседание на Общото събрание”. Да, това беше факт един-единствен път, но ние бяхме там само като наблюдатели без право на вот. Ние не сме участвали в разискването на дневния ред на Общото събрание, ние само наблюдавахме с колегата Рашков. Ние присъствахме наистина, но не сме участвали във вземането на решенията по дневния ред на Общото събрание, тъй като си имаме официално упълномощен представител, в лицето на г-н Михов, който представлява институцията ВТОС със своя глас.

Наистина, предложението ми в т. 1 касае: „Промяна на дружествения договор на „Пазари – Велико Търново” ООД в раздел ІХ, точки 24 и 29”. Аз съм се подготвил, но по време на заседанието на ПК не ми беше дадена възможност да прочета какво всъщност имам предвид, да прочета конкретиката, която трябваше да бъде изнесена първо в комисиите; второ, да бъде дебатирана. Аз се надявах тези предложения, които аз бях подготвил, да бъдат разширени - всеки един от присъстващите да предложи предложение за разширяване на моето предложение съобразно своята гледна точка, позицията, информираността, компетентността си, а такова нещо не беше направено.

Какво имам предвид, когато искам промяна в дружествения договор? Вече няколко години се полагат титанични усилия за промяна на обстоятелствата, при които ВТОС е принуден да търпи поведението на нашите съдружници. Трябва един път завинаги да се сложи край на това, което се случва и това, което се наблюдава от всички. Защото ако съпоставим фактите и събитията, които са свързани с тези факти, има огромни разминавания в намеренията и в извършваните конкретни действия. Точно заради това аз исках ВТОС да демонстрира обществената си позиция в посока защита както на собствеността на гражданите, така и на парите на великотърновци, като заяви своята категорична позиция, че иска промяна на дружествения договор. Разбира се, чух много странни и нетрадиционни коментари дали имаме, или нямаме право и пр. Няма да коментирам тези неща, няма да коментирам и колегите, които влязоха в такива диалози, но ако ние дори и към днешна дата продължаваме да търпим тези своеволия, трябва ли да минат още 11 години и отново да се коментира темата? Казвам още 11 години, защото от 2001 г. до 2013 г. това дружество е факт, който към днешна дата можем да коментираме с факти и документи в определени разминавания, и в документите, и в поети ангажименти.

Неслучайно беше и моето предложение към ВТОС за иницииране на проверка на ПФК „Етър-1924” и на „Пазари – Велико Търново” ООД. Неслучайно, защото има неща, които са дефинирани в решение на ВТОС, които към определен период категорично не са изпълнявани и някой е бил ощетен – този някой е спортът и културата в общината. И когато Румен Димитров изнесе фактите, се получи така, че нашите съдружници се стреснаха и започнаха да изпълняват своите задължения. Аз питам: Постоянно ли трябва да вървим и да хокаме някого, за да се случвате неща, които са дефинирани в наши конкретни взаимоотношения? Докога? Може би отговорът е прост: докогато си мълчим. Колко повече мълчим, толкова неразбориите и разминаванията ще са в пъти повече.

В конкретното ми предложение и в детайлите, които искам да бъдат чути и коментирани от вас. Те са: промяна в дружествения договор в частта на вземане на решения и управление, т.е. вземане на кредити; там, където се говори за отпускане на кредити, договори за спонсорство, договори за дарения, договори за реклами, които са факт към днешна дата, и то в немалко пари. Как когато ВТОС не е знаел и не е бил съгласен, парите от дружеството са били насочвани към някъде? Докога ние ще търпим подобно поведение?

Продължавам нататък: „Договори за реклама, договори за разходи по инвестиционни проекти, капиталови разходи” - да се извършва с решение на дружеството, да се вземат с 2/3 от гласовете от капитала на дружеството. Аз мисля, че това е много важна стъпка в посока защита авторитета на ВТОС. Трябва ВТОС да проявява нетърпимост към това, което се случва, защото фактите са безспорни и когато аз говорех за обстоятелствата, които ще допринесат за фактическото състояние на търговското дружество ПФК „Етър 1924”, нима има някой, който стои в тази зала и може да ми опонира? Тогава когато говорим за загубите на това търговско дружество, които са в размер на няколко стотин хиляди лв., тогава когато задълженията му са в няколко стотин хиляди лева и да не изброявам всички тези неща. Трябва да гледаме фактите и документите и да изключваме емоцията. Знам, че всичко, за което си говорим, става въпрос за пари само че коректно заплащане, с коректни взаимоотношения.

Втората точка е: „Разпределение на печалбата на дружеството”. Третата точка е: „Вземане на решение за изготвяне на инвестиционен проект в посока смяна и отремонтиране на маси и съоръжения, свързани с търговската дейност, която се реализира на кооперативния пазар” с краен срок за завършване на проекта края на месец октомври 2013 г.”.

С нежеланието да държим горещите картофи в ръцете си, ние косвено помагаме на тези, които не работят в полза на нашето общество.

 

Г-н СТЕФАН МИХАЙЛОВ: Приемам и двете предложения на г-н Димитров като начало за разговор по тези теми, които отлагаме вече повече от половин година. В ПК по ИВСПИЕСМВ в началото на годината поставихме въпроса г-н Кметът да ни даде становище относно футболния клуб. Такова становище не съм виждал и досега. Двете точки вървят заедно, защото са свързани и не бива да се разглеждат отделно, но аз смятам, че ние сега няма да можем да вземем решение, а по-скоро трябва да започнем да си говорим с тези хора, като под говорене разбирам да си разменим писма с искана информация. Ако ние не направим това, може дълго да говорим от тази трибуната. Процесът е взаимен, както по отношение на футболния клуб, така и по отношение на „Пазари – Велико Търново”.

Не приемам становището за създаване на нов футболен клуб, тъй като вече има един „Етър 1924”, има още един „Етър”, има „Боляри”. Ако направим още един сега, ние ще станем с най-много футболни клубове. Освен това, никъде не се говори за финансиране, а съм сигурен, че общината не може да финансира такова нещо в момента. Затова смятам, че тези две предложения трябва да се вземат предвид като начало на разговор на дълго отлаган проблем, но съм сигурен, че сега не можем да вземем решение по тях.

 

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Обръщам се към Румен Димитров като продължение на разговора в комисията. Имаше един филм с Харисън Форд и Дани де Вито. Дани де Вито размахва една шпага, прави едни фокуси, Харисън Форд го гледа, гледа, накрая извади пищова и го гръмна. Г-н Димитров, приемете, че аз съм Дани де Вито, а вие сте Харисън Форд.

Вие какво предлагате? „Промяна на дружествения договор на „Пазари Велико Търново” ООД, точка 24 и точка 29”. Хайде да питаме г-н Михов: Вие знаете ли кои са тези точки – 24 и 29, защото Вие сте представител в „Пазари”? По памет, едва ли. Г-н Димитров, цялата Ви емоция и енергия беше нахалост според мен. Когато се прави предложение, трябва да се напише: „било” – „става”. Така се прави. Ние сега какво правим? Вземаме решение да има Общо събрание, някакви точки 24 и 29 и оттам нататък не става видно какво ще гласува нашият представител.

Точка 2 е „Разпределение на печалбата на дружеството”. Какво предлагате да бъде гласуването? Затова или се модифицирайте, или да се обединим около това предложение, което според мен беше малко некоректно представено от Вас, г-н Ашиков в смисъл такъв, че имаше едно предложение на ПК. Не е написано: „Да бъдат включени и точките на Румен Димитров”. Така, както са, не могат да се включат, защото нищо не ми говорят – нито точка 24, нито точка 29. С изключение на инвестиционния проект, което е нормално – нека да сменим масите, да направим пазара по-приветлив, поне като първа крачка. Затова изчетете това, което е реалното решение на комисията! По предложение на ПП ГЕРБ – допълнението, предложението на ПК по БФ и ПК по ИВСПИЕСМВ и го прочете коректно и евентуално ние да го подкрепим. Смятам, че с нашето гласуване в комисията ние показахме, че бихме подкрепили такова нещо.

Второ: г-н Димитров, допълнете си това, за което казах, за да влезе коректно в евентуалното предложение, което сега ще прочетат!

Това е предложението ми и се извинявам, ако съм създал някакви асоциации с Харисън Форд и Дани де Вито!

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз разбирам как някои колеги са емоционално провокирани, но не мога да разбера как именно те не знаят за какво става дума, тъй като в предложението ми е написано: „Промяна на дружествения договор”, в който именно преждеговорившият вероятно е участвал в съгласуването. Не съм много сигурен, но казвам: „вероятно”. Тук е написано: „Промяна на дружествения договор в раздел ІХ, точка 24 и точка 29”. Преди малко аз казах, че не ми беше дадена възможност да уточня за какво точно става дума, а именно какво е упоменато в точка 24, колко са всички тези точки и детайли, в които се казва кога и как се гласува и в точка 29 – начина, по който се взема решението – дали да бъде с 3/4 или с 1/2. Именно това исках да кажа, но не ми беше дадена възможност.

Аз мисля, че предложението ми е коректно от гледна точка на даване на възможност за участие на всички колеги в дебата, а не аз да налагам волята си. Именно това съм целял. Аз съм готов с конкретика, ако някой има желание да я чуе и да я подложи на дебат. Това е съвсем различно от това, което някой се опитва, като прави аналози с определени филми, за да може да измести центъра на коментара, т.е. фактическата, болезнената част на проблема, който се дебатира вече години наред. Пет пари не давам кой с какво ме оприличава и на какво му приличам.

Фактите са показателни и наистина ние трябва да се съобразим, защото неслучайно ви казвам: ще минат още 11 години и отново нищо няма да се случи, а тази работна група, която се предлага, аз мога да ви кажа предизвестения отговор какви решения ще бъдат направени там. Защото знам позицията и на едната страна, а и част от позицията на другата страна, която позиция аз не споделям и не приемам; нито искам да продаваме, нито искам да се вдигат капиталите на дружеството, нито искам всичко това, което е изброено там и което е в ущърб на великотърновци.

 

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Г-н Димитров, „преждеговорившият” беше един от малкото хора, които преди много години наложиха, или извоюваха, немалка част от решенията да се вземат с 3/4 мнозинство. Много добре знам за какъв договор става дума.

На второ място: аз оставам с настояването наистина да включите тези неща - „било”–„става”, иначе си оставам с угризението, че съм нисичък и грозничък като Дани де Вито.

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: Ще отворя една скоба в началото, че за разлика от г-н Витанов аз няма да говоря за филми и за престрелки. Само ще спомена факта, че в това съдружие общината участва с 49 %, а решенията се вземат от на практика собственика, който разполага с 51 %. Съгласен съм с колегата, който направи разумно предложение, че трябва да се говори с тези хора. Както и да се опитваме да им извием ръцете, каквито и доводи да им представим, ако се опитваме да го направим по силовия начин, защото това са интересите на великотърновци…

Съгласен съм, че голяма част от предложенията на Румен Димитров са разумни, но ние трябва да убедим хората отсреща да ги приемат. Ако тръгнем на война с тях, няма да постигнем нищо, защото те имат 51 % и те вземат решенията. Ние трябва да бъдем достатъчно убедителни не чрез медиите и не чрез говорене тук, където техни представители не присъстват или аз поне не виждам, а в разговори с тях. Тръгвайки на война с човек, който взема решенията, няма смисъл, обречени сме на загуба.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Ще използвам изказването на колегата Трифонов, за да мога да припомня на колегите, а и на хората, които присъстват и не знаят част от фактите, че бившият кмет на община В. Търново също беше положил максимални усилия заедно с миналия ВТОС да има диалог, но такъв не беше постигнат и разговорът се пренесе в съдебната институция. Разбира се, спорът беше спечелен от община В. Търново. Ето ви факти.

 

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Моля да бъде изчетено предложението, което направи ПК по БФ по тетрадката, точно както беше записано.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Предложението от група съветници от ПП ГЕРБ като допълнение: „С участието на кмета по дневния ред съгласно предложението на г-н Румен Димитров”. На работната група се възлага да определи дата и дневен ред за извънредното Общо събрание на дружеството.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Вие четете нещо друго, което не е вземано като решение от комисията.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: След малко ще го формулираме.

Г-н СТЕФАН МИХАЙЛОВ: Правя предложение тази точка да бъде отложена за следващото заседание. Причините са две. Днес е входирано писмото на „Пазари - Велико Търново”, с което ние не сме се запознали. Второ, не виждам становище от Общинска администрация. Ние тук си говорим, а на какво мнение е Общинска администрация? Да разпределим печалбата или да променим дружествения договор? Аз четох становището. То е като следващото: „Спазваме закона”. Затова не можем да вземем решение.

Промяна на дружествен договор. Какво ще променяме? Комисията не може да представлява нито г-н Кмета, нито Общинския съвет. Тя не е орган.

Второ, не знаем каква печалба ще разпределяме. Едно е да разпределяме 100 000 лв., друго е 200 000 лв., друго е 1 000 000 лв.

Трето, г-н Димитров преди една сесия направи предложение за проверка. Това предложение противоречи на предложението за проверка. Първо трябва да мине проверката и тогава да вземаме такова решение. След като няма как да има проверка, значи трябва да им изискаме някакви данни. Ние и това не сме направили, ние не говорим с тези хора.

Предложението ми е да се отложи тази точка, тъй като следващата точка също е доста важна и предния път момчетата, на които не дадохме думата, така и си заминаха. Нека днес поне да чуем становището им какво мислят за футболния клуб.

Г-н ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ: Г-н Михайлов, има предложение да се създаде работна група с г-н Кмета, която да разгледа и да обсъди.

Г-н СТЕФАН МИХАЙЛОВ: Съжалявам, че го казвам, но това предложение ми прилича на предложението: „Възлагам на Кмета да се срещне с министъра на финансите”.

 

Предложението на г-н Стефан Михайлов за отлагане на точката беше подложено на гласуване и прието с 21 „за”, 1 „против”, 6 „въздържали се”.

 

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Явно, че проблемът трябва да се разгледа внимателно, но аз смятам, че беше добре да създадем тази група, защото може да се ползват и някои странични специалисти и оценители.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Изказването ми е процедурно. Г-н Председател, на редовната сесия, която ще бъде на 25 юли, ще има комисии. Заложете такова предложение за тази сесия. Да се види предложението на Румен Димитров, ако има и други предложения, и да влезе отново като точка от дневния ред за следващото заседание.

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Формиране и създаване на Общински футболен клуб към Община Велико Търново, Вх. № 1843/02.07.2013 г.

 

Г-н Николай Ашиков съобщи, че по т. 3 е постъпило предложение на група общински съветници от ПП ГЕРБ и прочете текста на предложението:

„Относно: Промяна предложение № 1843 от 02.07.2013 г.

Във връзка с постъпило предложение с вх. № 1843 от 02.07.2013 г. от г-н Румен Димитров – общински съветник, групата общински съветници от ПП ГЕРБ предлагат на ВТОС следната промяна в текста на предложението:

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА ВТОС възлага на кмета на община В. Търново на редовно заседание на ВТОС на 25.07.2013 г. да предложи на ВТОС информация-предложение за създаване на Великотърновски общински футболен клуб.

2. Да отпадне текстът: „на кандидатите за изпълнителен директор на клуба в община В. Търново”.

Вносител: председател на група общински съветници Тихомир Георгиев”.

Председателят на ВТОС съобщи, че е постъпило заявление за изказване по т. 3 от дневния ред от г-н Веселин Христов.

 

Г-н ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ: Футболен клуб „Етър-1924” го няма. 66 % са някъде в Турция. Това е истината – няма го. Има ФК „Етър”, който е старият клуб. Вие в момента се опитвате да направите нов клуб. Ние сме „за”. Имате една огромна отговорност. Вие трябва да го развивате като едно дете, което се ражда, за което трябва да има някаква визия. Той трябва да има цели, да има задачи, трябва да има йерархична структура и трябва да е много ясно той какво иска да постигне и дали ще го постигне, защото просто иначе няма да имате публика.

Ние искаме едно-единствено нещо: един клуб, за който да се знае какво му е бъдещето, как ще му бъдещето и кой ще определя неговото бъдеще. Там пише нещо: „Съединението прави силата”. Във В. Търново трябва да има един клуб, а не пет, шест, осем или десет. Виждам тук хора, които са свързани с футбола. Значи те знаят какво да мислят и как да го мислят. В момента, в който се разделим, и всеки тръгне да гони напред, назад, наляво, надясно, няма да стане.

Това е нашето мнение. Моля Ви, ако ще правите футболен клуб, замислете се и го помислете много добре: ще правите ли този клуб, имате ли идея как да го направите и какво да правите с него. Ако нямате идея за следващите пет години, по-добре не го правете! По-добре в устата на хората, отколкото в краката на хората. Никакъв толеранс към никого. Благодаря Ви за вниманието!

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Стана ми приятно от емоцията, която беше вложена от колегата, радеещ за футбола във В. Търново. Той го каза в прав текст: ПФК „Етър-1924” де факто и де юре не съществува. По документи все още го има, но като приключи проверката, ще видите за какво става дума.

Защо правя това предложение? Защото искам наистина да дадем възможност на цялата общественост, включително и на нашия кмет Даниел Панов, свобода да стартира инициатива за създаването на общински клуб. Вярно е, имаше „Етър” и всички знаем какво беше участта му - поради натрупаните задължения е в несъстоятелност. Всички знаем каква е участта на „Етър-1924” и точно заради това моето предложение е да се поучим от всички тези грешки на бившите „Етър” и да създадем нещо чисто, нещо ново. Това, което искате и вие, това, което искаме и ние. Но преди всичко – да се поучим от грешките. Точно заради това точка 1 в предложението ми е, че ние възлагаме на кмета на община В. Търново да предприеме всички необходими правни и фактически действия по създаването на великотърновски общински клуб. Как и под каква форма се надявам да бъде впоследствие. В настоящия момент, слушаме коментари отляво, отдясно; откъде ли не слушаме коментари и какво ли не се прави в тази посока. Питам всеки един, който се ангажира да коментира подобна инициатива: На какво основание се коментира без решение на принципала, който е ВТОС? Точно заради това ние възлагаме на кмета да го направи, но хем да е законосъобразно, хем да е и целесъобразно; така както е дефинирано в закона.

Точка 2 е изключително важна и е в подкрепа на това, което Вие казахте – да, трябва наистина да се учим от грешките, които са допуснати назад във времето. Коментарите ми в тази посока са, че аз по никакъв начин няма да подкрепя инициативата, ако в новото начало бъдат вклинени старите муцуни - всички тези, които са били съпричастни към краха на футбола във В. Търново.

Точно заради това предлагам един нетрадиционен метод, който не е правен, но нищо не му пречи да бъде направен и това да бъде изпълнено, именно: вие да стоите заедно с нас тук и да слушате презентацията на всеки един, който иска да управлява този нов клуб; да видите дали е спортно информиран, дали е нормативно образован, дали е административно можещ, и най-важното – да видите каква е неговата спортно-техническа подготовка в администрирането на подобно начинание. Защото футболът не е само един треньор и единадесет футболисти; във футбола имаме администриране, имаме програми, имаме цели. Всичко това искам да бъде чуто от вас, от нас, пред всички и тогава да бъде определен кой евентуално би могъл да бъде най-подходящият човек, който наистина ще изведе „Етър” там, където всички искаме да го видим.

В тази връзка е точка 2 и не знам защо и какви са мотивите на колегите, които предлагат тя да отпадне. Защото чрез точка 2 аз искам да бъдат елиминирани и преките, и косвените съмнения, че се сглобява нещо нелицеприятно още в самия му зародиш. Искам публичност, искам прозрачност, искам яснота, искам квалифициран човек, който да застане и да поведе отбора, защото много неща ще зависят от него. Дали ще бъде изпълнителен директор, или друг, но нека застане с цялостната си концепция за една, за две, за три години пред всички нас и да защити желанието си - защо иска да бъде решаващият човек в клуба. Какво лошо има в това, чрез което ние ще разберем кой може и кой не може? Иначе ако сега ви спуснат и ви бъде наложен, какво ще кажете утре?

Да, ние сега ще вземем решение. Някои говорят, че за новия клуб трябват 300 000 лв. и пр. Не, напротив - до 100 000 лв. Аз заявявам, че община В. Търново, с ангажимента, който има „Пазари - Велико Търново” – 60 000 лв., можем да си позволим да стартираме това ново начало и да издържаме на този етап представителния отбор и детско-юношеските групи.

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: Аз категорично съм за създаване на нов футболен клуб, но чета точка 2 в предложението на колегата Димитров - в частта „обсъждане на стратегията за развитието на футбола на кандидатите за изпълнителен директор на клуба в община В. Търново”. Разбирам добрите Ви чувства и искрените Ви намерения, колега, да има футбол във В. Търново и да го има на ниво, но ние нямаме бюджет все още.

Има едно предложение до г-н Кмета, което знам, че той е приел и ще се ангажира да бъде създаден такъв клуб. Надявам се, че всички ще го подкрепим. Оттам нататък ще трябва да се определи бюджет за този клуб. Според мен 100 000 лв. въобще не са достатъчни за развитието на добър футбол във В. Търново.

Защо смятам, че не е време сега да мислим за изпълнителен директор? Дай Боже, да се намери добър спонсор, като този път, клубът като е общински, общината, със своите представители, ще може да прецени дали кандидатът за спонсор е читав, или не, защото за Фейзито (както му казват всички) ние не можхме да решаваме дали той да бъде спонсор. Ние разполагахме с 34 % в този клуб и не можехме да вземаме такива решения. На практика този спонсор ни беше спуснат и той разби клуба. Така че със създаването на общински клуб общината ще може да прецени кой от кандидатите за спонсори ще може да свърши работа и кой няма да може да върши работа. И оттам нататък - ако определим изпълнителен директор, представете си, че утре има спонсор, който иска да поеме отбора и да налее пари в него, нормално е изпълнителното тяло да е негово. Аз ще подкрепя исканията, но донякъде.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Това че е направена точка 2 в проекта за решение, не значи, че трябва да се случи утре, не ме разбирайте погрешно. Ние вземаме решение без срок. Когато това бъде факт, ние предлагаме форма на комуникация между обществото и между нас.

Така че не приемам аргументите на колегата, че слагаме каруцата пред коня, не е така.

Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: На път сме да откажем тези момчета да гласуват за в бъдеще, но се надявам, че няма да ги откажем да спортуват.

Имам един въпрос към присъстващите в залата: Гледахте ли снощи дебата за ЦСКА в шоуто на Слави? Почти се превръщаме в същото нещо – някаква пародия. Няма в залата човек, който да не желае В. Търново да има футболен клуб, достоен за миналото и с достойно бъдеще. Всички сме се радвали и сме плакали, и сме викали, и сме бягали от училище да гледаме мачовете на стария „Етър”. Няма как обаче да живеем със спомените, трябва да живеем с реалностите. Желанието на всички ни е огромно да има футбол във В. Търново, обаче нямаме терени и нямаме стадион в момента, нямаме тренировъчни игрища, а общината няма пари. Това са фактите.

Затова когато говорим за създаване на общински футболен клуб, първият въпрос, на който трябва да си отговорим, е: Имаме ли възможност за финансираме общински футболен клуб? Това е дискусия. Не казвам „да” или „не”. Ако към днешна дата отговорът е „не”, след три месеца или след една година отговорът може да е „да”; нека да отворим такава дискусия.

Второ, тук става въпрос за треньори, за администрация. За ръководители и за администрация ще има много мераклии. В България всички разбират от тези две неща - футбол и от политика. Специалисти ще се намерят всякакви. Истината обаче е да намерим точните хора с конкретно финансиране, а не да гадаем днес 100 000 лв. годишно или 100 000 лв. на месец са необходими. Аз ще помоля тези, които се интересуват, да попитат в община Добрич, за която аз имам информация, колко струва там общинския футболен клуб, който играе в „В” група с местни момчета. Доколкото знам, струва 50 000 лв. месечно - с базата, с всички групи, треньори и т.н. Може и да бъркам, но такава е моята информация. Лично аз съм привърженик на т.нар. „шведски модел”, в който общините и общинските футболни клубове гарантират на 10 местни футболисти на възраст до 21 години договор в местните футболни клубове. Ако има възможност, общината си позволява да закупи и други футболисти с по-високи заплати.

Ако има нещо хубаво в това, което се случи с „Етър-1924”, това е урокът, който ние всички получихме – че такова нещо, такъв експеримент община Велико Търново и футболните хора в общината не трябва да допускат повече. Затова нека отворим дискусията за общински футболен клуб. Ако е възможно, да има такъв. Нека да отворим дискусията за общинския футбол, въобще за футбола; за школите във В. Търново – когато моят син играеше, те бяха пет школи във В. Търново, а вижте какво се получава с мъжкия отбор. Лично аз бих искал да виждам тези момчета да играят постоянно, независимо в коя група – „В” или „Б”; дай Боже – в „А” група, вместо скъпо платени световнонеизвестни звезди.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Николай Илчев много добре каза за спомените. Аз си спомням 1993 г., когато бях в казармата и избягах,т за да гледам „Етър”, когато играеше в шампионската лига и после влязох в ареста. Но в момента ме боли, тъй като изтървахме питомното, а сега ще гоним дивото. И си задавам въпроса: Когато съдружниците ни предложиха да ни продадат акциите от „Етър”, когато миналата година беше в „Б” група, с идеята да влезе в „А” група, ние ги отказахме. И тогава той ги прехвърли, защото той е задължен по Търговския закон да ги предложи първо на съдружниците. Отървахме тогава питомното, отказахме и тогава акциите отидоха, където не трябва, вместо в момента да имаме един отбор и да сме мажоритарни собственици на отбора. Те ни се подаряваха - тези акции.

Но въпросът в момента е друг. Аз гледам предложение за общински клуб. Не мога да разбера какво стои зад „общински клуб” – общината издържа клуба, или това, което е предложил кметът като становище – влизане в друго НПО и т.н. – две съвсем различни неща.

Най-вече се обръщам към г-жа Снежана Данева: Точка 1 от проекта за решение, който ние обсъждаме, мисля, че трябва да се коригира с промяна в бюджета, т.е. докато ние не заложим някакви средства, оттам нататък можем да си говорим от сутрин до вечер, и да сме едни обикновени запалянковци. Аз не казвам, че разбирам от футбол, аз обичам да ходя на футбол, аз съм обикновен запалянко, даже си купувам билет, за разлика от други. Но ако ние нямаме средства, по-добре да не тръгваме заникъде, защото станахме за смях и само да се прави експеримент с чужди пари на гърба на „Етър”, не бива.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Виждам, че колегите от БСП определено са пропуснали много съществени детайли. Има едни книжки, в които има едни счетоводни цифри и там пише коя година какво и колко е давано.

По въпроса на колегата, който говори преди малко - не знам какво сравнение да направя. Каза, че акциите са подарявани. А колегата дава ли си сметка с какви загуби и задължения беше към миналата година? Или те ни го дават само така, името „Етър”, и всичко друго остава те да плащат. Мисля, че е несериозно да се внася подобна информация от някои колеги и да вменяват нецелесъобразност от гледна точка на решенията на ВТОС.

А по въпроса колко пари ще струва ФК „Етър”. Отворете книгите, докладите и ще видите назад във времето колко пари е струвал „Етър” в „Б” група. Тогава излезте и кажете, че е струвал 50 000 лв. Защо подменяме фактите? Нека да сме коректни, защото чрез нашата коректност наистина трябва да създадем нещо ново. В документите пише колко е отчетът и какви пари са давани; не сега, вчера или миналата година на въпросните наши партньори в другото дружество, а вижте колко ни е струвал преди 3-4-5 години „Етър”, защото разликата от 300 става примерно 600-800 и прочее „х” левове.

Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: Г-н Димитров, когато започнаха да падат договорите в съда на бившия ФК „Етър-1924”, стана ясно, че футболистите са подписвали по два договора – един официален - с малка заплата и един неофициален – с голяма заплата. Това вече не е тайна аз никого. Нали разбирате, че един общински футболен клуб не може да си позволи такова нещо? Ако разходите, за които говорите, тогава са били „х” лв. според официалните документи, според неофициалните излиза, че са били „х” по коефициент 5 или 10, така че реалната издръжка на един футболен клуб не е това, което е отчитано и обявявано. За съжаление, истината я разбрахме по-късно. Общински футболен клуб не може да си позволи такова двойно счетоводство.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Имам процедурно предложение да приключим дебата и да гласуваме, защото в тази сесия като че ли изпаднахме в положение да обясняваме нещо, което е ясно на всички ни, но някой не може да го разбере. Пътят към ада е покрит с добри намерения – това е библейски израз. Апостолът беше казал: „Целите сме изгорели от парене и пак не можем да духаме”. Трябва ли да продължаваме да си говорим, че футболът е скъпо нещо. Ако не беше скъпо, общини къде по-големи и по-богати щяха да си направят. Защо София да не вземе ЦСКА и да го направи общински клуб на София?

Давам пример, за да кажа колко безсмислено е да обсъждаме тази идея, без да имаме нито цифри, нито задачи. Какъв футболен клуб ще създаваме? За 16-годишни, за 15-годишни или мъжка формация? Къде ще играе – в „Б” или във „В” група? Мъжки или женски отбор ще финансираме? Защо да не финансираме женски отбор и да стане републикански шампион? Имаме ли опит? Имаме.

Можем да си поставяме много въпроси, но те са безсмислени, без да отговорим какъв спорт, какъв футбол в рамките на този спорт ще прави общината. Да не говорим, че нямаме игрища. Чувствам се виновен и аз, че в тези години последното старо военно училище се превърна в един огромен трап, който сигурно с десетилетия ще стои там.

Да, „Етър” трябва да го има, да, „Етър” ще го има, но не можем да го направим сега без хората от футбола.

Предлагам сесията да приключи, да гласуваме и да прекратим дебатите. Щом на тези хора не можем да обясним за какво става дума, значи си говорим на различни езици.

 

Предложението на г-н Милен Михов за прекратяване на дебатите беше подложено на гласуване и прието с 22 „за”, „против” няма и 1 „въздържал се”.

Г-н Ашиков подложи на гласуване постъпилото предложение от ПП ГЕРБ:

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА ВТОС възлага на кмета на община В. Търново на редовно заседание на ВТОС на 25.07.2013 г. да предложи на ВТОС информация-предложение за създаване на Великотърновски общински футболен клуб.

2. Да отпадне текстът: „на кандидатите за изпълнителен директор на клуба в община В. Търново”.

Предложението беше отхвърлено с 10 „за”, 2 „против” и 8 „въздържал се”.

Предложението на г-н Димитров по точка 3 от дневния ред беше подложено на гласуване и отхвърлено с 1 „за”, „против” няма и 19 „въздържал се”.

Г-жа СНЕЖАНА ДАНЕВА: Тъй като ситуацията с ИПГВР става извънредна, аз искам да ви помоля, понеже нямаме полезен ход и всичко това, което каза г-жа Цонева, е точно така, ние дори и да внесем утре плана в министерството без решение на ВТОС, те няма да го разгледат, докато не получат решението. Затова ви моля и предлагам да дадем един срок до петък – 17 часа, който има някакви забележки да ги внесе в писмен вид, като ще помоля да бъдат конкретни: страница еди-коя си, еди-каква си забележка, за да могат изпълнителите да го разгледат и преработят в събота и неделя и в понеделник да се внесе преработеният план за редовните комисии.

 

Заседанието беше закрито в 19.30 часа.

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

ТОДОР ТОДОРОВ          

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  

 

РУМЕН ДИМИТРОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

МИРОСЛАВ МАРИНОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

СТЕФАН СТЕФАНОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:

ДИЛЯНА МИЛЕВА