Начало Заседания Протоколи Протокол № 50 от 25.07.2013 г.

 

 ПРОТОКОЛ № 50

 

от петдесетото заседание на Великотърновския общински съвет,

проведено на 25.07.2013 г. от 09.00 часа в залата на Община Велико Търново. Присъстват 36 общински съветника. Отсъства г-н Милен Михов.

 

Заседанието беше открито от председателя на ВТОбС – г-н Николай Ашиков. Г-н Ашиков покани г-жа Десислава Йонкова – председател на Общинската избирателна комисия, да съобщи решение на ОИК.

 

Г-жа ДЕСИСЛАВА ЙОНКОВА: Г-н Председател на ВТОС, уважаеми господа Заместник-председатели, уважаеми г-н Кмет, уважаеми г-н Заместник-кмет, от името на ОИК – В. Търново бих искала да ви уведомя, че на основание чл. 30, ал. 4, т. 4 и ал. 7 от ЗМСМА, във връзка с член 276 и 277, ал. 1 и чл. 33, ал. 1, т. 18 от Изборния кодекс ОИК прекрати предсрочно пълномощията на общинския съветник Стефан Тодоров Стефанов, като обяви за избрана за общински съветник г-жа Желка Денева – следващия кандидат, посочен в листата на БСП.

Причина за вземане на решението на ОИК беше постъпило лично заявление от г-н Стефанов, с което уведомява ОИК, че по силата на заповед КВ 245 от 02.07.2013 г. на министър-председателя е назначен за заместник-областен управител на област В. Търново и в тази връзка моли пълномощията му да бъдат прекратени.

Решението влезе в законна сила на 16.07.2013 г. В тази връзка имам удоволствието да връча Удостоверение за избран за общински съветник на г-жа Желка Денева.

 

Г-жа Денева получи Удостоверението и положи клетва като общински съветник във ВТОС.

Председателя на общински съвет обяви проекта за дневен ред:

 

1. Отчет за изпълнение на решенията на ВТОбС за I-то полугодие на 2013 г. и отчет на всички неснети от отчет решения на ВТОбС, Вх. № 1868/09.07.2013 г.

2. Утвърждаване натуралните показатели по училищната мрежа на Община Велико Търново за учебната 2013/2014 г., Вх. № 1892/15.07.2013 г.

3. Питане от Радка Маринова Крумова – общински съветник, Вх. № 1866/09.07.2013 г.

4. Питане от Стоян Витанов – общински съветници, Вх. № 1874/11.07.2013 г.

5. Питане от Петко Тюфекчиев и Стоян Витанов – общински съветници, Вх. № 1875/11.07.2013 г.

6. Питане от Александър Бенев Нанков – общински съветник, Вх. № 1889/15.07.2013 г.

7. Одобряване на Проект на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Велико Търново, Вх. № 1888/15.07.2013 г.

8. Промени по приходната и разходната част на бюджета към 30.06.2013 г. и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2013 г., Вх. № 1901/16.07.2013 г.

9. Свикване на редовно Общо събрание на съдружниците на „Пазари – Велико Търново” ООД на 26.07.2013 г., Вх. № 1879/12.07.2013 г.

10. Възлагане на управлението на „ОДПГ” ЕООД – гр. Велико Търново, след проведен конкурс за избор на управител, Вх. № 1881/12.07.2013 г.

11. Предоставяне собствеността върху недвижими имоти, частна общинска собственост, по искане на Общинска служба по земеделие гр. Велико Търново, Вх. № 721/07.05.2012 г.

12. Ново обсъждане на Решение № 733/27.06.2013 г. на ВТОбС

13. Ново обсъждане на Решение № 734/27.06.2013 г. на ВТОбС

14. Допълване на Инструкция за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Велико Търново, Вх. № 1857/08.07.2013 г.

15. Включване на училища от Община Велико Търново в Списъка на средищните училища през новата 2013/2014 учебна година, Вх. № 1891/15.07.2013 г.

16. Предложение от директора на Спортно училище Велико Търново за освобождаване на учениците от такса за ползване на общежитие за учебната 2013/2014 г., Вх. № 1915/17.06.2013 г.

17. Промени в мрежата на учебно-възпитателните заведение на територията на Община Велико Търново за учебната 2013/14 г. – закриване на ХГ „Св. Св. Кирил и Методии”, Вх. № 1917/18.07.2013 г.

18. Промяна в обхвата на зоните за платено паркиране на територията на гр. Велико Търново, Вх. № 1878/11.07.2013 г.

19. Сключване на договор за осъществяване на рекламна дейност за предстоящи културни прояви в Община Велико Търново, Вх. № 1884/12.07.2013 г.

20. Актуализация на план-сметката за приходите и разходите по приватизационните фондове на Община Велико Търново през 2013 г., Вх. № 1906/17.07.2013 г.

21. Откриване процедура за приватизация на общински нежилищен имот, Западна промишлена зона, гр. В. Търново, Вх. № 1907/17.07.2013 г.

22. Намаляване на началните цени за продажба на имоти в Западна промищлена зона, гр. В. Търново, Вх. № 1908/17.07.2013 г.

23. Намаляване на началните цени за продажба на имоти в Промишлена зона „Дълга лъка”, гр. В. Търново, Вх. № 1909/17.07.2013 г.

24. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, Вх. № 1847/04.07.2013 г.

25. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Ветринци, Вх. № 1855/04.07.2013 г.

26. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, гр. Килифарево, Вх. № 1853/05.07.2013 г.

27. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Велчево, Вх. № 1852/05.07.2013 г.

28. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Габровци, Вх. № 1854/05.07.2013 г.

29. Отдаване под наем на апартамент собственост на „СБАЛПФЗ Д-р Трейман” ЕООД, Вх. № 1863/08.07.2013 г.

30. Отдаване под наем на част от имот, с. Пчелище, Вх. № 1848/05.07.2013 г.

31. Отдаване под наем на част от имот, с. Миндя, Вх. № 1849/05.07.2013 г.

32. Отдаване под наем на част от имот, с. Къпиново, Вх. № 1850/05.07.2013 г.

33. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделски земи от ОПФ, с. Никюп, Вх. № 1893/15.07.2013 г.

34. Разсрочване на парично задължение за част от имот общинска собственост, намиращ се в сградата на ПМГ „Васил Друмев”, Вх. № 1856/05.07.2013 г.

35. Отписване от активите на „Инвестстрой -92” ЕООД, гр. В. Търново, Вх. № 1876/11.07.2013 г.

36. Одобряване проект за ПУП, местност „Козлуджа”, гр. В. Търново, Вх. № 1890/15.07.2013 г.

37. Потвърждаване на Решение № 974/17.06.2010 г. за участие на общината в „Асоциация на общини със селища и територии на културно – историческото наследство”, Вх. № 1864/08.07.2013 г.

38. Извършени разходи за командировки в страната и чужбина от инж. Даниел Панов, Вх. № 1865/09.07.2013 г.

39. Информация за дейността на РСО „Янтра” за 2012 г. и за участието на Община Велико Търново в него, Вх. № 1894/15.07.2013 г.

40. Доклад за проведено Общо събрание на акционерите на „Общинска банка” АД, гр. София, Вх. № 1822/19.06.2013 г.

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ: Поради голямата динамика на събитията предлагам да бъдат направени промени в проекта за дневен ред. Като точка 2 да стане: „Промени в мрежата на учебно-възпитателните заведения на територията на община В. Търново за учебната 2013-2014 г. – закриване на Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий” с вх. № 1917 от 18.07.2013 г.

Предлагам като нова точка 4 да влезе предложение с вх. № 1938 от 24.07.2013 г. за приемане на информация относно текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет.

Точка 6 – Питане от Александър Нанков с вх. № 1889 от 15.07.2013 г., да отпадне поради оттегляне от вносителя и на нейно място да влезе предложение с вх. № 1930 от 23.07.2013 г. относно „Допълнение на Решение № 400 от 25.10.2013 г”.

Като точка 7 да влезе предложение с вх. № 1933 от 24.07.2013 г. за промяна в състава на ПК.

Като точка „последна” да влезе предложение с вх. № 1922 от 17.07.2013 г. за даване разрешение за изработване на ПУП в с. Присово, което беше отложено от предходната сесия поради отсъствието на кмета на с. Присово.

Г-н Ашиков даде думата за изказвания във връзка с проекта за дневен ред.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Относно днешния дневен ред имам едно предложение, което според мен е редно да бъде гласувано с цел отлагане, тъй като на миналата сесия с Решение № 715 като основна точка, т.е. точка, с която започваме днешния дневния ред, е „Отчет по изпълнението на общинските проекти, финансирани от Европейския съюз”, което да включва техническа, финансова и т.н. Това нещо е гласувано още на 25.04.2013 г., като точка 3 е условия за отпускане на 10 000 000 лв. заем. Според мен е редно тази точка, която ние сме гласували с наше решение, в момента да бъде отложена, защото нямаме материали да я гледаме. Нека този път поне Общинската администрация да каже кога ще бъде готова, защото на миналата сесия, когато направих предложението, никой не каза, че няма да бъдат готови.

Съвсем различен е другият въпрос за Доклада по указанията по приемане на периодични доклади по изпълнение на проекти, финансирани от Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г. „Тримесечни доклади се подават до първо число на месеца, следващ тримесечния период на докладването”. Отделно са проектите за „Напредък”, просто ви казвам аргументите. Т.е. при добро желание на ОА ние досега щяхме да сме гледали този отчет. Но не става въпрос само за „Водния проект”, който касае много средства, а става въпрос и за останалите проекти - да се внесе яснота как се движат нещата, защото разбирам от таблицата, която следя, че проектът за Онкодиспансера е спрян. Какви са причините?

Затова моля ОА да поиска отлагане на точката, тъй като нямаме материали, и да каже за кога ще бъде готова.

Г-жа МАРИЕЛА ЦОНЕВА: Искам да внеса яснота по отношение мнението на г-н Тюфекчиев. Информацията във връзка с двете решения на ВТОС от април и от юни, от последното ви заседание, Решение № 715 и Решение № 645, е внесена във ВТОС и е на разположение на общинските съветници в Секретариата - това, което и г-н Ашиков предложи - една от новите точки да бъде „Информация за текущото състояние на проектите, финансирани с финансовите инструменти на ЕС”.

Причината да я внесем вчера беше да дадем максимално актуална информация не към 30.06.2013 г., а към 24.07.2013 г., защото процесите, както знаете, са динамични и това, което излиза на официалните сайтове и страниците за наблюдение на проектите с европейско финансиране не е достатъчно актуално към днешна дата.

Във връзка с изказването за Онкодиспансера наистина имаше временно спиране по доставката на медицинското оборудване, но към момента, видно и от справката, това условие е отпаднало преди месец и половина. Така че тази информация, която качват в Информационната система за управление и наблюдение на проектите, е малко закъсняла. Затова в стремежа си да бъдем максимално коректни и точни към вас, и по отношение на исканията за плащане, и по отношение на верификацията на тези искания, сме направили такава справка и сме я внесли във ВТОС вчера. Днес тя е разгледана на заседанията на ПК по БФ и в ПК по ИВСПИЕСМВ, така че има и тяхното предложение и становище.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Г-н Председател, радвам се, че ОА е загрижена за информацията на общинските съветници, но тази информация, която аз изнесох, не е по повод на внесения материал. И ако ОА иска ние да бъдем запознати детайлно, нека тогава да внася едномесечни отчети, защото ние имаме отчети на тримесечия. Аз не виждам кога ще гледаме този материал, освен през месец септември, когато имаме редовно заседание. Ако ще претупваме нещата като Интеграционния план, нищо няма да стане. Имам чувството, че нарочено се правят тези неща. От септември до декември остават два месеца.

Ако искате да имате нашето доверие, което получихте за 10-милионния кредит и т.н., недейте да злоупотребявате с него! Добронамерени сме, но не правете нещата по този начин. Можеше отчетите да си минат съвсем спокойно по комисии и днес да гледаме тези неща. Както по обществените поръчки, така и по проектите ВТОС стои на тъмно - ако може нищо да не се вижда, да се претупат нещата по някакъв начин и да останем без ход, както останахме по Интеграционния план.

 

Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението на г-н Тюфекчиев за отлагане на точката „Информация относно текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет” за следващата сесия. Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

Предложението на г-н Ашиков за преместване на предложение с вх. № 1917 от 18.07.2013 г. - „Промени в мрежата на учебно-възпитателните заведения на територията на община В. Търново за учебната 2013-2014 г. – закриване на Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий”, като точка 2 от дневния ред беше подложено на гласуване и прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението за отпадане на точка 6 от проекта за дневен ред – Питане от Александър Нанков с вх. № 1889 от 15.07.2013 г., и на нейно място да влезе предложение с вх. № 1930 от 23.07.2013 г. относно „Допълнение на Решение № 400 от 25.10.2013 г.” Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

Предложението като точка 7 да влезе предложение с вх. № 1933 от 24.07.2013 г. за промяна в състава на ПК беше подложено на гласуване и прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

Включването на точка „последна” в дневния ред - предложение с вх. № 1922 от 17.07.2013 г. за даване разрешение за изработване на ПУП в с. Присово, беше подложено на гласуване и прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

Целият дневен ред, с утвърдените корекции, беше подложен на гласуване и приет с 31 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Отчет за изпълнение на решенията на ВТОбС за I-то полугодие на 2013 г. и отчет на всички неснети от отчет решения на ВТОбС, Вх. № 1868/09.07.2013 г.

2. Промени в мрежата на учебно-възпитателните заведение на територията на Община Велико Търново за учебната 2013/14 г. – закриване на ХГ „Св. Св. Кирил и Методии”, Вх. № 1917/18.07.2013 г.

3. Утвърждаване натуралните показатели по училищната мрежа на Община Велико Търново за учебната 2013/2014 г., Вх. № 1892/15.07.2013 г.

4. Питане от Радка Маринова Крумова – общински съветник, Вх. № 1866/09.07.2013 г.

5. Питане от Стоян Витанов – общински съветници, Вх. № 1874/11.07.2013 г.

6. Питане от Петко Тюфекчиев и Стоян Витанов – общински съветници, Вх. № 1875/11.07.2013 г.

7. Допълнение на Решение № 400/25.10.2012 г. на Великотърновски общински съвет, Вх. № 1930/23.07.2013 г.

8. Промяна в състава на постоянните комисии на Великотърновски общински съвет, Вх. № 1933/24.07.2013 Г.

9. Одобряване на Проект на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Велико Търново, Вх. № 1888/15.07.2013 г.

10. Промени по приходната и разходната част на бюджета към 30.06.2013 г. и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2013 г., Вх. № 1901/16.07.2013 г.

11. Свикване на редовно Общо събрание на съдружниците на „Пазари – Велико Търново” ООД на 26.07.2013 г., Вх. № 1879/12.07.2013 г.

12. Възлагане на управлението на „ОДПГ” ЕООД – гр. Велико Търново, след проведен конкурс за избор на управител, Вх. № 1881/12.07.2013 г.

13. Предоставяне собствеността върху недвижими имоти, частна общинска собственост, по искане на Общинска служба по земеделие гр. Велико Търново, Вх. № 721/07.05.2012 г.

14. Ново обсъждане на Решение № 733/27.06.2013 г. на ВТОбС

15. Ново обсъждане на Решение № 734/27.06.2013 г. на ВТОбС

16. Допълване на Инструкция за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Велико Търново, Вх. № 1857/08.07.2013 г.

17. Включване на училища от Община Велико Търново в Списъка на средищните училища през новата 2013/2014 учебна година, Вх. № 1891/15.07.2013 г.

18. Предложение от директора на Спортно училище Велико Търново за освобождаване на учениците от такса за ползване на общежитие за учебната 2013/2014 г., Вх. № 1915/17.06.2013 г.

19. Промяна в обхвата на зоните за платено паркиране на територията на гр. Велико Търново, Вх. № 1878/11.07.2013 г.

20. Сключване на договор за осъществяване на рекламна дейност за предстоящи културни прояви в Община Велико Търново, Вх. № 1884/12.07.2013 г.

21. Актуализация на план-сметката за приходите и разходите по приватизационните фондове на Община Велико Търново през 2013 г., Вх. № 1906/17.07.2013 г.

22. Откриване процедура за приватизация на общински нежилищен имот, Западна промишлена зона, гр. В. Търново, Вх. № 1907/17.07.2013 г.

23. Намаляване на началните цени за продажба на имоти в Западна промищлена зона, гр. В. Търново, Вх. № 1908/17.07.2013 г.

24. Намаляване на началните цени за продажба на имоти в Промишлена зона „Дълга лъка”, гр. В. Търново, Вх. № 1909/17.07.2013 г.

25. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, Вх. № 1847/04.07.2013 г.

26. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Ветринци, Вх. № 1855/04.07.2013 г.

27. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, гр. Килифарево, Вх. № 1853/05.07.2013 г.

28. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Велчево, Вх. № 1852/05.07.2013 г.

29. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Габровци, Вх. № 1854/05.07.2013 г.

30. Отдаване под наем на апартамент собственост на „СБАЛПФЗ Д-р Трейман” ЕООД, Вх. № 1863/08.07.2013 г.

31. Отдаване под наем на част от имот, с. Пчелище, Вх. № 1848/05.07.2013 г.

32. Отдаване под наем на част от имот, с. Миндя, Вх. № 1849/05.07.2013 г.

33. Отдаване под наем на част от имот, с. Къпиново, Вх. № 1850/05.07.2013 г.

34. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделски земи от ОПФ, с. Никюп, Вх. № 1893/15.07.2013 г.

35. Разсрочване на парично задължение за част от имот общинска собственост, намиращ се в сградата на ПМГ „Васил Друмев”, Вх. № 1856/05.07.2013 г.

36. Отписване от активите на „Инвестстрой -92” ЕООД, гр. В. Търново, Вх. № 1876/11.07.2013 г.

37. Одобряване проект за ПУП, местност „Козлуджа”, гр. В. Търново, Вх. № 1890/15.07.2013 г.

38. Потвърждаване на Решение № 974/17.06.2010 г. за участие на общината в „Асоциация на общини със селища и територии на културно – историческото наследство”, Вх. № 1864/08.07.2013 г.

39. Извършени разходи за командировки в страната и чужбина от инж. Даниел Панов, Вх. № 1865/09.07.2013 г.

40. Информация за дейността на РСО „Янтра” за 2012 г. и за участието на Община Велико Търново в него, Вх. № 1894/15.07.2013 г.

41. Доклад за проведено Общо събрание на акционерите на „Общинска банка” АД, гр. София, Вх. № 1822/19.06.2013 г.

42. Даване разрешение за изработване на проект на ПУП, местност „До село”, с. Присово, Вх. № 1817/18.06.2013 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на решенията на ВТОбС за I-то полугодие на 2013 г. и отчет на всички неснети от отчет решения на ВТОбС, Вх. № 1868/09.07.2013 г.

 

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: В комисията, когато гледахме отчета за изпълнение на решенията, включително и неснетите от отчет, аз зададох въпрос за Решение № 71 и то по силата на това обстоятелство, че аз бях член на комисията, която проведе конкурс за автобусни линии. Става въпрос за една линия за Бургас. С изненада откривам, че Решение, което сме взели на 16.09.2012 г., т.е. преди 15 месеца, и днес се отчита като в процес на изпълнение без разяснения. Не може да направи впечатление на когото и да било, че 15 месеца ние изпълняваме едно рутинно решение да се проведе конкурс. Спомням си, че тогава с колегите писахме едни „особени мнения”. Какво стана с тях, така и не разбрах.

Единият ми въпрос е този и не толкова като конкретика, колкото като начин и стил. Не може да не дразни когото и да било, че решение, което сме взели преди 15 месеца, още е в процес на изпъленние. А има и други такива вероятно, все пак са стотици взети решения. Аз съм убеден в добросъвестността на ОА да дава коректен отчет, но става въпрос по-скоро като фактология, като подход. Отчита се примерно обявен конкурс за продажба или за отдаване под наем. Отчетът в решението е: „Отива на конкурс” или „Проведен конкурс”. Колко са се явили, кой е спечелил? Би трябвало, най-малкото, ако ние го поискаме, да се дава такава информация. Затова от частичния случай, за който ми даде повод въпросния конкурс за линията „Бургас – В. Търново”, да обобщя и за други такива отчетени решения в процес на изпълнение или изпълнени, за които да има повече яснота. Иначе се превръща в един формален акт, който ние гледаме и обичайно гласуваме със „за”.

Предложението по точка 1 беше подложено на гласуване и прието с 27 „за”, „против” няма, 2 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 756

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет:

 

1. Приема отчета за изпълнение решенията на Великотърновски общински съвет от общинска администрация Велико Търново за І–то полугодие на 2013 г. и неснетите от отчет решения.

2. Снема от отчет изпълнените решения на Великотърновски общински съвет от общинска администрация Велико Търново за I – то полугодие на 2013 г. №№ 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 518, 519, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 554, 555, 556, 557, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 579, 580, 581, 582, 583, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 637, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 656, 658, 659, 660, 662, 663, 664, 665, 666, 676, 677, 678,679, 680, 681, 682, 683, 684, 686, 687, 688, 689, 692, 697, 698, 703, 705, 707, 708, 709, 712, 713, 714, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 730, 734, 740, 743, 747, 748, 755 и неснетите от отчет решения с №№ 305, 306, 346, 351, 352, 353, 354, 368, 378, 404, 411, 424, 431, 476, 480, 488, 494, 501, 503, 504, 506, 83, 100, 197, 1411, 926, 664, 740, 752

3. Остават да се водят на отчет от Великотърновски общински съвет решения № № 516, 517, 520, 521, 522, 523, 530, 552, 553, 558, 559, 578, 584, 585, 586, 607, 608, 616, 617, 618, 619, 627, 636, 638, 645, 652, 653, 654, 655, 657, 661, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 685, 690, 691, 693, 694, 695, 696, 699, 700, 701, 702, 704, 706, 710, 711, 715, 729, 731, 732, 733, 735, 736, 737, 738, 739, 741, 742, 744, 745, 746, 749, 750, 751, 752, 753, 754 и решения №№ 317, 318, 320, 321, 322, 324, 325, 333, 358, 365, 367, 375, 376, 400, 401, 403, 407, 409, 410, 413, 414, 416, 417, 425, 433, 442, 443, 452, 464, 465, 466, 481, 490, 491, 492, 493, 505, 78, 128, 130, 143, 161, 164, 165, 181, 182, 194, 195, 255, 258, 266, 273, 288, 296, 1409, 1410, 1419, 1454, 1465, 1468, 1486, 14, 32, 1188, 1326, 1003, 1134, 1142, 886, 946, 989, 467, 343, 410, 159, 1106, 138.

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Промени в мрежата на учебно-възпитателните заведение на територията на Община Велико Търново за учебната 2013/14 г. – закриване на ХГ „Св. Св. Кирил и Методии”, Вх. № 1917/18.07.2013 г.

 

Г-н Ашиков съобщи, че по тази точка са постъпили заявления за изказвания от граждани и даде думата по реда на входящите номера на постъпилите заявления.

Г-жа ВАЛЕНТИНА КАМБУРОВА: Здравейте дами и господа! Аз съм тук като вече бивш преподавател, за да се опитаме с мои колеги учители, ученици, граждани да предотвратим един срамен и позорен акт, който може да се случи. Аз съм назначена в гимназията през 2001 г. от Милко Донев след конкурс. Знам как се работеше и как вероятно и сега се работи: с едно телефонно обаждане се решаваха много въпроси; и с едно удряне с юмрук по масата; и с едно скръцване със зъби.

Няма как да превъртим цялата лента на тази 133-годишна история, но трябва да се попитаме: Имаме ли нужда от читалища, училища и културни институции? Защо направихме читалище „Искра” бинго зала и после търговски център? Защо училището, което се намираше срещу читалище „Искра”, положихме толкова труд да го съборим, за да направим една лъскава сграда, в която сега няма нито един, или може би един, офис? Защо отидохме при кино „Модерен театър” и пак с много труд и техника да го разрушим, за да има сега 1-2 магазинчета. Та стигнахме и до училището във В. Търново, което искаме да превърнем в паркинг.

През 1880 г. и преди това хората са дали парите си, за да направят училище за В. Търново и за всички българи от Мизия, Тракия и Македония. И затова са се стичали там, затова всички известни имена, които са вписани в сборници, учебници и летописни книги, са толкова много и не можем да ги изброим. Затова Антон Дончев преди два дни призова тук да дойде министър, да се намеси и да спре това безобразие и престъпление. Тук не трябваше да съм аз, трябваше да бъде г-жа Митка Янева, която преди 30 г. от СОУ прави Хуманитарна гимназия, след което от цяла България започват да идват директори, за да се учат, за да черпят опит как и в техните градове да бъде направена хуманитарна гимназия. В хуманитарната гимназия се учи хуманитаризъм и хуманитарни науки, учат се български език и литература и история. В понеделник: български език, литература, история; във вторник: български език, литература, история; в сряда: български език, литература; история, в четвъртък: български език, литература, история и в петък: български език, литература, история. Понякога по един, понякога по два часа. Това е хуманитаризмът. След това нашите ученици отиват на Света гора, във ВТУ, отново да учат български език, литература, история. Нали сме българи и това са хуманитарните дисциплини.

Това е била една знаменателна дата - когато г-жа Митка Янева открива Хуманитарната гимназия. След това, не зная по какви причини и съображения, започва, след като се изредиха директори от ранга на г-н Донев, г-жа Чехларова, после идва една директорка, с която сега всички искат да си измият ръцете, за която пишат с едни подигравателни имена „Тамарка” или Тамара с малки букви. Пишат го ученици, които явно ние не сме възпитали добре, и някои бивши учители, които имат да разчистват лични сметки. Затова ли трябва да ликвидираме и да унищожим Хуманитарната гимназия? Аз мисля тук да надделее разумът.

Няма да припомням, че преди две години действително г-н Панов дойде, събра учителските колегии на основното училище и на ХГ, скара ни се и каза, че трябва да работим, за да направим приема. Но не можем, г-н Панов, да направим приема, след като на всяко съвещание на директори тази директорка пак бъде обругавана, правена за посмешище; всички директори да не я зачитат, да не й обръщат внимание, да гледат с пренебрежение на нея. И когато те съветват своите ученици и родители: „Не отивайте в това училище! Само не в Хуманитарната гимназия!”, ние наистина няма как да направим приема. Тези хора също вероятно знаят и са подочули нещо - че училището ще се ликвидира и то ще получи друго предназначение.

Сградата и гимназията е строена, за да бъде просветно огнище и само в години на война и земетресение е променяла предназначението си. Мисля, че г-н Панов, който доказва, че може да възражда Летния театър след 25 години загробване, и улици, и други музеи и институции, сега трябва да излезе и да каже: „Великотърновци, родители, всички, които искате да има Хуманитарна гимназия, елате и си запишете децата в това училище!”. Иначе няма как да стане. Иначе се носят легенди, мълви, слухове.

И понеже видях, че дойде г-жа Личева: Не може да стигнем дотам, да кажем, че няма интерес към хуманитаризма! Когато казваме така на обществеността, естествено, че родителите също започват да се колебаят и да се питат: „Това е казал началникът на Инспектората, значи има нещо, значи училището отива към закриване”. Затова не можем да направим приема.

Тук има учители, които присъстват преди мен и вероятно имат по-разумни, по-рационални предложения от мен и те ще могат да кажат какво да направим, за да спасим и да я има Хуманитарната гимназия.

Г-жа ЦВЕТЕЛИНА МИРОСЛАВОВА: Добър ден на всички! Уважаеми г-н Председател, уважаеми общински съветници, аз също бих искала да обърна към вас с призива: замислете се за това: необходима ли е Хуманитарна гимназия на В. Търново, защото нашето лично мнение е, че това е едно училище, което в годините е показало своите достойнства, дало е много видни личности на страната и на В. Търново и смятам, че продължава да дава такива.

Бих искала да ви върна назад във времето и да обърна внимание на приема в гимназията. Според мен нещата започват още през 2006 г., когато в гимназията намалява приемът. До 2005 г., включително, са приемани по 5 паралелки. През 2006 г. никой може би не обръща внимание на това, че паралелките намаляват на три. През 2007 г. положението е същото – отново има три новоприети паралелки. Може би вече 2008 г. трябваше да бъде сериозен апел за помощ, когато е приета само една паралелка в гимназията. През 2009 г. учениците, които записват в двете обявени за прием паралелки, не стигнаха необходимия минимален брой. Те са под 18, с което биват закрити, т.е. гимназията има нулев прием. През 2010 г. с общи усилия (всички колеги от гимназията знаят колко усилия положихме и какво ни струваше) успяхме да направим прием от две паралелки. Следва отново година с нулев прием и миналата учебна година, когато имаме приета само една маломерна паралелка. Наистина, учениците, които бяха записани, бяха 13 и ние решихме като последен спасителен кораб да се обърнем към Министерството на образованието. Тук е мястото да благодаря на г-н Панов и на г-жа Личева за съдействието, което ни оказаха тогава и за подкрепата, която получихме за тази паралелка, защото тази година ние не видяхме болката в очите на тези ученици, които не са продължили образованието си в желаното училище, ние видяхме надежда в техните очи. Това беше надежда и за нас, че може да се закрепят нещата.

Когато споменах за 2008 г. и приетата само една паралелка - тогава за първи път в обществеността се появяват и изказвания, че гимназията ще бъде закрита, които малко по малко се насложиха в обществеността, и смятам, че доведоха до това положение. Родителите – тези, които трябваше да запишат децата си при нас, загубиха доверието си в гимназията и много малко бяха тези, които ни се доверяваха и които записваха децата си.

Ако погледнем от финансова гледна точка: да, наистина учениците в гимназията са малко. Необходими са средства за дофинансиране и издръжка на гимназията, както за заплати, така и за външни услуги, но аз искам да попитам: В края на учебната година, когато знаем, че парите няма да стигнат (или поне досега е било така) и в другото училище, с което съвместяваме сградата, означава ли това, че горивото ще бъде заплатено на 100 %? Тъй като, доколкото аз знам, сградата не може да бъде отделена на едно или друго крило, тя се отоплява цялата, а разходът за гориво е голям. Наистина, това са много средства, които са необходими за дофинансиране на гимназията.

Моята молба е: запазете гимназията, защото тя е необходима на В. Търново, и нека заедно и всички да излезем с позицията: „Хуманитарна гимназия ще я има!”, за да се върне доверието в обществеността.

Г-жа ВИОЛЕТА БЕЛЧЕВА: Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-да общински съветници, ще се опитам да бъда оптимално кратка, за да може повече мнения да бъдат взети предвид. Очевидно закриването на Хуманитарна гимназия в последната седмица стана актуалната тема на деня. Като активен гражданин и участник в граждански движения аз заех своята позиция още в четвъртък, когато създадох отворената група във Фейсбук „Да спасим Хуманитарна гимназия”. Гражданското общество винаги е подпомагало вземането на решения от вас, участниците във властта, в правилната посока, в посоката, която е в най-голям обществен интерес и тук вие ще имате правото и силата, и волята да покажете къде е общественият интерес: дали да закрием, или да съхраним. Ние създадохме инициативен комитет, приехме конкретни искания и програма, която ви насочва по начина, по който ние можем да съхраним учебното заведение. Искам това също да бъде взето предвид, защото там има много разумни неща и ако по-нататък ще се решава нещо за съдбата на Хуманитарна гимназия, то мнението на този Инициативен комитет да бъде взето предвид и представители на гражданското общество да участват в конкретните обсъждания, защото ние имаме предвид едно важно нещо и то е приемане на 5-годишна програма за съдбата на гимназията, защото всеки бъдещ ученик трябва да има перспектива пред себе си. Не всяка година да говорим, че Хуманитарната гимназия ще се закрива.

Децата са най-голямото ни богатство. Ние искаме да ги възпитаме в ценностна система, искаме да създадем култура. В дните, в които В. Търново кандидатства за европейска столица на културата, когато във В. Търново имаме хуманитарен университет, най-малко логично звучи, че ние трябва да закриваме и Хуманитарна гимназия, защото ако създаваме култура и културни институции, то е логично, че трябва да имаме и ползватели на тази култура, хора, които могат да я оценят.

Когато разглеждах материалите, които са постъпили, имам няколко питания, които мисля, че ще бъдат изяснени. Те са следните: ние закриваме едно училище със становище, че няма деца, че има демографски срив, а в същото време предлагаме на негово място да бъде създадено друго училище. Уважаеми господа, децата са константа. Ние разполагаме с определен брой деца. Това как ще ги насочим да изучават, как ще регулираме приема зависи единствено от РИО, защото разкриването на паралелки с хуманитарна насоченост в другите училища е пагубно за съществуващата ни образователна система, както и чрез разкриването на чуждоезиково обучение на едно училище с активен прием, можем да стигнем до закриване Езикова гимназия; при разкриването на паралелки с компютърно обучение и математика, можем да стигнем до закриването на ПМГ. Нека да помислим върху това и нека този прием да бъде равностоен!

Но това е един от малкото проблеми. Другият основен проблем, с който се сблъскваме, това е имуществото на Хуманитарна гимназия. В момента се изнасят награди, грамоти, купи от кабинетите. Къде са те, кой ги приема и защо това се предприема преди гласуването в ВТОС?

Дотук всичко е на ниво предложения. Следващият проблем, който е основен, е отговорността. Очевидно по някакъв път - лош мениджмънт, лош маркетинг, се е стигнало дотук. Ние всички сме ръководители. Кой ще поеме отговорността за това, което се получава, и къде е тя?

Ще завърша с едно изречение, което великият Антон Дончев в интервю в подкрепа на запазването на Хуманитарна гимназия каза в радио „Хоризонт”: „Най-големият враг на лисицата е нейната кожа, най-големият враг на Мъжката гимназия е нейната сграда”. Нека не позволяваме мислите и обществото да вървят в тази посока!

Г-н ОГНЯН ЙОРДАНОВ ЗАХАРИЕВ: Радвам се да се запозная с всички общински съветници. Това е моето първо участие във Ваше заседание и се извинявам от свое име, тъй като моето изказване е по точка 1 от дневния ред. По точка 1 от дневния ред се обсъждат изпълнени или снети от отчет решения на ВТОС или станали такива. ВТОС има извънредни сесии. Аз не си направих труда (така както и се случи, че моето изказване не беше поставено в самата точка 1); не си направих труда да прочета цялата отчетна дейност, която кметът Даниел Панов посочва на 60 страници, тъй като абсолютно съм сигурен, че в тази отчетна дейност не е посочено това, което може би и вие, г-да и г-жи общински съветници, не знаете, а именно: всеки един от вас е наследил вина спрямо лично мен. Тъй като Общинската администрация от 10 юли тази година е информирана пряко с входящ номер 49 за щета, която служба Гражданска регистрация в община В. Търново, която вероятно съществува далеч преди Хуманитарна гимназия, е осъществила спрямо мен лично на дата 10 март 1999 г., когато аз на тази дата като софийски жител, член на Управителния съвет на частната поликлиника в 250-хиляден Люлин, макар и роден на 17 май 1962 г. в гр. В. Търново, по незнайни за мен обстоятелства изведнъж се оказах отново търновски жител и настанен в Психодиспансера. Т.е. всеки един от вас, общинските съветници, може да отиде и да провери давал ли съм съгласие в паспорта ми да бъде ударен печат, а също така може да провери на извънредната сесия след 10 юли, когато вече сте по-обстоятелствено информирани, че е виновен пред мен. Само че нито виждате адвокат, ама сега ще видите гърба ми и на него не пише нещо по-различно от това, което ви казвам: ВТОС е наследил вина спрямо мен.

В днешна дата може би малцина от вас знаят какво означава да си софийски жител във времето на социализма и как от търновско гражданче без софийска съпруга го постигаш. Не чух да има такова решение, че вие си признавате вината, че сте отишли в Районния съд, посочили сте се като ответник, а мен - като ищец. Не чух такова решение и затова аз считам, че по точка 1 ВТОС трябва да разгледа внимателно това, което стои пред кмета Даниел Панов от 10 юли т.г., на свое следващо заседание трябва да вземе решение, че признава своята вина, а също така да вземе решение да заведе от свое име, със своите пари дело в Районния съд, където се посочва като ответник.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Това няма отношение към точка 1.

Г-н ТОДОР БОЯДЖИЕВ: Уважаеми председател на ВТОС, г-н Ашиков, уважаеми кмет на община В. Търново, г-н Даниел Панов, позволете да изкажа моето мнение „за” или „против” класическата бивша мъжка гимназия, която аз съм завършил през 1954-1955 г., която впоследствие стана смесена гимназия, и да се представя с две-три изречения за какво съм застанал тук. След като завърших гимназията, продължих образованието си и съм завършил „Промишлена електроенергетика”. Понастоящем съм регионален представител на Българското документално и игрално кино, на Европейското документално и игрално кино и на „Уника”, като организатор и информатор за провеждането на национални и международни кинофестивали в региона на В. Търново, най-вече в училищата, гимназиите и във ВТУ.

Позволете ми да си прочета становището, като имам две предложения за оцеляването на сегашната Хуманитарна гимназия, която ще навърши вече 134 години.

Първо предложение. Гимназията и през настоящата 2013-2014 г. да продължи учебната си и творческа дейност без осми клас, като следващата 2014-2015 г. тази празнина трябва да бъде запълнена, като се положи много труд за записване на нови ученици до максималната или минималната бройка.

Да се проведе конкурс за нов директор на гимназията, като кандидатите трябва да бъдат не по-малко от петима, с трудов стаж не по-малко от 10 г. с две учебни специалности и владеене на поне два чужди езика.

В сградата на гимназията има музей, в който са подредени експонати от нейното създаване до наши дни. Тези експонати представят учебната дейност на гимназията през тези близо 134 години. Но музеят е заключен и почти никой не го посещава. Аз съм подарил на музея на гимназията всичката си здрава и действаща класическа фото и кино техника и фотолаборатория, но не съм ги и виждал в музея, защото е заключен, а той трябва да стане достъпен до всички желаещи да го посещават, дори и срещу минимално заплащане.

В гимназията се изучава специалност „Журналистика”, като такава специалност няма във Великотърновския регион. Добре е да има още една специалност, която да привлече нови деца–кандидати да се учат в гимназията. Сега Хуманитарната гимназия има четири паралелки със специалност „Журналистика” и хуманитарни науки, които не е допустимо да се преместят в други училища. Ако учениците се преместят от Хуманитарна гимназия, това ще навреди много на самите ученици и на техния учебен процес.

Второ предложение. Предлагам Хуманитарна гимназия да бъде филиал към ВТУ за подготовка на млади кадри от осми до дванадесети клас за студенти във ВТУ. Освен споменатите по-горе специалности - „Журналистика” и „Хуманитарни науки”, могат да бъдат добавени и още други специалности, които се изучават във ВТУ. Като завършат възпитаниците на гимназията, да продължат в нашия университет, а не да търчат по други университети в България и в чужбина.

Към Хуманитарната гимназия трябва да се създаде художествен, фото и кино клуб, който да създаде творчески навици на възпитаниците на гимназията по журналистика и хуманитарни науки; не само да създават фото и кино филми за медиите; писмени и електронни.

Трето, дворът на гимназията да се преустрои в спортен комплекс и в този комплекс да се изградят баскетболно, волейболно, хандбално и игрище за минифутбол със съответните пейки за публика. Изграждането на този спортен комплекс да се предостави на спортни организации и фирми, както и на община В. Търново, които след изграждането на споменатия спортен комплекс да печелят от съответната спортна дейност, като се отделят и финансови средства за учебната дейност на гимназията.

Кинофилмите на гимназията и мои филми ще се прожектират в началото на тази есен в пленарната местна зала със съдействието на кмета Даниел Панов.

Г-жа МАРГАРИТА МАРИНОВА: Уважаеми г-н Председателю на ВТОС, уважаеми дами и господа общински съветници, скъпи колеги и ученици, казвам се Маргарита Маринова, преподавам български език и литература в Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий” и съм един от петимата действащи учители в момента в Хуманитарна гимназия.

Считам, че е мой дълг и морална отговорност да бъда тук днес в този толкова важен момент за бъдещето на гимназията. Морална отговорност пред училището, в което работя вече 10 години; пред моите колеги, с които съм била рамо до рамо във всички тези години; и пред моите ученици, за които смятам, че съм направила всичко по силите си, за да се чувстват подготвени, знаещи, можещи и адекватни на времето си млади хора.

Аз няма да се впускам в миналото на гимназията, няма да възкресявам славните години на това училище, което безспорно има своето място в духовното пространство на гр. В. Търново и на България, нито ще започна да анализирам причините, които са довели до предложението за закриването на гимназията. Няма да говоря за лош мениджмънт или лошо управление, или негативни настроения към училището. Всъщност съм провокирана от мнения и изказвания, които звучат в общественото пространство по отношение на качеството на обучението и на ефективността на учебния процес в Хуманитарната гимназия през последната година и като цяло през последните няколко години. Като учител по български език и литература заявявам отговорно за своята работа, а също така, с позволението на моите колеги, и за тяхната работа, че нашите ученици са имали ефективен, пълноценен учебен процес, както от страна на учителите, които са щатни в училището и които покриват основните предмети в учебните планове, така и от страна на нашите колеги лектори, които преподаваха по биология и химия, по немски език, по испански език, по музика и по изобразително изкуство. Нашите ученици са тук и те могат да потвърдят това.

И тъй като в училищния свят нещата се измерват с цифри и оценки, аз като класен ръководител на настоящия вече единадесети „а” клас, мога да кажа, че моите ученици завършват учебната година с успех Много добър 5,21. В бройката на тези 21 ученици има 10 отличници, от които трима завършват с успех Отличен 6,00. Аз се гордея, че съм класен ръководител на тези деца и техният успех се дължи на усилията на всички техни учители, които отговорно, с изключителен професионализъм, с голяма грижа се отнасят към своите ученици. Чуха се мнения и се написа също така, че в гимназията се правят прекалено много извънкласни дейности, които отвличали учениците от пряката им работа, че учебният процес се изоставя. Да, наистина, тези деца работят в СИП, работят по проект по „Успех” и по международни проекти. Но това по никакъв начин не е навредило на учебната работа в училище, даже напротив, това ги мотивира още повече; мотивира ги, защото те са избрали да бъдат ученици в Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий”.

Г-н НЕДКО ЦАНЕВ: Мисля, че ще ми е трудно да застана пред вас и да защитавам моето училище, но след като съм тук, виждам, че ще ми е много лесно, защото половината от залата също са ученици на това училище. И аз ще пропусна емоционалната част; предполагам, че има хора, които по-добре ще разкажат за историята на това училище и защо то е било построено там. Аз ще говоря за неща, от които разбирам.

По стечение на обстоятелствата аз се оказвам един от най-големите работодатели в старата част на града. Знаете, че през последните 30 години голяма част от административните сгради се изместиха към центъра и към новата част и така три от старите квартали на града се обезлюдиха. Може би Хуманитарна гимназия остана единственото живо нещо, което поддържа живота в тези три квартала. Това е един от големите проблеми, за които аз искам да говоря. Не искам да изреждам сградите, които са изоставени в района – като почнем от бившия Окръжен съвет, сградата на Центъра по трудово обучение, училището в Асенова махала, бившата фабрика „Лачита”. Може би след време и ЖП-пансионът ще бъде затворен, както вървят нещата. Така че Вие с Вашето решение освен аргументите на учителите и на учениците против затварянето на училището трябва да чуете аргументите и на нас, които работим в тази част на града. Не бива старата част на града да се превръща в мъртъв град. Само от хотел „Болярски” до Хуманитарна гимназия има около 30 изоставени магазина и всички туристи, които идват в нашия град, минават оттам и гледат неизмитите им витрини. Надявам се, че това ще повлияе на Вашето решение, тъй като знам, че нашият град трябва да развива туризъм.

Друг въпрос, по който аз смятам, че съм компетентен и мога да дам мнение, това е, че Хуманитарната гимназия се намира до квартал „Света гора”. В квартал „Света гора” живеят много хора, които са от друг етнически произход и затварянето на това училище ще окаже голямо влияние върху тези хора, защото самото затваряне на Хуманитарната гимназия ще повлияе на и основното училище. Тези хора нямат средства техните деца да пътуват до новите квартали на града и ще бъде трудно за тях да продължат образованието си.

В заключение, всички знаем за голямото строителство, което тече във В. Търново. Предполагам, че излизат много непредвидени разходи и парите не стигат. Искам да се обърна към вас с това, че през следващите години от Европейския съюз ще получим много средства: за музеи, за канализация и т.н., но средства за запазване на традициите и на българщината трябва да ги дадем ние и трябва да ги дадем точно сега, когато най ги нямаме, както са ги давали нашите деди. В най-трудните времена трябва да има пари за образование.

Г-жа МИРЕЛА СОМОВА: Уважаеми г-н Председател, г-да Общински съветници, г-н Кмете, казвам се Мирела Сомова и желая да споделя моето отношение относно предложението за закриване на Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий”. Три поколения от семейството ми са завършили моята гимназия. Помня как на първия учебен ден в Хуманитарна гимназия баща ми дойде с мен. Много се притеснявах от срещата с нови хора – съученици и учители, в това огромно училище. Баща ми ме успокои. Бе време за поредната нова страница от живота ми. И аз започнах да грабя с пълни шепи от случващото се в училището. В Хуманитарна гимназия изживях първата си младежка тръпка, намерих приятели, плаках и се смях. Обикалях България, за да прославя В. Търново и името на гимназията. Споделях тревогите си с учителите, те ме съветваха, но най-важното е, че от тях получих знания и овладях умения, които развих с времето. Тази година завърших ВТУ. Вече съм млад учител и не мога да си представя, че моята гимназия ще бъде затворена.

Хуманитарна гимназия бе моят скулптор. Тя ме оформи като личност и характер, създаде ми незабравими спомени, научи ме да мисля рационално, да отстоявам мнението и позицията си. Не знам дали имам право да съдя или да търся вина за злощастната съдба на моята гимназия. Искам само бъдеще за моята гимназия, защото желая да продължа семейната традиция, където моите деца да изживеят своите незабравими моменти тук, в Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий”, където татко ме заведе преди години за първия учебен ден.

Г-жа РОЗА МИШЕВА: Уважаеми г-н Председател, уважаеми представители на Общинската администрация, уважаеми общински съветници и гости, знаех колко много има за изказване и бях решила да не се изказвам, но съм провокирана от въпроса на г-н Радонов: „Защо се стигна дотук?”. Аз знам, че каквото и решение да се вземе днес, е тежко решение. От опит знам, че такива решения: за закриване на училища, на болници и социални заведения със значим социален ефект, винаги са тежки решения и обикновено няма правилно решение. Каквото и решение да се вземе, обикновено не винаги е правилно. Но понеже съм от доайените на създаването Хуманитарна гимназия като продължител на първото светско училище във В. Търново и едно от първите училища в България наред с Априловската гимназия, Пловдив, София, Свищов и т.н., реших да взема отношение, защото знам как беше създадено това училище, и то благодарение ентусиазма на един човек, който ние забравихме във времето – това е г-жа Янева – майката на г-н Николен Стойнов. На нея дължим идеята, ентусиазма, с който беше утвърдено това училище, което започна с хуманитарни паралелки и продължи със статута на Хуманитарна гимназия от 1992 г.

Защо се стигна дотук? Една от причините е може би защото в началото ние подценихме възможността да извоюваме статут на национална гимназия, както беше извоюван от Априловската гимназия, в Благоеврад, в Гимназията за древни езици. Може би това щеше да улесни присъствието и социалната значимост на едно такова училище, на едно такова народно просветно огнище – така както е назовано в големия сборник по повод 120-годишнината. Мисля, че достигането на днешното състояние има една дълга предистория, най-малко от 10-ина години, когато във времето, може би не отчитайки регулативната си функция, РИО, като звено на Министерството на образованието, даде възможност и в други училища да се разкрият хуманитарни паралелки, което отряза възможността при нас да постъпват ученици, защото така или иначе вече по места имаше такива изградени структури. Тази борба за всеки ученик особено се изостри с приемането на делегираните бюджети. Това стана наистина борба на живот и смърт, но това се оказа пагубно за едно училище, което наистина е с многолетна история.

Но аз не искам да говоря само за историята на това училище, защото то се наложи като такова и във времето, когато функционираше като Хуманитарна гимназия. Онова, което допълнително наля масло в огъня, беше идеята за сливане на двете училища от гледище на икономически и финансови разчети, което създаде една нестабилност в усещането за продължителност на това училище и се стигна до парадокса да имаме ученици в предходните години, които са дошли тук от Поморие, от Хасково, от Свиленград, от Омуртаг и нито един ученик от В. Търново; при положение, че има пет СОУ и още толкова основни училища, нито един ученик от В. Търново не подаде документи след седми и след осми клас да бъде в нашето училище.

Така че аз не се гордея с всички тези грешки, които сме допуснали в миналото и аз не се дистанцирам от грешките, които сме допуснали във времето. Но ако гледаме в бъдеще и ако гледаме от гледище на това образованието наистина да бъде превърнато в стратегическа цел, образованието да бъде издигнато в ранг на осигуряващо националната сигурност, аз мисля, че трябва и Министерството на образованието, и общините да вземат своята регулираща функция. Не може образованието да бъде хвърлено на кучетата, така да се каже; на пазара и там, съобразно конюнктурата, да се дава картбланш на едно или на друго. Ще дам един елементарен пример: Кому са нужни днес 11 юридически факултета? Няма да задавам риторичния въпрос кому са нужни днес 52 ВУЗ-а. Всичко това обаче не дава качествено образование. И в този смисъл струва ми се, че тук РИО можеше да наложи своята регулативна функция и да даде възможност едно училище с база, с квалифицирани учители да продължи своето битие. Аз не приемам тезата, че сме намалили учениците, защото е паднал учебният процес и не знам какво. Познавам добре системата и знам, че във всяко училище работят добри, квалифицирани кадри.

Тук не е въпрос на учителските кадри, въпрос е на едно принуждение по финансови причини да се върви към някаква художествена самодейност относно изобретателността на нагаждане към конюнктурата на пазара. По мое време бяха най-популярни техникумите, но и реалните гимназиите не загубиха своята значимост, защото държавата беше поела ангажимента да бъде основен мениджър. Тук не можем да оставим директорите, чиято цел е да запазят и да съхранят учителските колективи и децата, да импровизират със специалности, за които няма изградени кадри, няма база и няма обществена потребност, а има само някаква конюнктура. Не могат директорите да решават съдбата на образованието в България, защото са принудени да оцеляват. Това нещо трябва да бъде поето от държавата, не само в средното образование, но и във висшето образование. Кой сега държи сметка колко души по държавна поръчка отиват „Българска филология”, колко юристи има необходими за развитието на държавата, които утре ще застанат на съответните постове, за да дават икономическия, културния, обществения облик на тази държава, бъдещето на тази държава? Аз не съм сигурна в това. И се получава така, че ние, в бедна България, финансираме с пари кадри, които после изтичат в чужбина или тук после работят несвойствени дейности и така се получава продавач-консултант, завършил „Начална педагогика”, „Българска филология” или „История”. Кому е нужно това? Разхищение на пари.

Това, което касае и регулацията на общините - защо Вие ще имате проблем като Общински съвет с още няколко училища. Защото се допусна същата грешка с „П. Р. Славейков”, например, и с друго училище, което сега се пука по шевовете - „Бачо Киро”. Там бяха налети 1 500 000 лв. в инвестиране, в създаване на една съвременна база, без която несъмнено е невъзможно съвременното обучение. Не че учителите са станали по-добри, но съвременните ученици, съвременните родители изискват и това. И ако общината иска по някакъв начин наистина да създаде равнопоставеност на конкуренцията в тази среда, тя трябва да регулира подновяването, поддържането на една добра материална база във всички училища, а не приоритетно - съобразно това кой има някакво лоби в Общината, пред кмета, общинските съветници и т.н. Това е отговорност и дълг. И не е нужно сега едното училище да се пука по шевовете, а едно друго училище да агонизира, при положение че учителските кадри са добри и в двете училища. Това са последните мохикани, отдадени на една професия, в която няма кой знае каква възвращаемост.

Така че, г-н Радонов, дано това ви задоволява като отговор на въпроса защо се стигна дотук във времето.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Както винаги, госпожа Мишева беше изключително точна и тя представи 80 % от това, което аз исках да кажа. Аз ще се опитам да бъда малко различен в посока да заслужа вашето доверие и да се вслушате в това, което аз ще кажа. В този ред на мисли аз ще отправя един апел към съветниците, към колегите си, които са и великотърновци, за мъдрост. Наистина трябва да имаме мъдрост, трябва да има разум и отговорност за едно държавническо мислене в бъдеще. Излизам пред вас и заявявам категоричното си несъгласие с входираното предложение. Излизам пред вас с ясната надежда, че по-голямата част, а защо не и всички ние, ще се обединим около този труден, тежък и значим за Велико Търново казус, както и г-жа Мишева каза. Защо? Защото не можем да се крием като щрауси в пясъка, да си заравяме главите и да казваме, че това не ни засяга. Наистина има проблем, но аз няма да отправям персонални нападки към държавна, нито към общинска, нито към нас, нито към която и да е институция. Проблемът е общ.

Чест им прави на академичната общност на ВТУ, че реагираха своевременно и предложиха един от вероятно възможните варианти, който аз се надявам след нашето гласуване против закриването на Хуманитарна гимназия всички ние да го вземем предвид и на база на този вариант всички ние да започнем да надграждаме нашата позиция. Винаги съм казвал, че в управлението на една община, на един бизнес трябва да имаме план, концепция, стратегия. В същата посока ние трябва да мислим и за образованието като цяло: какво се случва на територията на нашата община и дали ние трябва да бъдем пасивни, с което косвено да подпомагаме случващото се или да предприемем, съобразно дадените ни от закона възможности, да инициираме – нещо, което никой не може да ни забрани. Никой не може да ни забрани да имаме позиция по определени проблеми, дори и да са извън нашите правомощия.

Аз чух и прочетох много неща. Най-силно впечатление ми направи изказването на децата от Хуманитарна гимназия. Те заявиха пред медиите как никой не иска да се вслуша в тяхното желание. Това беше един много силен и много сериозен аргумент: Как ние в момента ще се разпоредим с техния живот, без да ги питаме? А нима това не се получава в обществено-политически план при определени политически събития; как при дадените ситуации т.нар. „овластени политически формати” се разпореждат с нашия живот и ни принуждават да се съобразяваме и да съжителстваме при обстоятелства, с които не сме съгласни? Няма да навлизам в тази тема. Само ще ви задам един въпрос: Може ли, след като имаме проблеми със символа на В. Търново - крепостта Царевец; имаме проблеми с част от стената, с безопасността на стената, трябва да съборим кулата на Балдуин? Същата работа, аналогично: имаме проблеми в образованието, имаме проблеми с Хуманитарна гимназия, трябва ли да я закрием или да си заровим главата в пясъка и да се направим, че това не ни засяга? Не, напротив, не трябва! Трябва да се обединим и да вземем мерки и решения, защото бъдещето зависи от всички нас, от решенията, които ще вземем, защото последиците търпим всички ние.

Повечето от вас чуха каква е клетвата на колегата, който се закле преди малко. Част от нашата клетвата, която ние сме дали, беше да се ръководим от интересите на гражданите на В. Търново, затова ви умолявам наистина да бъдем разумни, да бъдем мъдри и да се обединим в името и в полза на нашето бъдеще!

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: Аз ще започна със следното: миналата седмица, когато тръгвах за комисията по образование, в която една от точките беше точно тази, за която говорим сега, говорих с баща си, който е на 76 години и който е възпитаник на тази гимназия. Той ми каза: „Ако ти си вдигнеш ръката за закриването на моята гимназия, не се прибирай вкъщи!”. Аз няма да подкрепя закриването на гимназията, но така както си поговорих с него, ще се опитам да обясня и на вас, на хората, които сте тук за запазването на тази гимназия, защо всъщност се стигна дотук. Защото от повечето изказвания, които слушах, както и от това на колегата Димитров, който говори преди мен, ние сме като че ли подвластни на емоцията, а днес по тази точка имаме възможност да вземем два или три вида решения. Едното решение ще е емоционално, другото решение може да бъде прагматично, третото евентуално популистично, което може да бъде смесица от двете, но се надявам, че няма да се стигне дотам.

Да, аз ще гласувам емоционално днес. Няма да подкрепя тази точка, но съзнавам, че емоционалните решения не винаги са най-правилни. Убеден съм, че до закриване на Хуманитарна гимназия днес няма да се стигне, но е хубаво, че нещата стигнаха дотук, да се съберем в тази зала и да си поговорим за тази гимназия, която от години има проблеми.

Ще се обърна към г-жа Маринова. Аз не Ви познавам, но на мен ми направи впечатление част от Вашето изказване: „Аз съм един от петте действащи учителки”. Аз уважавам работата на всички учители. Аз съм от учителско семейство, съпругата ми е учителка. Искам гражданите на В. Търново да разберат, че някой от община В. Търново или от Общинския съвет не е направил това предложение просто защото иска да закрие едно училище. Аз не познавам колега общински съветник, аз не познавам човек, който да иска да закрие едно училище просто ей-така. И ако Хуманитарна гимназия след днес продължи да съществува, а това ще е така, убеден съм, трябва да се вземат мерки, да се помисли как ще съществува; дали следващата година пак няма да се наложи да се събираме и да се вземат крайни решения и когато едно учебно заведение с история, каквото е Хуманитарна гимназия, е стигнало дотам, размисълът е най-малкото нещо, което трябва да се направи. Убеден съм, че ако всички в тази зала и всички хора, които са заинтересовани тази гимназия да остане, се опитат да направят нещо за гимназията, а не само да декларират, че тя трябва да съществува, тогава тя наистина може да съществува.

В комисията имах възможност да говоря с г-жа Личева; говорих и с г-жа Игнатова. Разбирате ли, че няма как по друг начин да се реагира, при положение че тази година има 10 деца, но доколкото разбрах, четири от тях са се отказали и са се записали на други места. Трябва да се търсят причините и г-н Радонов е прав, когато зададе този въпрос: Защо се е стигнало дотук? Аз не мога да направя анализ дали това е плод на управленски грешки. Доколкото разбирам, досегашната директорката, която не познавам, вече е на друга работа. Искрено се надявам училището да намери добър управленец, защото от управлението зависи страшно много. Не всичко, но повече от 50 % от успеваемостта на едно училище зависят от управлението. Нормално е да се преразгледат какви са паралелките, какво обучение включват, за да продължи да съществува тази гимназия. Ще завърша с това: днешното решение ще остави Хуманитарна гимназия; убеден съм в това, защото познавам колегите си, защото знам и волята на г-н Кмета, с когото вчера говорих, но се надявам, че ние няма да останем дотук – не само общинските съветници, но и гражданите на В. Търново!

Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ: Аз няма да подкрепя това решение, но причината да не го подкрепя се корени в един факт, който се случи миналото лято. Тогава не беше Хуманитарна гимназия, а беше „Кольо Фичето”. Тогава също имаше хора, които излязоха с емоционални изказвания. Тогава ние предложихме заедно с Общинска администрация и ръководствата на училището да се почне разговор за приемането на стратегия за образованието във В. Търново, примерно до 2030-2050 г., която да включва всяко едно училище; като аз в училищата вкарвам от детски ясли и детски градини до средно образование, което до определена степен е зависимо от ВТОС и е от наша компетентност заедно с ОА да се направи прогноза за развитието, да се види мисията на всяка една образователна структура. Тези, които не са работещи, защото има начални училища, които са със смесени паралелки и където образованието е със съмнителен характер, т.е. доколко в една смесена паралелка децата получават качествено образование, за мен лично е съмнително; не съм професионалист.

Предлагам най-късно през месец октомври тази година ние да започнем дебата за образователна стратегия на В. Търново с много дълъг срок – 2030-2040 година. Гражданите на В. Търново са прави да искат, а наше задължение е да можем да им го дадем, но за да можем да им го дадем, трябва да дадем и сигурност пред тях: децата им като тръгнат от детската ясла, през детската градина, през началното, през основното, през средно училище, те да могат да имат сигурност в това. Защото догодина пак ще дойде месец юли и ние ще се занимаваме с някое друго училище и пак ще има едни такива истории на хора, на които и бащите им са завършили там. Нека да седнем да го направим.

Аз затова зададох въпроса към г-жа Маринова; не заядливо, а защото искам да знам защо има 10 деца и каква ще бъде мисията на Хуманитарната гимназия. Явно, че за да има 10 деца, има нещо сбъркано. Не да търся виновните, не ме разбирайте неправилно. По-важното е да намерим бъдещето си. А бъдещето ни, на великотърновци, е в нашето потомство. Има ли потомството бъдеще, и ние ще имаме бъдеще.

Г-н МИХАИЛ ХАРАЛАМПИЕВ: Ключови думи „хуманитарна”, „хуманитаризъм” ме навеждат на мисълта да започна моето кратко изказване с книгата на Анди Андрюс „Последният жокер или когато всичко е изгубено”. Очевидно е, че духовете на Кирил Христов, Ангел Каралийчев, Асен Разцветников, Константин Кисимов и други плеяда великотърновски учени, военни деятели заедно с нашата аула тук, в тази зала, няма да позволят тази светиня на В. Търново и на страната на бъде закрита, защото по принцип това е второто гимназиално училище след Априловската гимназия. Надявам се, че никой от общинските съветници няма да вдигне ръка, за да се закрие училището.

Емоционалният градус, който се надигна във великотърновската общественост, беше на основание на това, че ПК по ОНК гласува, и това може да се види в протоколната книга: „Да влезе за обсъждане в Общинския съвет”. Не виня никого, но на другия ден градът гърмеше, че ние, няколко души, сме закрили. Ние внесохме предложение да се дискутира тук, в залата, и ние щяхме да си спестим тези дълги дебати, защото всички знаем, включително и нашият многоуважаван кмет, който скрито в своята душа, независимо от правилниците и наредбите, вероятно си казва: „Няма да я закрием!”.

Трябва обаче (онова, което казаха и моите колеги, част от учителите) да се спрем на причините, не само че старата част на В. Търново е в такова състояние и тук аз имам предложение: всички тези паметници на културата по някакъв начин трябва да получат гъвкавост в разрешенията за иновиниране. Който е пътувал в някои от древните френски градове, е видял: стар замък, но вътре всичко е съвременно, стари къщи, но всичко е съвременно. Там да могат да живеят млади семейства и да могат да пращат децата си на училище.

Друго, което искам да ви кажа, уважаеми колеги и приятели на образованието във В. Търново: че корените на причините трябва да се търсят в това, което ние сме сторили във времето; част от нас. Защо имаме най-малко бебета по прираст след войната? Задайте си този въпрос! Това не е станало в последните 3-4 години. Станало е по времето на дългия преход. Ние имаме земя в реални граници. Ако тя даваше своите плодове, там щеше да има млади семейства, които да възпроизвеждат българското поколение, така както 500 години са успели. В Балкана и Подбалкана имаше габровски и търновски села с по над 350 деца. Къде са сега? Нека да търсим как да възродим това, а не да се делим; нека професионално, интелигентно да намерим начин за това школо. Уважаемият ректор Пламен Легкоступ и нашият кмет имат някаква инициатива. Някои смятам, че искаме да закрием това училище и да открием ново поради някакъв друг интерес. Тази сграда, архитектурен паметник, я виждам действително една ковачница на бъдещи хуманитарни кадри в областта на изкуствата: музиката рисуването, скулптурата, дизайна, ако щете и компютърни технологии.

Станах пространен, но все пак ви моля: трябва по някакъв начин да потърсим в нашето съзнание и от нашето ниво на управленци, всеки на своето място, имат ли определени хора вина за това. Не ги виня, но безспорно те имат. И знаете ли защо? Защото те са се издигнали до своето ниво на некомпетентност, заемайки директорския пост и унищожавайки свои учители и ученици. Ако те са могли да бъдат волеви, умни, изобретателни, този 10-годишен период, в който е настъпил упадъкът на гимназията, е нямало да се случи. Така че нека да извикаме мъдростта, породена от нашите грешки и това школо да продължи да съществува. И както казаха Пламен Радонов и другите, които имаха интересни предложения: Нека се обединим и да развием това училище, така че другите да му завиждат, а не да го закриваме.

Г-н СТЕФАН МИХАЙЛОВ: Четейки предложението, виждам, че проблемът е финансов. Сега ще обясня защо не е финансов. Първо, става дума за едно училище и един град, който иска да става културна столица, а да закрива училища е несъвместимо. Ще се опитам да бъда кратък, защото ако бях синтезирал всичките изказвания, нямаше нужда да се изказвам и дори нямаше нужда да има такова предложение в залата, което в момента обсъждаме.

На второ място, искам да кажа, че този район – централна и стара градска част, според данните в Плана за развитие, е най-големият квартал в Търново. Ние ще закрием единственото средно общинско училище там. Къде ще ги насочим? „Емилиян Станев”, „Комаров” и Спортното училище.

Най-вероятно ще подкрепим предложението в общежитието на Спортното училище да не се плаща такса. Добре, но защо да закриваме това училище? Нека да имаме еднакъв аршин! Прочетох предложението на г-н Ректора, наистина е много добро; като всеки търновец и той иска да помогне, само че според мен не трябва да убием болния и след това да му кажем, че после ще го възстановяваме. По-скоро, ако можем да му помогнем, докато е жив, ще е най-добре.

Проблемът не е финансов, защото не става дума даже за 1 % от бюджета на общината, а за 0,1 % и ако се наложи, не само тази година трябва да ги дадем, а ако се наложи и следващата, и по-следващата година, докато си стъпят на краката. Все пак става дума за деца, за образованието, за културата. Всички сме започнали оттам. Ние не можем като община да си позволим 0,1 % от бюджета? Не го вярвам. Ако се провери, най-вероятно даваме доста пари за доста неща, а за това да не можем? В публичното пространство тръгна, че ще се създава общински футболен клуб. Как след време ще ни поискате 100 000 лв. за него, като сме закрили училище? Проблемът не е финансов и според мен изказването на Мирослав Трифонов не е даже и емоционално, а това е единственото ни решение.

Подкрепям това, което каза г-н Радонов: за да не се случва и по-бързо да се излезе от агонията, трябва да има визия за развитието на образованието в областта, в общината. Трябва ние заедно да го напишем и мисля това да го направим писмено заедно с него, за да може нещата да тръгнат в правилната посока. Това, което каза г-жа Мишева, явно се знае отдавна, но трябва просто нещата да се случват.

Казвам всичко това като човек, завършил Строителния техникум, и се гордея, че съм завършил Строителния техникум. Нека да дадем възможността на тези хора да се гордеят, че са завършили Хуманитарна гимназия, а не да кажат после: „Завършихме едно училище, което го закриха”.

Г-н НИКОЛЕН СТОЙНОВ: Разберете, много трудно ми е и трудно взех решение да се изкажа по този проблем, защото аз самият съм емоционално свързан с тази гимназия. Аз съм завършил там, съпругата ми също; майка ми, както вече разбрахте, е била инициатор да се открие такава гимназия. Днес, ако се изразя с езика на г-жа Мишева, която дълбоко уважавам, ние сме като един Хамлет – трябва да решим: „Да бъде или да не бъде?”. Да се закрие или да не се закрие Хуманитарната гимназия? Ако се закрие, защо да се закрие за една година и след това да я възстановяваме? Смятам, че никой от вас, тукприсъстващите в тази зала, не може с лека ръка да каже: „Закриваме една гимназия, която е създадена през 1880 г. и която е била едно, както се изразяваме, „негаснещо просветно огнище”, дало на България много достойни хора”, но пък от друга страна, всички разбираме, че по този начин гимназията не може да съществува. Паралелките са маломерни, делегираният бюджет е изхарчен и ние сме в една патова ситуация.

Когато се заговори за закриването, наистина се повдигна една голяма дискусия в обществеността на град В. Търново. Всеки, който ме срещнеше, питаше: „Какво стана с гимназията? Защо ще я закриват? И ти ли ще участваш в това?”. Много е трудно да се обясни на хората и да разделим емоцията от прагматизма. С облекчение прочетох инициативата на г-н Кмета и на проф. Пламен Легкоступ за работна група за създаване и за вдъхване на нов живот на тази Хуманитарна гимназия, т.е. да се върнат отново принципите на хуманитаризма в нея. Аз мисля, че това е една много добра инициатива. Но как да стане това? Всъщност трябва нов допълнителен преподавателски екип от хора, т.е. когато един ученик отиде в една гимназия, той знае какво ще очаква за бъдещето си развитие. Аз разбирам, че колегите са много добри професионалисти, поклон пред тях, и че са полагали неимоверни усилия в годините да има прием на ученици. В един момент са останали пет учители и разбирам, че всеки един от тях е водил по 2-3 дисциплини, за да се запази структурата на гимназията. Това е хубаво, но недотам ефективно.

Аз мисля, че тази работна група, за която се говори, трябва да разшири предметите, да се вкарат тези свободноизбираеми предмети като журналистика, археология, древногръцки език, които да станат по-атрактивни за самите деца и като застанем твърдо, че гимназията ще я има, децата ще искат да отидат там. Другият вариант е хоноровани преподаватели от ВТУ да бъдат поканени или на някакви минимални възнаграждения, и аз не знам как точно. По този начин аз виждам, че може да се излезе от кризата. Това е било, дайте да мислим напред и мисля, че трябва да се даде шанс на гимназията. Трябва да се доразвие в движение и смятам, че не трябва да се закрива и след това да се открива. Както ВТУ е започнал с четири специалности през 1963 г., така и гимназията може лека-полека да се развива в тази посока. По повод на гласуването: ако мислим с разума си: да, трябва да гласуваме за закриването, но ако мислим със сърце, трябва да гласуваме „против”. Аз лично ще гласувам против закриването на гимназията.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Аз бих искал в тази почти драматична дискусия да погледнем в малко по-веселата част, но го казвам сериозно. Освен всички именити българи, които бяха споменати, се оказва, че за да станеш кмет на община В. Търново, трябва да си завършил тази гимназия. Веднага да спомена: Петко Георгиев - възпитаник, Драгни Драгнев – възпитаник в основната част на своето образование, Даниел Панов - възпитаник, Румен Рашев – възпитаник. Оказва се, че за да си областен управител, трябва да си възпитаник на Хуманитарна гимназия. Справка: Константин Дочев - възпитаник, проф. Пенчев – възпитаник, Стефан Стефанов – нашият млад колега, който засега е заместник-областен, но му пожелаваме да стане и областен управител; той също е възпитаник на Хуманитарна гимназия.

Ние няма да закрием Хуманитарна гимназия. Аз влизам в положението на г-н Панов. Той беше длъжен да направи това предложение, защото става въпрос за пари и ние трябва: „30 сребърника или Околчица”, т.е. ние да не предадем духа, каквото и да струва това, и това ще направим.

Но искам да споделя и една тревога. Понякога се вземат и непопулярни, тежки решения. Аз съм участвал в някои от тях: през последните години закрихме няколко детски градини; между другото загубихме избори и заради това - в края на 90-те години. И това не беше толкова голяма грешка, грешка беше, че ги продадохме и сега се чудим какво да правим, защото няма детски градини, макар че има по-голяма раждаемост. Ние не трябва да допускаме повече такива грешки. Има млади хора, които могат да грешат, но аз не мога да си позволя повече грешки, защото нямам време да поправя грешките си. Сигурно сме правили и други такива нелепости и няма да го направим и сега. Но не трябва да забравяме: тази година са родени 60 000 деца. За първи път от не знам колко десетилетия насам се раждат толкова деца. Май след войната не е имало такъв случай. Очевидно ще страда образованието, ще страда и висшето образование. Нашите следовници ще трябва да приемат непопулярни решения и ние трябва да имаме готовност за това.

Ние трябва да съхраним това училище – то като сграда си съществува, но да го съхраним и като дейност. Тук въпросът е така да направим с общи усилия (включително и това, което проф. Легкоступ прави, и кмета, и ние, като съветници) да се създаде един начин, по който да се възроди това училище. Това няма да стане с административни мерки, защото образованието също стана бизнес: привличат се деца дори с цената и на двойки, защото те струват 1335 лв. от делегирания бюджет. Но това касае държавата, дано тя промени нещата по някакъв начин, за да не станат роби на това да се привличат деца. Нещо повече, има някъде, където родителите искат пари, за да запишат детето си в едно или друго училище.

Завършвам с това, че аз също няма да подкрепя това предложение, за да си остане ковачница и на кметове, и на областни управители и на други видни личности. Бойко Великов – депутат от В. Търново, доц. Мирко Робов. Има и много други такива наши съвременници, които ще ни се сърдят, ако го направим, но ние няма да го направим.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Вече повече от час и половина коментираме въпроса. Смятам, че всички изказвания бяха еднопосочни и не виждам смисъл повече да коментираме точката, затова правя процедурно предложение да прекратим дебатите и да преминем към гласуване.

 

Предложението на г-н Тодоров беше подложено на гласуване и прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

Г-н Ашиков прочете предложението на Пламен Радонов и Стефан Михайлов:

„1. До края на месец октомври 2013 г. ВТОС да започне дискусия за изработване на дългосрочна визия за развитието на образованието в община В. Търново”.

2. До края на месец октомври 2013 г. Общинска администрация съвместно с РИО да представят необходимите работни документи за започване на дискусията.

3. Дискусията да приключи до края на април 2014 г. с приемането на документ, отразяващ дългосрочната визия за развитието на образованието в община В. Търново.”

Предложението беше подложено на гласуване и прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 757

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет реши:

 

1. До края на месец октомври 2013 г., Великотърновски общински съвет да започне дискусия за изработване на дългосрочна визия за развитието на образованието в Община Велико Търново.

2. До края на месец октомври 2013 г общинска администрация съвместно с РИО на МОН да представят необходимите работни документи за започване на дискусията.

3. Дискусията да приключи до края на април 2014 г. с приемането на документ отразяващ дългосрочната визия за развитие на образованието в Община Велико Търново.

 

Основното предложение по точка 2, внесено от Общинска администрация, беше подложено на гласуване и отхвърлено с 0 „за”, 32 „против”, 2 „въздържали се”.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ (отрицателен вот): Може би това е най-приятният ми отрицателен вот, който аз реализирам вече във втория си мандат. Благодаря на колегите и на всички, които се изказаха в подкрепа на Хуманитарна гимназия. Но тук трябва да благодаря на още едни хора – това са директорите на другите учебни заведения, които доказват неслучайно, че техните учебни заведения са едни от водещите. Със своето лично отношение да присъстват по толкова знаков проблем за В. Търново - те са тук и не са изоставили проблема.

Г-н БОЖИДАР АНГЕЛОВ (отрицателен вот): Преди няколко дена, когато видях в материалите за настоящата сесия предложението, което в момента обсъждаме, ме стегна сърцето, и буквално, и преносно. Веднага в съзнанието ми изникна крилатата фраза на Цицерон: „О, времена, о нрави!” – накъде върви нашето общество. След това гласуване камък ми падна от сърцето, за което благодаря на всички!

Г-жа ГАЛЯ ВАСИЛЕВА: Като член на Училищното настоятелство на Хуманитарна гимназия и на Инициативния комитет, създаден за спасяване на гимназията, благодаря на всички общински съветници, че не подкрепиха това предложение и сте за спасяване на тази културна институция за града и училището.

Имам две молби. Г-н Панов, моля Ви, ако ще създавате работна група, в която ще влязат преподаватели, специалисти от ВТУ, от Общината, експерти от РИО, моля Ви , поканете и граждани. Много важно е да чуете и техните мнения, защото техните деца се учат в тази гимназия!

И още една молба: в петък, след едно телефонно обаждане на бившата вече директорка на гимназията г-н Църов от РИМ е изнесъл сбирката на гимназията. Моля ви, върнете сбирката, където й е мястото!

 

В 11.25 часа беше обявена 10-минутна почивка.

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Утвърждаване натуралните показатели по училищната мрежа на Община Велико Търново за учебната 2013/2014 г., Вх. № 1892/15.07.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 3 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Николай Илчев - за, Валентин Ламбев - за, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 758

 

На основание чл. 17, ал. 1, т. 3 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет:

 

I. Утвърждава натуралните показатели по бюджета към функция „Образование”, след приемане на Проекто-образци №1 и №2 за учебната 2013/2014 година, както следва:

 

А. Дейност „Общообразователни училища”

 

1. Брой ученици                                                                               6 780

2. Брой паралелки                                                                              317

 

Б. Дейност „Предучилищна полудневна подготовка”

Брой деца                                                                                         203

Брой групи                                                                                          11

 

В. Дейност Професионални училища”

Брой ученици                                                                                     16

Брой паралелки                                                                                    1

Брой записани задочна форма на обучение                                         56

Брой паралелки задочна форма на обучение                                         3

 

Г. Дейност „Спортни училища”

Брой ученици                                                                                       148

Брой паралелки                                                                                       7

 

Д. Дейност „Общежития”

Брой ученици към Спортно училище гр.В.Търново                           36

Брой ученици към ПГС „К. Фичето”                                                  60

 

Е. Дейност „Целодневни детски градини и обединени детски градини”

 

1. Разкрива се 1 допълнителна целодневна група в ЦДГ „Пламъче” гр. Дебелец с 22 деца и допълнителен персонал 3 щатни бройки – 2 детски учителки и 1 помощник възпитател.

2. Разкрива се 1 допълнителна целодневна група във филиал ЦДГ „Слънчев дом” и допълнителен персонал 3 щатни бройки – 2 детски учителки и 1 помощник- възпитател

3. Увеличава се 0,5 щатна бройка домакин в ЦДГ Шемшево, във връзка с увеличената средна посещаемост

4. Брой групи – ЦДГ                                                                                       82

5. Брой яслени групи                                                                                       3

6. Брой деца

 • в яслени групи                                                                        80
 • от 3 до 4 години                                                                  1276
 • на 5 години в ЦДГ и ОДЗ                                                       678
 • на 6 години в ЦДГ и ОДЗ                                                       506

 

Г. Дейност „Извънучилищни дейности”

 

Конкретният брой групи и ученици в Общински детски комплект гр. Велико Търново за новата 2013/2014 учебна година ще бъдат утвърдени след приемане на Списък Образец 1.

 

II. Утвърждава маломерни паралелки в общинските училища за учебната 2013/2014 година, както следва:

 

УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ
                                 

Общ брой ученици

КЛАС

БР.ПАРАЛЕЛКИ

БР.УЧЕНИЦИ В МАЛОМЕРНИ ПАРАЛЕЛКИ

РАЗЛИКА ДО
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯ
МИНИМУМ

по чл.11, ал.1 т.2 и т.3

по чл.11а, ал.1

ОУ "П.Р.Славейков" гр. Велико Търново

162

І

1 самостоятелна

12

 

4

ІІІ

1 самостоятелна

12

 

4

ІV

1 самостоятелна

10

 

6

VІІІ

1 самостоятелна

10

 

8

ОУ "Христо Ботев" гр. Велико Търново

123

І

1 самостоятелна

12

 

4

ІІІ

1 самостоятелна

14

 

2

ІV

1 самостоятелна

13

 

3

V

1 самостоятелна

11

 

7

1 самостоятелна

17

 

1

VІІ

1 самостоятелна

16

 

2

VІІІ

1 самостоятелна

16

 

2

ОУ "Васил Левски" с.Леденик

53

І-ІІІ

1 слята

4+9=13

 

3

ІІ-ІV

1 слята

4+8=12

 

4

V-VІІІ

1 слята

8+5=13

 

5

VІ-VІІ

 

1 слята

 

13+2=15

 

2

ОУ "П.Р.Славейков" с.Церова кория

67

І

1 самостоятелна

10

 

6

ІІ-ІV

1 слята

6+6=12

 

4

ІІІ

1 самостоятелна

11

 

5

V

1 самостоятелна

12

 

6

VІ-VІІІ

1 слята

8+3=11

 

5

VІІ

 

1 самостоятелна

 

 

11

 

 

 

7

 

ОУ "Христо Смирненски" с. Самоводене

62

І-ІІ

1 слята

4+8=12

 

4

ІІІ

1 самостоятелна

11

 

5

ІV

1 самостоятелна

11

 

5

V-VІ

1 слята

5+11=16

 

2

VІІ-VІІІ

1 слята

9+3=12

 

6

ОУ "Христо Ботев" с.Ресен

111

І

1 самостоятелна

12

 

4

ІІІ

1 самостоятелна

10

 

6

ІV

1 самостоятелна

 

9

7

V

1 самостоятелна

15

 

3

VІІ

1 самостоятелна

16

 

2

VІІІ

1 самостоятелна

10

 

8

ОУ "Христо Смирненски" с.Водолей

88

І

1 самостоятелна

10

 

6

ІІ

1 самостоятелна

 

9

7

ІІІ

1 самостоятелна

11

 

5

ІV

1 самостоятелна

12

 

4

V

1 самостоятелна

13

 

5

VІ-VІІІ

1 слята

10+10=20

 

 

VІІ

1 самостоятелна

13

 

5

УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ

Общ брой ученици

КЛАС

БР.ПАРАЛЕЛКИ

БР.УЧЕНИЦИ В МАЛОМЕРНИ ПАРАЛЕЛКИ

РАЗЛИКА ДО
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯ
МИНИМУМ

по чл.11, ал.1 т.2 и т.3

по чл.11а, ал.1

ОУ "Св. Иван Рилски" с.Балван

57

І-ІV

1 слята

4+6=10

 

6

ІІ-ІІІ

1 слята

4+8=12

 

4

V-VІ

1 слята

10+6=16

 

2

VІІ-VІІІ

1 слята

8+11=19

 

 

ОУ "Д-р Петър Берон" гр. Дебелец

197

VІІа

1 самостоятелна

16

 

2

VІІб

1 самостоятелна

16

 

2

VІІІ

1 самостоятелна

 

7

11

ОУ "Неофит Рилски" гр. Килифарево

126

V

1 самостоятелна

12

 

6

1 самостоятелна

13

 

5

VІІ

1 самостоятелна

15

 

3

VІІІ

1 самостоятелна

11

 

7

СОУ "Вл. Комаров"
гр. Велико Търново

248

VІІ

1 самостоятелна

16

 

2

СОУ "Г.С.Раковски"
гр. Велико Търново

157

ІІІ

1 самостоятелна

10

 

6

ІV

1 самостоятелна

14

 

2

VІІ

1 самостоятелна

17

 

1

VІІ

1 самостоятелна

17

 

1

VІІІ

1 самостоятелна

17

 

1

Х

1 самостоятелна

16

 

2

ХІ

1 самостоятелна

16

 

2

СОУ "Вела Благоева"  гр. Велико Търново

590

Х

1 самостоятелна

17

 

1

ПГС "Кольо Фичето"    гр.Велико Търново

16

ХІІ

1 самостоятелна

16

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Утвърждава режим на работа в детските градини извън града с деца под нормативно утвърдените в наредба №7 от 29.12.2000 година за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена както следва:

 

1. За детските градини с повече от 1 група (ЦДГ в градовете Дебелец и Килифарево и селата Самоводене и Ресен) – прилагане разпоредбите на чл.2 /7/ от Наредба №7 от 29.12.2000 година – „Когато броят на децата в отделни групи се намали под определената минимална средна посещаемост, групите се разформироват и се сливат с останалите”. Временно незаетия педагогически персонал се пренасочва в детските градини в гр. Велико Търново с висока средна месечна посещаемост и нуждаещи се от заместници.

 

2. За едногрупните детски градини в селата Присово, Церова кория, Балван, Шемшево и Водолей – при трайно намаление на децата (наблюдавани повече от законоустановените 2 месеца) – прилагане на разпоредбите на чл.2 /8/ от Наредба №7 от 29.10.2000 година – „При недостатъчен брой деца, с решение на Общинския съвет в населеното място се формира само една група в полудневна детска градина с минимум 6 деца”. При временно намаление на децата / наблюдавани по-малко от 2 месеца/, група работи с 1 детска учителка, а втората детска учителка се пренасочва в детски градини в град Велико Търново с висока средна месечна посещаемост и нуждаещи се от заместници.

 

Забележка: След приемане на Списък Образец №1 и №2 за учебната 2013/2014 година за преподавателска и друга заетост на персонала от Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” при Община Велико Търново и утвърждаването му от РИО на МОН, могат да настъпят известни промени, като за същите ще се внесе информация в Общинския съвет.

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от Радка Маринова Крумова – общински съветник, Вх. № 1866/09.07.2013 г.

 

Г-жа РАДКА КРУМОВА прочете питането си относно обществения транспорт във В. Търново.

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ прочете отговор на питането.

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от Стоян Витанов – общински съветници, Вх. № 1874/11.07.2013 г.

 

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ прочете питане е относно мерките, които Общината трябва да предприеме за решаване на проблемите, поставени в записка до кмета на Общината от г-н Камен Парашкевов.

Г-н Витанов добави: Само като ретроспекция – то е свързано и с предната точка за Хуманитарна гимназия. През 1970-година въпросната спортна площадка е използвана от 1500 деца. Днес в училище „П. Р. Славейков” учат 230, а се оказва, че реално те са около 160, а за учебната 2013-2014 г. са вписани 14 първокласници.

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ прочете отговор на питането на г-н Витанов и добави: Връщам се към предишната точка за Хуманитарна гимназия. Дали да намалим площадката на училище „П. Р. Славейков” и да им я вземем, за да направим паркинг, или да оставим площадката, за да има по-голяма площ децата да спортуват? Това решение мисля, че не е маловажно; както видяхте дискусията по въпроса за Хуманитарна гимназия не беше малка.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Аз ще предам отговора на гражданина. Разбира се, можеше да му предложа да потърси кмета или да отидем заедно при кмета. Приех другия подход - за отправяне на питане, защото невероятно бях впечатлен от този човек. Той можеше да организира местните хора, да направят един протест, да блокират улица и какво ли не. Вероятно той е Ваш избирател, Ваш фен, г-н Панов, поне според това, което е писал в тази записка. Той не го направи, прие другия подход – интелигентно, със загриженост да се обърне и да се намери решение на проблема.

Днес минах оттам; проблемът е, че отново са спрели там. Деликатността идва от това, че там е училище. Впечатляващо е, че знакът е сложен, т.е. има резултат от питането. Сега очевидно трябва да се сложи и „легналият полицай”.

Аз провокативно попитах дали там може да се отреже малка част от спортния терен. Неслучайно казвам колко деца са били преди 40 години и колко са сега; сега са 10 пъти по-малко. Преди години ние гласувахме там да се построят 100 апартамента. Знаете ли колко гаража има? 17, въпреки нормативната уредба, която постановява на едно жилище един гараж. Нормативът тотално не е спазен и сега на ни се сблъсква в главата ние да го решим, защото ще продължат да си спират кой както му хрумне, по пътеките. Не са виновни хората, виновни сме, че ние не сме осигурили условия. Затова казвам, че съм задал въпрос провокативно. Нека да помислим и това, защото ще облекчим изключително движението на децата. Ако ОА реши, че това си заслужава вниманието, нека да го направи и да го представи за обсъждане на ВТОС.

Благодаря за отговора, защото има първите резултати от питането с този знак и надявам се със следващите действия, за които г-н Панов пое ангажимент, че те ще бъдат реализирани.

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от Петко Тюфекчиев и Стоян Витанов – общински съветници, Вх. № 1875/11.07.2013 г.

 

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ прочете питане относно изпълнение реконструкцията на уличната мрежа в населените места-кметства по списък съгласно Инвестиционната програма за 2013 година.

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ прочете отговор на питането.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Благодаря Ви, г-н Кмете! Нашите тревоги са били неоснователни, но разберете ме и мен: има населени места, които миналата година наистина не извършиха ремонти и сега вече хората препират. Не може кметът на с. Ветринци да ми чука в 22.00 часа вечерта на прозореца и да ми казва: „Абе какво става с това?”. Питам го: „Защо толкова късно?”, а той ми отговаря, че не смее да се покаже пред хората по светло.

Ще следя това много внимателно, не само за Ветринци, разбира се, а и за другите населени места. По правилник трябва да минат три месеца и през септември не мога да направя питане, но ще финтирам правилника, ако не се оправят нещата в рамките на август и септември, най-много, за да можем наистина да използваме това хубаво време за ремонтни дейности. Хората от населените места са доволни и на малкото, което се прави.

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Допълнение на Решение № 400/25.10.2012 г. на Великотърновски общински съвет, Вх. № 1930/23.07.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 7 (с вх. № 1930) беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Лидия Прокопова - за, Николай Илчев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Желка Денева - за, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 759

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет:

 

Допълва свое Решение № 400/25.10.2012 год. със следния текст:

 

„Точка 3. Елементите на подземната техническа инфраструктура са напълно изградени и/или реконструирани към момента на кандидатстване.“

„Точка 4. Дава съгласие Община Велико Търново да поеме ангажимент за осигуряване на финансиране за изграждане реконструиране на подземната инфраструктура в периода до 2017 г.“

 

В останалата си част Решение № 400/25.10.2012 остава непроменено.

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Промяна в състава на постоянните комисии на Великотърновски общински съвет, Вх. № 1933/24.07.2013 Г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 8 (с вх. № 1933) беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Лидия Прокопова - за, Николай Илчев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Желка Денева - за, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров – въздържал се, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 760

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 38, ал. 1 и ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинска администрация, Великотърновски общински съвет определя:

 

 1. За член на ПК по ОНК – Желка Илиева Денева
 2. За член на ПК по НПУОР – Желка Илиева Денева
 3. За член на ПК по СТДМ - Желка Илиева Денева

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на Проект на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Велико Търново, Вх. № 1888/15.07.2013 г.

 

Г-н НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ: Ще изнеса един кратък доклад като председател на ПК по УТТП относно приемане на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие. На редовното заседание на ПК, проведено на 16.07.2013 г. се разгледа коригираният вариант на въпросния план. Коментирани бяха корекции в уводната част на плана, които по същество са без значение за неговото придвижване. Оказа се, че корекциите по мероприятията, предвидени в отделните зони, такива каквито ние сме ги гласували, и каквито ги е приело министерството (говоря за зоните за въздействие) не могат да се правят преди те да са минали на обществено обсъждане, а време за следващо обществено обсъждане няма. Затова ви призовавам да приемем този план, защото рискуваме да останем без такъв план и да изтървем европейските пари.

Единственото нещо, което в последния момент беше вкарано в нашата комисия, това беше техническото задание на два ПУП-а, които засягат територията на Старото военно училище и Зона „Б”, на Пишмана. Това са територии, върху които има значителни изменения, касаещи предвижданията на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие. В такава зони задължително трябва да се подготвят такива ПУП. Комисията се обедини около мнението тези планове да не се изработват еднофазно, т.е. окончателен проект, защото рискуваме да бъдем поставени по същия начин, както сега сме поставени: „Влиза окончателният проект, приемете го!”. Затова аз държах тези ПУП да се изработят двуфазно. Идеен, предварителен проект, който да се постави на обсъждане в Архитектурно-.градоустройствената комисия, в Камарата на архитектите, в Съюза на архитектите, във ВТОС и след направените забележки и обсъждания да се пристъпи към окончателния проект на ПУП.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Първото, което искам да попитам официално и да получа отговор - въпросът ми е към Вас, г-жо Цонева: искам да получа сигурност как и кога ще стартира инициативата за запазване на двора на Хуманитарната гимназия. Аз ще подкрепя предложението, ако Вие от висотата на тази трибуна дадете обяснение, че въпросът няма да бъде неглижиран впоследствие.

По повод на това, което каза г-н Георгиев. Аз го подкрепям и той направи разумно предложение по време на заседанието на ПК. В един от дебатите, на които аз присъствах, когато се говореше каква трябва да бъде визията на Старото военно училище, аз и мой бивш колега ходихме на срещата със Съюза на архитектите и тогава обстойно обсъждахме темата. Част от нещата, с които аз се обърнах към тях, бяха, че днес ние трябва да вземаме решения, с които да създаваме неща, с които тези, които идват след нас, да се гордеят така, както ние се гордеем с всичко това, създавано преди нас.

Г-н НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Няколко думи, без да бъда пространен. От Движение „Царевград за В. Търново” си направихме труда да внесем предложение от 10 страници към ИПГВР за бъдещия период 2014-2020 г. Аз мисля, че всички ще подкрепим днес плана и ще го гласуваме с голяма доза отвращение и с голяма доза неудовлетвореност от това, което ни се представя.

Искам само една забележка да сложа. В Раздел „Културна дейност” въобще не е отбелязана една институция, която е важна за нашия град, за нашата област и за нашата държава – Великотърновската митрополия с всичките й ценности, които има на територията на стария и на новия град по никакъв начин не е отбелязана. Там съществуват много паметници на културата, които са собственост на Великотърновската митрополия; взети са данни само за собствеността на държавата и на музея. Това е голям пропуск и аз ще настоявам и в бъдеще, докато всички тези въпроси бъдат отразени и мястото на Великотърновската митрополия с нейните духовни центрове – църквите, и с нейните исторически паметници, които тя е наследила във вековете, бъдат достойно представени в плана за развитие и възстановяване през 2014-2020 г.

Г-н СТЕФАН МИХАЙЛОВ: Както каза колегата, си направихме труда да отбележим забележките, и то съвсем не смятам, че сме изчерпателни. Мога да кажа, че от това, което написахме, почти нищо не е отстранено. Въпреки това ние ще подкрепим предложението за плана, тъй като процедурата трябва да върви, но заявявам, че докато не бъдат отстранени всички недостатъци, които ВТОС счита, че са наложителни, както и всички недостатъци, ако бъдат открити такива от Министерството, по силата на договора с изпълнителя, възложителят, в случая г-н Панов, може да задържи 35 %, докато те бъдат отстранени. Ако не бъдат отстранени, може да бъде наета фирма, която да ги отстрани. Авторски права върху този материал фирмата няма. С предаването Общината става собственик на правата, така че тя може да реши какво да прави с него.

Слушах внимателно арх. Георгиев: с колегата написахме предложения, които касаят уводната част; вярно, че тя не касае по същество, но въз основа на тези заключения в увода са направени неверни твърдения, които после рефлектират върху изграждането на самите предписания за зоните. Освен това не съм сигурен дали можем да задължим фирмата да направи плана двуфазно, тъй като мисля, че в договора е еднофазно. Ако тя се е съгласила, е на добра воля и мисля, че предложението трябва да бъде разделено на две: да приемем плана и другото предложение, което е на комисиите – за 35 %.

Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: Във всеки мандат има няколко знакови въпроса, които трябва да бъдат решени с единодушие и които носят последици, излизащи много във времето извън пределите на този мандат. Един от важните за община В. Търново, за град В. Търново и за нас, като отговорни, избрани от гражданите на Общината да представляваме техните интереси, е този въпрос, който трябва да бъде решен днес. Това е въпрос, който ще бъде с трайни последици върху града ни за следващите 7 години и за следващия програмен период. Това означава, че ние трябва да разполагаме с такъв документ, който да гарантира интересите на гражданите на гр. В. Търново. Някой от колегите днес цитира клетвата, която беше положена в началото и на днешното заседание. Там ние се задължаваме да гарантираме интересите на гражданите на Община В. Търново.

По повод конкретната процедура за мен се изясниха два въпроса. Първо, за моя голяма радост и лично удовлетворение ВТОС в качеството на съветници разполага с едни от най-добрите и водещи специалисти във В. Търново в областта на градоустройство, урбанистика и т.н. Хора, които компетентно дадоха своите предложения, мотивираха ги пред комисиите и добре ги защитиха. Техните предложения бяха обаче във връзка с многобройните пропуски и неточности. Бяха направени допълнения, корекции и поправки в този план, който беше предложен за одобрение от ВТОС.

Да се върна на това, което казах преди минута: за мен са важни и са изяснени две неща: първото нещо е, че ние нямаме избор и трябва да приемем, да одобрим, този план; и второто: че ние обаче трябва да търсим отговорността от изпълнителя за тези пропуски, които той е направил в хода на разработването на плана.

Кое ме притеснява и кое предизвика у мен да използвам тази възможност да споделя своите виждания във връзка с евентуалните отговорности, които е възможно да се носят? Съгласно договора консорциумът като дружество по Закона за задълженията и договорите е учреден със срок за пет години. Съгласно чл. 20 от договора му обаче, това дружество се прекратява с постигането на целите му. Така е и по закон. В самия договор за изпълнение обаче, срокът е определен на 14 месеца. Започвам да се обърквам. Кога ще бъде прекратен консорциумът и като юридическа последица с оглед изложените от колегите многобройни предложения за неточности, нужни корекции, допълнения и казано по-простичко - лошо изпълнение? Как ще бъде търсена отговорността от едно неперсонифицирано дружество, един неперсонифициран правен субект, който няма своята процесуална правосубектност? Как ще бъде ангажирана отговорността на това дружество при лошо или неточно изпълнение, след като то ще прекрати съществуването си с изпълнението на целта, т.е. с предаването на този план? Макар че в самия договор е предвидено съдружниците да носят заедно и поотделно отговорността, не е ясно какво се случва след прекратяването на договора при констатираното вече лошо, неточно и неправилно изпълнение на договора, при възникване на последици за община В. Търново именно в този програмен период, за който говорих преди малко. Как ще гарантираме отговорността на изпълнителя?

Затова напълно подкрепям предложението за плащане на 35 %, както е по договор, едва след окончателното приемане на работата по плана, но със следното допълнение от мен и с молба към служителите на община В. Търново - г-жа Цонева и г-н Маринов, които презентираха плана пред нас в комисиите: да направят следното запитване пред управляващия орган: Възможно ли е ние, изпълнявайки задължението си по договора, да извършим плащането на окончателните суми под условие и да платим в срок в гаранционна сметка, например след три години, в който период ще стане ясно този план работи ли, има ли проблеми по него, дават ли те отражение за евентуалните проекти, в които Общината ще участва и какви щети и вреди са възникнали през този период и те могат да бъдат евентуално овъзмездени от сумите по тази гаранционна сметка?

Напълно се солидаризирам с направеното искане удържане за 35 % от сумата след всички пороци на тази процедура, които са констатирани в хода на одобряването.

Г-н МАРИЯН МАРИНОВ: Имам само една молба: нека да бъдат две отделни решения, което беше предложено и в комисията. Първото решение да бъде това, което ще внесем в управляващия орган и което е по неговите изисквания. Второто решение да бъде във връзка с първото и да е формулирано как да направим запитването до управляващия орган.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Ще подложим на гласуване първо предложенията от комисиите – едното за 35 %, а другото е за двете фази.

Предложението беше прието с 32 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 761

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет реши:

1. Да не се изплащат 35 % от договорената сума с ДЗЗД „Консорциум Урбанико” гр. София до окончателното одобрение на Проекта на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Велико Търново.

2. Проектите за два ПУП – а, които засягат територията на Старото военно училище и Зона „Б” , на Пишмана да се изработят двуфазно - „Предварителен проект“ и „Окончателен проект“, според изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

 

Цялото предложение по т. 9 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова – въздържал се, Лидия Прокопова - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Желка Денева - за, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров – въздържал се, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 762

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във вр. с ал.2 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет, одобрява Проект на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Велико Търново, включващ:

 

-Стратегията и целите на плана.

-Матрица-бюджет на индикативния списък на проектите и дейностите, включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Велико Търново.

-Програмите за реализация за описаните в трите зони за въздействие, като компонент на ИПГВР.

-Управлението и реализацията на плана;

           

Приложения:

 1. Приложение Оперативен план за проектите в зона за въздействие от тип "Зона с преобладаващ социален характер" в град Велико Търново
 2. Приложение Оперативен план за проектите в зона за въздействие от тип "Зона на публични функции с висока обществена значимост " в град Велико Търново
 3. Приложение Оперативен план за проектите в зона за въздействие от тип " Зона с потенциал за икономическо развитие“       в град Велико Търново
 4. Матрица-бюджет на индикативния списък на проектите и дейностите, включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Велико Търново

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Промени по приходната и разходната част на бюджета към 30.06.2013 г. и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2013 г., Вх. № 1901/16.07.2013 г.

 

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: ПК по БФ – Да влезе в зала, ПК по ИВСПИЕСМВ – Да влезе в зала, ПК по УТТП – Подкрепя предложението.

 

Г-н СТЕФАН МИХАЙЛОВ: Емоциите с Хуманитарната гимназия свършиха. Сега трябва да извадим едни пари. Ако оставим въпроса нерешен и парите, които неминуемо трябва да излязат след нашето решение за оставяне на Хуманитарна гимназия, най-вероятно трябва да бъдат от образованието. Ние по този начин обаче не помагаме, защото намаляваме с определена сума, затова след малко ще направя едно предложение, но първо искам да кажа, че подкрепям промените, които са предложени, и промяната в Инвестиционната програма с едно изключение. За Летния театър са предвидени 150 000 лв. собствени бюджетни средства. Тези пари според мен в момента не можем да ги гласуваме, тъй като Летният театър е приет преди един месец. Той е завършен обект и ако има някакви стари разплащания, те не би трябвало да минават на сесия на ВТОС. Няма как да утвърдим разходи, при положение че обектът е приет. Най-малкото, ще ни върнат решението. Само преди месец гласувахме тези 150 000 лв. като „Други бюджетни средства”, което значи, че има създаден бюджетен кредит и няма нужда тези средства да се прехвърлят в „Със собствени бюджетни средства”.

Пак казвам, че не съм промените, не съм против създаването на общински футболен клуб, като гласуваме пари за Хуманитарна гимназия, не съм против Летния театър; въпросът е, че ние по същество ще допуснем грешка, ако го гледаме. Затова ви предлагам тези средства да отпаднат и от тях да отделим 70 000 лв. за Хуманитарната гимназия, а не да бъде от бюджета на образованието. 60 000 лв. да насочим към улица „Народни будители” и останалите пари да бъдат насочени към улица „Димитър Буйнозов”.

Г-н МИХАИЛ ХАРАЛАМПИЕВ: Аз съм съгласен с анализа на г-н Стефан Михайлов, с допълнението към това, което той направи, но считам, че сравнителната система, която ни се налага във връзка с Хуманитарната гимназия и възможното съществуване на Общински футболен клуб „Етър” – според мен двете неща са несравними. Ето защо, независимо сега, че деятелите на образованието, които идваха тук да защитават това някогашно елитно училище, което ние в днешните си мечти заявихме под една или друга форма, че отново ще стане елитно, трябва да си спомним, че в историята на това училище е имало спонсори. Аз се обръщам чрез медиите и чрез вас: нека да потърсим едно перо, при всички случаи може този бюджет от 80-100 0000 лв. за Хуманитарната гимназия да се намери от спонсори. И аз ги призовавам! Те ще чуят тези думи под една или друга форма. Има успешни бизнесмени във В. Търново, които са завършили тази гимназия, и е хубаво те да направят дарение, следвайки онова, което са правили велики търновци, да не споменавам какво са направили двамата митрополити в началото на века - с от 4500 до 8000 златни лева. По същия начин можем да намерим средства. Днес вероятно Управителният съвет на футболния клуб ще се събира и ще коментира как да намерят средства. Всеки от нас би могъл по някакъв начин да спонсорира като Хуманитарната гимназия, така и развитието на спорта във В. Търново. Това е едно мое предложение, отпратено към общественото, политическото пространство на нашия хубав град. Нека търсим и тази форма, а не само да очакваме от общинския бюджет!

Г-н СТЕФАН МИХАЙЛОВ: Искам да продължа добрия тон на колегата и да кажа: аз съм „за” футбол във В. Търново, „за” футболен клуб, „за” Летен театър, „за” Хуманитарна гимназия. Нека не закриваме, а да създаваме! Това дали ще има хора, които да помогнат, те винаги са добре дошли, но нека подсигурим това, което Общината може да си позволи, затова направих моето предложение за Хуманитарна гимназия.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз вземам отношение по повод предложението, направено от Стефан Михайлов и виждам, че има резон. Така или иначе, всички ние изказахме нашето мнение чрез гласуването си за оставане на Хуманитарната гимназия. Мисля, че ние имаме възможност още днес да подсигурим спокойствието на същата и както се казва, да си свършим работата докрай. Заедно с това обаче, виждам, че Стефан Михайлов е напипал една болезнена тема, като говорим за изграждане и доизграждане на определени улици. В интерес на истината и на фона на Вашата реакция по време на темата за футбола и за да ви докажа, че съм човек с опция за диалог, аз ще подкрепя Вашето предложение, защото е изключително резонно.

Това, което говори професорът, наистина е добро, но това е бъдещо несигурно време. Не можем да разчитаме, че определени спонсори ще откликнат на нашия призив и ще дадат 70 000 или 100 000 лв. за Хуманитарната гимназия. Точно заради това аз ще подкрепя предложението на Стефан Михайлов.

 

Г-н Ашиков прочете предложението на Стефан Михайлов: „Предлагам да бъдат извадени от Инвестиционната програма на Община В. Търново собствени бюджетни средства в размер на 150 000 лв. за обект „Летен театър”. Същите да бъдат разпределени както следва: 70 000 лв. за ХГ „Св. Св. Кирил и Методий”, 60 000 лв. за изграждане на ул. „Народни будители”, 20 000 лв. за доизграждане на ул. „Димитър Буйнозов”.

Предложението беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – въздържал се, Валентин Ламбев - за, Желка Денева - за, Анета Маноилова - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

Цялото предложение по т. 10 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Валентин Ламбев - за, Желка Денева - за, Анета Маноилова - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 763

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските бюджети, Великотърновски общински съвет реши:

 

1. Утвърждава промените по приходната и разходната част на бюджета към 30.06.2013 година и по Инвестиционната програма на Община В.Търново за 2013 година /Приложение №1/, както следва:

 

І. ПО БЮДЖЕТА

І. ПО БЮДЖЕТА

ПРИХОДИ

ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"

І. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

2. Неданъчни приходи

§§

Всичко:

ІІ тр.

Приходи и доходи от собственост

2400

-2 806

-2 806

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:

2405

-2 808

-2 808

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-2 808

-2 808

- прих.от лихви по тек.банкови сметки

2408

2

2

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

2

2

Общински такси

2700

530

530

За ползване на общежития и други по образованието

2708

530

530

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

530

530

Други неданъчни приходи

3600

3 045

3 045

- Получ. застр. обезщетения, в т.ч.:

3611

0

0

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

0

- Други неданъчни приходи

3619

3 045

3 045

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

3 045

3 045

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

3700

-180

-180

- Внесен ДДС

3701

-95

-95

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

3701

-95

-95

- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.

3702

-85

-85

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

3702

-85

-85

Помощи за дарения и др.суми

4500

1

1

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

4501

1

1

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

1

1

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

590

590

ІІ. ТРАНСФЕРИ ОТ/ЗА БЮДЖ. И

ИЗВЪНБЮДЖ. С/КИ

Трансфери м/у бюдж.сметки

6100

11 550

11 550

получени трансфери /+/

6101

11 550

11 550

-Дирекция "Култура и туризъм"

6101

11 550

11 550

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:

 

 

 

11 550

11 550

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ:

 

12 140

12 140

ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

2. Неданъчни приходи

§§

Всичко:

ІІ тр.

Приходи и доходи от собственост

2400

92

92

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:

2405

25

25

-Дирекция "Култура и туризъм"

25

25

- прих.от лихви по тек.банкови сметки

2408

67

67

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

67

67

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

3700

-25

-25

- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.

3702

-25

-25

-Дирекция "Култура и туризъм"

3702

-25

-25

Помощи за дарения и др.суми

4500

4 337

4 337

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

4501

4 337

4 337

-Дирекция "Култура и туризъм"

4 337

4 337

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

4 404

4 404

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

4 404

4 404

ІV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛ.ЗАЕМИ

§§

Всичко:

ІІ тр.

Временни безл.заеми между бюдж.и ИБС

7600

850 503

850 503

ВСИЧКОВРЕМЕННИ БЕЗЛ.ЗАЕМИ:

 

 

850 503

850 503

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

854 907

854 907

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ:

 

 

 

867 047

867 047

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

1. Функция 2 Отбрана и сигурност

0 лв

Група 2. Полиция, вътрешен ред и сигурност

-407 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

-407 лв

Група 5. Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии

407 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

407 лв

2. Функция 3 Образование

590 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Образование и наука"

590 лв

3. Функция 4 Здравеопазване

3 630 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

3 630 лв

4. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

-3 630 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

             подпомагане и заетостта

-3 630 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-6 106 лв

Център за социални услуги

2 476 лв

5. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

11 550 лв

Група 3 Култура

11 550 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-15 000 лв

Дирекция "Култура и туризъм"

26 550 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

12 140 лв

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

1. Функция 1 Общи държавни служби

9 196 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

9 196 лв

2. Функция 3 Образование

70 002 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Образование и наука"

70 002 лв

3. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

3 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

             подпомагане и заетостта

3 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

3 лв

4. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

18 409 лв

Група 3 Култура

18 409 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Култура и туризъм"

18 409 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:

 

 

97 610 лв

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

1. Функция 1 Общи държавни служби

91 453 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

91 453 лв

2. Функция 2 Отбрана и сигурност

0 лв

Група 5. Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии

0 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

-6 000 лв

Кметство Килифарево

6 000 лв

2. Функция 3 Образование

715 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"

715 лв

3. Функция 4 Здравеопазване

6 017 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

6 017 лв

4. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

4 547 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

             подпомагане и заетостта

4 547 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

4 547 лв

5. Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване

   на околната среда

356 536 лв

Група 1 Жилищно строителство и БКС

351 219 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

342 319 лв

Кметство Килифарево

8 500 лв

Група кметства Килифарево

400 лв

Група 2 Опазване на околната среда

5 317 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

5 873 лв

Кметство Килифарево

-156 лв

Група кметства Килифарево

-400 лв

6. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

180 219 лв

Група 2 Физическа култура и спорт

51 298 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

51 298 лв

Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"

-1 500 лв

Младежки дом

1 500 лв

Група 3 Култура

128 921 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

128 921 лв

7. Функция 8 Икономически дейности и услуги

117 810 лв

Група 3 Транспорт и съобщения

117 810 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

117 810 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

757 297 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

854 907 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

 

 

 

 

867 047 лв

 

2. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2013 година, съгласно Приложение 1 към настоящото решение.

 

3. Променя Приложение 2 от Решение №725/27.06.2013 година, съгласно Приложение 2 към настоящото решение.

 

4. Увеличава кредитите по т. 11 "Фонд "Инициативи на местните общности" , Приложение №3Б от Решение №561/07.02.2013 година на Великотърновски общински съвет в размер на 5 873 лева. Средствата са предназначени за изграждане на водосток до брода на река Еньовица, на пътя за с. Пъровци и Бойчови колиби.

 

В 13.05 часа г-н Николай Ашиков предложи времето за протичане на заседанието да бъде удължено с два часа.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Свикване на редовно Общо събрание на съдружниците на „Пазари – Велико Търново” ООД на 26.07.2013 г., Вх. № 1879/12.07.2013 г.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз заявявам, че няма да взема никакво отношение като право на глас в гласуването на тази точка, защото искам по този начин да изразя своя протест от това, което се случва специално дружеството „Пазари – Велико Търново”. Неслучайно вземам отношение, неслучайно бях направил предложение към вас, за да може да ви посоча плевнята, както казват старите хора, а заедно с вас да намерим общо решение, или да видим къде е вратата.

В момента ВТОС е изправен пред изключителен парадокс. Какво да направим, как да го направим и кога да го направим? Защото ако видите какъв е проектът за дневен ред на Общото събрание, ще видите, че там има дори и някои абсурдни точки, като например одобряването на експерт-счетоводител – нещо, което вече е финализирано, т.е. иска се съгласието постфактум. Визирам само малък детайл.

На проведеното извънредно заседание на 10.07.2013 г. в точка 2 имаше предложение на нашия колега Стефан Михайлов, което беше гласувано и за което аз не видях последваща инициатива в тази насока. Предложението беше: „Правя предложение тази точка да бъде отложена за следващото заседание”. Говоря за моите две точки, които бяха разглеждани на извънредното заседание. От сериозността на тази трибуна аз категорично заявявам, че по време на провеждането на постоянните комисии моята точка - за „Пазари В. Търново”, не беше входирана и нямаше разглеждане въпреки принципното съгласие на нашите съдружници, изразено в едно писмо, което ни беше прочетено именно на извънредната сесия – че те дават принципно съгласие да започнем диалог за коментираните точки, които аз визирах пред всички вас. И какво правим сега?

Това е едната страна на медала. Другото нещо, което според мен е изключително неприятно. След като има заявена позиция от нашия представител в Общото събрание – г-н Михов, че няма да присъства днес и няма да присъства утре, аз питам: Кого в момента ще оторизираме, за да бъде наш представител не кога да е, а утре? Кого ще упълномощим да ни представлява? Това са много сериозни теми, които няма как да заобикаляме и да се правим, че не съществуват като факт. Неслучайно визирам колегата Стефан Михайлов, защото коментарът му по време на извънредната сесия беше добър. Съгласен съм, че трябва да се сложи край на тази сага. Вие имате ваша гледна точка, че искате да продължавате да разговаряте. Няма лошо, но аз ви казах, че ние сме разговаряли, разговаряли и все още към днешна дата, 11 години, няма решение. Можете да си представите какви усилия сме полагали да търсим консенсус в нашите взаимоотношения и да не изпадаме в този вакуум, в който вакуум нас не ни отразяват.

Това са двете теми, които исках да представя пред вас. Първо, какво правим в Общото събрание, след като нямаме наш официален представител, който утре да ни представлява и какво правим с предложенията, които имаме (даже и с принципното съгласие на нашите съдружници) но въпреки всичко не са обект на коментар на нашата институция? И както винаги съм заявявал: Пасивността ни кара да бъдем косвено съпричастни към всичко това, което се случва. Мисля, че отлагането във времето е бягане от отговорност.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Ще ви прочета писмото на г-н Милен Михов: „Уважаеми г-н Председател, на основание чл. 30, ал. 4, т. 5 от ЗМСМА Ви уведомявам, че поради неотложни причини ще бъда възпрепятстван да взема участие в постоянните комисии, в заседанията на ВТОС, които ще се проведат в периода 22-31.07.2013 г. и на Общото събрание на „Пазари – В. Търново” ООД на 26.07.2013 г.”

Г-н СТЕФАН МИХАЙЛОВ: Не искам да се обръща в диалог, но аз смятам, че трябва не да се сложи край, както каза колегата Димитров, а да се сложи начало. Затова направих предложение на предишната сесия да се отложи, за да могат да се водят разговори с нашите партньори и съдружници. Не може да си кореспондираме чрез вестниците и да търсим постигане на някакво решение. Смятам, че тези разговори трябва да бъдат водени от г-н Кмета на Общината, който да излезе със свое становище; не може ВТОС, който е колективен орган и всеки съветник си има мнение. Затова г-н Кметът трябва да води тези разговори и да излезе с някакво конкретно предложение относно нашето становище в „Пазари”. След мен може да се изкаже всеки един и той ще има различно мнение.

Освен това: ще изберем един нов представител, тъй като г-н Михов отсъства, но не съм сигурен дали ако днес го изберем, утре той ще бъде легитимен, тъй като решенията на ВТОС влизат в сила след 14-дневен срок и да не би нашите съдружници да ни атакуват за това. Все пак не може да не отиде представител. Според мен трябва да го отложим, но трябва да изберем някой, който да отиде и да каже: „Отлагаме го поради тези и тези причини”. А това, че сега говорим за „Пазари”, заслугата изцяло е на г-н Димитров, тъй като той поде един разговор, който отдавна беше забравен.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Тогава дадохме предложение да се изработи една Работна група начело с г-н Кмета. Ние не можем да оставим г-н Кмета сам да води тези разговори и да носи цялата отговорност.

Г-н СТЕФАН МИХАЙЛОВ: Аз тогава изразих своето становище за Работната група и считам, че трябва да се води от един, защото в нея има пет човека и всеки може да е на различно мнение.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Не съм съгласен с колегата Михайлов, тъй като ние сме принципалът, а не г-н Кметът. Аз не искам г-н Кметът да решава какво да се случи с това, което е наш приоритет. Кметът може да изрази своята позиция, но той да участва еднолично като наш представител, не съм съгласен. Не че имам нещо срещу г-н Кмета, но не искам ние да бягаме от отговорност.

Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ: Аз ще тръгна отзад напред. Община В. Търново не е партньор с други юридически и физически лица само в „Пазари”. Тя е партньор на много места с различни юридически и физически лица и тя си има своето представителство. Тази Работна група е избрана, кметът е избран от цялата общественост, председателят на Общинския съвет е избран от Общинския съвет, има председатели на комисиите и тези хора могат да разговарят с нашите партньори, независимо дали са в „Пазари” или в други дружества, освен ако няма някаква тематична, много сериозна задача, която ВТОС да постави по отношение на разрешаване на нашите взаимоотношения с партньори.

Конкретно по случая: това е един пример за това как едно нещо, което е изградено с добри намерения, във времето може да създаде, поради действия или бездействия, било от нас, било от нашите партньори, доста сериозна чувствителност в обществото и съмнения по отношение на дейността и това, което се случва в „Пазари”, а и някои други съпътстващи места като например бившия ФК „Етър”. Ясно е, че в обществеността години наред има доста въпроси и се разпространяват какви ли не слухове за взаимозависимости, каквото аз предполагам, че няма, нито от страна на общински съветници, нито пък по отношение на нашите парнтьори в „Пазари”. Има едно дружество, създадено с цел да развива и има съответната мисия; което е създадено с цел печалба. Трябва нашите партньори да печелят в рамките на 51 %, ние трябва да печелим в рамките на нашите 49 % и да получаваме съответния си дивидент като съдружници в това общо предприятие. Ние трябва да извадим тези неща насветло, за да спрат спекулациите в обществото.

Друг е въпросът, че към днешна дата ние имаме и една отменена сесия, на която нашите партньори, според мен абсолютно неправилно, положиха доста усилия да отменят тази сесия. Това нещо не работи нито за техния имидж, нито за имиджа на ВТОС и на кмета на общината. Т.е. отлагането на онази сесия също създаде повод за допълнителни спекулации. Ние трябва да си вкараме взаимоотношенията в ред с оглед перспективата на дружеството. Днес ние ще изберем един представител, надявам се да бъде в рамките на закона, да не се създават взаимни упреци за легитимност и нелегитимност. Той би следвало да отиде на това събрание и да изрази отношението, което ВТОС му възложи в неговия мандат.

Аз искам да посоча, че има възможности, които се коментират и сред колегите, и сред обществеността, за даване на перспектива в нашите взаимоотношения с „Пазари”. Единият вариант - това е дружеството да се запази с ясно очертана перспектива, независимо колко е сложна икономическата ситуация в момента, но след получаване на дивидента от страна на община В. Търново. В крайна сметка за толкова години общината трябва да получи средства – минали са 12-13 години. Другият вариант е ние да продадем дела си на нашите партньори. Третият вариант е те да продадат дела си, т.е. общината да го купи. Има вариант да има делба между съдружниците, т.е. оттегляне на единия от съдружниците в полза на другия срещу оценка на дела му. Може би нашият представител трябва да сподели нормално, партньорски на това Общо събрание или след него какви са перспективите, които се очертават и да започнат вече разговорите. Пак казвам, те са в прерогативите както на г-н Кмета, така и на г-н Председателя на ВТОС и на избраните хора от страна на общината. Но не може да продължава така, това състояние поражда огромни съмнения и не работи нито в полза на имиджа на общината, нито в полза на имиджа на нашите партньори.

Г-н КРАСИМИР КАЛЧЕВ: Предлагам за представител на ВТОС на Общото събрание на „Пазари – Велико Търново” ООД да бъде избран Деян Минков Хаджийски.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз мисля, че леко сме в нарушение от гледна точка на Правилника. Мисля, че първо трябваше да се изчисти предложението, да приключи гласуването и след това да определим кой ще бъде представителят в Общото събрание. Мисля, че такава трябва да бъде процедурата. А по въпроса за легитимността на нашия представител – аз ви уверявам, че няма да има юридическо нарушение, тъй като принципалът сме ние и предвид сроковете, които са – от днес за утре, няма да има проблем. Затова ви предлагам да изчистим точката, както е входирана и след това да изберем представител. Защото в проекта за дневен ред има интересни неща, колеги. Понеже не искам да наблюдавам как безотговорно биха могли да се случат нещата, но там има една точка, в която става дума за спонсорство на ФК „Етър-1924” – 60 000 лв. Много ви моля, внимавайте какво решение ще вземете!

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Предлагам това, което предложи Красимир Калчев да бъде като точка ІІ (римско) в нашия проект за решение и там изрично да бъде записано, че на представителя, който бъде избран, му се дава мандат само за утрешното Общо събрание на „Пазари”, защото Милен Михов си продължава да бъде представител в Общото събрание; просто за утрешното заседание няма да може да присъства.

Това, което искам да кажа в няколко изречения е, че наистина нашето съдружие в „Пазари – Велико Търново” ООД през годините е изцяло в ущърб на общината и тук и с Пламен Радонов, и с други сме си говорили, че сегашната ситуация не трябва да продължава. Бяха разиграни няколко варианта, които мисля, че до края на нашия мандат трябва да решим този въпрос, но не трябва да продължава така – за 12 години в общината от това съдружие не е постъпил нито един лев дивидент. Ако нашите съдружници бъдат така добри да си изчистят дивидентите след приспадане на печалбата, след облагането им с данък и да започнат коректно да си привеждат сумите на нас, като съдружници с 49 % в това смесено дружество, нямам нищо против. Но ако не започнат да се държат коректно с нас, трябва да пристъпим към един другите два варианта – за разделяне: или ние да продадем нашите дялове, или общината, ако има средстдва, да купи техните 51 %.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Първо да изберем представителя, след това, като гласуваме по точката, му вменяваме да гласува по съответния начин.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз ще направя едно, според мен разумно, предложение. Предлагам за представител в Общото събрание председателя на ПК по БФ г-жа Калина Широкова, ако тя приеме. Мисля, че предложението ми е разумно, резонно и преди всичко аз мисля, че г-жа Широкова ще се справи с гласуваното й доверие.

Но има нещо, срещу което възразявам и съм против по повод коментара на г-н Алексиев, че ние трябва предварително да декларираме, че това е само за следващото Общо събрание. Защо? Къде го пише в Наредбата? Аз не искам да бъде така и няма да го подкрепя така. Напротив, в момента сме пред дилемата да имаме представител в Общото събрание в търговското дружество. Знаете, че аз над 10 пъти вероятно съм предлагал смяната на г-н Михов, не защото не ми харесва колегата Михов, а защото искам да се променят нещата, искам да се промени именно това, за което вие, колеги, говорите – диалогът между нас. След като досега нямаме промяна в тази насока, мисля, че е крайно време да търсим промяна първо в нашите редици и след това да търсим промяна чрез нашите взаимоотношения с тях.

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: Аз съм убеден, че всеки един от общинските съветници може да свърши достойно тази работа. Няма да го правя партийно, ще направя едно прагматично предложение. Предлагам г-н Росен Иванов. Причините са следните: мандат и половина общински съветник, той има по-голям опит, освен това е юрист и финансист.

Г-н ДРАГОШ МЕТОДИЕВ: Мисля, че сега е 13.30 часа, а сме още на първата страничка, на осмата точка. Дайте малко по-бързо да решим всички тези проблеми.

Г-н ДЕЯН ХАДЖИЙСКИ: Правя си отвод и подкрепям предложението за Росен Иванов.

Г-жа КАЛИНА ШИРОКОВА: Аз също си правя отвод.

Предложението на г-н Трифонов, г-н Росен Иванов да бъде представител на Общината в Общото събрание на „Пазари – Велико Търново” ООД на 26.07.2013 г. беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Лидия Прокопова - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Желка Денева - за, Анета Маноилова - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 764

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет:

 

Определя Росен Върбанов Иванов с ЕГН xxxxxxxxxx и постоянен адрес:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx за представител на Община Велико Търново в редовно Общо събрание на съдружниците на „Пазари-Велико Търново“ ООД, гр. Велико Търново, ЕИК 104591929 на 26.07.2013 г. от 11.00 часа в административната сграда на „Пазари-Велико Търново” ООД, гр. Велико Търново, бул. „България” №1.

 

Предложението по т. 11 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Александър Чокойски – за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Желка Денева - за, Анета Маноилова - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – въздържал се, Николай Николов - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 765

 

І. На основание на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка чл. 137 от ТЗ и чл. 37 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет възлага на представителя на Община Велико Търново в редовно Общо събрание на съдружниците на „Пазари - Велико Търново” ООД, гр. Велико Търново, ЕИК 104591929 на 26.07.2013 г. от 11.00 часа в административната сграда на “Пазари-Велико Търново” ООД, гр. Велико Търново, бул. „България” №1, да гласува съобразно дневния ред, както следва:

 

По т.1 от дневния ред – да се гласува „За”;

По т.2 от дневния ред – – да се гласува „За”;

По т.3 от дневния ред – да се гласува „За”;

По т.4 от дневния ред – да се гласува „За”.

По т.5 от дневния ред – да се гласува „За”, като разпределението на дивидента е съобразно с дяловото участие на съдружниците след приспадане на непокритата загуба от предходни години.

По т.6 от дневния ред – да се гласува „За”.

По т.7 от дневния ред – да се гласува „Против”.

ІІ. Задължава представителя на Община Велико Търново в Общото събрание да представи доклад и протокол от Общото събрание един ден след провеждането му.

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Възлагане на управлението на „ОДПГ” ЕООД – гр. Велико Търново, след проведен конкурс за избор на управител, Вх. № 1881/12.07.2013 г.

 

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: Както прочете г-н Председателят, на заседанието на ПК по ИВСПИЕСМВ с мнозинство беше взето решение да бъдат представени копия от бизнес програмите на двамата кандидати. Аз в комисията разбрах, че има такъв конкурс, там разбрах, че нещо се е случило, без да имаме нито копия, нито някакви извадки от бизнес програмите на двамата кандидати. Сега с учудване разбирам, че тези копия от бизнес програмите, които решихме, че трябва да бъдат представени на общинските съветници, са били представени тази сутрин на заседанието на ПК по ИВСПИЕСМВ, в 8.15 часа, малко преди започване на сесията. Ако някой от вас разполага с копия от бизнес програмите на двамата кандидати, нека да каже, защото решението беше изрично и е от миналата седмица. Аз го нямам.

Аз използвам тази точка, за да поставя следния въпрос: както казва Румен Димитров, ние сме принципал, ние сме собственик на това дружество, както и на всички останали дружества на община В. Търново. Има ли собственик, който да не знае какво става с неговата собственост? Защото ние, като общински съветници, не знаем какво става с нашата собственост. Ние не знаем, че имало конкурс, ние не знаем, че е имало двама кандидати. Настоящия управител го познавам бегло, но другия даже не съм го чувал. Ние не сме виждали бизнес програмите им, камо ли да ги познаваме и да знаем какво се предлага, и в крайна сметка ние сме принципал, ние сме собственик. Искрено се надявам това да не продължава да върви по този начин. Сигурно някой ще ми каже, че това е било така, но дори и да е било така, нека да е досега. Какво управляваме ние, като не знаем за какво става въпрос, не познаваме хората, не познаваме и програмите им, а иначе вземаме решение за управление.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз имам програмите от няколко дена, защото знаех, че веднага след решението на ПК от администрацията на Общинския съвет са пуснали искане към Общинска администрация и са изискали съответните документи. Предупредих, че веднага, щом бъдат входирани в Секретариата на ВТОС, искам да ми се обадят, за да отида да си взема копия и да мога да се запозная детайлно и да направя коментар по тях. Категорично не приемам това, че на проведеното извънредно заседание на ПК тази сутрин, идват колеги и казват: „Ние не знаехме и чакаме едва ли не някой да ни синтезира, да ни подготви информацията, върху която трябваше да имаме отношение”. Моите уважения към всички, но не трябва да чакаме само някой да ни донесе, а да проявим интерес.

Г-н Трифонов, аз се радвам, че назад във времето ние, заедно с Вас, бяхме участници в един много сериозен, много тежък казус – един конкурс, който благодарение на мен, на нас, като участници… защото аз не помня друг общински съветник участник в такава тежка процедура, в конкурс, да е събарял заповед на кмет няколко пъти. Затова имам доста сериозни коментари в тази посока. А по повод на казаното от Вас, аз мисля, че не е коректно сега да казваме на кмета: „Гледай си работата, ние искаме да отложим точката, защото аз не съм се информирал или не съм положил минимални усилия да се информирам!”

Защо го казвам така и не приемам твърденията ви, че ние научаваме впоследствие? Напротив, ние имаме решение на Общинския съвет за стартиране на процедурата, ние сме възложили на г-н Кмета да бъде организирана. Въпрос на интерес – кой, кога и как се интересува как вървят нещата и не може, когато вече всичко е финализирано, ние постфактум да му поставяме условия. Ако ние искахме да се променят нещата, както с Вас сме го коментирали многократно, още при възлагането на кмета трябваше са изясним какви критерии имаме, какви изисквания и с какво трябваше администрацията и кметът да се съобразят. Не може сега, постфактум, както чувам, някои колеги да казват: „Ама той имал пропуски”. Извинявайте, в момента в нашата зала има двама действащи юристи, които могат да ви кажат кой може да вземе отношение като арбитър. Ние ли? Категорично – не. Съдът.

Точно в тази връзка ви казвам, че аз много подробно се запознах с програмите на двамата кандидати. Ето ви бизнес плана на единия кандидат, с който Вие казвате, че искате да се запознаете. За мен това е една справка, не е бизнес програма – 4-5 листа. Защо не е? Да не забравяме, че специалността ми е „Финансов мениджмънт”. Вижте за какво говоря! Тук пише: „свот анализ”. Кой от вас се информира какво значи „свот анализ”? Единици. А това нещо присъства тук. Това, което аз съумях да разбера, е, че колегата си е направил труда да направи извадки от всички отчети на дружеството и да ги включи в неговия бизнес план и има заложено за 2013, 2014, 2015 г. какво и как вижда в дружеството, залегнато не с какво да е, а с конкретни цифри и предложения. Тук са и плюсовете, и минусите; няма база за сравнение между единия и другия. Това, което коментирах, е на сега действащия управител на „Паркинги и гаражи”. Наистина колегата се е подготвил, както трябва.

Аз ще подкрепя неговото назначаване с една-единствена уговорка. След като той бъде утвърден официално от нас, аз ще искам следващата стъпка, която той трябва да направи – да помисли за хората по местоживеене, за подобряване на житейската среда, защото е безспорен факт, че там, където имаме зона за паркиране в непосредствена близост е трудно да се съжителства с подобна форма на разпореждане. Ние трябва да направим някаква форма на облекчение за живущите. Без значение дали ще бъде с картонче или по друг начин, но аз мисля, че трябва да стартира процедура в това направление. Затова молбата ми е, ако ние го потвърдим, той да стартира следващата процедура.

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: По много интересен начин г-н Румен Димитров интерпретира моето изказване. Ако не съм бил достатъчно ясен, ще повторя пак: аз държа това да не продължава. Убеден съм, че комисията е взела най-правилното решение. Не заставам зад никого от двамата кандидати. Единия кандидат почти не го познавам, а другия не го познавам въобще, но съм против ВТОС, като собственик на нещо, да не знае за какво става въпрос. Така че, г-н Димитров може да приказвате много, може да излизате по няколко пъти, но аз не съм съгласен и занапред конкурсите да минават по този начин. Преди време имаше предложение, направено от Петко Тюфекчиев, ако не се лъжа. Искам общинските съветници да имаме видимост върху това, което става при конкурсите, искам общинските съветници да имаме видимост за това, което става при обществените поръчки. Ако не съм прав, кажете ми, че не съм прав.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз съм категорично „за” това, което казвате, колега, но не е сега моментът спрямо тази процедура да променяме правилата. Ние трябва само да се произнесем „за” или „против”. Иначе съм „за” това, което казвате.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: И двамата не сте прави, и двамата сте прави. В решение № 350, което сме взели, в последната точка ние сме казали: „Възлага на кмета да организира и проведе конкурс”. Тогава ние сме пропуснали възможността изрично да запишем, че желаем двама или трима наши колеги, гласувани поименно, да участват в работата на тази комисия. Оттук нататък вече трябва да си четем по-внимателно материалите и когато искаме и има такива възможности, да си определяме наши представители, които да бъдат назначавани със заповед на кмета и да участват в работата на специалните комисии, съставяни със заповед на кмета.

Аз ще подкрепя това предложение, но съм изненадан от обръщането на становището на колегата Димитров, тъй като си спомням, че когато преди време, когато Иван Ламбев Димитров беше предложен за шеф на „Паркинги и гаражи”, той беше против, но явно е доволен от сегашната му работа за близо година и вече започва да го подкрепя.

Г-н СТЕФАН МИХАЙЛОВ: Има двама кандидати. Единият подава жалба до председателя на ВТОС и до ПК по ИВСПИЕСМВ. Ние не сме се произнесли. Ами ако е прав? Аз съм почти сигурен, че комисията си е свършила добре работата и най-вероятно този човек няма основание, но ние не сме се произнесли, не сме отговорили и сега ще вземем решение. Въпросът е принципен – дали трябва да изчакаме още един месец и да вземем становище по този въпрос, или сега да го утвърдим. Някой чел ли е жалбата? Но бизнес плановете аз също ги видях днес сутринта, не знам вие как сте ги видели преди това. Не можах да се запозная и със становището на кмета. Пак ви казвам: най-вероятно не е прав, но ние не сме отговорили на жалбата. Топката е в нас. Това са фактите.

Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ: ВТОС не прави за първи път конкурс, не се случват за първи път тези процедури, има си практика. Тези неща, които се дебатират в момента, ни изправят пред една дилема: дали да се доверим на г-н Кмета и на Администрацията, която е провела конкурса и която е провеждала конкурси толкова години досега; или да задържим тази точка, за да може ние да се произнесем – според г-н Михайлов. Какво може да бъде нашето произнасяне? Какви прерогативи имаме ние? Аз предлагам да подкрепим предложеното решение и наистина в бъдеще, както каза г-н Алексиев, там, където има възможност, когато обявяваме конкурса, ние да включваме наши представители като общински съветници. По принцип съм съгласен с г-н Михайлов, но нямаме ход да отменим конкурса.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: ПК по ИВСПИЕСМВ предлага точката да бъде отложена. Трябва да подложим на гласуване първо това предложение и след това ще гласуваме цялата точка.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Аз искам да аргументирам предложението на ПК по ИВСПИЕСМВ. Наистина има едно решение на ПК, което беше: 6 гласа „за” и 1 „въздържал се”. Второ, за мен е все едно кой ще бъде управител. На трето място: сегашният управител управлява 7-8 месеца; разбирам, че е довел дружеството на печалба. Има някои неща, които аз помолих в комисията да ги коментираме в рамките на комисията, а не тук, защото може да се получи някакси една нелоялна манипулация – нещо, което не бива да се случва. Затова моята молба е наистина да подкрепим това отлагане на точката. Ако трябва, ще го направим на извънредна сесия; аз ще споделя моите опасения в комисията.

Предложението на ПК по ИВСПИЕСМВ за отлагане на точката беше подложено на гласуване и отхвърлено с 9 „за”, 11 „против” и 8 „въздържали се”.

Цялото предложение по т. 12 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Лидия Прокопова – въздържал се, Николай Илчев - въздържал се, Драгош Методиев – въздържал се, Валентин Ламбев - въздържал се, Стоян Витанов - въздържал се, Желка Денева - въздържал се, Анета Маноилова - въздържал се, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – въздържал се, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – въздържал се.

Предложението беше прието с 19 „за”, „против” няма, 9 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 766

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон, чл. 48 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества във връзка с чл. 49 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, протокол от 02.07.2013 г. и Заповед № РД 22-1169/08.07.2013 г., Великотърновски общински съвет:

 

1. Възлага управлението на «Организация на движението, паркинги и гаражи“ ЕООД – гр. Велико Търново на Иван Ламбов Димитров от гр. Горна Оряховица, ул. „Тунджа“ № 49, с ЕГН xxxxxxxxxx, с образование – висше, специалност „Мотострелкови войски“ и гражданска специалност „Двигатели с вътрешно горене“, диплома с H, № xxxxx, издадена през август 1990 г. от ВНВУ „Васил Левски“ – гр. Велико Търново.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи договор за управление с Иван Ламбов Димитров за срок от 3 /три/ години, считано от 01.08.2013 г.

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предоставяне собствеността върху недвижими имоти, частна общинска собственост, по искане на Общинска служба по земеделие гр. Велико Търново, Вх. № 721/07.05.2012 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 13 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - против, Александър Чокойски – против, Деян Хаджийски - против, Божидар Ангелов - против, Михаил Харалампиев – против, Лидия Прокопова – въздържал се, Драгош Методиев – против, Валентин Ламбев - против, Стоян Витанов - против, Желка Денева - против, Анета Маноилова - въздържал се, Радка Крумова – въздържал се, Иван Александров - против, Николай Георгиев - против, Калина Широкова - против, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – въздържал се, Николай Николов - въздържал се, Мариян Кенаров - против, Мирослав Трифонов – въздържал се.

Предложението беше отхвърлено с 1 „за”, 13 „против” и 6 „въздържали се”.

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение № 733/27.06.2013 г. на ВТОбС

 

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: ПК по СТДМ предлага следната редакция: „ВТОС дава съгласие на Кмета на община В. Търново да приеме дарението от 30 000 лв.”

ПК по НПУОР: „Възлага на Общинска администрация да изготви становище и да влезе в зала за обсъждане”.

Предлагам да гласуваме предложението на ПК по СТДМ, което е идентично със становището на Общинска администрация, а именно:

„На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА ВТОС изменя Решение № 733 по Протокол № 48 от 27.06.2013 г. със следния текст:

1. На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет дава принципно съгласие на Кмета на община Велико Търново във връзка с правомощията му по чл.34 ал.3 от ЗОС да приеме дарение в размер на 30 000 /тридесет хиляди/ лева от Тенис клуб „Престиж” с адрес Велико Търново, ул. „Стара планина” №8А, представляван от Светослав Илиев Дермански.

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да обяви стойността и произхода на същото, съгласно чл. 7 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

Предложението по т. 14 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 767

 

На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет изменя Решение № 733 по Протокол № 48/27.06.2013 г. както следва:

Било:

1. На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, чл.34 ал.3 от ЗОС, Великотърновски общински съвет приема в полза на Община Велико Търново предложеното със заявление вх.№62-145/03.04.2013 г. дарение в размер на 30 000 /тридесет хиляди/ лева от Тенис клуб „Престиж” с адрес Велико Търново, ул. „Стара планина” №8А, представляван от Светослав Илиев Дермански. Средствата да бъдат вложени в разработката и реализацията на проект за изграждане на многофункционално спортно съоръжение на територията на СОУ „Емилиян Станев” гр. Велико Търново. Средствата да бъдат преведени по банкова сметка на Община Велико Търново и да бъде сключен Договор за дарение между страните.

 

2.  Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение при спазване разпоредбите на действащото законодателство.

 

Става:

       1. На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет дава принципно съгласие на Кмета на община Велико Търново във връзка с правомощията му по чл.34 ал.3 от ЗОС да приеме дарение в размер на 30 000 /тридесет хиляди/ лева от Тенис клуб „Престиж” с адрес Велико Търново, ул. „Стара планина” №8А, представляван от Светослав Илиев Дермански.

       2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да обяви стойността и произхода на същото, съгласно чл. 7 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение № 734/27.06.2013 г. на ВТОбС

 

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Предлагам да гласуваме становището на ПК по СТДМ, което е идентично със становището на Общинска администрация, а именно:

„На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА ВТОС отменя Решение № 734 по Протокол № 48 от 27.06.2013 г.”

Предложението по т. 15 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Стоян Витанов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – въздържал се.

Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 768

 

На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет отменя Решение № 734 взето по Протокол № 48 от заседание на Великотърновски общински съвет проведено на 27.06.2013 г.

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Допълване на Инструкция за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Велико Търново, Вх. № 1857/08.07.2013 г.

 

Г-н Ашиков съобщи, че е постъпило заявление за изказване от г-н Иван Русков и даде думата на г-н Русков.

Г-н ИВАН РУСКОВ: Уважаеми г-н Председател, уважаеми общински съветници, скъпи съграждани, от дълги години се занимавам със спорт и съм стигнал до убеждението, че качествената спортна база и спортни съоръжения са необходими за постигане на добри спортни резултати. Във връзка с това искам да направя предложение разходите, направени от спортните клубове за поддръжка и ремонт на спортната база, стопанисвана от тях, да се признават за разходи. Т.е. предложението ми е да бъде включена тази допълнителна клауза.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Няколко изречения като допълнителна информация за това, което предстои да гласуваме. Знаете, че през настоящата година приехме Инструкция, която отмени досегашната методика за разпределение на финансовите средства, разпределяни от общинския бюджет към общинските спортни клубове. В тази нова Инструкция бяхме пропуснали три от възможностите за отчитане на фактури, за да могат спортните клубове, които са регистрирани в обществена полза, да получават средства от общината. Сега добавяме нови три възможности, така че очаквам да подкрепите това предложение, за да можем да улесним самите клубове при представянето на фактурите и да улесним тяхната работа за получаване на средствата за подпомагане на спортната дейност.

Г-н Русков ме запозна с неговото предложение, в което аз намирам известна доза резонност и коректност, но не бих се наел да твърдя, че финансовият отдел „Външен контрол”, както и Сметната палата, биха одобрили едни такива разходи, така че ако може някой от Общинска администрация или г-н Михайлов, или някой друг да се ангажира, че това е законосъобразно, аз бих го подкрепил. В противен случай, бих предложил да не го приемаме сега, да се запознаем със становището на финансистите и на следваща или по-следваща сесия, ако има такава законова възможност да подкрепим и този вид разходи.

Г-н СТЕФАН МИХАЙЛОВ: Аз не можах да разбера много добре предложението, обаче ще взема отношение по него, за да разбера дали правилно съм разбрал колегата. Кой ще инициира тези ремонти или тези разходи, които ще се направят? Те сами? Първо, това не може да стане без разрешение на собственика.

Второ, кой ще ги оценява? Един ремонт може да се оцени за 1000 лв. и за 10 000 лв.

Не е толкова просто да разрешим нещо, без да сме влезли в материята и затова не можем да го приемем с определени условия, за които в момента не сме подготвени. Аз смятам така, защото има неуредени неща. В нашите наредби има текстове как се разрешават тези ремонти, но не знам дали ние сега сме в състояние да вземем отношение. Не го отхвърляме, но трябва да влезем в детайли.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз мисля, че на гражданина му беше дадена възможност да коментира, а не да прави предложение, съгласно нашия Правилник. Разбира се, той трябва да си направи официално предложение, което да влезе за разглеждане в комисии и след това на заседание на ВТОС. Така че към настоящия момент ние няма как да се произнесем.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Още едно допълнение: средствата в размер на 150 000 лв. вече са разпределени и изплатени на клубовете. В средата на април беше последният срок за подаване на документи. Те са разгледани от комисията, излязохме с решение, разпределихме средствата и те са получени. Така че в края на месец юли вече е безпредметно да гледаме тази точка и нека Финансовият отдел да даде становище и впоследствие, ако имаме такава законова възможност, няма никакъв проблем до месец март на следващата година да допълним и тази възможност за разходи на средствата.

Предложението по т. 16 беше подложено на гласуване и прието с 22 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 769

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет променя чл. 5, ал. 2 от „Инструкция за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Велико Търново“, както следва:

 

-         Транспорт до мястото на състезанието /обществен транспорт/. Ако се ползва лек автомобил, той трябва да е собственик на съответния Спортен клуб или да е нает с договор за наем. /не се признават разходи за винетки/

-         Дадена храна на спортисти /без алкохол, без разходи за коктейл/

-         Съдийски такси

-         Наеми за спортно съоръжение, ползвано за състезанието или тренировъчния лагер

-         Спортна екипировка, спортни уреди, спортни пособия

-         Материални награди /купи, медали, плакети, грамоти, спортни пособия и спортна екипировка/

-         Нощувки и дневни във връзка със състезанието или тренировъчния лагер /във фактурата да бъде изписан броят на нощувките, броят на състезателите и единична цена на нощувка/

-         Витамини възстановителни средства, придружени от декларация от съответния спортен клуб допустимостта им от Антидопинговата комисия

-         Разходи за картотекиране на спортисти

-         Такси за участие в първенство

-         Членски внос към федерация

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Включване на училища от Община Велико Търново в Списъка на средищните училища през новата 2013/2014 учебна година, Вх. № 1891/15.07.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 17 беше подложено на гласуване и прието с 18 „за”, 1 „против”, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 770

 

На основание чл. 17, ал. 1, т. 3, чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА и чл.7 (1) от ПМС 84 от 06.04.2009 година, Великотърновски общински съвет:

 

1. Предлага училищата от Община Велико Търново, отговарящи на условията за „Средищно училище”, съгласно Приложение 1:

 • ОУ „П. Р. Славейков” с. Церова кория
 • ОУ „Христо Ботев” с.Ресен
 • ОУ „Христо Смирненски” с.Самоводене
 • ОУ „Св.Иван Рилски” с.Балван
 • ОУ „Д-р Петър Берон” гр.Дебелец
 • ОУ „Васил Левски” с. Леденик
 • СОУ „Г.С.Раковски” гр. Велико Търново

да бъдат включени в Списъка на средищните училища в Република България за 2014 година.

 

2. Съгласно чл.7 /2/ от Постановление №84 на МС от 06.04.2009 година за приемане на списък на Средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване на пътуващите ученици от средищните училища, Списъка на училищата от Община Велико Търново, отговарящи на условията за „Средищно училище” и Решението на Великотърновски общински съвет, в срок до 15 август 2013 година да се изпратят в Министерството на образованието и науката.

 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение от директора на Спортно училище Велико Търново за освобождаване на учениците от такса за ползване на общежитие за учебната 2013/2014 г., Вх. № 1915/17.06.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 18 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Николай Илчев - за, Валентин Ламбев - за, Желка Денева - за, Анета Маноилова - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 771

 

На основание чл. 17, ал. 1, т. 3 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет реши:

 

Учениците от Спортно училище Велико Търново, които ползват общежитие в гр. Велико Търново да не заплащат такса по реда на чл. 25, ал. 2 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново за учебната 2013/2014 година.

 

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Промяна в обхвата на зоните за платено паркиране на територията на гр. Велико Търново, Вх. № 1878/11.07.2013 г.

 

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Предлагам да гласуваме предложението по точката с промяната, предложена от ПК по ОС .

Г-н НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ: Гласувахме една зона и останаха 58 паркоместа. Сега гласуваме нещо и пак остават 58 паркоместа. Държа да се преброят паркоместата и да се запише там! Има схеми в документите.

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: Аз няма да броя паркоместа. Ние имаме предложение, което е направено, и аз предлагам да го гласуваме преди поправката от комисията. Ще обясня защо. Ако го приемем, това е хубаво, ще бъде облекчение за гражданите, но пътят надолу към Интерхотела ще остане задръстен от автомобили. Там се спира от двете страни и трудно може да мине автобус. Заради 15 или 20 паркоместа ще запушим долната част на улицата.

Правя процедурно предложение – да гласуваме това, което ни е предложено преди поправката от комисията, т.е. да гласуваме точката така както е дадена. Обосновавам се с това, че ако приемем да отпаднат от „синя зона” паркоместата, които са под хотел „Етър” до Интерхотела, това ще запуши улицата от входа на „Конфуций” до Интерхотела.

Предложението на г-н Трифонов беше подложено на гласуване и прието с 16 „за”, 5 „против”, 4 „въздържал се”.

Предложението на Общинската администрация по т. 19 беше подложено на гласуване и прието с 16 „за”, 8 „против”, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 772

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9, ал. 2 от Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Велико Търново, Великотърновски общински съвет определя нова зона за платено паркиране с териториалният обхват, съгласно приложения инвестиционен проект, попадаща по ул. „Александър Стамболийски“ в гр. Велико Търново, от кръстовището с ул. „Христо Ботев“/Арката на генералите/ до „Стамболовия мост“ и включваща 58 броя паркоместа.

Работното време на зоната е съгласно Решение № 176/10.04.2012 г. на Великотърновски общински съвет.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Инвестиционен проект, част «Организация на движението» за зоната на ул. «Александър Стамболийски» в гр. Велико Търново

 

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Имаше предложение на ПК. В кой момент гласувахме това предложение?

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Имаше процедурно предложение на г-н Трифонов и то беше прието. Гласувахме точката така, както ни е предложена от Общинска администрация.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Това означава, че има хора, които в комисията гласуват по един начин, а сега гласуват по друг начин.

 

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Сключване на договор за осъществяване на рекламна дейност за предстоящи културни прояви в Община Велико Търново, Вх. № 1884/12.07.2013 г.

 

Г-н Мариян Кенаров постави въпрос: Коя е фирмата, с която се подписва договор? Г-н Ашиков отговори, че това е фирма „АВИ-ДИЗАЙН” ООД. Г-н Димитров уточни, че тази фирма е имала сключен договор, който е изтекъл и иска преподписване на договора. Някои общински съветници поискаха повече информация за фирмата, но от Председателството им беше отговорено, че в момента няма данни за тази фирма.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов – въздържал се, Лидия Прокопова - за, Николай Илчев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Желка Денева - за, Анета Маноилова - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - против, Стефан Михайлов – въздържал се, Николай Николов - въздържал се, Румен Димитров - въздържал се, Мариян Кенаров - против, Камен Алексиев – въздържал се, Мирослав Трифонов – въздържал се.

Предложението беше отхвърлено със 17 „за”, 2 „против”, 6 „въздържал се”.

 

Заседанието беше закрито в 15.00 часа.

                                     

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

ТОДОР ТОДОРОВ          

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  

 

РУМЕН ДИМИТРОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

МИРОСЛАВ МАРИНОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

СТЕФАН СТЕФАНОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

 

ДИЛЯНА МИЛЕВА

ПРОТОКОЛИРАЛ