Начало Заседания Протоколи Протокол № 51 от 01.08.2013 г.

 

 ПРОТОКОЛ  № 51

 

от петдесет и първото заседание на Великотърновския общински съвет,

проведено на 01.08.2013 г. от 17.05 часа в залата на община В. Търново. Присъстват 34 общински съветника. Отсъстват г-жа Радка Крумова, г-н Николен Стойнов, г-н Петко Тюфикчиев.

        

Заседанието беше открито от председателя на ОбС – г-н Николай Ашиков, който съобщи, че в залата има необходимия кворум и заседанието може да започне своята работа.

Г-н Ашиков даде думата на общнските съветници за изказвания по проекта за дневния ред.

 

1. Приемане на информация относно текущо изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет, Вх. № 1938/24.07.2013 г.

2. Придобиване в собственост на недвижим имот, Вх. № 1946/30.07.2013 г.

3. Актуализация на план-сметката за приходите и разходите по приватизационните фондове на Община Велико Търново през 2013 г., Вх. № 1906/17.07.2013 г.

4. Откриване процедура за приватизация на общински нежилищен имот, Западна промишлена зона, гр. В. Търново, Вх. № 1907/17.07.2013 г.

5. Намаляване на началните цени за продажба на имоти в Западна промищлена зона, гр. В. Търново, Вх. № 1908/17.07.2013 г.

6. Намаляване на началните цени за продажба на имоти в Промишлена зона „Дълга лъка”, гр. В. Търново, Вх. № 1909/17.07.2013 г.

7. Сключване на договор за осъществяване на рекламна дейност за предстоящи културни прояви в Община Велико Търново, Вх. № 1944/30.07.2013 г.

8. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, Вх. № 1847/04.07.2013 г.

9. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Ветринци, Вх. № 1855/04.07.2013 г.

10. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, гр. Килифарево, Вх. № 1853/05.07.2013 г.

11. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Велчево, Вх. № 1852/05.07.2013 г.

12. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Габровци, Вх. № 1854/05.07.2013 г.

13. Отдаване под наем на апартамент собственост на „СБАЛПФЗ Д-р Трейман” ЕООД, Вх. № 1863/08.07.2013 г.

14. Отдаване под наем на част от имот, с. Пчелище, Вх. № 1848/05.07.2013 г.

15. Отдаване под наем на част от имот, с. Миндя, Вх. № 1849/05.07.2013 г.

16. Отдаване под наем на част от имот, с. Къпиново, Вх. № 1850/05.07.2013 г.

17. Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост, Вх. № 1945/30.07.2013 г.

18. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделски земи от ОПФ, с. Никюп, Вх. № 1893/15.07.2013 г.

19. Разсрочване на парично задължение за част от имот общинска собственост, намиращ се в сградата на ПМГ „Васил Друмев”, Вх. № 1856/05.07.2013 г.

20. Отписване от активите на „Инвестстрой -92” ЕООД, гр. В. Търново, Вх. № 1876/11.07.2013 г.

21. Одобряване проект за ПУП, местност „Козлуджа”, гр. В. Търново, Вх. № 1890/15.07.2013 г.

22. Даване разрешение за изработване на проект на ПУП, местност „До село”, с. Присово, Вх. № 1817/18.06.2013 г.

23. Потвърждаване на Решение № 974/17.06.2010 г. за участие на общината в „Асоциация на общини със селища и територии на културно – историческото наследство”, Вх. № 1864/08.07.2013 г.

24. Присъединяване на Община Велико Търново към декларация за достъп на младите хора до културата, Вх. № 1937/24.07.2013 г.

25. Извършени разходи за командировки в страната и чужбина от инж. Даниел Панов, Вх. № 1865/09.07.2013 г.

26. Утвърждаване на решението на комисията за определяне на кандидат, спечелил конкурса за избор на управител и за възлагане на управлението „ЦКВЗ- В. Търново” ЕООД, Вх. № 1935/24.07.2013 г.

27. Удължаване на срока за подаване на документи за конкурс за възлагане на управлението на „Д-р Трейман” ЕООД, Вх. № 1936/24.07.2013 г.

28. Информация за дейността на РСО „Янтра” за 2012 г. и за участието на Община Велико Търново в него, Вх. № 1894/15.07.2013 г.

29. Доклад за проведено Общо събрание на акционерите на „Общинска банка” АД, гр. София, Вх. № 1822/19.06.2013 г.

30. Доклад от проведено Общо събрание на съдружниците в „Пазари – Велико Търново” ООД, Вх. № 1941/29.07.2013 г.

 

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Мисля, че е резонно тези нови точки от проекта за дневен ред да бъдат отложени и пренасочени към следващото редовно заседание.

Г-н СТЕФАН МИХАЙЛОВ: Предлагам една от новите точки да влезе като спешна – за Детска градина „Здравец”, за която трябва да вземем решение.

Ще се съглася с колегата. Проектът за дневен ред включва 30 точки. Тридесет точки по 10 минути са пет часа. Затова предлагам, като казваме нещо да си държим на думата и да караме по дневния ред, който имахме от предишното заседание.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Председателският съвет с три на два гласа реши тези нови точки да влязат, защото са важни.

Г-н Ашиков предложи дневният ред да бъде гласуван заедно с предложението на г-н Михайлов за отпадане на точките 1, 17, 24, 26, 27 и 30.

Г-н СТЕФАН МИХАЙЛОВ: Приемам. Искам да допълня също, че някои от материалите влязоха в последната минута, което също не е правилно.

Дневният ред, заедно с предложението на г-н Михайлов, беше приет с 19 „за”, 1 „против” и 3 „въздържали се”.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Придобиване в собственост на недвижим имот, Вх. № 1946/30.07.2013 г.

2. Актуализация на план-сметката за приходите и разходите по приватизационните фондове на Община Велико Търново през 2013 г., Вх. № 1906/17.07.2013 г.

3. Откриване процедура за приватизация на общински нежилищен имот, Западна промишлена зона, гр. В. Търново, Вх. № 1907/17.07.2013 г.

4. Намаляване на началните цени за продажба на имоти в Западна промищлена зона, гр. В. Търново, Вх. № 1908/17.07.2013 г.

5. Намаляване на началните цени за продажба на имоти в Промишлена зона „Дълга лъка”, гр. В. Търново, Вх. № 1909/17.07.2013 г.

6. Сключване на договор за осъществяване на рекламна дейност за предстоящи културни прояви в Община Велико Търново, Вх. № 1944/30.07.2013 г.

7. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, Вх. № 1847/04.07.2013 г.

8. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Ветринци, Вх. № 1855/04.07.2013 г.

9. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, гр. Килифарево, Вх. № 1853/05.07.2013 г.

10. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Велчево, Вх. № 1852/05.07.2013 г.

11. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Габровци, Вх. № 1854/05.07.2013 г.

12. Отдаване под наем на апартамент собственост на „СБАЛПФЗ Д-р Трейман” ЕООД, Вх. № 1863/08.07.2013 г.

13. Отдаване под наем на част от имот, с. Пчелище, Вх. № 1848/05.07.2013 г.

14. Отдаване под наем на част от имот, с. Миндя, Вх. № 1849/05.07.2013 г.

15. Отдаване под наем на част от имот, с. Къпиново, Вх. № 1850/05.07.2013 г.

16. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделски земи от ОПФ, с. Никюп, Вх. № 1893/15.07.2013 г.

17. Разсрочване на парично задължение за част от имот общинска собственост, намиращ се в сградата на ПМГ „Васил Друмев”, Вх. № 1856/05.07.2013 г.

18. Отписване от активите на „Инвестстрой -92” ЕООД, гр. В. Търново, Вх. № 1876/11.07.2013 г.

19. Одобряване проект за ПУП, местност „Козлуджа”, гр. В. Търново, Вх. № 1890/15.07.2013 г.

20. Даване разрешение за изработване на проект на ПУП, местност „До село”, с. Присово, Вх. № 1817/18.06.2013 г.

21. Потвърждаване на Решение № 974/17.06.2010 г. за участие на общината в „Асоциация на общини със селища и територии на културно – историческото наследство”, Вх. № 1864/08.07.2013 г.

22. Извършени разходи за командировки в страната и чужбина от инж. Даниел Панов, Вх. № 1865/09.07.2013 г.

23. Информация за дейността на РСО „Янтра” за 2012 г. и за участието на Община Велико Търново в него, Вх. № 1894/15.07.2013 г.

24. Доклад за проведено Общо събрание на акционерите на „Общинска банка” АД, гр. София, Вх. № 1822/19.06.2013 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Придобиване в собственост на недвижим имот, Вх. № 1946/30.07.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 1 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Желка Денева - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма и „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 773

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл. 34 ал. 1 от ЗОС, чл. 3 ал. 1 т.2 и чл. 3 ал.2 т.7 от НРПУРОИ, Великотърновски общински съвет дава своето съгласие за придобиване в собственост на Община Велико Търново на обект: „Разширение на съществуваща детска градина” в УПИ ІІІ от строителен квартал 153-А по ПУП на гр. Велико Търново /ЦДГ „Здравец”/ с цел довършване на строителството и въвеждане на обекта в експлоатация.

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по придобиване на собствеността върху обекта, при спазване разпоредбите на действащата нормативна уредба.

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Актуализация на план-сметката за приходите и разходите по приватизационните фондове на Община Велико Търново през 2013 г., Вх. № 1906/17.07.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 2 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева – за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова - за, Валентин Ламбев - за, Желка Денева - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма и „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 774

 

На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл. 6, ал.2 от ЗПСК, чл.5,т.2 и чл.10, т. 4 от Правилника за дейността на Общинската агенция за приватизация, Великотърновски общински съвет

1. Приема промените в план – сметката за приходите и разходите по приватизационните фондове на Община Велико Търново за 2013 година,произтичащи от решение № 732/ 27.06.2013 година - Приложение № 1 .

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Откриване процедура за приватизация на общински нежилищен имот, Западна промишлена зона, гр. В. Търново, Вх. № 1907/17.07.2013 г.

 

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Изказвам се по тази и по следващите две точки, които са свързани с намаляване на цени на имоти. Този имот се предлага за първи път като процедура, има някакъв инвеститорски интерес и се надявам, че ще има кандидати на търга.

Следващите две точки касаят общо четири имота, три от които са незастроени, а единият е със сграда. Те са обявявани между 10 и 15 пъти. Цените в момента са намалени с между 15 и 25 %. Единодушно Надзорният съвет по приватизация взе решение за следващо намаляване на цената, тъй като досега не се е явил нито един кандидат за тези имоти, които са основно в Западна промишлена зона и Дълга лъка. Съгласно Наредбата Надзорният съвет има право да намали цената до 50 % от оценката, която е направена. Част от имотите, да не кажа всичките, са слабо атрактивни или неатрактивни и единственият вариант е да се опитаме да привлечем интереса, да имаме по-адекватни цени към момента, тъй като пазарът в момента не търси такива имоти.

Такова е становището на Надзорния съвет, дискутирали сме по проблема и на следващо заседание отново ще има такива имоти и обекти, които са обявявани многократно в годините. Някои от тях са открити като процедура още от предишния мандат, включително някои от тях са със сграден фонд, който се руши и силно намалява и тяхната атрактивност, и тяхната оценка. Така че като орган ние трябва да имаме предвид пазарната ситуация и да бъдем адекватни към това, към което пазарът може да прояви интерес в момента.

Предложението по т. 3 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева – за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова - за, Валентин Ламбев - за, Желка Денева - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Любен Велчев – въздържал се, Николай Георгиев – въздържал се, Калина Широкова – въздържал се, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма и 3 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 775

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал.4 от ЗПСК, Великотърновски общински съвет:

1. Включва в годишния план за приватизация за 2013 г. и открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, представляващ: „Незастроен УПИ ІХ – „за производствени и складови дейности” от стр. кв. 10 по ПУП – ПР на гр. Велико Търново, Западна промишлена зона - собственост на Община В. Търново.

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имота, сключването на договори с предмет имота по т. 1: за придобиване дялово участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на менителнични задължения, освен с разрешение на Общинския съвет.

3. Възлага на Общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационната сделка за имота по установения от закона ред и приетите решения от Общинския съвет.

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Намаляване на началните цени за продажба на имоти в Западна промищлена зона, гр. В. Търново, Вх. № 1908/17.07.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 4 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова - за, Валентин Ламбев - за, Желка Денева - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Любен Велчев – въздържал се, Николай Георгиев – въздържал се, Калина Широкова – въздържал се, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - против, Мариян Кенаров - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 22 „за”, 1 „против” и 3 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 776

 

На основание чл.3 ,ал.3,т. 2, чл.4 , ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал.3,т.1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45 от ЗДДС, чл. 5 ,6 и 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите и във връзка с решения №№ 1184/20.01.2011 г., 123 /23.02.2012 г. и 197 / 19.04. 2012 г. на Общински съвет-В. Търново , Великотърновски общински съвет:

1. Намалява с 40 (четиридесет) на сто приетата с решение № 197/19.04.2012 г. на ВТОбС начална цена и определя нова начална цена в размер на 551 388 лева ,в която не е включена стойността на дължимия ДДС, за продажба на общински нежилищен имот , представляващ : „Незастроен поземлен имот с идентификатор № 10447.501.178 по КККР на гр. В. Търново, целият с площ от 16 187 кв.м., за който имот е отреден УПИ І - ”за филиал на творчески фонд на СБХ” от кв.5 по ПУП-ПР на гр. Велико Търново, Западна промишлена зона”.Сделката се облага   с ДДС .

2. Намалява с 50 (петдесет) на сто приетата с решение № 197/19.04.2012 г. на ВТОбС начална цена и определя нова начална цена в размер на 128 050 лева ,в която не е включена стойността на дължимия ДДС, за продажба на общински нежилищен имот , представляващ :         „Незастроен поземлен имот с идентификатор №10447.501.122 по КККР на гр. В. Търново, целият с площ от 10 015 кв.м., за който имот е отреден УПИ ІV - ”за производствени и складови дейности” от кв.8 по ПУП-ПР на гр. В. Търново, Западна промишлена зона Сделката се облага   с ДДС .

3. Определя начин за продажба на посочените в т. 1 и т.2 обекти чрез публичен търг с явно наддаване, при стъпка на наддаване както следва : за обекта по т.1 - 27 570 лева ; за обекта по т.2 - 6 400 лева ..

4. Търговете да се проведат при следните условия : дата на търга – на 19-я ден след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник" , като в случай че 19-я ден съвпада с неработен ден търгът ще се проведе в първия следващ работен ден ; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - стая 419 в сградата на Община Велико Търново .

5. Утвърждава тръжна документация и договори за продажба за горепосочените обекти. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация за отделен обект в размер на 300 лева (с ДДС). Цената на тръжната документация да се заплаща по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава след представяне в Общинска агенция за приватизация на документ за извършено плащане - стая 419 в сградата на Община В. Търново, всеки работен ден и до 10,00 ч. на деня, предхождащ датата на търга.

6. За допускане до участие в търговете кандидатите да внесат депозит както следва: за имота по т.1 – 165 400 лева; за имота по т.2 – 38 415 лева.

Депозитът да бъде внесен по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново,   BIC код SOMB BGSF - всеки работен ден и до 16,00 ч. на деня , предхождащ датата на търга.

7. Заплащането на договорените цени и сключването на договори за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

За обектите се допуска и разсрочено плащане при условията посочени в чл.3,т. 6 на Методиката за подготовка на приватизационни сделки,провеждане на публични търгове и конкурси, сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол в община Велико Търново.

8. Срок за оглед на обектите - всеки работен ден и до 12,00 часа на деня, предхождащ датата на търга. Срок за подаване на документи за участие в търговете - всеки работен ден и до 17,00 ч. на деня, предхождащ датата на търга, в ст. 419 от сградата на Община В.Търново .

9. Възлага на ОбАП да организира приватизационните сделки за обектите по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

10. При неявяване на купувачи, повторни търгове да се проведат 14 дни след датата на съответния търг, при същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден.

11. В случай на неявяване на купувачи и за обявените повторни търгове, да се проведат последващи поредни търгове на 28-я ден след обявената датата за съответния повторен търг, при условията на настоящото решение, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда в първия следващ работен ден.

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Намаляване на началните цени за продажба на имоти в Промишлена зона „Дълга лъка”, гр. В. Търново, Вх. № 1909/17.07.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 5 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева – за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - въздържал се, Лидия Прокопова - за, Валентин Ламбев - за, Желка Денева - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Любен Велчев – за, Николай Георгиев – за, Калина Широкова – за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - против, Мариян Кенаров - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 24 „за”, 1 „против” и 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 777

 

На основание чл.3 ,ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45 от ЗДДС, чл. 5, чл. 6 и чл. 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите и във връзка с решения № 335 и № 336 от 19.07.2012 г. и № 352 и № 354 от 13.09.2012 г. на Общински съвет-В. Търново , Великотърновски общински съвет:

1. Намалява с 40 (четиридесет) на сто приетата с решение № 352/13.09.2012 г. на ВТОбС начална цена и определя нова начална цена в размер на 29 010 лева, в която не е включена стойността на дължимия ДДС, за продажба на общински нежилищен имот, находящ се в гр. Велико Търново, Промишлена зона „Дълга лъка”, представляващ: „ Незастроен поземлен имот с идентификатор № 10447.517.192 по КККР на гр.В.Търново, целият с площ от 681 кв.м., за който имот е отреден УПИ ХХХІІ 25 - „за производствено-складови дейности” от стр.кв.572 по ПУП - ПР на гр. В. Търново”.Сделката се облага с ДДС.

2. Намалява с 25 (двадесет и пет) на сто приетата с решение № 354/13.09.2012 г. на ВТОбС начална цена и определя нова начална цена в размер на 9 100 лева, в която не е включена стойността на дължимия ДДС, за продажба на общински нежилищен имот, находящ се в с. Ветринци, община Велико Търново и представляващ: „Застроен УПИ VІІ от кв.34 по ПУП на селото, с площ от 600 кв.м., заедно с построена в него сграда (старо кметство) със ЗП 74 кв.м.” . Сделката се облага частично с ДДС .

3. Определя начин за продажба на посочените в т. 1 и т.2 обекти чрез публичен търг с явно наддаване, при стъпка на наддаване както следва : за обекта по т.1 - 1 450 лева; за обекта по т.2 - 910 лева .

4. Търговете да се проведат при следните условия : дата на търга – на 21-я ден след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник", като в случай че 21-ят ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден ; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - стая 419 в сградата на Община Велико Търново .

5. Утвърждава тръжна документация и договори за продажба за горепосочените обекти. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация за отделен обект в размер на 300 лева (с ДДС). Цената на тръжната документация да се заплаща по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава след представяне в Общинска агенция за приватизация на документ за извършено плащане - стая 419 в сградата на Община В. Търново, всеки работен ден и до 10,00 ч. на последния работен ден, предхождащ датата на търга.

6. За допускане до участие в търговете кандидатите да внесат депозит както следва: за имота по т.1 – 8 700 лева; за имота по т.2 – 2 730 лева.

Депозитът да бъде внесен по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF - до 16,00 ч. на деня, предхождащ датата на търга.

7. Заплащането на договорените цени и сключването на договори за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

За обектите се допуска и разсрочено плащане при условията посочени в чл.3, т. 6 на Методиката за подготовка на приватизационни сделки, провеждане на публични търгове и конкурси, сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол в община Велико Търново.

8. Срок за оглед на обектите - всеки работен ден и до 12,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга. Срок за подаване на документи за участие в търговете - всеки работен ден и до 17,00 ч. на последния работен ден, предхождащ датата на търга, в ст. 419 от сградата на Община В.Търново .

9. Възлага на ОбАП да организира приватизационните сделки за обектите по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

10. При неявяване на купувачи, повторни търгове да се проведат 14 дни след датата на съответния търг, при същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден.

11. В случай на неявяване на купувачи и за обявените повторни търгове, да се проведат последващи поредни търгове на 28-я ден след обявената датата за съответния повторен търг, при условията на настоящото решение, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда в първия следващ работен ден.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ (отрицателен вот): Гласувах „против”, тъй като имам принципна позиция против политиката, която се налага в момента. Да, знам, че на община В. Търново са й необходими средства, но това не значи, че трябва да подаряваме на когото и да е, желаещ да закупи където и да е.

Защо съм против? Защото в момента имаме предложение за намаляване на цената на имоти между 40 и 50 % и ако някой си направи една лека сметка, ще види, че ние тръгваме на варианта само и само да реализираме продажба, без да се замислим за реалната себестойност на самите имоти. Ако са 5-10–20 % може да се съгласим, но когато са 40-50 %, за какво става дума? Точно затова гласувах „против”.

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Сключване на договор за осъществяване на рекламна дейност за предстоящи културни прояви в Община Велико Търново, Вх. № 1944/30.07.2013 г.

 

Г-н МАРИЯН КЕНАРОВ: Миналия път гласувах „против”, тъй като никой не ни даде информация. Сега разбрах, че това е част от „Дизарт”. Подкрепям предложението и приканвам и колегите да го подкрепят.

Предложението по т. 6 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева – за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Желка Денева - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Любен Велчев – за, Николай Георгиев – за, Калина Широкова – за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – въздържал се, Николай Николов - за, Румен Димитров - против, Мариян Кенаров - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 25 „за”, 1 „против”  и 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 778

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет дава съгласие Кметът на Община Велико Търново да сключи договори за срок от 6 /шест/ месеца с „АВИ-ДИЗАЙН“ ООД – гр. Велико Търново за ползване на рекламно-информационни носители с цел популяризирани на културните прояви, организирани от/или със съдействието на Община Велико Търново.

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, Вх. № 1847/04.07.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 7 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Желка Денева - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма и „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 779

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013 г. недвижим имот частна общинска собственост:

- недвижим имот, находящ се в урбанизираната територия на гр. Велико Търново, ул. „Бяла Бона” №5, представляващ поземлен имот с идентификатор №10447.516.222 по КККР на гр. Велико Търново, с площ от 918 кв.м., с начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, а по ПУП-ПР на гр. Велико Търново представляващ УПИ ІV от кв. 3 с отреждане „за жилищно строителство и обществено обслужване”, актуван с АОС №5623/04.04.2013 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, както следва:

- недвижим имот, находящ се в урбанизираната територия на гр. Велико Търново, ул. „Бяла Бона” №5, представляващ поземлен имот с идентификатор №10447.516.222 по КККР на гр. Велико Търново, с площ от 918 кв.м., с начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, а по ПУП-ПР на гр. Велико Търново представляващ УПИ ІV от кв. 3 с отреждане „за жилищно строителство и обществено обслужване”, актуван с АОС №5623/04.04.2013 г.

3. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва:

- за недвижим имот, находящ се в урбанизираната територия на гр. Велико Търново, ул. „Бяла Бона” №5, представляващ поземлен имот с идентификатор №10447.516.222 по КККР на гр. Велико Търново, с площ от 918 кв.м., с начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, а по ПУП-ПР на гр. Велико Търново представляващ УПИ ІV от кв. 3 с отреждане „за жилищно строителство и обществено обслужване”, актуван с АОС №5623/04.04.2013 г. – в размер на 48 000 /четиридесет и осем хиляди/ лева без начислен ДДС;

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Ветринци, Вх. № 1855/04.07.2013 г.

 

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Кметът на с. Ветринци ме упълномощи да потвърдя даденото от него становище.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 8 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Желка Денева - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Мирослав Маринов - за.

 

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма и „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 780

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013 г. недвижим имот частна общинска собственост:

- други територии, заети от селско стопанство /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляващи новообразуван поземлен имот №105.18 по ПНИ на с. Ветринци, община Велико Търново, с площ 0,617 дка, ІХ категория, местност „Чешмата”, землище с. Ветринци, актуван с АОС №5600/18.02.2013 г.;

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, както следва:

- други територии, заети от селско стопанство /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляващи новообразуван поземлен имот №105.18 по ПНИ на с. Ветринци, община Велико Търново, с площ 0,617 дка, ІХ категория, местност „Чешмата”, землище с. Ветринци, актуван с АОС №5600/18.02.2013 г.;

3. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва:

- за новообразуван поземлен имот №105.18 по ПНИ на землище с. Ветринци – в размер на 845 /осемстотин четиристотин и пет/ лева;

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, гр. Килифарево, Вх. № 1853/05.07.2013 г.

 

Г-н ДИМИТЪР СЪБЕВ – кмет на гр. Килифарево: Подкрепям писменото си становище.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 9 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Желка Денева - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма и „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 781

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие на Сашо Тодоров Първанов с адрес гр. Велико Търново, ул. „Христо Смирненски” №6, за промяна предназначението на част от имот публична общинска собственост, както следва:

- имот №001190, с НТП: местен път, местност „Горен геран”, землище гр. Килифарево, община Велико Търново, за трасе на ВиК захранване, с площ на сервитут – 47,10 кв.м.

във връзка с процедиран проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ №091077, местност „Кълни дол” в землището на гр. Килифарево относно относно промяна предназначението на земеделски имот за неземеделски нужди – „за обществено обслужване” – изграждане на обект: „Снек-бар и паркинг за леки коли”; ПУП - парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура – трасета за външно ел. захранване и водоснабдяване, план-схеми за водоснабдяване, ЕЛ и за комуникационно-транспортна мрежа към ПУП. Проектът е разгледан и приет с решение №57 по протокол №7 от 12.06.2013 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново.

Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на решението на Комисията за земеделските земи.

2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.29 ал.3 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права на Сашо Тодоров Първанов с адрес гр. Велико Търново, ул. „Христо Смирненски” №6, върху имота по т.1, след влизане в сила на ПУП.

3. Сашо Тодоров Първанов с адрес гр. Велико Търново, ул. „Христо Смирненски” №6, да извърши за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка /трасе/ на обекта по т.1, а след влизането в сила на ПУП и учредяването на правата по т.2 – и по промяната на предназначението на земята.

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Велчево, Вх. № 1852/05.07.2013 г.

 

Г-н МУСТАН ЮСМЕНОВ – кметски наместник на с. Велчево: Подкрепям становището си.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 10 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Желка Денева - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма и „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 782

 

1. На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.49 ал.1 т.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за прекратяване на съществуваща съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот:

- общинско място с площ от 22 кв.м., актувано с акт за частна общинска собственост №5665/14.05.2013 г., представляващо 22/1889 идеални части от УПИ Х-231 от кв.38 по плана на с. Велчево, останалата част от който е собственост на Слави Филипов Емилов с адрес гр. Велико Търново, ул. „Полтава” №3;

- общинско място с площ от 139 кв.м., актувано с акт за частна общинска собственост №5664/14.05.2013 г., представляващо 139/1680 идеални части от УПИ ХІ-229 от кв.38 по плана на с. Велчево, останалата част от който е собственост на Рейхан Рахимов Чакъров с адрес гр. Велико Търново, ул. „Сливница” №73.

2. Определя стойност въз основа експертната оценка на общинската част от имотите, както следва:

- за общинско място, представляващо 22/1889 ид.ч. от УПИ Х-231 от кв.38 по плана на с. Велчево - в размер на 110 лева без начислен ДДС;

- за общинско място, представляващо 139/1680 ид.ч. от УПИ ХІ-229 от кв.38 по плана на с. Велчево – в размер на 695 лева без начислен ДДС.

Сумите следва да бъдат заплатени по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново. Всички необходимо присъщи разходи по сделката – данък добавена стойност, режийни разноски, местен данък, стойност на експертната оценка, такса вписване, са за сметка на Рейхан Рахимов Чакъров с адрес гр. Велико Търново, ул. „Сливница” №73 и Слави Филипов Емилов с адрес гр. Велико Търново, ул. „Полтава” №3.

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Габровци, Вх. № 1854/05.07.2013 г.

 

Г-н ТОШКО НИКОЛОВ – кметски наместник на с. Габровци: Подкрепям даденото писмено становище.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 11 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Желка Денева - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма и „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 783

 

1. На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.49 ал.1 т.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за прекратяване на съществуваща съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот:

- общинско място с площ от 736 кв.м., актувано с акт за частна общинска собственост №5666/16.05.2013 г., представляващо 736/1236 идеални части от поземлен имот №519.3 по план на новообразуваните имоти на землище с. Габровци, местност „До реката-Габровци”, територия по §4 от ЗСПЗЗ, останалата част от който е собственост на „Аербул” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” №60, ЕИК 104630022.

2. Определя стойност въз основа експертната оценка на общинската част от поземлен имот №519.3 по план на новообразуваните имоти на землище с. Габровци, територия по §4 от ЗСПЗЗ, с площ от 736 кв. м., изготвена от оценител на недвижими имоти, в размер на 1 335 лева без начислен ДДС, които следва да бъдат заплатени по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново. Всички необходимо присъщи разходи по сделката – данък добавена стойност, режийни разноски, местен данък, стойност на експертната оценка, такса вписване, са за сметка на „Аербул” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” №60, ЕИК 104630022.

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на апартамент собственост на „СБАЛПФЗ Д-р Трейман” ЕООД, Вх. № 1863/08.07.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 12 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Желка Денева - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – въздържал се, Николай Николов – въздържал се, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Мирослав Маринов – въздържал се.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма и 3 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 784

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 30, ал. 1 във връзка с чл. 29 и чл. 31 от Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет разрешава на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД, ЕИК 000 130 104, гр.Велико Търново отдаване под наем на апартамент №3 на първи жилищен етаж в сграда находяща се на ул. „Ангел Къчев”, № 35, район „Средец”, 1000, гр.София собственост на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД, ЕИК 000 130 104, гр.Велико Търново при изпълнение на процедурите по глава седма и глава осма от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Великотърновски общински съвет.

2. Възлага на управителя на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД, ЕИК 000 130 104, гр.Велико Търново след провеждането на процедурите на отдаването под наем по т.1 не под наем на гореописания имот.естност " - 1 рнато и 3 300/и сключването на договор за наем в изпълнение на чл. 23 от Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, да изготви и представи в Община Велико Търново писмен отчет за изпълнението на решението.

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот, с. Пчелище, Вх. № 1848/05.07.2013 г.

 

Г-жа ГИЦА ЛАЗАРОВА – кмет на с. Пчелище: Подкрепям становището си.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 13 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова – въздържал се, Лидия Прокопова - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Желка Денева - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – въздържал се, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма и 2 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 785

 

1. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал.6 от Закона за общинска собственост, чл.17, ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с молба вх. № 5300-3082/19.04.2012 г. от д-р Илиана Манова, управител на АГППМП ,,Здраве” ООД гр.В.Търново, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем за срок от 3 /три/ г. на част от имот частна общинска собственост, намиращ се в с.Пчелище, сградата на ФЗП, с обща площ - 19,00 кв.м. /в т.ч. кабинет 11,00 кв.м. и манипулационна 8,00 кв.м /, при месечна наемна цена 14,00 лв. с предназначение лекарски кабинет.

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи договор за наем по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот, с. Миндя, Вх. № 1849/05.07.2013 г.

 

Г-жа Лазарова – кмет на с. Пчелище, заяви, че е упълномощена от кметския наместник на с. Миндя да изрази подкрепата му на даденото писмено становище.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 14 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова – въздържал се, Лидия Прокопова - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Желка Денева - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – въздържал се, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма и 2 „въздържали се” .

 

РЕШЕНИЕ № 786

 

1. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал.6 от Закона за общинска собственост, чл.17, ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с молба вх. № 5300-3082/19.04.2012 г. от д-р Илиана Манова, управител на АГППМП ,,Здраве” ООД гр.В.Търново, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем за срок от 3 /три/ г. на част от имот частна общинска собственост, намиращ се в с.Миндя, комбинирана сграда, с обща площ - 15,00 кв.м., при месечна наемна цена 17,00 лв. с предназначение лекарски кабинет.

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи договор за наем по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот, с. Къпиново, Вх. № 1850/05.07.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 15 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова – въздържал се, Лидия Прокопова - за, Валентин Ламбев - против, Стоян Витанов – въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – въздържал се, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 23 „за”, 1 „против” и 4 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 787

 

1. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал.6 от Закона за общинска собственост, чл.17, ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с молба вх. № 5300-3082/19.04.2012 г. от д-р Илиана Манова, управител на АГППМП ,,Здраве” ООД гр.В.Търново, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем за срок от 3 /три/ г. на част от имот общинска собственост, намиращ се в с.Къпиново, сградата на кметството, с обща площ - 16,00 кв.м. /в т.ч. кабинет 10,00 кв.м. и чакалня 6,00 кв.м /, при месечна наемна цена 13,00 лв. с предназначение лекарски кабинет.

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи договор за наем по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ (отрицателен вот): Гласувах „против” на последното предложение, макар че и с предишните две не бях принципно съгласен. Първо искам да направя уточнение, че става въпрос за е една и съща практика в три населени места. Не сме изяснили в тези населени колко и какви са досега съществуващите медицински практики.

Втори въпрос: По Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество не се ли налага да има търг за отдаване на тези помещения? Ние определяме срок и цени за три години напред. По такъв начин ние възлагаме на кмета да сключи договор. Не знам това дали е дискутирано в ПК по ЗСД. Друг момент е по какъв начин тази конкуренция ще се отрази на съществуващите практики в тези населени места. Там има лимитиран брой пациенти, обаче в три населени места започва да практикува една и съща практика. Така че е необходима малко повече информация.

Аз не съм от тези комисии. Може това да е било разяснено и дискутирано в тях, но мисля, че тук трябва да имаме по-подробна информация, когато вземаме такива решения. Нека малко по-подробно да се запознаем с начина, по който и тримата кметове са дали своето съгласие. Навярно кметовете имат своите мотиви и те са резонни.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Ще направим едно изключение, понеже въпросът е важен и това трябва да се знае. Давам думата на г-жа Анета Маноилова да обясни.

Г-жа АНЕТА МАНОИЛОВА: В ПК по ЗСД беше отразено, че към момента тези три населени места се обслужват от лекар от Г. Оряховица – д-р Богословов. В момента, понеже той един път седмично има възможност да посети трите населени места, има недоволство. Тези три населени места са се обединили, направили са предварително събрание и са дали съгласието си за това нещо. Новата практика се оказва с двама лекари. Има възможност там да има непрекъснато лекар и трите населени места да се обслужват адекватно. Самите кметове са организирали това.

Г-н СТЕФАН МИХАЙЛОВ: Мога да кажа за Къпиново, че не е само д-р Богословов, мисля, че има още един лекар. Не знам как е било обяснено, но там мисля, че са двама лекари.

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделски земи от ОПФ, с. Никюп, Вх. № 1893/15.07.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 16 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Желка Денева - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма и „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 788

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 5 от Закона за общинската собственост, чл. 59, ал. 7 от НРПУРОИ, във връзка с §6 от ПЗР на Закона за народните читалища, Великотърновски Общински съвет предоставя за безвъзмездно ползване на Народно читалище ”Никола Михайловски – 1921” гр. В. Търново, кв. „Света гора“, представлявано от Председателя на НС – Стоян Йорданов Недев за срок от 10 (десет) години, считано от 01.10.2013 г. земеделски земи от Общинския поземлен фонд, както следва:

- обособена част /северна/ с площ 50,000 дка, съгласно скица № К01479/20.06.2013 г., от поземлен имот № 077008 по картата на възстановената собственост на землище с. Никюп, частна общинска собственост, представляващ нива с обща площ 104,528 дка, ІІІ категория, м. Салкъмова гора, актуван с АОС № 955/18.04.2001 г.

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите административни действия, съгласно действащата нормативна уредба.

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Разсрочване на парично задължение за част от имот общинска собственост, намиращ се в сградата на ПМГ „Васил Друмев”, Вх. № 1856/05.07.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 17 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Желка Денева - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма и „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 789

 

1. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 131 ал. 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и заявление вх. № 5300-281/11.01.2013 год. от ЕТ „Фолис- Симеон Велчев”, Великотърновски общински съвет дава съгласие за разсрочване на задълженията на фирмата по посочения погасителен план за имот общинска собственост, намиращ се в гр. Велико Търново, ПМГ “Васил Друмев”, представляващ ученически бюфет.

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да изготви и подпише с наемателя допълнително споразумение с погасителен план, съгласно приложения в подаденото заявление по т. 1.

3. При невнасяне или забава на три месечни вноски да се предприемат действия за завеждане на съдебен иск.

 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отписване от активите на „Инвестстрой -92” ЕООД, гр. В. Търново, Вх. № 1876/11.07.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 18 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Желка Денева - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма и „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 790

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т.4 и т.7 от ТЗ, чл.18, т.7 във връзка с чл.18, т.4 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отписване от активите на „Инвестстрой-92”ЕООД гр.Велико Търново, ЕИК 814191543 на дълготрайни материални активи, както следва:

1.1. Земя – Административна сграда-1920 М2 с идентификатор 10447.502.189/ инв. № 201005 от Амортизационен план-Административна сграда, ул. „Никола Габровски1 № 78-„Инвестстрой-92”ЕООД към 30.06.2013г./ с балансова стойност 14 976.00лв. за сметка на други резерви по счетоводния баланс на дружеството към 31.03.2013г.;

1.2. Административна сграда-6 и 7 етаж с идентификатори 10447.502.189.2.8 и 10447.502.189.2.9/ инв. № 203072 от Амортизационен план-Административна сграда, ул. „Никола Габровски1 № 78-„Инвестстрой-92”ЕООД към 30.06.2013г./ с балансова стойност 42 921.75лв. за сметка на други резерви по счетоводния баланс на дружеството към 31.03.2013г.;

1.3. Административна сграда-обект обществено хранене с идентификатор 10447.502.189.6.4/ инв. № 203081-1 от Амортизационен план-Административна сграда, ул. „Никола Габровски1 № 78-„Инвестстрой-92”ЕООД към 30.06.2013г./ с балансова стойност 18 266.41лв. за сметка на други резерви по счетоводния баланс на дружеството към 31.03.2013г.;

1.4. Административна сграда-партер с идентификатор 10447.502.189.2.1/ инв. № 203081-2 от Амортизационен план-Административна сграда, ул. „Никола Габровски1 № 78-„Инвестстрой-92”ЕООД към 30.06.2013г./ с балансова стойност 5 610.68лв. за сметка на други резерви по счетоводния баланс на дружеството към 31.03.2013г.;

1.5. Административна сграда-гараж с идентификатор 10447.502.189.2.2/ инв. № 203081-3 от Амортизационен план-Административна сграда, ул. „Никола Габровски1 № 78-„Инвестстрой-92”ЕООД към 30.06.2013г./ с балансова стойност 924.11лв. за сметка на други резерви по счетоводния баланс на дружеството към 31.03.2013г.;

1.6. Административна сграда-2-ри етаж с идентификатор 10447.502.189.2.4/ инв. № 203081-5 от Амортизационен план-Административна сграда, ул. „Никола Габровски1 № 78-„Инвестстрой-92”ЕООД към 30.06.2013г./ с балансова стойност 14 626.84лв. за сметка на други резерви по счетоводния баланс на дружеството към 31.03.2013г.;

1.7. Административна сграда-3-ти етаж с идентификатори 10447.502.189.2.5/ инв. № 203081-6 от Амортизационен план-Административна сграда, ул. „Никола Габровски1 № 78-„Инвестстрой-92”ЕООД към 30.06.2013г./ с балансова стойност 14 059.68лв. за сметка на други резерви по счетоводния баланс на дружеството към 31.03.2013г.;

1.8. Административна сграда-4-ти етаж с идентификатор 10447.502.189.2.6/ инв. № 203081-7 от Амортизационен план-Административна сграда, ул. „Никола Габровски1 № 78-„Инвестстрой-92”ЕООД към 30.06.2013г./ с балансова стойност 14 059.68лв. за сметка на други резерви по счетоводния баланс на дружеството към 31.03.2013г.;

1.9. Гараж до Административна сграда с идентификатор 10447.502.189.1.1/ инв. № 203084 от Амортизационен план-Административна сграда, ул. „Никола Габровски1 № 78-„Инвестстрой-92”ЕООД към 30.06.2013г./ с балансова стойност 485.62лв. за сметка на други резерви по счетоводния баланс на дружеството към 31.03.2013г.;

1.10. Гараж до Административна сграда с идентификатор 10447.502.189.1.2/ инв. № 203085 от Амортизационен план-Административна сграда, ул. „Никола Габровски1 № 78-„Инвестстрой-92”ЕООД към 30.06.2013г./ с балансова стойност 261.50лв. за сметка на други резерви по счетоводния баланс на дружеството към 31.03.2013г.;

1.10. Товарен асансьор/ инв. № 204230 от Амортизационен план-Административна сграда, ул. „Никола Габровски1 № 78-„Инвестстрой-92”ЕООД към 30.06.2013г./ с балансова стойност 433.50лв. за сметка на други резерви по счетоводния баланс на дружеството към 31.03.2013г.;

1.11. Пътнически асансьор/ инв. № 204231 от Амортизационен план-Административна сграда, ул. „Никола Габровски1 № 78-„Инвестстрой-92”ЕООД към 30.06.2013г./ с балансова стойност 574.39лв. за сметка на други резерви по счетоводния баланс на дружеството към 31.03.2013г.;

1.12. Паропровод и водомер топла вода/ инв. № 204232 от Амортизационен план-Административна сграда, ул. „Никола Габровски1 № 78-„Инвестстрой-92”ЕООД към 30.06.2013г./ с балансова стойност 2 705.64лв. за сметка на други резерви по счетоводния баланс на дружеството към 31.03.2013г.

2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.1, т.2 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие Община Велико Търново да придобие имотите по т.1.

3.Великотърновски Общински съвет задължава:

3.1. Отдел „ Управление на собствеността” при Община ВеликоТърново да приеме с приемно-предавателен протокол ДМА по т.1. от „Инвестстрой-92”ЕООД гр.Велико Търново, ЕИК 814191543;

3.2. Отдел „Бюджет” при Община ВеликоТърново да отрази счетоводно записванията.

4. Възлага на Управителя на „Инвестстрой-92”ЕООД гр.Велико Търново, ЕИК 814191543 да предприеме необходимите действия по актуализиране на счетоводния баланс на дружеството.

5. Задължава Управителя на „Инвестстрой-92”ЕООД гр.Велико Търново, ЕИК 814191543 да предостави информация относно предприетите действия по изпълнение на Решението.

 

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване проект за ПУП, местност „Козлуджа”, гр. В. Търново, Вх. № 1890/15.07.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 19 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 791

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА , чл.129, ал.1 ЗУТ и Решение № КЗЗ-01 от 24.01.2013г.,т.13, на Комисията за земеделските земи при Областна дирекция „Земеделие” гр.Велико Търново, във връзка § 124, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията /ЗИДЗУТ/ и предвид това, че е започнало административно производство по изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/, което не е приключило до влизането в сила на цитирания ЗИДЗУТ / 26.11.2012г./ с издаване на акт за одобряването му, Великотърновски общински съвет одобрява подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ № 10447.520.719, местност „Козлуджа”, землище на гр.Велико Търново относно промяна предназначението на имота за «смесено обслужваща и производствено-складова зона» / Соn 2/ и обединяване с имот № 10447.520.2918 в един нов имот № 10447.520.777 за изграждане на обект: «Автосервиз – разширение» – предвижда се свободно застрояване на сгради за «обслужващи и производствено-складови нужди» при следните устройствени показатели: височина на сградите – до 10м, максимална плътност на застрояване –60%, коефициент на застрояване - Кинт –1,2; минимална плътност на озеленяване -30%, линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Даване разрешение за изработване на проект на ПУП, местност „До село”, с. Присово, Вх. № 1817/18.06.2013 г.

 

Г- жа МАЛИНА ПОПОВА – кмет на с. Присово: Подкрепям даденото писмено становище.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 20 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма и „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 792

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.124-а, ал.1 във връзка с ал.5 ЗУТ, чл.124-б, ал.1 ЗУТ , чл.125, ал.1 ЗУТ и заявление с вх. регистрационен индекс и дата 94 ММ-1096 от 16.05.2013г. от Моника Иванова Иванова, с.Присово, в населеното място № 274, община Велико Търново, Великотърновският общински съвет дава разрешение за изработване на :

- Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № 5, кадастрален район 510, по плана на новообразуваните имоти, в землището на с.Присово, местност „До село”, начин на трайно ползване на имота – лозови насаждения / нетерасирани/ и определяне ново конкретно предназначение на имота за „жилищни нужди” – изграждане на еднофамилна жилищна сграда с устройствени показатели: височина – до 10м, плътност на застрояване – 40%, коефициент на застрояване – 0,8, минимално озеленена площ – 50%

-План - схема за водоснабдяване и канализация на ПИ №5, кадастрален район 510, по плана на новообразуваните имоти, в землището на с.Присово, местност „До село”, ;

- План – схема за електроснабдяване на ПИ № 5, кадастрален район 510, по плана на новообразуваните имоти, в землището на с.Присово, местност „До село”.                                          

Одобрява задание за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване ПИ №5, кадастрален район 510, по плана на новообразуваните имоти, в землището на с.Присово, местност „До село” и определяне ново конкретно предназначение на имота за „жилищни нужди”.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Потвърждаване на Решение № 974/17.06.2010 г. за участие на общината в „Асоциация на общини със селища и територии на културно – историческото наследство”, Вх. № 1864/08.07.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 21 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма и „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 793

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет потвърждава свое Решение № 974 от Протокол № 68 от 17.06.2010 г. за дадено съгласие Община Велико Търново да участва в учредяването на българска „Асоциация на общини със селища и територии на културно-историческо наследство“ и определя за делегати в общото събрание:

инж. Даниел Димитров Панов – Кмет на Община Велико Търново

Ганчо Карабаджаков – Заместник кмет „Култура, образование и социални дейности“

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Извършени разходи за командировки в страната и чужбина от инж. Даниел Панов, Вх. № 1865/09.07.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 22 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма и „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 794

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с Наредбата за командировките в страната, Великотърновски общински съвет одобрява разходите за извършените командировки в страната от инж. Даниел Димитров Панов – Кмет на Община Велико Търново за отчетния период 01.04.2013 – 30.06.2013 година в размер на 90 /деветдесет/ лева по Приложение 1 – неразделна част от настоящото решение.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация за дейността на РСО „Янтра” за 2012 г. и за участието на Община Велико Търново в него, Вх. № 1894/15.07.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 23 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма и 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 795

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема Информация за дейността на РСО „Янтра“ за 2012 година и за участието на Община Велико Търново в него.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Доклад за проведено Общо събрание на акционерите на „Общинска банка” АД, гр. София, Вх. № 1822/19.06.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 24 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма и „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 796

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема за сведение Доклад за проведено Общо събрание на акционерите на „Общинска банка“ АД, гр. София на 14.06.2013 г.

 

Заседанието беше закрито в 18.05 поради изчерпване на гласувания дневен ред.

                                              

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

ТОДОР ТОДОРОВ          

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  

 

РУМЕН ДИМИТРОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

МИРОСЛАВ МАРИНОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

СТЕФАН СТЕФАНОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:

/Р. Стефанова/